دانلود فایل تحقیق : پایان نامه بررسی تطبیقی داستان‌های کلیله و دمنه و مرزبان نامه در آثار مهدی آذریزدی

دانلود پایان نامه

دانشکده علوم انسانی ، گروه زبان و ادبیات فارسی  

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش: زبان و ادبیات فارسی

عنوان : مطالعه تطبیقی داستان‌های کلیله و دمنه و مرزبان نامه در آثار مهدی آذریزدی

استاد راهنما:

دکتر خسرو محمودی

استاد مشاور:

دکتر سید محمد عطا عظیمی

تابستان 93

پایان نامه

(مقطع کارشناسی ارشد)

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

 

عنوان                                                                                                                             صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………. 1

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….. 2

فصل اول: مروری بر ادبیات کودک و نوجوان

1-1-درآمد…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

1-2-تعریف ادبیّات کودک و نوجوان…………………………………………………………………………………………… 7

1-3- طریقه رشد ادبیّات کودکان در ایران…………………………………………………………………………………….. 8

1-4-تفاوت ادبیّات کودک و نوجوان با ادبیّات بزرگسالان………………………………………………………….. 12

1-5-ادبیّات داستانی……………………………………………………………………………………………………………………… 13

1-6- بازنویسی و بازآفرینی در ادبیّات کودک و نوجوان……………………………………………………………. 13

1-7- معرفی مهدی آذریزدی……………………………………………………………………………………………………….. 14

1-7-1- زندگی نامه و جایگاه ادبی………………………………………………………………………………….. 14

1-7-2- آثار و سبک سخن………………………………………………………………………………………………. 16

فصل دوم: تحلیل و مطالعه بازگردانی داستان‌های مرزبان نامه در آثار مهدی آذریزدی

2-1- درآمد…………………………………………………………………………………………………………………………………… 19

2-2- داستان آواز بزغاله………………………………………………………………………………. 19

2-2-1- نمای کلی……………………………………………………………………………………………………………. 19

2-2-2- درون مایه‌ها………………………………………………………………………………………………………… 21

2-2-3- شخصیّت‌ها…………………………………………………………………………………………………………. 21

2-2-4- ویژگی‌های زبانی…………………………………………………………………………………………………. 21

2-2-5- ویژگی‌های ادبی…………………………………………………………………………………………………. 23

2-2-6- پیام اخلاقی………………………………………………………………………………………………………… 24

2-3- داستان درخت مراد…………………………………………………………………………….. 25

2-3-1- نمای کلی…………………………………………………………………………………………………………….. 25

2-3-2- درون مایه‌ها…………………………………………………………………………………………………………. 25

2-3-3- شخصیّت‌ها………………………………………………………………………………………………………….. 26

2-3-4- ویژگی‌های زبانی…………………………………………………………………………………………………. 26

2-3-5- ویژگی ادبی…………………………………………………………………………………………………………. 27

2-3-6- پیام اخلاقی…………………………………………………………………………………………………………. 28

2-4- داستان پیاده و سوار…………………………………………………………………………….. 28

2-4-1- نمای کلی…………………………………………………………………………………………………………….. 28

2-4-2- درون مایه‌ها…………………………………………………………………………………………………………. 29

2-4-3- شخصیّت‌ها………………………………………………………………………………………………………….. 29

2-4-4- ویژگی‌های زبانی…………………………………………………………………………………………………. 29

2-4-5- ویژگی ادبی…………………………………………………………………………………………………………. 30

2-4-6- پیام اخلاقی…………………………………………………………………………………………………………. 31

2-5- داستان گربه و موش…………………………………………………………………………….. 31

2-5-1- نمای کلی…………………………………………………………………………………………………………….. 31

2-5-2- درون مایه‌ها…………………………………………………………………………………………………………. 32

2-5-3- شخصیّت‌ها………………………………………………………………………………………………………….. 33

2-5-4- ویژگی‌های زبانی…………………………………………………………………………………………………. 33

2-5-5- ویژگی‌های ادبی………………………………………………………………………………………………….. 34

2-5-6- پیام اخلاقی…………………………………………………………………………………………………………. 36

2-6- داستان شغال خرسوار………………………………………………………………………….. 36

2-6-1- نمای کلی…………………………………………………………………………………………………………….. 36

2-6-2- درون مایه‌ها…………………………………………………………………………………………………………. 37

2-6-3- شخصیّت‌ها………………………………………………………………………………………………………….. 38

2-6-4- ویژگی‌های زبانی…………………………………………………………………………………………………. 38

2-6-5-ویژگی‌های ادبی…………………………………………………………………………………………………… 39

2-6-6-پیام اخلاقی …………………………………………………………………………………………………………. 40

2-7-داستان موش و مار……………………………………………………………………………….. 40

2-7-1-نمای کلی …………………………………………………………………………………………………………….. 40

2-7-2-درون مایه‌ها………………………………………………………………………………………………………….. 41

2-7-3-شخصیت‌ها……………………………………………………………………………………………………………. 41

2-7-4-ویژگی‌های زبانی…………………………………………………………………………………………………… 42

2-7-5-ویژگی‌های ادبی……………………………………………………………………………………………………. 43

2-7-6-پیام اخلاقی………………………………………………………………………………………………………….. 44

2-8-داستان زشت و زیبا………………………………………………………………………………. 44

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

2-8-1-نمای کلی……………………………………………………………………………………………………………… 44

2-8-2-وجوه تفاوت…………………………………………………………………………………………………………… 45

2-8-3-درون مایه‌ها………………………………………………………………………………………………………….. 46

2-8-4-ویژگی‌های زبانی…………………………………………………………………………………………………… 46

2-8-5-ویژگی‌های ادبی……………………………………………………………………………………………………. 47

2-8-6-پیام اخلاقی………………………………………………………………………………………………………….. 48

2-9-داستان حاضر جوابی بزرگ مهر……………………………………………………………… 48

2-9-1-نمای کلی……………………………………………………………………………………………………………… 48

2-9-2-وجوه تفاوت…………………………………………………………………………………………………………… 48

2-9-3-درون مایه‌ها………………………………………………………………………………………………………….. 50

2-9-4-ویژگی‌های زبانی…………………………………………………………………………………………………… 50

2-9-5-ویژگی‌های ادبی……………………………………………………………………………………………………. 52

2-9-6-پیام اخلاقی………………………………………………………………………………………………………….. 53

2-10-داستان رسم راسویی………………………………………………………………………….. 53

2-10-1-نمای کلی…………………………………………………………………………………………………………… 53

2-10-2-وجوه تفاوت……………………………………………………………………………………………………….. 54

2-10-3-شخصیت‌ها…………………………………………………………………………………………………………. 55

2-10-4-ویژگی‌های زبانی………………………………………………………………………………………………… 55

2-10-5-ویژگی‌های ادبی…………………………………………………………………………………………………. 56

2-10-6-پیام اخلاقی……………………………………………………………………………………………………….. 57

فصل سوم: تحلیل و مطالعه بازگردانی داستان‌های کلیله و دمنه در آثار مهدی آذریزدی

3-1-درآمد…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 60

3-2-داستان خرچنگ و مرغ ماهی خوار…………………………………………………………. 60

3-2-1-نمای کلی……………………………………………………………………………………………………………… 60

3-2-2-درون مایه‌ها………………………………………………………………………………………………………….. 61

3-2-3-شخصیّت‌ها……………………………………………………………………………………………………………. 62

3-2-4-ویژگی‌های زبانی…………………………………………………………………………………………………… 62

3-2-5-ویژگی‌های ادبی……………………………………………………………………………………………………. 63

3-2-6-پیام‌های اخلاقی…………………………………………………………………………………………………… 64

3-3-داستان اشتباه اردک…………………………………………………………………………….. 64

3-3-1-نمای کلی……………………………………………………………………………………………………………… 64

3-3-2-درون مایه‌ها………………………………………………………………………………………………………….. 65

3-3-3-شخصیت‌ها……………………………………………………………………………………………………………. 66

3-3-4-وجوه تفاوت…………………………………………………………………………………………………………… 66

3-3-5-ویژگی‌های زبانی…………………………………………………………………………………………………… 67

3-3-6-ویژگی ادبی…………………………………………………………………………………………………………… 68

3-3-7-پیام اخلاقی………………………………………………………………………………………………………….. 68

3-4- داستان سنگ پشت پرحرف…………………………………………………………………. 68

3-4-1-نمای کلی……………………………………………………………………………………………………………… 68

3-4-2-شخصیّت‌ها……………………………………………………………………………………………………………. 70

3-4-3-ویژگی‌های زبانی…………………………………………………………………………………………………… 71

3-4-4-درون مایه……………………………………………………………………………………………………………… 72

3-4-5-ویژگی‌های ادبی……………………………………………………………………………………………………. 72

3-4-6-پیام‌های اخلاقی…………………………………………………………………………………………………… 72

3-5-داستان شغال سیاستمدار………………………………………………………………………. 73

3-5-1-نمای کلی……………………………………………………………………………………………………………… 73

3-5-2-شخصیت‌ها……………………………………………………………………………………………………………. 74

3-5-3-ویژگی‌های زبانی…………………………………………………………………………………………………… 74

3-5-4-ویژگی ادبی…………………………………………………………………………………………………………… 75

3-5-5- مقایسه کلی میان دو نثر…………………………………………………………………………………….. 75

3-5-6- پیام اخلاقی…………………………………………………………………………………………………………. 76

3-6- داستان خرگوش باهوش……………………………………………………………………….. 77

3-6-1-نمای کلی……………………………………………………………………………………………………………… 77

3-6-2-درون مایه‌ها………………………………………………………………………………………………………….. 77

3-6-3-شخصیّت‌ها……………………………………………………………………………………………………………. 77

3-6-4-وجوه تفاوت…………………………………………………………………………………………………………… 78

3-6-5- ویژگی‌های زبانی…………………………………………………………………………………………………. 80

3-6-6-ویژگی ادبی…………………………………………………………………………………………………………… 82

3-6-7-پیام اخلاقی………………………………………………………………………………………………………….. 82

3-7-داستان آدم خیال باف……………………………………………………………………………. 83

3-7-1-نمای کلی……………………………………………………………………………………………………………… 83

3-7-2-درون مایه‌ها………………………………………………………………………………………………………….. 83

3-7-3-ویژگی‌های زبانی…………………………………………………………………………………………………… 84

3-7-4-ویژگی ادبی…………………………………………………………………………………………………………… 84

3-7-5-پیام اخلاقی………………………………………………………………………………………………………….. 84

3-8-داستان موش آهن خور…………………………………………………………………………. 85

3-8-1-نمای کلی……………………………………………………………………………………………………………… 85

3-8-2-درون مایه‌ها………………………………………………………………………………………………………….. 86

3-8-3-ویژگی‌های زبانی…………………………………………………………………………………………………… 86

3-8-4-ویژگی‌های ادبی……………………………………………………………………………………………………. 86

3-8-5-پیام اخلاقی………………………………………………………………………………………………………….. 87

3-9-داستان شتر خوش باور………………………………………………………………………….. 87

3-9-1-نمای کلی……………………………………………………………………………………………………………… 87

3-9-2-شخصیّت‌ها……………………………………………………………………………………………………………. 87

3-9-3-وجوه تفاوت…………………………………………………………………………………………………………… 88

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

3-9-4-ویژگی‌های زبانی…………………………………………………………………………………………………… 88

3-9-5-ویژگی ادبی…………………………………………………………………………………………………………… 89

3-9-6-پیام اخلاقی………………………………………………………………………………………………………….. 89

3-10-داستان همکاری موش و زاغ و آهو و سنگ پشت……………………………………. 90

3-10-1-نمای کلی…………………………………………………………………………………………………………… 90

3-10-2-وجوه تفاوت……………………………………………………………………………………………………….. 91

3-10-3-درون مایه‌ها……………………………………………………………………………………………………….. 92

3-10-4-ویژگی‌های زبانی………………………………………………………………………………………………… 93

3-10-5-ویژگی ادبی………………………………………………………………………………………………………… 95

3-10-6-پیام‌های اخلاقی………………………………………………………………………………………………… 95

3-11-داستان کبوتر بی صبر………………………………………………………………………… 96

3-11-1-نمای کلی…………………………………………………………………………………………………………… 96

3-11-2-شخصیّت‌ها…………………………………………………………………………………………………………. 96

3-11-3-ویژگی‌های زبانی………………………………………………………………………………………………… 97

3-11-4-ویژگی‌های ادبی…………………………………………………………………………………………………. 98

3-11-5-پیام‌های اخلاقی………………………………………………………………………………………………… 99

فصل چهارم: نتیجه گیری

نتیجه گیری و پیشنهادها…………………………………………………………………………………………………………………… 101

فهرست منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………………………………….. 103

چکیده‌ی انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………………… 105

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید