دانلود فرمت word : پایان نامه بررسی تطبیقی سیاست توانمندسازی در ساماندهی بافت های شهری بندرعباس با رویکرد توسعه پایدار(

دانلود پایان نامه

 

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته

شهرسازی- برنامه ریزی شهری و منطقه ای

مطالعه تطبیقی سیاست توانمندسازی در ساماندهی بافت های شهری بندرعباس با رویکرد توسعه پایدار( نمونه موردی  محله های چاهستانیها و سورو )

استاد راهنما

دکتر محمد حسین پور

 

شهریور 1391

پایان نامه

(مقطع کارشناسی ارشد)

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده

اسکان غیررسمی مانند پدیده های ناشی از شهرنشینی شتابان معاصر و از جلوه های فقر شهری می باشد که به عنوان معضلی در برابر توسعه پایدار، به صورت خودرو در درون یا اطراف شهرها ظاهر شده می باشد. این نوع اسکان با قدمتی یک صد ساله، در شهرهای بزرگ ایران ناشی از تحولات اجتماعی، اقتصادی و طریقه شهرنشینی و شهرگرایی ناهمگون و بی برنامه ایران می باشد. رویکردهای مختلفی در برخورد با این نوع اسکان، آزمایش و با شکست مواجه شده اند، که در حال حاضر سیاست توانمندسازی به عنوان رویکردی جامع و همه سونگر در جهت ساماندهی این نوع سکونتگاهها بکار می رود.

هدف از انجام این پژوهش مطالعه سیاست توانمندسازی در ساماندهی بافت های محلات سورو و چاهستانیها شهر بندرعباس و شناسایی سکونتگاههای غیررسمی یأس و امید از یکدیگر و ارائه راهکارهایی مناسب برای هر یک از محلات چاهستانیها(سکونتگاه یأس) و سورو(سکونتگاه امید) با در نظر داشتن پتانسیل های درونی آنها می باشد. که پس از استخراج داده های حاصل از پرسشنامه با بهره گیری از نرم افزارSPSS  پنج شاخص کیفیت ابنیه، میزان مهاجرت، بافت اقتصادی(نوع اشتغال و میزان درآمد ماهیانه خانوار)، امنیت و نیز میزان مشارکت، به عنوان شاخص های مهم و تأثیرگذار در کیفیت یک محله، به مقصود انجام تحلیل سلسله مراتبی(AHP) در محیط Expert Choice و مقایسه دو به دو محلات مورد مطالعه، بهره گیری شده می باشد.

بر اساس یافته های پژوهش، محله سورو به لحاظ اجتماعی، اقتصادی و نیز میزان امنیت و مشارکت از وضعیت بهتری نسبت به محله چاهستانیها برخوردار می باشد، در حالیکه به دلیل گذر زمان و فرسودگی، به لحاظ شاخص کالبدی دارای وزن و امتیاز کمتری می باشد.

یافته های پژوهش بیانگر این موضوع می باشد که هر دو سیاست تأمین حق مالکیت قانونی و تأمین امکانات و خدمات در محله، می توانند باعث افزایش میزان مشارکت ساکنین در امر بهسازی محله گردند. اثبات فرضیه سوم نیز که از طریق مطالعه ارتباط میان مشارکت و میزان وابستگی ساکنین به نهادهای دولتی(میزان بهره گیری ساکنین از امکانات دولتی) انجام گردید، بیانگر این موضوع می باشد که ساماندهی و توانمندسازی در محله سورو از طریق سیاست نوسازی مشارکتی و در محله چاهستانیها از طریق سیاست های تشویقی- حمایتی دولت امکانپذیر می باشد.

کلمات کلیدی: سکونتگاه های غیررسمی ، توانمندسازی ، ساماندهی ، توسعه پایدار

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                      صفحه

فصل اول: مقدمه

1-1-طرح موضوع و اظهار مسئله…………………………………………………………………………………………… 3

2-1- اهمیت و ضرورت پژوهش……………………………………………………………………………………………. 8

3-1-اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………………………. 13

1-3-1- هدف کلی…………………………………………………………………………………………………………. 14

2-3-1- اهداف جزئی (عملیاتی)………………………………………………………………………………….. 14

4-1- سئوالات پژوهش………………………………………………………………………………………………………….. 15

5-1-فرضیه های پژوهش……………………………………………………………………………………………………… 15

6-1-روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………. 16

7-1-روش و ابزار گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………………… 16

8-1- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات………………………………………………………………………………….. 17

9-1-مراحل انجام پژوهش…………………………………………………………………………………………………….. 18

10-1-فرآیند پژوهش……………………………………………………………………………………………………………. 19

فصل دوم :مبانی نظری و پیشینه پژوهش

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………… 22

1-2-توسعه پایدار…………………………………………………………………………………………………………………. 24

2-2-اهداف توسعه پایدار…………………………………………………………………………………………………….. 26

عنوان                                                                                                                      صفحه

3-2- ابعاد توسعه پایدار……………………………………………………………………………………………………….. 27

4-2- توسعه پایدار شهری……………………………………………………………………………………………………. 28

5-2- اسکان غیررسمی و توسعه پایدار شهری………………………………………………………………….. 30

6-2- سکونتگاههای غیررسمی و مفاهیم مرتبط با آن……………………………………………………… 34

1-6-2- زاغه نشینی………………………………………………………………………………………………………. 34

2-6-2- حاشیه نشینی………………………………………………………………………………………………….. 34

3-6-2- سکونتگاههای غیررسمی…………………………………………………………………………………. 35

7-2- عوامل مؤثر بر شکل گیری اسکان های غیررسمی در کشورهای در حال توسعه… 37

1-7-2- عوامل ساختاری جامعه…………………………………………………………………………………… 37

2-7-2- عوامل سازمانی…………………………………………………………………………………………………. 38

3-7-2- فقدان سیستم های حمایتی و مشارکتی………………………………………………………. 38

4-7-2- وجود باندهای نامشروع قدرت و بورس بازی زمین………………………………………. 39

5-7-2- سیاست های مداخله و تأمین مسکن……………………………………………………………. 39

6-7-2- قابل اجرا نبودن ضوابط ساختمانی برای فقرای شهری………………………………… 40

8-2- معیارهای شناسایی اسکان غیررسمی………………………………………………………………………. 42

1-8-2- ویژگی های کالبدی و فضایی………………………………………………………………………….. 43

2-8-2- ویژگی های اقتصادی……………………………………………………………………………………….. 44

3-8-2- ویژگی های اجتماعی- فرهنگی…………………………………………………………………….. 45

4-8-2- ویژگی های حقوقی ………………………………………………………………………………………… 47

9-2- دیدگاه های رایج در زمینه اسکان غیررسمی………………………………………………………….. 48

1-9-2- دیدگاه لیبرال…………………………………………………………………………………………………… 49

2-9-2- دیدگاه رادیکال…………………………………………………………………………………………………. 50

3-9-2- دیدگاه جامعه گرایان جدید…………………………………………………………………………….. 51

4-9-2- دیدگاه مسأله گرا (اکثراً متعلق به قبل از دهه 1970………………………………. 52

عنوان                                                                                                                      صفحه

5-9-2- دیدگاه بنیادگرا (اکثراً پایه گرفته در دهه 1970………………………………………. 52

6-9-2- دیدگاه های هدفگرا (راهبردی)( از نیمه دوم دهه 1980

و به خصوص 1990 تاکنون)…………………………………………………………………………………………. 53

10-2- رویکردهای مداخله با اسکان های غیررسمی در جهان……………………………………….. 56

1-10-2- رویکرد نادیده انگاری…………………………………………………………………………………….. 56

2-10-2- رویکرد حذف و تخلیه اجباری…………………………………………………………………….. 56

3-10-2- رویکرد مسکن عمومی………………………………………………………………………………….. 57

4-10-2- رویکرد زمین و خدمات………………………………………………………………………………… 57

5-10-2- رویکرد خودیاری……………………………………………………………………………………………. 58

6-10-2- رویکرد ارتقاء بخشی (بهسازی)…………………………………………………………………….. 59

7-10-2- رویکرد توانمندسازی…………………………………………………………………………………….. 60

11-2- فرآیند اجرایی شدن سیاست توانمندسازی………………………………………………………….. 63

1-11-2- رویکرد اجتماع-محور……………………………………………………………………………………. 63

2-11-2- مشارکت…………………………………………………………………………………………………………. 64

3-11-2- ظرفیت سازی………………………………………………………………………………………………… 66

4-11-2- امنیت تصرف(سکونت)…………………………………………………………………………………. 69

1-4-11-2-سیاست های اجرایی شدن تأمین حق اقامت و امنیت سکونت……… 70

1-1-4-11-2- سیاست قانونی کردن مالکیت…………………………………………………. 70

2-1-4-11-2- سیاست تأمین خدمات پایه در سکونتگاه های غیررسمی… 71

3-1-4-11-2- سیاست نوسازی و توسعه مجدد…………………………………………….. 71

12-2- رویکردهای مداخله با اسکان های غیررسمی در ایران…………………………………………. 72

13-2- سند توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی………………………………….. 75

1-13-2- اهداف کلان سند توانمندسازی……………………………………………………………………. 76

2-13-2- اصول سند توانمندسازی…………………………………………………………………………………. 76

عنوان                                                                                                                      صفحه

14-2- پیشینه پژوهش…………………………………………………………………………………………………………. 77

15-2- جمع بندی و چارچوب نظری پژوهش……………………………………………………………………. 83

فصل سوم : شناخت محدوده مورد مطالعه

1-3- سکونتگاه های غیررسمی شهربندرعباس………………………………………………………………… 87

2-3- تجارب ساماندهی و توانمندسازی اسکان غیررسمی بندرعباس…………………………….. 90

1-2-3- بانک جهانی………………………………………………………………………………………………………. 90

2-2-3- طرح مطالعات توانمندسازی محلات شهر بندرعباس…………………………………… 93

3-3- شناخت محدوده مورد مطالعه…………………………………………………………………………………… 94

1-3-3- جایگاه قرارگیری محلات موردنظر……………………………………………………………….. 94

1-1-3-3- محله سورو ……………………………………………………………………………………………. 94

2-1-3-3- محله چاهستانیها…………………………………………………………………………………… 97

2-3-3- قدمت و زمان شکل گیری محلات مورد مطالعه…………………………………………… 99

1-2-3-3- قدمت محله سورو…………………………………………………………………………………. 99

2-2-3-3- قدمت محله چاهستانیها……………………………………………………………………….. 99

4-3- مطالعات کالبدی و فیزیکی محلات سورو و چاهستانیها ……………………………………….. 10

1-4-3- ساختار کلی محلات سورو و چاهستانیها……………………………………………………… 100

2-4-3- قدمت و عمر بنا ……………………………………………………………………………………………. 103

3-4-3- نوع دسترسی ها و نحوه شکل گیری آنها…………………………………………………….. 104

4-4-3- مطالعه و مقایسه کاربری ها و امکانات موجود در هر از یک

محلات مورد مطالعه با استانداردهای موجود………………………………………………………………. 108

5-3- تحولات جمعیتی محلات سورو و چاهستانیها……………………………………………………….. 114

1-5-3- تغییرات جمعیت و میزان نرخ رشد……………………………………………………………… 114

عنوان                                                                                                                      صفحه

2-5-3- تعداد و بعد خانوار ………………………………………………………………………………………… 117

6-3- ترکیب اقتصادی محلات سورو و چاهستانیها…………………………………………………………. 118

7-3- جمع بندی………………………………………………………………………………………………………………… 121

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 124

1-4- تأثیرات زیست محیطی بر سکونتگاه های غیررسمی مورد مطالعه………………………. 125

1-1-4- خطرفروپاشی ساختمان هادرمقابل عوامل طبیعی………………………………………. 126

2-4- ارزیابی بافت فیزیکی محلات……………………………………………………………………………………. 127

1-2-4- مطالعه کیفیت ابنیه……………………………………………………………………………………….. 127

2– 2– 4– میزان دسترسی واحد های مسکونی به تأسیسات زیربنایی ………………… 131

3-2-4-کیفیت روشنایی محله از دید ساکنین…………………………………………………………… 132

3-4- مورفولوژی اجتماعی……………………………………………………………………………………………. 133

1-3-4- ترکیب سنی و جنسی پاسخگویان……………………………………………………………….. 133

2-3-4- میزان تحصیلات پاسخگویان………………………………………………………………………….. 134

3-3-4- میزان مهاجرپذیری محله……………………………………………………………………………….. 136

1-3-3-4- بومی و غیربومی بودن ساکنین………………………………………………………….. 136

2-3-3-4- مبداء مهاجرت ساکنین………………………………………………………………………. 137

3-3-3-4- علت مهاجرت ساکنین………………………………………………………………………… 141

4-3-4-میزان احساس تعلق به محله ………………………………………………………………………… 143

1-4-3-4- سابقه سکونت در محله……………………………………………………………………………… 144

2-4-3-4- نوع سکونت در محله از دید ساکنین………………………………………………………. 145

3-4-3-4- میزان صمیمیت ساکنین با یکدیگر………………………………………………………… 146

عنوان                                                                                                                      صفحه

4-4-3-4- رضایتمندی ساکنین از محله……………………………………………………………… 147

4-4- مشارکت ……………………………………………………………………………………………………………………. 149

1-4-4- سابقه مشارکت ………………………………………………………………………………………………. 149

2-4-4- میزان مشارکت در محلات مورد مطالعه………………………………………………………. 150

3-4-4-  نوع مشارکت………………………………………………………………………………………………….. 152

5-4-  امنیت اجتماعی محله…………………………………………………………………………………………….. 153

1-5-4- امنیت و جرایم موجود در محلات مورد مطالعه………………………………………….. 154

2-5-4- میزان امنیت اجتماعی از دید ساکنین ………………………………………………………. 156

6-4- وضعیت اقتصادی و توان مالی ساکنین…………………………………………………………………… 157

1-6-4- وضعیت اشتغال ساکنین……………………………………………………………………………….. 158

2-6-4- میزان درآمد ماهیانه………………………………………………………………………………………. 160

3-6-4- نوع مالکیت……………………………………………………………………………………………………… 161

7-4- میزان وابستگی به نهادهای دولتی…………………………………………………………………………… 163

8-4- ارزیابی عملکرد نهادهای دولتی در خدمات رسانی به محلات موردمطالعه………….. 165

9-4- تعیین محلات یأس و امید با بهره گیری از تحلیل سلسله مراتبی(AHP)……………….. 167

10-4- مسائل و معضلات محلات از دید ساکنین…………………………………………………………… 171

11-4- جمع بندی……………………………………………………………………………………………………………… 176

فصل پنجم: آزمون فرضیه ها و ارائه راهکار

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 178

1-5- آزمون فرضیه ها ………………………………………………………………………………………………………. 179

1-1-5- فرضیه اول………………………………………………………………………………………………………. 179

عنوان                                                                                                                      صفحه

1-1-1-5- به نظر می رسد تأمین حق مالکیت برای ساکنین محلات

چاهستانیها و سورو می تواند میزان تعلق خاطر آنها به محله را فراهم کند……….. 180

2-1-1-5- میزان تعلق خاطر می تواند باعث افزایش میزان

مشارکت مردمی گردد………………………………………………………………………………………………. 181

2-1-5- فرضیه دوم……………………………………………………………………………………………………… 182

3-1-5- فرضیه سوم…………………………………………………………………………………………………….. 184

2-5- راهکارهای پیشنهادی در جهت ساماندهی محله سورو…………………………………………. 185

3-5- راهکارهای پیشنهادی در جهت ساماندهی محله چاهستانیها……………………………….. 186

منابع و مآخذ

منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………………….. 187

منابع لاتین……………………………………………………………………………………………………………………………. 196

پیوست ها…………………………………………………………………………………………………………………………………. 199

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                      صفحه

جدول شماره 1: نمونه هایی از تجارب جهانی در چارچوب رویکردهای مختلف مداخله……… 62

جدول شماره 2: مشخصات سکونتگاه های غیررسمی شهر بندرعباس…………………………………. 88

جدول شماره 3: پروژه های تعریف شده توسط بانک جهانی در شهربندرعباس…………………… 92

جدول شماره 4: مراحل شکل گیری و تکامل رشد کالبدی محله چاهستانیها……………………… 99

جدول شماره 5: :قدمت و عمر بنا در محله سورو………………………………………………………………….. 103

جدول شماره 6: قدمت و عمر بنا در محله چاهستانیها…………………………………………………………. 104

جدول شماره 7: مطالعه و مقایسه سطوح و سرانه های کاربری وضع موجود محله

سورو با سرانه های استاندارد طرحهای فرادست……………………………………………………………………. 110

جدول شماره 8: مطالعه و مقایسه سطوح و سرانه های کاربری وضع موجود محله

چاهستانیها با سرانه های استاندارد طرحهای فرادست…………………………………………………………… 111

جدول شماره 9: مقایسه شاخص های جمعیت، مساحت و تراکم جمعیتی محله سورو

با شهر بندرعباس……………………………………………………………………………………………………………………….. 114

جدول شماره10:تغییرات جمعیت محله سورو طی سالهای 89-1385……………………………… 14

جدول شماره 11: مقایسه شاخص های جمعیت، مساحت و تراکم جمعیتی محله

چاهستانیها با شهربندرعباس…………………………………………………………………………………………………….. 115

جدول شماره 12:تغییرات جمعیت محله چاهستانیها طی سالهای 89-1385 ……………….. 115

جدول شماره 13:تغییرات شاخص های تعداد و بعد خانوار در محله سورو طی

سالهای 89-1385 ………………………………………………………………………………………………………………….. 117

عنوان                                                                                                                      صفحه

جدول شماره 14:تغییرات شاخص های تعداد و بعد خانوار در محله چاهستانیها

طی سالهای 89-1385……………………………………………………………………………………………………………. 117

جدول شماره 15:مقایسه تعداد جمعیت فعال و غیرفعال در محلات سورو و چاهستانیها

با شهر بندرعباس……………………………………………………………………………………………………………………….. 119

جدول شماره 16:ترکیب جمعیت فعال و غیرفعال محلات سورو و چاهستانیها

و شهر بندرعباس……………………………………………………………………………………………………………………….. 119

جدول شماره 17:درصد نوع مصالح بکار رفته در بافت محله………………………………………………… 128

جدول شماره 18: درصد قدمت ساخت بنا…………………………………………………………………………….. 129

جدول شماره 19: درصد کیفیت ابنیه در محلات مورد مطالعه……………………………………………. 130

جدول شماره 20: میزان بهره مندی ازتأسیسات زیربنایی واحدهای مسکونی

در محلات مورد مطالعه……………………………………………………………………………………………………………… 131

جدول شماره 21: درصد کیفیت روشنایی محله از دید ساکنین………………………………………….. 132

جدول شماره 22:ترکیب سنی و جنسی پاسخگویان…………………………………………………………….. 133

جدول شماره 23: درصد میزان تحصیلات پاسخگویان………………………………………………………….. 134

جدول شماره 24: میزان بومی و غیربومی بودن ساکنین……………………………………………………… 138

جدول شماره 25: مبدأ مهاجرت ساکنین غیربومی……………………………………………………………….. 141

جدول شماره 26: علت مهاجرت ساکنین غیربومی به شهر بندرعباس……………………………….. 142

جدول شماره 27: علت انتخاب محله برای سکونت از دید ساکنین…………………………………….. 144

جدول شماره 28: درصد سابقه سکونت در محله…………………………………………………………………… 146

جدول شماره 29: درصد نوع سکونت در محله………………………………………………………………………. 146

جدول شماره 30: درصد معاشرت با همسایگان…………………………………………………………………….. 147

جدول شماره 31: درصد میزان صمیمیت ساکنین محله با یکدیگر…………………………………….. 148

جدول شماره 32: درصد میزان علاقه مندی به محله…………………………………………………………… 148

جدول شماره 33: درصد میزان رضایت ساکنین از محله……………………………………………………… 149

عنوان                                                                                                                      صفحه

جدول شماره 34: درصد سابقه مشارکت ساکنین…………………………………………………………………. 149

جدول شماره 35: درصد میزان مشارکت………………………………………………………………………………… 150

جدول شماره 36: درصد میزان مشارکت به تفکیک جنسیت………………………………………………. 151

جدول شماره 37: درصد نوع مشارکت ساکنین…………………………………………………………………….. 152

جدول شماره 38: درصد حداکثر ساعت رفت و آمد در شب……………………………………………….. 154

جدول شماره 39: نوع جرایم موجود در محلات از دید ساکنین………………………………………….. 155

جدول شماره40: درصد میزان امنیت اجتماعی در محله از دید ساکنین…………………………… 156

جدول شماره 41: وضعیت اشتغال ساکنین…………………………………………………………………………… 158

جدول شماره 42: میزان درآمد ماهیانه…………………………………………………………………………………… 160

جدول شماره 43: درصد نوع مالکیت……………………………………………………………………………………… 162

جدول شماره 44: درصد رسمی یا غیررسمی مالکیت………………………………………………………….. 163

جدول شماره 45: درصد میزان بهره گیری از امکانات دولتی با خصوصی………………………………… 164

جدول شماره 46: درصد میزان خدمات رسانی شهرداری و دیگر دستگاههای

دولتی به محله……………………………………………………………………………………………………………………………. 166

جدول شماره 47: تأثیر دستگاههای دولتی مسئول خدمات رسانی

به محلات از دید ساکنین………………………………………………………………………………………………………… 166

جدول شماره 48: وضعیت بافت اقتصادی محلات سورو و چاهستانیها……………………………….. 168

جدول شماره 49: ماتریس مقایسه دو به دوی شاخص ها در روش AHP………………………….. 168

جدول شماره50: وزن هر یک از شاخص های مورد مطالعه پس از محاسبه

ماتریس مقایسه آنها با یکدیگر…………………………………………………………………………………………………. 169

جدول شماره 51: ماتریس مقایسه میزان مهاجرت محلات سورو و چاهستانیها…………………. 169

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

جدول شماره 52: ماتریس مقایسه بافت اقتصادی محلات سورو و چاهستانیها…………………… 169

جدول شماره 53: ماتریس مقایسه کیفیت ابنیه محلات سورو و چاهستانیها……………………… 169

جدول شماره 54: ماتریس مقایسه میزان مشارکت در محلات سورو و چاهستانیها……………. 170

عنوان                                                                                                                      صفحه

جدول شماره 55: ماتریس مقایسه میزان امنیت در محلات سورو و چاهستانیها……………….. 170

جدول شماره 56: وزن هر یک از محلات در ارتباط با شاخص های موردمطالعه……………….. 170

جدول شماره 57: مسائل و معضلات محله سورو به ترتیب اولویت از دید ساکنین……………. 171

جدول شماره 58: مسائل و معضلات محله چاهستانیها به ترتیب اولویت از دید ساکنین…. 173

جدول شماره 59: آزمون ارتباط بین دو متغیر مالکیت و میزان تعلق

خاطر در محله چاهستانیها………………………………………………………………………………………………………… 180

جدول شماره 60: آزمون ارتباط بین دو متغیر مالکیت و میزان تعلق

خاطر در محله سورو………………………………………………………………………………………………………………….. 180

جدول شماره61: آزمون ارتباط بین دو متغیر میزان تعلق خاطر

و مشارکت مردمی در محله چاهستانیها…………………………………………………………………………………… 181

جدول شماره62: آزمون ارتباط بین دو متغیر میزان تعلق خاطر و مشارکت مردمی

در محله سورو…………………………………………………………………………………………………………………………….. 182

جدول شماره 63: مقایسه درصد میزان مشارکت در قبل و بعد از شرط تأمین

امکانات و خدمات در محلات…………………………………………………………………………………………………… 183

فهرست اشکال

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

عنوان                                                                                                                      صفحه

شکل شماره 1: مراحل انجام پژوهش…………………………………………………………………………………………. 18

شکل شماره 2: فرآیند پژوهش…………………………………………………………………………………………………… 20

شکل شماره 3: اهداف توسعه پایدار…………………………………………………………………………………………. 26

شکل شماره 4: اهداف مشترک توسعه پایدار و ارتقاء اسکان غیررسمی……………………………….. 33

شکل شماره 5: علت های شکل گیری اسکان غیررسمی………………………………………………………………. 42

شکل شماره 6: ویژگی های سکونتگاه های غیررسمی……………………………………………………………. 48

شکل شماره 7: دیدگاههای علت گرا…………………………………………………………………………………………. 51

شکل شماره 8: دیدگاههای راه حل گرا……………………………………………………………………………………. 55

شکل شماره 9: ساختار کلی یک سامانه ظرفیت سازی…………………………………………………………… 67

شکل شماره 10: عناصر اصلی در فرآیند ظرفیت سازی…………………………………………………………. 68

شکل شماره 11: فرآیند اجرایی شدن سیاست توانمندسازی………………………………………………… 72

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید