دانلود فایل تحقیق : پایان نامه بررسی تطبیقی ضرب المثل­های نهج البلاغه با ضرب المثل­های فارسی

دانلود پایان نامه

پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان

مطالعه تطبیقی ضرب المثل­های نهج البلاغه با ضرب المثل­های فارسی

استاد راهنما

جناب آقای دکتر مهدی ناصری

استاد مشاور

جناب آقای دکتر حسن مقیاسی

 بهار1394

پایان نامه

(مقطع کارشناسی ارشد)

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                  صفحه

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………1

فصل اول: کلیات

1-1.اظهار مسأله………………………………………………………………………………………………………………………………4

1-2.سوالات اصلی و فرعی این پایان نامه……………………………………………………………………………………………4

1-3.اظهار اهمیت موضوع…………………………………………………………………………………………………………………..5

1-4.فرضیه های این پایان نامه…………………………………………………………………………………………………………..5

1-5.پیشینه موضوع…………………………………………………………………………………………………………………………5

1-6.اظهار جنبه های نوآوری و جدید بودن طرح…………………………………………………………………………………….5

1-7.شیوه و روش گردآوری مطالب این پایان نامه………………………………………………………………………………….6

فصل دوم: امثال و حکم فارسی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

2-1.امثال و حکم فارسی………………………………………………………………………………………………………………….8

2-2.پیشینه امثال و حکم فارسی………………………………………………………………………………………………………..9

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

2-3.حکمت…………………………………………………………………………………………………………………………………10

2-4.مثل……………………………………………………………………………………………………………………………………..12

2-5.تقسیم بندی امثال……………………………………………………………………………………………………………………12

2-5-1.ضرب المثل منثور…………………………………………………………………………………………………………..12

2-5-2.ضرب المثل منظوم………………………………………………………………………………………………………….12

2-6.منشأ و خاستگاه ضرب المثل…………………………………………………………………………………………………….14

2-7.تفاوت میان مثل و حکمت………………………………………………………………………………………………………..15

2-8.ضرب المثل…………………………………………………………………………………………………………………………..17

2-9.تمثیل…………………………………………………………………………………………………………………………………..20

2-10.ارتباط میان تمثیل و امثال………………………………………………………………………………………………………..22

2-11.کنایه………………………………………………………………………………………………………………………………….22

2-12.کلمات قصار……………………………………………………………………………………………………………………….24

2-13.کلیشه………………………………………………………………………………………………………………………………..25

2-14.اصطلاح……………………………………………………………………………………………………………………………..25

فصل سوم: نهج البلاغه و امثال علوی

3-1.مختصری از زندگی امام علی(ع)………………………………………………………………………………………………..28

3-2.نهج البلاغه……………………………………………………………………………………………………………………………29

3-3.گردآوری نهج البلاغه………………………………………………………………………………………………………………31

3-4.گزیده ای از زندگی نامه سید رضی…………………………………………………………………………………………….33

3-4-1.اساتید………………………………………………………………………………………………………………………….34

3-4-2.جایگاه علمی و تألیفات…………………………………………………………………………………………………..35

3-5.شعر و شاعری سید رضی…………………………………………………………………………………………………………37

3-6.پیشینه امثال و حکم در ادب عربی……………………………………………………………………………………………..37

3-7.امثال علوی…………………………………………………………………………………………………………………………..38

3-7-1.اقسام امثال نهج البلاغه……………………………………………………………………………………………………39

3-7-1-1.امثال قرآنی ………………………………………………………………………………………………………..39

3-7-1-2.امثال غیر قرآنی……………………………………………………………………………………………………39

فصل چهارم: معادل­یابی­امثال نهج البلاغه با امثال فارسی

مدخل…………………………………………………………………………………………………………………………………………41

4-1.قناعت………………………………………………………………………………………………………………………………….42

4-1-1.قناعت در کلمات قصار نهج البلاغه…………………………………………………………………………………………42

4-1-2.معادل­یابی امثال و حکم نهج البلاغه با موضوع قناعت در امثال و حکم فارسی…………………………….50

4-2.عدالت………………………………………………………………………………………………………………………………….53

4-2-1.عدالت در کلمات قصار نهج البلاغه…………………………………………………………………………………….53

4-2-2.معادل­یابی امثال و حکم نهج البلاغه با موضوع عدالت در امثال و حکم فارسی……………………………..62

4-3.بردباری و صبر………………………………………………………………………………………………………………………65

4-3-1.بردباری و صبر در کلمات قصار نهج البلاغه…………………………………………………………………………65

4-3-2.معادل­یابی امثال و حکم نهج البلاغه با موضوع بردباری و صبر در امثال و حکم فارسی………………….81

4-4.طمع…………………………………………………………………………………………………………………………………….86

4-4-1.نکوهش طمع در کلمات قصار نهج البلاغه……………………………………………………………………………86

4-4-2.معادل­یابی امثال و حکم نهج البلاغه با موضوع نکوهش طمع در امثال و حکم فارسی…………………….93

4-5.ظلم و ستم……………………………………………………………………………………………………………………………98

4-5-1.نکوهش ظلم و ستم در کلمات قصار نهج البلاغه……………………………………………………………………98

4-5-2.معادل­یابی امثال وحکم نهج­البلاغه باموضوع نکوهش ظلم وستم درامثال و حکم فارسی……………….105

4-6.عجله و شتابزدگی…………………………………………………………………………………………………………………108

4-6-1.نکوهش عجله و شتابزدگی در کلمات قصارنهج البلاغه…………………………………………………………108

4-6-2.معادل­یابی امثال­وحکم نهج­البلاغه باموضوع نکوهش عجلع وشتابزدگی­درامثال­وحکم فارسی………….111

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………..114

منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………………117

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید