متن کامل: پایان نامه بررسی تطبیقی مدل تأویلی غزلیات دیوان حافظ از آیات قرآن مجید با هرمنوتیک شلایرماخر

دانلود پایان نامه

دانشکده علوم انسانی

گروه  آموزشی زبان و ادبیات فارسی

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته : زبان و ادبیات فارسی

عنوان :

مطالعه تطبیقی مدل تأویلی غزلیات دیوان حافظ از آیات قرآن مجید با هرمنوتیک شلایرماخر

 استاد راهنما:

دکتر محمد تقی یونسی رستمی

شهریور1393

پایان نامه

(مقطع کارشناسی ارشد)

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

« فهرست »

عنوان صفحه
 چکیده ………………………………………………………………………………………………………..  1
فصل اول : کلیات پژوهش ……………………………………………………………………………… 2
1-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………… 1-2 اظهار مسأله……………………………………………………………………………………………..

1-3 اهداف پژوهش ……………………………………………………………………………………….

1-3-1 هدف کلی…………………………………………………………………………………………

1-3-2 اهداف جزئی……………………………………………………………………………………..

1-4 ضرورت پژوهش …………………………………………………………………………………….

1-5 پرسش های پژوهش………………………………………………………………………………….

1-6 فرضیات پژوهش………………………………………………………………………………………

1-7 روش پژوهش………………………………………………………………………………………….

1-8 پیشینه پژوهش…………………………………………………………………………………………

34

6

6

6

6

6

7

7

7

فصل دوم: بنیاد نظری ، هرمنوتیک و اندیشه های شلایرماخر ……………………………… 8
2-1  شلایر ماخر…………………………………………………………………………………………..2-1-1  زندگینامه شلایرماخر………………………………………………………………………….

2-1-2  معرفی آثار شلایرماخر………………………………………………………………………..

2-1-3  آراء و اندیشه های شلایرماخر……………………………………………………………..

2-2 هرمنوتیک……………………………………………………………………………………………..

2-2-1 تعریف لغوی هرمنوتیک ……………………………………………………………………..

2-2-2 مفهوم هرمنوتیک………………………………………………………………………………..

2-2-3 طبقه بندی هرمنوتیک…………………………………………………………………………..

2-2-3-1 هرمنوتیک از دیدگاه کاربرد آن…………………………………………………………

2-2-3-2 هرمنوتیک از دیدگاه دوره تاریخی…………………………………………………….

2-2-3-2-1 هرمنوتیک کلاسیک ……………………………………………………………………

2-2-3-2-2 هرمنوتیک مدرن یا فلسفی……………………………………………………………

2-2-3-2-3 هرمنوتیک پسامدرن…………………………………………………………………….

2-2-4 هرمنوتیک شلایر ماخر…………………………………………………………………………

2-2-5 نظریات هرمنوتیکی شلایرماخر……………………………………………………………..

2-2-5-1 عمومیت سوء فهم…………………………………………………………………………..

2-2-5-2 زبان و هرمنوتیک……………………………………………………………………………

2-2-5-3  قواعد هرمنوتیکی…………………………………………………………………………..

2-2-5-4 دیالکتیک فهم…………………………………………………………………………………

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

2-2-5-5 چرخه هرمنوتیکی……………………………………………………………………………

2-2-6 میراث هایدگر…………………………………………………………………………………….

2-2-7 نقد هایدگر………………………………………………………………………………………..

2-2-8 هرمنوتیک گادامر………………………………………………………………………………..

2-2-9 هرمنوتیک نسبی گرای گادامر……………………………………………………………….

2-2-10 نقد گادامر……………………………………………………………………………………….

2-3  تاویل …………………………………………………………………………………………………

2-3-1 معنای اصطلاحی و لغوی تأویل…………………………………………………………….

2-3-2  پیشینه تاویل ……………………………………………………………………………………

2-3-3  شرایط تأویل…………………………………………………………………………………….

2-3-4 انواع تأویل ………………………………………………………………………………………

99

10

10

12

12

12

13

13

15

15

16

17

18

20

20

21

23

23

24

26

27

27

30

31

32

32

33

35

36

فصل سوم: حافظ و دیوان …………………………………………………………………………….. 37
3-1  حافظ………………………………………………………………………………………………….3-1-1  نیاکان حافظ ……………………………………………………………………………………

3-1-2  زندگینامه حافظ…………………………………………………………………………………

3-1-2-1  نوجوانی و جوانی حافظ ………………………………………………………………..

3-1-2-2  فراگیری دانش حافظ…………………………………………………………………….. 

3-1-2-3  عصر تولد حافظ ………………………………………………………………………….

3-1-3  دانش و هنر حافظ ……………………………………………………………………………

3-1-3-1 حافظ از مدرسه تا درسگاه ……………………………………………………………..

3-1-3-2 حفظ قرآن حافظ …………………………………………………………………………..

3-1-4 وضع عمومی شعر در عصر حافظ ……………………………………………………….

3-1-5  درمورد عرفان و مقام عرفانی حافظ ………………………………………………………

3-1-6  ویژگی های شعر حافظ………………………………………………………………………

3-1-6-1  رمز پردازی و حضور سمبولیسم غنی در شعر حافظ……………………………

3-1-6-2  عشق انسانی حافظ………………………………………………………………………..

3-1-6-3  طنز …………………………………………………………………………………………….

3-1-6-2  ایهام و ابهام ………………………………………………………………………………..

3-1-6-3  جهان بینی حافظ ………………………………………………………………………….

3-1-6-4  راز موفقیت حافظ………………………………………………………………………….

3-1-7  تاویل پذیری شعر حافظ……………………………………………………………………..

3838

38

39

44

44

45

45

46

46

47

49

49

50

51

51

52

54

54

فصل چهارم: تطبیق اندیشه های حافظ و شلایرماخر ………………………………………….4-1 تأویل از دیدگاه حافظ…………………………………………………………………………….

4-2 علت های و شواهد انطباق اشعار و ابیات حافظ بر قرآن مجید ……………………………

4-3 تاثیر قرآن در اشعار حافظ………………………………………………………………………..

4-3-1 ترجمه الآیات بالابیات…………………………………………………………………………

4-3-2  تضمین شعری آیات…………………………………………………………………………..

4-3-3  بهره گیری از تلمیحات قرآنی…………………………………………………………………..

4-4 انطباق شعر حافظ بر آیات قرآن………………………………………………………………..

4-5 چگونگی اقتباس حافظ از قرآن………………………………………………………………..

4-5-1 اقتباس مستقیم……………………………………………………………………………………

4-5-2 اقتباس غیر مستقیم………………………………………………………………………………

4-6 تداعی معانی………………………………………………………………………………………….

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

4-7 اندیشه ها و افکار قرآنی حافظ…………………………………………………………………

5657

58

59

59

62

62

62

64

64

66

67

 

67

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهاد …………………………………………………………………. 103
5-1 نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………… 104
5-2پیشنهادهای پژوهش……………………………………………………………………………….. 105
منابع …………………………………………………………………………………………………………. 106 

چکیده

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید