منبع پایان نامه : پایان نامه بررسی حکم عده زنان فاقد رحم از دیدگاه فقه امامیه

دانلود پایان نامه

دانشکده علوم انسانی

گروه آموزشی حقوق
پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته : فقه و مبانی حقوق اسلامی

عنوان :
مطالعه حکم عده زنان فاقد رحم از دیدگاه فقه امامیه

استاد راهنما :
دکتر محمد علی قربانی

بهمن 1393

پایان نامه

(مقطع کارشناسی ارشد)

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………… 1

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………. 2

فصل اول : کلیات پژوهش……………………………………………………………………………………………… 4

1-1-اظهار مسئله……………………………………………………………………………………………………………. 5

1-2-اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………….. 6

1-3-پرسش های پژوهش………………………………………………………………………………………………… 6

1-4-فرضیات پژوهش…………………………………………………………………………………………………….. 6

1-5- روش پژوهش……………………………………………………………………………………………………….. 6

فصل دوم : تعاریف اصطلاحات و مباحث عام…………………………………………………………………. 7

بخش اول:تعاریف…………………………………………………………………………………………………………… 8

2-1- ویژگی فیزیولوژیکی و سایکولوژیکی زن……………………………………………………………………. 8

2-1-1- تعریف بلوغ……………………………………………………………………………………………………. 8

2-1-2- بلوغ زن…………………………………………………………………………………………………………. 8

2-1-3- تغییرات دوران بلوغ در بشر………………………………………………………………………………. 9

2-1-4- تغییرات بلوغ در دختران…………………………………………………………………………………….. 9

2-1-4-1- ترتیب تغییرات جسمی دخترها در دوران بلوغ………………………………………………….. 10

2-1-4-2- رشد پستان ها……………………………………………………………………………………………. 10

2-1-4-3- عادت ماهیانه…………………………………………………………………………………………….. 11

2-1-4-4- چگونگی و چرایی عادت ماهیانه……………………………………………………………………. 11

2-1-5- رحم……………………………………………………………………………………………………………. 12

2-1-5-1-چرخه ی هورمونی دوره ماهیانه………………………………………………………………………. 12

2-1-5-2- زمان شروع قاعدگی طبیعی…………………………………………………………………………… 12

2-1-5-3- نظم دوره ی ماهیانه…………………………………………………………………………………….. 13

2-1-5-4- طول مدت یک قاعدگی طبیعی………………………………………………………………………. 13

2-1-5-5- مقدار و طول خونریزی قاعدگی طبیعی…………………………………………………………….. 13

2-1-5-6- چگونگی قطع شدن عادت ماهیانه…………………………………………………………………… 14

بخش دوم : عده و اقسام آن……………………………………………………………………………………………. 14

2-2- مفهوم عده………………………………………………………………………………………………………… 14

2-3- اقسام عده………………………………………………………………………………………………………… 15

2-3-1- عده ی وفات………………………………………………………………………………………………… 16

2-3-2- عده ی طلاق…………………………………………………………………………………………………. 16

2-3-2-1- عده ی زن آبستن……………………………………………………………………………………….. 16

2-3-2-2- عده ی زن غیر آبستن………………………………………………………………………………….. 17

2-3-3- زنانی که عده طلاق ندارند………………………………………………………………………………… 17

2-4- عده بذل یا انقضاء مدت………………………………………………………………………………………. 18

2-5- نکاح یا زنا با زنی که در عده می باشد…………………………………………………………………………. 18

فصل سوم : اظهار ماهیت و مستندات احکام زنان فاقد رحم……………………………………………. 20

بخش اول:  ماهیت فاقد رحم……………………………………………………………………………………………. 21

بخش دوم : مستندات…………………………………………………………………………………………………….. 21

3-1- آیات قرآن……………………………………………………………………………………………………….. 21

3-1-1- آیه 1 سوره طلاق…………………………………………………………………………………………… 21

3-1-2- آیه 4 سوره طلاق…………………………………………………………………………………………… 23

3-1-3- آیه 228 سوره بقره………………………………………………………………………………………… 24

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

3-1-4- آیه 49 سوره احزاب……………………………………………………………………………………….. 25

سنت،اجماع و عقل……………………………………………………………………………………………………… 25

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

3-2- احادیث عام……………………………………………………………………………………………………… 25

3-2-1- روایت معتبر داود بن سرحان از امام صادق (ع)…………………………………………………….. 25

3-2-2- روایت صحیحه ی حلبی از امام صادق (ع)…………………………………………………………… 26

3-3- احادیث خاص………………………………………………………………………………………………….. 27

3-3-1- دسته ی نخست احادیث………………………………………………………………………………….. 27

3-3-2- دسته ی دوم احادیث………………………………………………………………………………………. 33

3-3-2-1-پاسخ به تعارض روایات……………………………………………………………………………….. 39

3-3-3- دسته ی سوم احادیث………………………………………………………………………………………. 43

بخش سوم : نظرات فقیهان در مورد عده زنان……………………………………………………………………….. 49

3-3-1- قول اول نظر صاحب الانتصار و صاحب الغنیه……………………………………………………….. 49

3-3-2- قول دوم: نظر اکثریت………………………………………………………………………………………. 51

3-4- ارزیابی گفتار فقیهان و قول مختار………………………………………………………………………….. 64

بخش چهارم : مسائل و احکام…………………………………………………………………………………………… 65

3-4- احکام حقوقی عده……………………………………………………………………………………………… 65

3-4-1- انحلال نکاح………………………………………………………………………………………………….. 65

3-4-2- فسخ نکاح……………………………………………………………………………………………………. 67

3-4-2-1-عیوب……………………………………………………………………………………………………….. 68

3-4-2-2- تدلیس…………………………………………………………………………………………………….. 69

3-6-2-3- تخلف از شرط صفت………………………………………………………………………………….. 70

3-4-3- طلاق…………………………………………………………………………………………………………… 70

3-4-3-1-تعریف طلاق……………………………………………………………………………………………… 71

3-4-3-2- موجبات طلاق…………………………………………………………………………………………… 71

3-4-3-3- شرایط اساسی طلاق……………………………………………………………………………………. 75

3-4-3-4- تشریفات طلاق………………………………………………………………………………………….. 81

3-4-3-5- اقسام طلاق………………………………………………………………………………………………. 83

فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات………………………………………………………………………… 88

نتیجه گیری بحث………………………………………………………………………………………………………… 89

پیشنهاد اصلاح قانون مدنی……………………………………………………………………………………………. 90

منابع و مأخذ……………………………………………………………………………………………………………… 91

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید