فایل تحقیق : پایان نامه بررسی رابطه آگاهی و اعتماد سرمایه گذاران با بهره وری شرکت ها

دانلود پایان نامه

هدف این پژوهش مطالعه  ارتباط آگاهی و اعتماد سرمایه گذاران  با  بهره وری شرکت های خودرو سازی بورس اوراق بهادار تهران،(ایران خودرو سایپا) می باشد. لذا این سوال مطرح می گردد که آیا بین آگاهی و اعتماد  سرمایه گذاران و بهره وری شرکت ها ارتباط معنا داری هست؟

فرضیه های پژوهش عبارتست ازالف) بین آگاهی سرمایه گذاران و بهره وری شرکت ها ارتباط معنا داری هست. و ب) بین اعتماد سرمایه گذاران و بهره وری شرکت ها ارتباط معنا داری هست.

جامعه آماری  پژوهش سرمایه گذاران شرکت های خودرو سازی بورس اوراق بهادار تهران ،(ایران خودرو وسایپا)می باشدکه تعداد آن نامحدود  می باشد.نمونه آماری با بهره گیری از جدول مورگان برای هر 384 نفر بود. پژوهش حاضر بر اساس هدف از نوع کاربردی و از نظر شیوه گرد آوری اطلاعات ، تحقیقی توصیفی و از نوع همبستگی می باشد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه با مقیاس لیکرت می باشد.روش گردآوری اطلاعات میدانی، ابزار پژوهش پرسشنامه  و روش تجزیه و تحلیل داده ها، با بهره گیری از ضریب همبستگی پیرسون انجام گرفت. روایی پژوهش با بهره گیری از روایی محتوا از طریق اساتید محترم و خبرگان مورد سنجش قرار گرفت. پایایی پژوهش نیز با بهره گیری از روش آلفای کرونباخ سنجیده گردید که میزان آلفای بالاتر از  70/0  می باشد. نتایج پژوهش نشان داد که بین آگاهی سرمایه گذاران و بهره وری شرکت ها ارتباط معنا داری هست. همچنین بین اعتماد سرمایه گذاران و بهره وری شرکت ها ارتباط معنا داری هست.

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

کلمات کلیدی: ارتباط آگاهی سرمایه گذاران ، اعتماد سرمایه گذاران ، بهره وری شرکت های خودرو سازی

 

فصل اول

کلیات پژوهش

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

 

1-1)مقدمه

در سال های اخیر، مزیت رقابتی محور استراتژی های رقابتی قرار گرفته می باشد. شرکت ها برای بهبود عملکرد و مقابله با رقبا، بایستی دارای مزایای رقابتی باشند تا بتوانند در شرایط پیچیده، عملکردی برتر داشته و خود را در بازارها حفظ نمایند. بنابر دیدگاه مبتنی بر منابع، عملکرد برتر شرکت ها می تواند از منابع منحصر به فرد آنها، یکپارچگی منابع و یا توانایی پاسخ گویی به محیط ناشی گردد. بر اساس این دیدگاه، تفاوت عملکرد شرکت ها به دلیل این می باشد که سازمان های موفق دارای منابع استراتژیکی (فیزیکی، انسانی و سازمانی) هستند که رقبای آنها فاقد آن منابع اند.

تحولات اقتصادی طی دهه های اخیر از چنان سیر شتابان و شگفت انگیزی برخوردار بوده می باشد که هر کشوری نتوانسته خود را با این سیر همگام نماید چنان ضربه سختی بر پیکره اقتصادی آن وارد شده می باشد که شاید دیگر توان رویارویی و مقابله با کشورهای پیشرفته امروزی را نتواند به دست آورد. در کشور ما فعال کردن بازار بورس که یکی از برنامه های استرتژیک دولت در برنامه اول توسعه اقتصادی بود در راستای تحقق بخشیدن به این تحول اقتصادی صورت گرفت.

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید