دانلود پژوهش: پایان نامه بررسی رابطه بین اختلالات شخصیتی و مدیریت بدن

دانلود پایان نامه

واحد علوم و تحقیقات

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی (M.A)

گرایش بالینی

عنوان:

مطالعه ارتباط بین اختلالات شخصیتی و مدیریت بدن

استاد راهنما:

دکتر مسعود باقری

 

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

چکیده 1

فصل اول: کلیـات پژوهش

1-1- مقدمه. 3

1-2- اظهار مساله. 4

1-3-  اهمیت و ضرورت پژوهش… 5

1-4- اهداف پژوهش… 7

1-4-1 هدف کلی.. 7

1-4-2 اهداف جزیی.. 7

1-5- فرضیه‏های پژوهش… 7

1-5-1 فرضیه اصلی.. 7

1-5-2 فرضیه های فرعی.. 7

1-6- تعریف واژه ها و اصطلاحات… 8

فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه پژوهش

2-1- مقدمه. 10

2-2- مدیریت بدن. 10

2-3- اختلال های شخصیت… 12

2-3-1 اختلال شخصیت پارانویایی.. 12

2-3-2 اختلال شخصیت اسکیزوئید. 12

2-3-3 اختلال شخصیت اسکیزوتایپی.. 13

2-3-4 اختلال شخصیت ضداجتماعی.. 13

2-3-5 اختلال شخصیت مرزی.. 13

2-3-6 اختلال شخصیت نمایشی.. 13

2-3-7 اختلال شخصیت خود شیفته. 13

2-3-8 اختلال شخصیت اجتنابی.. 13

2-3-9 اختلال شخصیت وابسته. 13

2-3-10 اختلال شخصیت وسواسی – جبری.. 13

2-4- ویژگی های تشخیصی.. 14

2-5- الگوهای بعدنگر اختلال های شخصیت… 15

2-6- اختلال های شخصیت دسته ی الف… 16

2-6-1 اختلال شخصیت پارانویایی.. 16

2-6-1-1 ویژگی های تشخیصی.. 16

2-6-1-2 ویژگی ها و اختلال های همراه 18

2-6-1-3 ویژگی های خاص وابسته به فرهنگ، سن و جنسیت… 19

2-6-2 اختلال شخصیت اسکیزوئید. 19

2-6-2-1 ویژگی های تشخیصی.. 19

2-6-2-2 ویژگی ها و اختلال های همراه 20

2-6-2-3 ویژگی های خاص وابسته به فرهنگ، سن و جنسیت… 21

2-6-3 اختلال شخصیت اسکیزوتایپی.. 21

2-6-3-1 ویژگی های تشخیصی.. 21

2-6-3-2 ویژگی ها و اختلال های همراه 23

2-6-3-3 ویژگی های خاص وابسته به فرهنگ، سن و جنسیت… 23

2-7- اختلال های شخصیت دسته ی ب… 24

2-7-1 اختلال شخصیت ضداجتماعی.. 24

2-7-1-1 ویژگی های تشخیصی.. 24

2-7-1-2 ویژگی ها و اختلال های همراه 26

2-7-1-3 ویژگی های خاص وابسته به فرهنگ، سن و جنسیت… 27

2-7-2 اختلال شخصیت مرزی.. 27

2-7-2-1 ویژگی های تشخیصی.. 27

2-7-2-2 ویژگی ها و اختلال های همراه 30

2-7-2-3 ویژگی های خاص وایسته به فرهنگ، سن و جنسیت… 30

2-7-3 اختلال شخصیت نمایشی.. 31

2-7-3-1 ویژگی های تشخیصی.. 31

2-7-3-2 ویژگی ها و اختلال های همراه 32

2-7-3-3 ویژگی های خاص وابسته به فرهنگ، سن و جنسیت… 33

2-7-4 اختلال شخصیت خودشیفته. 34

2-7-4-1 ویژگی های تشخیصی.. 34

2-7-4-2 ویژگی ها و اختلال های همراه 36

2-7-4-3 ویژگی های خاص وابسته به سن و جنسیت… 36

2-8- اختلال های شخصیت دسته ی ج.. 37

2-8-1 اختلال های شخصیت اجتنابی.. 37

2-8-1-1 ویژگی های تشخیصی.. 37

2-8-1-2 ویژگی ها و اختلال های همراه 38

2-8-1-3 ویژگی های خاص وابسته به فرهنگ، سن و جنسیت… 38

2-8-2 اختلال شخصیت وسواسی- جبری.. 39

2-8-2-1 ویژگی های تشخیصی.. 39

2-8-2-2 ویژگی ها و اختلال های همراه 41

2-8-2-3 ویژگی های خاص وابسته به فرهنگ و جنسیت… 42

2-9- اختلال شخصیت که به گونه ای دیگر مشخص نشده می باشد… 42

2-10- پیشینه پژوهش.. 43

2-10-1 تحقیقات و پژوهش های داخلی.. 43

2-10-2 تحقیقات و پژوهش های خارجی.. 48

 

فصل سوم: روش پژوهش

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

3-1- مقدمه. 52

3-2- روش پژوهش… 52

3-3- جامعه آماری.. 52

3-4- روش نمونه گیری و حجم نمونه. 52

3-5- ملاک های ورود. 53

3-6- ملاک های خروج.. 53

3-7- ابزارهای پژوهش… 53

3-7-1 بهره گیری از تست میلون3. 53

3-7-2 پرسشنامه محقق ساخته مدیریت بدن. 54

3-8- شیوه اجرا 54

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه. 56

4-2- یافته های توصیفی.. 56

4-3- یافته های استنباطی.. 59

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1- مقدمه. 63

5-2- بحث… 63

5-2-1 فرضیه اول. 63

5-2-2 فرضیه دوم. 64

5-2-3 فرضیه سوم. 64

5-2-4 فرضیه چهارم. 65

5-2-5 فرضیه پنجم. 65

5-2-6 فرضیه ششم. 65

5-2-7 فرضیه هفتم. 65

5-2-8 فرضیه هشتم. 66

5-2-9 فرضیه نهم. 66

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

5-2-10 فرضیه دهم. 66

5-3- نتیجه گیری.. 67

5-4- محدودیت های پژوهش.. 68

5-5- پیشنهادها 68

منابع و مآخذ. 69

فهرست منابع فارسی.. 69

فهرست منابع انگلیسی.. 71

چکیده انگلیسی.. 71
فهرست جداول

جدول 4-1: توزیع ویژگی سن در بین شرکت کنندگان. 56

جدول 4-2: توزیع فراوانی وضعیت تاهل در بین شرکت کنندگان. 57

جدول 4-3: شاخص های توصیفی مدیریت بدن و اختلالات شخصیت… 58

جدول 4-4: ماتریس همبستگی مدیریت بدن و اختلالات شخصیت… 59

جدول 4-5: ماتریس همبستگی مدیریت بدن و اختلالات شخصیت… 60

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید