پایان نامه بررسی رابطه بین بازار‌گرائی و عملکرد تجاری در بانک‌ شهر

دانلود پایان نامه

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی

 

موضوع: مطالعه ارتباط بین بازار‌گرائی و عملکرد تجاری در بانک‌ شهر

 

استاد راهنما :

خانم دکتر منیژه قره‌چه

 

استاد مشاور:

آقای دکتر اکبر عالم تبریز

 

1390

پایان نامه

(مقطع کارشناسی ارشد)

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده

 

یکی از ارکان بسیار اساسی بازاریابی جدید، داشتن فرهنگ و بینش بازار در تمامی سطوح سازمان می باشد که به بازارگرائی تعبیر می گردد. بازارگرائی به معنای گرایش و تمایل به بازار و افراد و مشتری باوری و بازارنگری می باشد و به این دلیل در بازاریابی جدید اهمیت دارد.

هدف این پایان‌نامه، مطالعه ارتباط بین بازارگرائی و عملکرد تجاری در بانک شهر می باشد. متغیر مستقل در این پژوهش، بازارگرائی بوده و متغیر وابسته، عملکرد تجاری می باشد. گردآوری اطلاعات از طریق پرسشنامه صورت گرفته می باشد، بطوریکه 10 سؤال (گزاره) پیرامون عملکرد بانک، و 15 گزاره پیرامون بازارگرائی در نظر گرفته گردید. یک نمونه تصادفی به تعداد 40 شعبه برگزیده گردید و از رؤسای این تعداد شعبه، نظر سنجی به اقدام آمد؛ برای تحلیل داده‌ها از آزمون همبستگی پیرسون و تی‌تست بهره گیری گردید. در نهایت فرضیه‌های پژوهش مورد تأیید قرار گرفتند و مشخص گردید که بین بازارگرائی و عملکرد در بانک شهر یک ارتباط مثبت هست.

کلمات کلیدی: مشتری‎گرائی، رقیب‌گرائی، هماهنگی بین وظیفه‌ای و عملکرد تجاری

فهرست مطالب

فصل اول: 1

1-1 مقدمه 2

1-2 تشریح موضوع 3

1-3 اظهار مسأله پژوهش 5

1-4 اهمیت و ضرورت انجام پژوهش 5

1-5  اهداف اساسی  از انجام پژوهش 6

1-6 فرضیه‌های پژوهش 6

1-7 قلمرو زمانی و مکانی پژوهش 7

1-8  تعریف واژه‏های کلیدی 7

فصل دوم 8

2-1 مقدمه 9

2-2 تفکر بازاریابی 10

2-3  تاریخچه بازارگرائی 12

2-4 مفهوم بازارگرائی (گرایش به بازار) 16

2-5 بازارگرائی  چیست؟ 16

2-6  دیدگاه‌های بازارگرائی معاصر 19

دیدگاه تصمیم‌گیری شاپیرو و گلازر 20

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

دیدگاه هوشمندی بازار کوهلی و جاورسکی 21

دیدگاه رفتاری مبتنی بر فرهنگ نرور و اسلاتر 22

دیدگاه استراتژیک روکرت 29

دیدگاه مشتری‌گرائی دشپاند 29

2-7 پیامدهای بازارگرائی برای سازمان 34

2-8 اهمیت و تأثیر سنجش عملکرد در سازمان 36

2-9 ادبیات پشتیبان فرضیه‌های پژوهش 39

2-10معیارهای اندازه‌گیری عملکرد کسب و کار 41

2-11 پیشینه پژوهش 43

2-12 مدل پژوهش 60

فصل سوم 61

3-1 مقدمه 62

3-2 روش پژوهش 62

3-3 متغیرهای پژوهش 65

3-4 جامعه و نمونه آماری 67

3-5 تعیین حجم نمونه 68

3-6   ابزار گردآوری اطلاعات 68

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

3-7 تحلیلی بر پرسشنامه 69

3-8 روائی پرسشنامه 70

3-9 پایائی پرسشنامه 70

3-10 مراحل انجام پژوهش 72

3-11  روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 73

فصل چهارم 75

4-1 مقدمه 76

4-2 ویژگیهای جمعیت شناختی نمونه آماری 76

4-3- تحلیل توصیفی داده‌ها و مشاهدات 79

4-3-1- عملکرد بانک 79

4-3-2- بازارگرائی بانک 86

4-4- پاسخ به فرضیه‌های پژوهش 93

فصل پنجم 98

5-1 مقدمه 99

5-2 اختصار پژوهش و نتیجه‌گیری 99

5-3 مقایسه تحقیقات انجام شده با این پژوهش 102

5-4 پیشنهادات 104

5-5 پیشنهاد برای تحقیقات آتی 105

5-6 محدودیت‌های پژوهش 106

منابع 108

پیوست 1 111

پرسشنامه 111

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید