دانلود فایل پایان نامه : پایان نامه بررسی رابطه بین تسهیم دانش و خلاقیت سازمانی با رفتار شهروندی در بین کارکنان ادارات آموزش و پرورش شهرستان بندرعباس

دانلود پایان نامه

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی (M.A)

گرایش مدیریت آموزشی

عنوان:

مطالعه ارتباط بین تسهیم دانش و خلاقیت سازمانی با رفتار شهروندی در بین کارکنان ادارات آموزش و پرورش شهرستان بندرعباس

استاد راهنما:

آقای دکتر محمد نور رحمانی

 

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه 2

1-2- اظهار مسأله اساسی.. 3

1-3- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش: 6

1-4- اهداف پژوهش.. 8

16……. 1-4-1- اهداف اصلی پژوهش

1-4-2-اهداف فرعی پژوهش.. 8

1-5- سوالات پژوهش.. 9

1-5-2- سوالات فرعی پژوهش.. 9

1-6-فرضیات پژوهش.. 10

1-6-1- فرضیات اصلی پژوهش.. 10

1-6-2- فرضیات فرعی پژوهش.. 10

1-7- تعاریف متغیرها 11

1-7-1 تعاریف مفهومی متغیرها 11

1-7-2- تعاریف عملیاتی متغیرها 12

1-8-  قلمرو پژوهش.. 13

1-9 متغیرهای پژوهش.. 13

فصل دوم: ادبیات پژوهش

2-1- بخش اول مبانی رفتار شهروندی.. 16

2-1- 1- رفتار شهروندی سازمانی.. 16

2-1-  ویژگی های کلیدی رفتار شهروندی.. 17

2-1-3- عناصر رفتار شهروندی.. 18

2-1-4- مؤلفه های رفتار شهروندی سازمانی.. 19

2-1-5- عوامل تاثیرگذار بر رفتار شهروندی سازمانی.. 22

2-1-6- پیامدها و نتایج رفتار شهروندی سازمانی.. 23

2-2- بخش دوم: مبانی نظری تسهیم دانش… 24

2-3- بخش سوم: مبانی نظری خلاقیت شغلی.. 34

2-3-3- تعریف خلاقیت… 36

2-3-4- ضرورت و اهمیت خلاقیت… 36

2-3-5- مدل های خلاقیت… 37

2-3-6- ویژگی های افراد خلاق.. 37

2-3-7- تاثیر خلاقیت فردی روی سازمان. 43

2-3-8- کارهای لازم برای ایجاد خلاقیت و نوآوری گروهی.. 44

2-3-9- اصول مدیریت برای نوآوری: 45

2-3-10- شرایط ایجاد خلاقیت و نوآوری: 45

2-3-11- روشهای افزایش خلاقیت… 46

2-3-12- مدیریت تقویت خلاقیت در سازمان: 47

2-4- بخش چهارم: پیشینه تجربی.. 47

فصل سوم: روش پژوهش

3-1- مقدمه. 58

3-2- روش انجام پژوهش.. 58

٣-3-  فرآیند پژوهش.. 60

3-4-  جامعه آماری، حجم نمونه و روش نمونه گیری.. 61

3-5- ابزار جمع آوری داده ها 62

3-6-روش تحلیل آماری ……………65

فصل چهارم: یافته های پژوهش

4-1 توصیف داده‌ها 68

ب- مطالعه توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه بر اساس سن.. 69

پ- مطالعه توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه بر اساس تحصیلات… 70

ج- مطالعه توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه بر اساس سابقه کار. 72

4-1-2 توصیف کمی متغیرهای پژوهش.. 73

4-1-3 توصیف کیفی متغیرهای پژوهش.. 74

4-2 مطالعه فرض نرمال. 77

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

مقدمه: 92

5-1- نتیجه گیری.. 92

5-2- بحث: 93

۵-2-۱- فرضیه اصلی اول پژوهش: 93

۵-2-2- فرضیه اصلی دوم پژوهش: 94

۵-2-3- فرضیه فرعی اول پژوهش: 95

۵-2-4- فرضیه فرعی دوم پژوهش: 95

۵-2-5- فرضیه فرعی سوم پژوهش: 96

۵-2-6- فرضیه فرعی چهارم پژوهش: 96

۵-2-7- فرضیه فرعی پنجم پژوهش: 97

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

3-5- محدودیت های پژوهش.. 97

4-5- پیشنهادات پژوهش.. 98

1-4-5- پیشنهادات مبتنی بر نتایج پژوهش.. 98

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید