منبع پایان نامه : پایان نامه بررسی رابطه بین تسهیم دانش و خلاقیت سازمانی با رفتار شهروندی در بین کارکنان ادارات آموزش و پرورش شهرستان بندرعباس پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی گرایش بالینی: بررسی شیوع اختلال های اضطرابی و عوامل جمعیت شناختی مرتبط با آن در جمعیت بزرگسال استان خراسان جنوبی

دانلود پایان نامه

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی

گرایش بالینی

عنوان:

مطالعه شیوع اختلال های اضطرابی و عوامل جمعیت شناختی مرتبط با آن در جمعیت بزرگسال استان خراسان جنوبی

استاد راهنما:

دکتر ایمان اله بیگدلی

 

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

فصل اول……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………1

1-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..2

2-1بیان مساله………………………………………………………………………………………………………………………………………………….4

3-1اهمیت و ضرورت پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………….8

4-1اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………8

5-1سوال پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………..9

6-1تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها………………………………………………………………………………………………………..10

فصل دوم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………13

1-2مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….14

2-2مبانی نظری اختلال های اضطرابی…………………………………………………………………………………………………………14

1-2-2تاریخچه اختلال های اضطرابی…………………………………………………………………………………………………………..14

2-2-2تعریف اضطراب و اختلال های اضطرابی…………………………………………………………………………………………….15

3-2 طبقه بندی اختلال های اضطرابی………………………………………………………………………………………………………….17

1-3-2اختلال هراس خاص……………………………………………………………………………………………………………………………20

1-1-3-2ویژگی های تشخیصی اختلال هراس خاص بر مبنایDSM-5………………………………………………….20

2-1-3-2ویژگی های طرفداری کننده از تشخیص اختلال هراس خاص……………………………………………………..23

3-1-3-2همه گیری اختلال هراس خاص……………………………………………………………………………………………………23

4-1-3-2ملاحظات تشخیصی مربوط به فرهنگ…………………………………………………………………………………………..24

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

5-1-3-2نتایج عملکردی اختلال هراس خاص…………………………………………………………………………………………….24

2-3-2اختلال اضطراب اجتماعی…………………………………………………………………………………………………………………..25

1-2-3-2ویژگی های تشخیصی اختلال اضطراب اجتماعی بر مبنایDSM-5…………………………………………25

2-2-3-2تصریح کننده های اختلال اضطراب اجتماعی……………………………………………………………………………….28

3-2-3-2همه گیری اختلال اضطراب اجتماعی…………………………………………………………………………………………..29

4-2-3-2پیامدهای عملکردی اختلال اضطراب اجتماعی……………………………………………………………………………30

3-3-2اختلال وحشت زدگی………………………………………………………………………………………………………………………….31

1-3-3-2 ویژگی های تشخیصی اختلال وحشت زدگی بر مبنایDSM-5……………………………………………….31

2-3-3-2همه گیری اختلال وحشت زدگی…………………………………………………………………………………………………..34

3-3-3-2مسایل تشخیصی مرتبط به فرهنگ……………………………………………………………………………………………….35

4-3-3-2پیامدهای عملکردی اختلال وحشت زدگی…………………………………………………………………………………..35

5-3-3-2تصریح کننده های حمله وحشت زدگی……………………………………………………………………………………….36

6-3-3-2ویژگی های تشخیصی حمله های وحشت زدگی…………………………………………………………………………..37

7-3-3-2همه گیری حمله های وحشت زدگی…………………………………………………………………………………………….38

8-3-3-2پیامدهای عملکردی حمله های وحشت زدگی…………………………………………………………………………….39

4-3-2اختلال گذرهراسی………………………………………………………………………………………………………………………………39

1-4-3-2 ویژگی های تشخیصی اختلال گذرهراسی بر مبنایDSM-5……………………………………………………39

2-4-3-2همه گیری اختلال گذر هراسی……………………………………………………………………………………………………..42

3-4-3-2پیامدهای عملکردی اختلال گذر هراسی………………………………………………………………………………………43

5-3-2اختلال اضطراب منتشر……………………………………………………………………………………………………………………….44

1-5-3-2 ویژگی های تشخیصی اختلال اضطراب منتشر بر مبنایDSM-5…………………………………………….44

2-5-3-2همه گیری اختلال اضطراب منتشر……………………………………………………………………………………………….46

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

3-5-3-2مسایل تشخیصی مربوط به فرهنگ……………………………………………………………………………………………….46

4-5-3-2پیامدهای عملکردی اختلال اضطراب منتشر…………………………………………………………………………………47

6-3-2اختلال اضطرابی وابسته به مصرف مواد و دارو…………………………………………………………………………………..48

1-6-3-2 ویژگی های تشخیصی اختلال اضطراب وابسته به مصرف مواد و دارو بر مبنایDSM-5…………48

2-6-3-2همه گیری اختلال اضطرابی وابسته به مصرف مواد و دارو……………………………………………………………49

7-3-2اختلال اضطرابی وابسته به سایر شرایط پزشکی………………………………………………………………………………..50

1-7-3-2 ویژگی های تشخیصی اختلال اضطرابی وابسته به سایر شرایط پزشکی بر مبنایDSM-5……..50

2-7-3-2 همه گیری اختلال اضطرابی وابسته به سایر شرایط پزشکی……………………………………………………..51

4-2شیوع شناسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………..51

1-4-2مولفه های اصلی تعریف شیوع شناسی…………………………………………………………………………………………….51

2-4-2مفهوم میزان بروز و همه گیری در مطالعات شیوع شناسی…………………………………………………………..53

1-2-4-2همه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………55

2-2-4-2میزان بروز……………………………………………………………………………………………………………………………………….56

3-4-2اهمیت بافت در مطالعات شیوع شناسی…………………………………………………………………………………………….56

4-4-2فنون مناسب در مطالعات شیوع شناسی…………………………………………………………………………………………….57

5-2شیوع شناسی اختلال های روانپزشکی…………………………………………………………………………………………………..58

6-2شیوع شناسی اختلال های روانپزشکی در ایران……………………………………………………………………………………..59

7-2شیوع شناسی اختلال های اضطرابی……………………………………………………………………………………………………….62

8-2تفاوت های بین فرهنگی در همه گیری اختلال های اضطرابی…………………………………………………………..63

9-2وابسته های اجتماعی جمعیت شناختی همه گیری اختلال های اضطرابی……………………………………….64

10-2خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………………………………………………..65

فصل سوم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………66

1-3مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….67

2-3طرح پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………….67

3-3جامعه آماری، نمونه پژوهش، روش نمونه گیری………………………………………………………………………………….67

4-3ابزار پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………..68

1-4-3مصاحبه تشخیصی جامع بین الملل……………………………………………………………………………………………………68

5-3روند گردآوری اطلاعات……………………………………………………………………………………………………………………………69

6-3روش تجزیه و تحلیل اطلاعات………………………………………………………………………………………………………………..70

7-3خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………………………………………………….70

فصل چهارم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..71

1-4مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….72

2-4 تجزیه و تحلیل داده های گرد آوری شده…………………………………………………………………………………………….72

1-2-4 آزمون سوال های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………73

فصل پنجم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..94

1-5 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….95

2-5 بحث و نتیجه گیری یافته های پژوهش………………………………………………………………………………………………95

3-5 محدودیت های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………….101

4-5 پیشنهادات پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………101

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید