فرمت ورد:پایان نامه بررسی رابطه بین تسهیم دانش و خلاقیت سازمانی با رفتار شهروندی در بین کارکنان ادارات آموزش و پرورش شهرستان بندرعباس پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی گرایش بالینی: بررسی شیوع اختلال های اضطرابی و عوامل جمعیت شناختی مرتبط با آن در جمعیت بزرگسال استان خراسان جنوبی پایان نامه ارشد گروه روانشناسی تربیتی: مقایسه دانش آموزان پسر دارای سبک¬های فرزندپروری متفاوت (سهل گیر، مقتدر و استبدادی) از لحاظ سازگاری هیجانی-اجتماعی و تحصیلی، در دبیرستان¬های شهر اهواز

دانلود پایان نامه

پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی

عنوان:

مقایسه دانش آموزان پسر دارای سبک­های فرزندپروری متفاوت (سهل گیر، مقتدر و استبدادی) از لحاظ سازگاری هیجانی-اجتماعی و تحصیلی، در دبیرستان­های شهر اهواز

استاد راهنما:

دکتر علیرضا حاجی یخچالی

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

مقدمه 2

اظهار مسأله 3

عوامل مؤثر بر سازگاری اجتماعی. 6

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

عوامل فردی. 6

عوامل خانوادگی. 6

اهمیت و ضرورت پژوهش… 8

هدف کلی پژوهش… 10

اهداف جزئی. 10

فرضیه های پژوهش… 10

تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها 12

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

مبانی نظری و تحقیقات پیشین. 21

مبانی نظری. 21

سبک های فرزندپروری. 21

والدین گرم و آزادگذارنده 25

والدین گرم و کنترل کننده 26

والدین سرد و آزاد گذارنده 26

والدین سرد و کنترل کننده 26

سبک مستبدانه و سلطه جو. 27

سبک مقتدرانه 27

سبک سهل گیرانه 28

سبک غفلت گرایانه و بی توجه 29

سازگاری. 29

انواع سازگاری. 30

1- سازگاری اجتماعی. 30

2- سازگاری تحصیلی. 30

3- سازگاری خانوادگی. 31

تعاریف سازگاری اجتماعی. 31

عوامل مؤثر بر سازگاری اجتماعی. 33

1- عوامل فردی. 33

2-  عوامل خانوادگی. 34

3- عوامل اجتماعی. 34

4- عوامل مذهبی و اخلاقی. 35

هیجان. 37

هوش هیجانی. 38

تاریخچه هوش هیجانی. 39

تعاریف هوش هیجانی. 44

مدلهای هوش هیجانی. 47

مدل توانایی. 47

مدل هوش هیجانی دانیل گلمن. 50

مدل شخصیتی بار-آن. 53

الگوی «کوپر و ساواف» از هوش هیجانی. 54

مفهوم سازگاری تحصیلی. 54

دیدگاه های نظری درمورد سازگاری. 58

دیدگاه تحلیل روانی. 58

دیدگاه روانشناسی فردی. 59

نظریه رونی- اجتماعی. 59

نظریه زیستی- اجتماعی. 59

نظریه یادگیری. 61

نظریه یادگیری اجتماعی. 61

دیدگاه روانشناسی شناختی. 61

نظریه بافت گرا 62

پیشینه تجربی. 64

جمع بندی فصل. 67

 

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

مقدمه 66

طرح پژوهش… 66

جامعه ی آماری. 66

روش نمونه گیری. 66

الف)  نمونه گیری جهت اعتباریابی پرسشنامه ها 67

ب ) نمونه گیری برای آزمودن فرضیه ها 67

ابزارهای پژوهش… 67

پایایی خرده مقیاس پرسشنامه هیجانی. 69

روایی خرده مقیاس پرسشنامه هیجانی. 69

خرده مقیاس ساز گاری تحصیلی. 74

پایایی  خرده مقیاس ساز گاری تحصیلی. 74

روایی خرده مقیاس ساز گاری تحصیلی. 74

خرده مقیاس سازگاری اجتماعی. 78

پایایی خرده مقیاس سازگاری اجتماعی. 78

روایی خرده مقیاس سازگاری اجتماعی. 78

پرسشنامه سبک فرزندپروری. 82

پایایی پرسشنامه سبک های فزرندپروری. 82

روایی پرسشنامه سبک فرزند پروری. 83

روش اجرای پژوهش… 86

روش آماری تجزیه و تحلیل داده ها 87

فصل چهارم: یافته های پژوهش

مقدمه 86

الف) یافته های توصیفی. 86

ب) یافته های مربوط به فرضیه های پژوهش… 88

فصل پنجم بحث و نتیجه گیری

مقدمه 100

تبیین فرضیه های پژوهش… 100

محدودیت های پژوهش… 110

پیشنهادهای پژوهش… 111

الف) پیشنهادهای نظری. 111

ب) پیشنهادهای کاربردی. 112

اختصار پژوهش… 113

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید