دانلود پژوهش: پایان نامه بررسی رابطه بین سبک دلبستگی و صفات شخصیتی با تاب آوری دانش آموزان مقطع پیش دانشگاهی شهر بشاگرد در سال 1392

دانلود پایان نامه

واحد علوم و تحقیقات هرمزگان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی(M.A)

گرایش تربیتی

موضوع:

مطالعه ارتباط بین سبک دلبستگی و صفات شخصیتی با تاب آوری دانش آموزان مقطع پیش دانشگاهی شهر بشاگرد در سال 1392

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

استاد راهنما:

دکتر محمد ناظر

 

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

فصل اول – کلیات پژوهش

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………..

1-1بیان مسأله………………………………………………………………………………………………………………………….

1-2 ضرورت پژوهش……………………………………………………………………………………………………………….
1-3 اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………..
1-4 سوالات پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………
1-5 فرضیه های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………….

1-6 تعریف واژه ها و اصطلاحات…………………………………………………………………………………………….
فصل دوم- مروری بر تحقیقات انجام شده
2-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………….
2-2 اصول نظریه دلبستگی……………………………………………………………………………………………………..
2-3 دلبستگی………………………………………………………………………………………………………………………..
2-4 مراحل ارتباط عاطفی……………………………………………………………………………………………………..
2-5 ویژگی های دلبستگی……………………………………………………………………………………………………….
2-6 سبک های دلبستگی………………………………………………………………………………………………………….

2-7 ویژگی‌های نوزاد‌ان با سبک‌های د‌لبستگی مختلف …………………………………………………………………
2-8 دلبستگی درطول زندگی………………………………………………………………………………………………………..
2-9 ویژگی های طبقات دلبستگی بزرگسالان………………………………………………………………………………..
2-10 مقایسه دلبستگی کودک و بزرگسال……………………………………………………………………………………..
2-11 پیامد های دلبستگی…………………………………………………………………………………………………………..
2-12 ارتباط نظریه دلبستگی با نظریات دیگر……………………………………………………………………………………
2-12-1 نظریه روان تحلیل گری……………………………………………………………………………………………………
2-12-2 نظریه رفتار گرایی: 25

2-12-3 دیدگاه کردار شناسی: 26

2-12-4  پژوهش‌های هارلو: 27

2-13 صفات شخصیت: 28

مدل پنج عاملی شخصیت مک کری و کاستا 29

13-2-1 ثبات بین فرهنگی.. 30

2-13-2 ثبات عوامل. 31

2-13-3 همبستگی های هیجانی و رفتاری.. 32

2-13-4 تاب آوری.. 34

2-13-4-1 ویژگی های افراد تاب آور. 36

2-13-4-2 تأثیر صفات شخصیتی در تاب آوری.. 37

2-14 پیشینه: 39

فصل سوم- روش پژوهش

3-1 مقدمه: 42

3-2 روش و نوع پژوهش: 42

3-3  جدول متغیرها: 42

3-4 جامعه آماری، حجم نمونه، روش نمونه گیری: 43

3-5 روش اجرای پژوهش: 43

3-6 ابزار پژوهش و ویژگی های روان سنجی آن: 43

3-7 تجزیه و تحلیل داه ها: 44

فصل چهارم- نتایج

4-1 توصیف داده ها…..

4-2 آزمون فرضیه ها…..

فصل پنجم- بحث و نتیجه گیری

5-1 بحث و مطالعه فرضیه های پژوهش… 54

5-2 محدودیت های پژوهش: 57

5-3 پیشنهادات پژوهش: 57

منابع

منابع فارسی……

منابع غیر فارسی…………….

چکیده انگلیسی.. Error! Bookmark not defined.

پیوست.. Error! Bookmark not defined.
فهرست جداول

جدول 4-1: شاخصهای توصیفی رگه های شخصیت و تاب آوری در نمونه های مورد مطالعه. 46

جدول 4-2: شاخصهای توصیفی سبکهای دلبستگی در نمونه های مورد مطالعه. 47

جدول 4-3: ضرایب همبستگی پیرسون رگه های شخصیت با تاب آوری در نمونه های مورد مطالعه. 48

جدول 4-4: ضرایب همبستگی پیرسون سبکهای دلبستگی با تاب آوری در نمونه های مورد مطالعه. 49

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

جدول 4-5: سطح معناداری و Z کولموگروف جهت مطالعه نرمالیتی متغیرهای پژوهش… 50

جدول 4-6: اختصار اطلاعات مربوط به ضرایب رگرسیون، ضریب تعیین و خطای معیار برآورد پیش بینی تاب آوری بر پایه رگه های شخصیت (به روش رگرسیون گام به گام) 51

جدول 4-7: اختصار اطلاعات مربوط به ضرایب رگرسیون، ضریب تعیین و خطای معیار برآورد پیش بینی تاب آوری بر پایه سبکهای دلبستگی (به روش رگرسیون گام به گام) 52

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید