جدید: پایان نامه بررسی رابطه تغییر نرخ مالیات بردرآمد سال 1380 با میزان سرمایه گذاری ونحوه تامین مالی شرکتها

دانلود پایان نامه

دانشکده اقتصاد وحسابداری ، گروه حسابداری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)

عنوان:

مطالعه ارتباط تغییر نرخ مالیات بردرآمد سال 1380 با میزان سرمایه گذاری ونحوه تامین مالی شرکتها

استاد راهنما:

دکتر فرزانه حیدرپور

استاد مشاور:

دکتر خسرو منطقی

پایان نامه

(مقطع کارشناسی ارشد)

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

چکیده فارسی………………………………………………………………………………….. 1

فصل اول :کلیات پژوهش

1-1)مقدمه …………………………………………………………………………………… 2

1-2) اظهار مسئله……………………………………………………………………………… 3

1-3) اهمیت پژوهش ………………………………………………………………………..  6

1-4) سوال پژوهش …………………………………………………………………………. 7

1-5)هدف پژوهش ……………………………………………………………………………. 7

1-6) فرضیه های پژوهش ……………………………………………………………………. 9

1-7) متغیرهای مورد مطالعه ……………………………………………………………….  9

1-8) نوع روش پژوهش ……………………………………………………………………… 10

1-9) قلمرو پژوهش ………………………………………………………………………….12

1-9-1) قلمرو موضوعی ……………………………………………………………………  12

1-9-2) قلمرو مکانی ………………………………………………………………………..12

1-9-3) قلمرو زمانی ……………………………………………………………………….. 13

1-10) روش گردآوری اطلاعات وداده ها………………………………………………..  13

1-11) جامعه آماری، روش نمونه گیری حجم نمونه ………………………………13

1-12) روش تجزیه وتحلیل داده ها …………………………………………………….  13

1-13) موانع ومحدودیتهای پژوهش ………………………………………………………. 14

1-14) تعریف اصطلاحات  ………………………………………………………………..14

1-15) ساختار پژوهش  ……………………………………………………………………18

فصل دوم:چهارچوب نظری وپیشینه پژوهش

گفتار اول:تاریخچه اصلاحات انجام گرفته در قانون مالیات در جهان وایران

2-1) مقدمه ……………………………………………………………………………………. 21

2-2)نگاهی گذرا به اصلاحات مالیاتی در جهان……………………………………….. 22

2-3)تاریخچه اصلاحات مالیاتی در ایران ………………………………………………… 23

گفتار دوم:مبانی نظری مالیات

2-4)مبانی نظری مالیات ………………………………………………………………………. 26

2-4-1)مفاهیم مالیات  ………………………………………………………………………… 26

2-4-2) اهداف وضع مالیاتها …………………………………………………………………… 29

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

 2-4-3)عدالت مالیاتی ……………………………………………………………………………  31

2-4-4)سیستم مالیاتی و اجزای آن  ………………………………………………………….  32

2-4-5)اصول سیستم مالیاتی مطلوب ………………………………………………………. 32

2-4-6)اصول جدید مالیات ……………………………………………………………………. 34

2-4-7)وقفه های زمانی وصول مالیات ……………………………………………………..  34

2-5)طبقه بندی نظام مالیاتی در ایران ………………………………………………………. 37

2-6)مالیات بر درآمد ………………………………………………………………………….. 39

2-6-1)تاریخچه مالیات بر درآمد ……………………………………………………………40

 2-6-2)مطالعه تطبیقی مالیات بر درآمد شرکتها در چند کشور ……………………  41 

گفتار سوم: مبانی نظری سرمایه گذاری  و شیوه های تامین مالی

2-7) سرمایه گذاری ………………………………………………………………………………52

2-7-1)عوامل موثر بر سرمایه گذاری ………………………………………………………..54

2-7-2) مالیات بر شرکتها وتشویق سرمایه گذاری ……………………………………… 55

2-8) منابع مالی واحدهای اقتصادی و فرآیند تامین مالی  …………………………….58

2-9)ابزارهای مالی(شیو های تامین مالی) ………………………………………………….59

2-9-1) روشهای مختلف تامین مالی ……………………………………………………….. 59

2-10)مالیات و حسابداری ……………………………………………………………………… 62

گفتار چهارم:پیشینه پژوهش

2-11)پیشینه پژوهش   ……………………………………………………………………………64

2-11-1)تحقیقات انجام شده خارجی  ……………………………………………………… 64

2-11-2)تحقیقات انجام شده در ایران ………………………………………………………  73

فصل سوم:روش شناسی پژوهش

3-1)مقدمه ……………………………………………………………………………………….. 78

3-2)طرح مساله پژوهش  ……………………………………………………………………….   79

3-3)فرضیه های پژوهش………………………………………………………………………….79

3-4)روش پژوهش …………………………………………………………………………………80

3-5)سنجش متغیر های پژوهش ………………………………………………………………..  80

3-6)نحوه جمع آوری اطلاعات……………………………………………………………….. 81

3-7)جامعه آماری  …………………………………………………………………………………  81

3-8)روش نمونه گیری و تعیین اندازه نمونه………………………………………………. 81

3-9)آزمون های مورد بهره گیری در پژوهش…………………………………………………. 83

3-10)آزمون فرضیه ها……………………………………………………………………………83

3-11)روش های آماری بکار رفته در پژوهش………………………………………………  84

3-11-1)آزمون مقایسه زوجها………………………………………………………………….84

3-11-2) همبستگی………………………………………………………………………………. 85

فصل چهارم : تجزیه وتحلیل یافته های پژوهش

4-1)مقدمه……………………………………………………………………………………………. 91

4-2) تحلیل فرضیه ها……………………………………………………………………………… 92

 4-2-1) بخش اول ……………………………………………………………………………….. 93

4-2-2) بخش دوم ………………………………………………………………………………. 97

فصل پنجم: نتیجه گیری وپیشنهادات

5-1)مقدمه…………………………………………………………………………………………..102

5-2)اختصار موضوع وروش پژوهش ………………………………………………………….103

5-3)نتایج پژوهش……………………………………………………………………………………105

5-4)تحلیل یافته های پژوهش

5-4-1)نتایج مربوط به آزمون فرضیه اول…………………………………………………106   

5-4-2)نتایج مربوط به آزمون فرضیه دوم…………………………………………………. 107

5-4)پیشنهادهای پژوهش

5-4-1) پیشنهادهای حاصل از نتایج پژوهش………………………………………………  108

5-4-2)سایرپیشنهادها……………………………………………………………………………. 109

5-4-3)پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی………………………………………………… 109

5-5) محدودیت های پژوهش………………………………………………………………….110

منابع ومآخذ …………………………………………………………………………………………. 111

پیوست ها

پیوست الف……………………………………………………………………………………………. 116

پیوست ب ……………………………………………………………………………………………..120

پیوست ج ……………………………………………………………………………………………… 126

چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………..134

چکیده:

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

 سیاستهای مالیاتی بر رفتار عاملان اقتصادی وبه خصوص شرکتها تاثیر دارد. تصمیمات   سرمایه گذاری ، تقسیم سود ،نحوه  تامین مالی و بسیاری از فعالیتهای عملیاتی شرکتها ممکن می باشد در نتیجه قوانین ومقررات مالیاتی تغییر کند.

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید