پژوهش: پایان نامه بررسی رابطه سبک های حل مسئله و هوش هیجانی شاگردان با سبک های حل مسئله و هوش هیجانی اولیاءشان

دانلود پایان نامه

واحد تهران مرکزی

پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی(M.A)

گرایش تربیتی

عنوان:

مطالعه ارتباط سبک های حل مسئله و هوش هیجانی شاگردان با سبک های حل مسئله و هوش هیجانی اولیاءشان

استاد راهنما:

دکتر محمود جمالی فیروزآبادی

 

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

فصل اول -چارچوب کلی پژوهش… 1

مقدمه: 2

اظهار مسئله: 4

ضرورت و اهمیت پژوهش: 6

هدفهای پژوهش: 8

فرضیه های و سئوالات  پژوهش : 9

تعاریف مفاهیم و اصطلاحات: 9

فصل دوم-ادبیات و پیشینه پژوهش… 11

مقدمه: 12

بخش اول- سبک حل مسأله. 12

راهبردهای حل مسئله: 14

بازنمایی مسئله: 14

ساختار شناختی حل مسأله. 17

مراحل حل مسئله در مدل حافظه گرینو. 18

مولفه های سبکهای حل مسئله: 20

حل مساله و مؤلفه های فراشناختی.. 21

حل مسئله — تصمیم گیری.. 23

دیدگاه های گوناگون در زمینه حل مسئله. 24

دیدگاه رفتار گرایی و شناختگرایی: 25

دیدگاه پردازش اطلاعات : 25

مراحل حل مسئله : 26

حل مسئله در دیدگاه روان پویایی: 27

مفهوم حل مسئله در دیدگاه بشر گرایانه: 28

حل مسئله در دیدگاه یادگیری اجتماعی : 28

بخش دوم-هوش هیجانی: 29

تعریف هوش شناختی: 29

تعریف هیجان: 31

تاریخچه ی هوش هیجانی.. 34

تعاریف هوش هیجانی: 36

نشانه های ذهن هیجانی : 38

پاسخی سریع اما سست بنیاد : 38

مولفه های هوش هیجانی : 39

مقایسه هوش هیجانی با هوش شناختی.. 40

هوش هیجانی به مفهوم روح زمان. 42

هوش هیجانی و مفهوم شخصیت… 44

هوش هیجانی و مفهوم توانایی ذهنی.. 45

الگوها و مولفه های هوش هیجانی.. 47

دیدگاههای موجود در زمینه هوش هیجانی: 47

الگوی ترکیبی هوش هیجانی گلمن و مولفه های آن. 47

دانیل گلمن مولفه های هوش هیجانی را به توضیح زیر اظهار می کند: 50

کارکرد های هوش هیجانی: 51

هوش هیجانی و مولفه های آن از دیدگاه “بار-اون”. 54

خرده مقیاس های هوش هیجانی بار – اون. 56

الگوی توانایی مایر و سالووی.. 60

مؤلفه های هوش هیجانی: 61

کارکردهای هوش هیجانی.. 67

عوامل مؤثر بر هوش هیجانی.. 70

آموزش هوش هیجانی.. 72

دیدگاه های مایر- سالووی در آموزش هوش هیجانی.. 73

اکتساب هوش هیجانی.. 73

وارد کردن هوش هیجانی در برنامه های معمول یا استاندارد: 74

بخش سوم-پیشینه پژوهشی: 74

الف-پژوهشهای خارجی: 74

ب-پژوهشهای داخلی: 78

فصل سوم-روش پژوهش… 81

مقدمه : 82

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

روش(طرح پژوهش) 82

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

جامعه آماری : 82

حجم نمونه و روش نمونه گیری.. 82

ابزار گرد آوری اطلاعات: 83

پرسشنامه حل مسئله هپنر و کراسکوف ( 1988) 83

معنای مولفه ها: 83

پرسشنامه هوش هیجانی برادبری و گریوز:(2005) 84

معنای نمرات : 85

روش گرد آوری اطلاعات: 87

روش تحلیل داده ها: 87

فصل چهارم- تجزیه و تحلیل آماری.. 88

مقدمه. 89

توصیف داده ها 90

تحلیل داده ها 94

فصل پنجم. 99

بحث و نتیجه گیری.. 99

اختصار پژوهش: 100

بحث و مطالعه: 101

محدودیتها و معضلات پژوهش: 104

پیشنهادات: 104

پیشنهادات کاربردی: 105

منابع فارسی.. 106
فهرست جداول

جدول 1-3 تفسیر نمرات در آزمون پرسشنامه برادبری و گریوز –گنجی (1385)  86

جدول 2-3 ضرایب آلفای کرونباخ برای مقیاس سبکهای حل مسئله. 86

جدول  3-3 : ضرایب آلفای کرونباخ برای مقیاس هوش هیجانی.. 87

جدول 1-4: شاخص‌های توصیفی نمرات پرسشنامه هوش هیجانی والدین و فرزندان  90

جدول 2-4: شاخص‌های توصیفی نمرات پرسشنامه هوش هیجانی در دانش آموزان به تفکیک جنس     91

جدول 3-4: شاخص‌های توصیفی نمرات پرسشنامه سبک های حل مسئله در والدین و فرزندان  92

جدول 4-4: شاخص‌های توصیفی نمرات پرسشنامه سبک های حل مسئله در دانش آموزان دختر و پسر  93

جدول5-4: نتایج ضریب همبستگی بین سبک های حل مسئله در والدین و فرزندان  94

جدول 6-4: نتایج ضریب همبستگی برای ارتباط سبک های حل مسئله در والدین و فرزندان دختر و پسر  95

جدول 7-4: نتایج ضریب همبستگی  بین هوش هیجانی در والدین و فرزندان  96

جدول 8-4: نتایج ضریب همبستگی بین هوش هیجانی والدین و فرزندان دختر و پسر  96

جدول 10-4: نتایج  آزمون t برای مقایسه هوش هیجانی در دانش آموزان دختر و پسر  98

جدول 9-4: نتایج  آزمون t برای مقایسه سبک های حل مسئله در دانش آموزان دختر و پسر  97
فهرست نمودارها

نمودار 1-4: میانگین نمرات هوش هیجانی و مولفه های آن در والدین و فرزندان  90

نمودار 2-4: میانگین نمرات هوش هیجانی و مولفه های آن در در دانش آموزان دختر و پسر  91

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید