فایل پایان نامه : پایان نامه بررسی رابطه شیوه های فرزند پروری والدین و خودپنداره تحصیلی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دخترپایه چهارم تا ششم ابتدایی منطقه شانزده تهران در سال تحصیلی 1392-1393

دانلود پایان نامه
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی،گروه علوم تربیتی

 پایان نامه برای دریافت  درجه کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش:برنامه ریزی درسی

عنوان :

مطالعه ارتباط شیوه های فرزند پروری والدین و خودپنداره تحصیلی با پیشرفت تحصیلی  دانش آموزان  دخترپایه چهارم تا ششم ابتدایی منطقه شانزده تهران در سال تحصیلی 1392-1393

 

پایان نامه

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده پایان نامه ( شامل اختصار، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده): این پژوهش با هدف شناسایی ارتباط شیوه های فرزند پروری و ویزگیهای خود پنداره تحصیلی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بود.روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری در ا ین پژوهش والدین و کلیه دانش آموزان دختر پایه چهارم تا ششم ابتدایی منطقه 16 آموزش و پرورش شهر تهران بود که تعداد 300 نفر از آنها به روش تصادفی چند مرحله ای انتخاب شده بودند.درتجزیه و تحلیل آماری در دو بخش داده ها مورد مطالعه قرار گرفتند در بخش اول که شامل آمار توصیفی مربوط به شاخص های مرکزی)میانگین – میانه )وشاخص پراکندگی(انحراف استاندارد، واریانس کجی و کشیدگی)می باشد وقبل از تحلیل فرضیه هادربخش دوم برای مطالعه نرمال بودن داده ها از آزمون کلمونگراف اسمیرنوف بهره گیری گردید در بخش دوم استنباط آماری ازآزمون ضریب همبستگی،رگرسیون وآزمون تحلیل واریانس درون موردی بهره گیری گردید.برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه شیوه های فرزند پروری بامریند (1991) و خودپنداره تحصیلی یی یسن چن (2004) و معدل کل دو نیمسال اول و دوم دانش آموزان بهره گیری شده می باشد نتایج نشان میدهد بین شیوه فرزند پروری اقتداری و خود پنداره تحصیلی ارتباط مثبت و معناداری هست.یعنی هرچه خانواده برای تربیت فرزندان بیشتر از شیوه اقتداری بهره گیری نماید خودپنداره تحصیلی دانش آموزان بالاتر می رود.اما ارتباط بین شیوه های فرزندپروری (آزادگذار و استبدادی) و خودپنداره تحصیلی ارتباط معکوس و منفی دارند به تعبیری هرچه خانواده برای تربیت فرزندان بیشتر از این دو شیوه بهره گیری کند. خودپنداره تحصیلی دانش آموزان پایین تر می گردد. بعلاوه ضریب همبستگی به دست آمده بین شیوه فرزندپروری با نمره معدل تحصیلی دانش آموزان ارتباط مستقیم و مثبت هست به تعبیری در صورت تأکید والدین بر بهره گیری مؤثرتر و کاملتر ازشیوه اقتداری، پیشرفت تحصیلی فرزندان را به دنبال دارد نتایج دیگر این پژوهش نشان می دهد بین خود پنداره تحصیلی و پیشرفت تحصیلی ارتباط مثبت و مستقیم هست.در این پژوهش بین شیوه ها فرزندپروری در تعامل با خودپنداره تحصیلی و پیشرفت تحصیلی ارتباط  معنادار نیست. در نتیجه می توان گفت شرط یکسانی واریانس ها مستقر می باشد و در سطح آلفا 5% ارتباط معنادار وجود ندارد و فرض صفر رد نمی گردد.واژه کلیدی:  شیوه های فرزند پروری (اقتداری،آزادگذار،مستبدانه)خود پنداره تحصیلی و پیشرفت تحصیلی

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                  صفحه

فصل اول کلیات طرح. 1

مقدمه. 2

1- 1 – اظهار مساله. 5

1 – 2 – اهمیت موضوع. 6

1-3 – هدفهای پژوهش. 8

1 – 3 – 1 هدف کلی.. 8

1- 3 -2  اهداف فرعی.. 8

1-4سوالات پژوهش. 9

1-4-1سوال اصلی تخقیق. 9

1-4-2سوالات فرعی پژوهش. 9

1-5تعریف مفاهیم. 9

1-5-1شیوه های فرزند پروری.. 9

1-5-2خودپنداره تحصیلی.. 11

1-5-3پیشرفت تحصیلی.. 11

فصل دوم : مطالعات نظری.. 12

مقدمه. 13

2- 1  تعریف خانواده 13

2 – 2 تأثیر والدین در رفتار فرزند. 15

2 – 3 دلبستگی و پیوند والدینی.. 16

2 – 4 تأثیر محیط و فضای خانواده بر کودکان. 17

2 – 5  شیوه های فرزند پروری.. 20

2 – 6 تاریخچه شیوه فرزند پروری.. 21

2- 7  تاریخچه فرزند پروری در ایران. 23

2 – 8  بنیان نظری روشهای فرزند پروری و تحقیقات صورت پذیرفته در این زمینه. 24

2-9عوامل تعیین کننده شیوه های فرزندپروری والدین.. 43

2-10نقش تفاوت های جنسی در نحوه برخورد والدین.. 44

2-11روش فرزندپروری ، دخالت والدین در فعالیتهای مدرسه و پیشرفت تحصیلی نوجوانان. 52

2-12محیط خانه، خود پنداری و پیشرفت تحصیلی: یک هدف مدلسازی متداول. 53

2-13خود پنداره 53

2-14نقش اسناد در خود پنداره تحصیلی.. 56

2-15خودپنداره تحصیلی.. 60

فصل سوم : روش شناسی پژوهش (متدولوژی) 79

مقدمه. 80

3 – 1 روش پژوهش. 80

3 – 2 جامعه آماری.. 80

3 – 3  برآورد حجم نمونه و روش نمونه گیری.. 81

3 – 4 روش گرد آوری اطلاعات.. 81

3 – 5 ابزار اندازه گیری.. 81

3 – 6 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 85

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها 86

4-1 مقدمه. 87

4-2 بخش اول: توصیف داده‌ها 88

4-4 فرضیه اصلی: بین سبک های فرزند پروری و خودپنداره تحصیلی ارتباط هست. 93

4-5 فرضیه اول: بین سبک های فرزند پروری اقتداری و خودپنداره تحصیلی ارتباط هست. 97

4-6 فرضیه دوم : بین سبک های فرزند پروری و خود پنداره تحصیلی ارتباط هست. 98

4-7 فرضیه سوم : بین سبک های فرزند پروری استبدادی و خودپنداره تحصیلی ارتباط هست. 100

4-8 فرضیه چهارم (فرضیه اصلی دوم): بین خودپنداره تحصیلی  و پیشرفت تحصیلی ارتباط هست. 100

4-9 فرضیه پنجم (فرضیه اصلی سوم): بین سبک های فرزند پروری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ارتباط هست. 102

4-10 فرضیه ششم: آیا بین شیوه های فرزند پروری در تعامل با خود پنداره تحصیلی با پیشرفت تحصیلی ارتباط هست؟. 105

فصل پنجم بحث و نتیجه گیری.. 109

مقدمه. 110

5 – 1 اختصار پژوهش… 110

5 – 2  بحث و نتیجه گیری.. 112

5 – 3 پیشنهادها 119

5 – 4 محدودیت ها ی پژوهش. 122

منابع فارسی.. 124

 

 

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                  صفحه

شکل 2 – 1 الگوهای فرزندپروری شیفر. 27

شکل 2-2     نمایش چهار شیوه فرزند پروری در دو بعد پذیرندگی و توقع داشتن.. 30

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                  صفحه

جدول 2-1  تأثیر فضای خانواده بر کودکان. 18

جدول2-2 ابعاد شیوه های  فرزند پروری والدین از نگاه شیفر ؛ اقتباس از شیرازی،1385. 28

جدول 2-3: تاثیرات حاصل از شیوه های مختلف فرزند پروری در دوران کودکی وبزرگسالی، بامریند،1991به نقل از برنز،2006 ،ترجمه سعیدی،1391). 34

جدول 2-4 : ابعاد شیوه های فرزند پروری والدین دایانا باوم مریند؛ اقتباس از برنز،2006. 37

جدول(4-1) توزیع فراوانی مربوط به پایه تحصیلی.. 88

جدول(4-2) توزیع فراوانی مربوط به سن مادر. 89

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

جدول(4-3) توزیع فراوانی مربوط به سطح تحصیلات مادر. 90

جدول(4-4) آمار توصیفی مربوط به خودپنداره 91

جدول(4-5) آمار توصیفی مربوط به پیشرفت تحصیلی.. 91

جدول(4-6) آمار توصیفی مربوط به سبک های فرزند پروری.. 92

جدول (4-7) مربوط به آزمون کولموگروف- اسمیرنوف جهت مطالعه نرمال بودن داده ها 92

جدول (4-8)­مربوط­به آزمون همبستگی ارتباط بین سبکهای فرزندپروری و خودپنداره تحصیلی.. 93

جدول (4-9) مربوط به ضریب تعیین رگرسیون. 94

جدول (4-10) مربوط به تحلیل واریانس… 94

جدول (4-11) مربوط به معادله خط رگرسیون. 94

جدول (4-12) مربوط به آزمون همبستگی ارتباط بین سبک های فرزند پروری اقتداری و خودپنداره تحصیلی   96

جدول (4-13) مربوط به ضریب تعیین رگرسیون. 96

جدول (4-14) مربوط به تحلیل واریانس… 96

جدول (4-15) مربوط به معادله خط رگرسیون. 97

جدول (4-16) مربوط به آزمون همبستگی ارتباط بین سبک های فرزند پروری آزاد گذار و خودپنداره تحصیلی   98

جدول (4-17) مربوط به ضریب تعیین رگرسیون. 98

جدول (4-18) مربوط به تحلیل واریانس… 99

جدول (4-19) مربوط به معادله خط رگرسیون. 99

جدول (4-20) مربوط به آزمون همبستگی ارتباط بین سبک های فرزند پروری استبدادی و خودپنداره تحصیلی   100

جدول (4-21) مربوط به آزمون همبستگی ارتباط بین خودپنداره تحصیلی و پیشرفت تحصیلی.. 101

جدول (4-22) مربوط به ضریب تعیین رگرسیون. 101

جدول (4-23) مربوط به تحلیل واریانس… 101

جدول (4-24) مربوط به معادله خط رگرسیون. 102

جدول (4-25)­مربوط­به­آزمون همبستگی ارتباط بین سبکهای فرزند پروری و پیشرفت تحصیلی.. 103

جدول (4-26) مربوط به ضریب تعیین رگرسیون. 104

جدول (4-27) مربوط به تحلیل واریانس… 104

جدول (4-28) مربوط به معادله خط رگرسیون. 104

جدول (4-29) مربوط به فاکتور های  درون گروهی.. 105

جدول (4-30) مربوط به فاکتور های  بین گروهی.. 106

جدول ( 4-31 ) مربوط به محاسبه یکسانی واریانس ها 106

جدول ( 4-32 ) آزمون همسانی واریانس کوواریانس ها 107

جدول ( 4-33 ) آزمون اثر فاکتور های درون گروهی و بین گروهی.. 108

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید