دانلود فایل پایان نامه : پایان نامه بررسی رابطه عشق و بهزیستی روان شناختی با رضایت مندی از زندگی زناشویی

دانلود پایان نامه

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مشاوره خانواده

عنوان:

مطالعه ارتباط عشق و بهزیستی روان شناختی با رضایت مندی از زندگی زناشویی

پایان نامه

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده :

     پژوهش حاضر با هدف مطالعه ارتباط بین عشق و بهزیستی روان شناختی با رضایت مندی از زندگی زناشویی انجام گردید. این پژوهش از نوع کاربردی و روش آن توصیفی و از نوع همبستگی بود. اطلاعات مورد نیاز برای این پژوهش از طریق 3 پرسش نامه کتبی جمع آوری گردیده که عبارتند از پرسش نامه رضایت از زندگی زناشویی(انریچ)[1]، پرسش نامه بهزیستی روان شناختی (ریف ) [2] و هم چنین پرسش نامه (عشق) که محقق ساخته می باشد. جامعه‌ی آماری این پژوهش متشکل از کلیه زوج های ساکن در بندرعباس بود که در نهایت پرسش نامه­های 368 نفر مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. این پژوهش دارای 4 سوال اصلی بود که پس از تجزیه و تحلیل داده ها جواب های زیر به دست آمد: بین (عشق) و (رضایت مندی زناشویی) ارتباط ی معنی داری هست، بین (بهزیستی روان شناختی) و (رضایت مندی زناشویی) ارتباط ی معنی داری هست، بین (مولفه های عشق) و (رضایت مندی زناشویی) ارتباط ی  معنی دار هست، بین (مولفه های بهزیستی روان شناختی) و (رضایت مندی زناشویی) ارتباط ی معنادار هست. در پایان پیشنهاداتی جهت حل معضلات زوجین و فرهنگ سازی خانواده ها داده گردید.

[1]– Enrich

[2]– Ryff

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                         صفحه

فصل اول : طرح پژوهش… 1

1-1- مقدمه. 2

1-2- اظهار مساله. 3

1-3- اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش… 5

1-4- اهداف پژوهش… 6

1-4-1- هدف کلی… 6

1-4-2- اهداف جزیی… 6

1-5- سوالات پژوهش… 7

1-6- تعاریف مفهومی و عملیاتی اصطلاحات… 7

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

1-6-1- تعاریف مفهومی… 7

1-6-2- تعاریف عملیاتی… 8

فصل دوم: پیشینه پژوهش… 9

2-1- پیشینه نظری… 10

2-1-1- رضایت زناشویی در خانواده. 10

2-1-2- بهزیستی… 10

2-1-2-1- بهزیستی روان شناختی…………………………………………………………………………………………………………………….11

2-1-3- عشق… 16

2-1-3-1- تقسیم بندی انواع عشق………………………………………………………………………………………………………….17

2-1-3-2- عناصر اساسی عشق…………………………………………………………………………………………………………………18

2-1-3-3- نظریه های عشق………………………………………………………………………………………………………………………19

2-1-4- رضایت از زندگی زناشویی… 21

2-1-4-1- نظریه های مرتبط با نارضایتی از زندگی زناشویی…………………………………………………………………..24

2-2- یافته‌های پژوهشی در خصوص موضوع.. 29

2-2-1- یافته‌های پژوهشی داخل کشور. 29

2-2-2- یافته های پژوهشی خارج از کشور. 30

فصل سوم : روش پژوهش… 34

3-1- روش پژوهش: 35

3-2- جامعه آماری : 35

3-3- نمونه پژوهش و روش نمونه گیری… 35

3-3-1- تعیین حجم نمونه. 35

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

3-4- ابزار جمع آوری اطلاعات: 34

3-4-1- پرسش نامه رضامندی زناشویی (انریچ) 36

3-4-2– پرسش نامه بهزیستی روان شناختی (ریف) 37

3-4-3- پرسش نامه عشق… 39

3-5- روش اجرای پژوهش….. 39

3-6- روش آماری برای تحلیل داده ها 40

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 41

4-1- جداول فراوانی… 42

4-2- سوال های پژوهش… 47

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری… 56

5-1- بحث…. 57

5-2- نتیجه گیری… 57

5-3- محدودیت های پژوهش….. 59

5-4- پیشنهادها 59

5-4-1- پیشنهادهای پژوهشی… 59

5-4-2- پیشنهادهای کاربردی… 60

منابع.. 61

پیوست 1 : پرسش نامه سنجش عشق… 69

پیوست 2 : پرسش نامه رضایت زناشویی انریچ.. 72

پیوست 3 : پرسش نامه بهزیستی روان شناختی ریف…. 77
فهرست جداول

عنوان                                                                                              صفحه

جدول 1- 4 : نمودار درصدی توزیع جنسیت آزمودنی ها…………………………………………………………41

جدول 2- 4 : نمودار درصدی توزیع سنی آزمودنی ها………………………………………………………………42

جدول 3- 4 : نمودار درصدی توزیع مدت زمان ازدواج آزمودنی ها…………………………………………43

جدول 4- 4 : نمودار درصدی توزیع تحصیلات آزمودنی ها……………………………………………………..44

جدول 5-4 : میانگین ، واریانس ،انحراف معیار استاندارد مولفه ها………………………………………….45

جدول 6 -4 :ضریب همبستگی ساده پیرسون………………………………………………………………………….46

جدول  7 -4 :  ضریب تعیین  مربوط به متغیر های (عشق) و (رضایت مندی زناشویی)……….46

جدول  8 -4 : تحلیل واریانس یک راهه نتایج تحلیل رگرسیون مربوط به متغیر های (عشق) و (رضایت مندی زناشویی)……………………………………………………………………………………………………………..47

جدول  9- 4 : ضرایب β و مقادیر t  و سطح معنی دار برای متغیر مستقل……………………………..47

جدول 10 -4 :ضریب همبستگی ساده پیرسون…………………………………………………………………………48

جدول  11 -4 :  ضریب تعیین  مربوط به متغیر های (بهزیستی روان شناختی)

و (رضایت مندی زناشویی)………………………………………………………………………………………………………….49

جدول  12 -4 : تحلیل واریانس یک راهه نتایج تحلیل رگرسیون مربوط به متغیر های (بهزیستی روان شناختی) و (رضایت مندی زناشویی)………………………………………………………………………………..49

جدول  13- 4 : ضرایب β و مقادیر t  و سطح معنی دار برای متغیر مستقل

(رضایت مندی زناشویی)…………………………………………………………………………………………………………….50

جدول  14 -4 :  ضریب تعیین چندگانه  مربوط به متغیرچندگانه (مولفه های عشق) و

(رضایت مندی زناشویی)…………………………………………………………………………………………………………….51

جدول  15 -4 : تحلیل واریانس یک راهه نتایج تحلیل رگرسیون مربوط به متغیرچندگانه (مولفه های عشق) و (رضایت مندی زناشویی)………………………………………………………………………………………51

جدول  16- 4 : ضرایب β و مقادیر t  و سطح معنی دار برای متغیر مستقل

(رضایت مندی زناشویی)……………………………………………………………………………………………………………..52

جدول  17 -4 :  ضریب تعیین چندگانه  مربوط به متغیرچندگانه (مولفه های عشق) و

(رضایت مندی زناشویی)……………………………………………………………………………………………………………..53

جدول  18 -4 : تحلیل واریانس یک راهه نتایج تحلیل رگرسیون مربوط به متغیرچندگانه (مولفه های بهزیستی روان شناختی) و (رضایت مندی زناشویی)…………………………………………………………53

جدول  19- 4 : ضرایب β و مقادیر t  و سطح معنی دار برای متغیر مستقل

(رضایت مندی زناشویی)……………………………………………………………………………………………………………..54

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                         صفحه

نمودار 1- 4 : نمودار درصدی توزیع جنسیت آزمودنی ها………………………………………………………….41

نمودار 2- 4 : نمودار درصدی توزیع سنی آزمودنی ها……………………………………………………………….42

نمودار3- 4 : نمودار درصدی توزیع مدت زمان ازدواج آزمودنی ها    …………………………………………….43

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید