منبع پایان نامه : پایان نامه بررسی رابطه ی مدل فکری و زبانی شعر فروغ فرخزاد

دانلود پایان نامه

گروه زبان و ادبیات فارسی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته : زبان و ادبیات فارسی

عنوان:

مطالعه ارتباط ی مدل فکری و زبانی شعر فروغ فرخزاد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

استاد راهنما :

دکتر نصر ا. . . زیرک  گوشلوندانی

استاد مشاور :

دکتر معصومه ارجمندی

بهمن92

پایان نامه

(مقطع کارشناسی ارشد)

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

 

عنوان                                                                                                     صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………….. 1

فصل اول : کلیات پژوهش

1-1-مقدمه…………………………………………………………………………………………………… 3

1-2-اظهار مسأله……………………………………………………………………………………………… 3

1-3-سوالات پژوهش……………………………………………………………………………………….. 5

1-4-اهمیت و ضرورت پژوهش…………………………………………………………………………. 5

1-5-پیشینه ی پژوهش……………………………………………………………………………………… 5

1-6-اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………. 5

1-7-فرضیه های پژوهش…………………………………………………………………………………… 5

1-8-جنبه‎ی نوآوری و جدید بودن پژوهش……………………………………………………………. 6

1-9-روش پژوهش………………………………………………………………………………………….. 6

فصل دوم: زبان شناسی

2-1-مقدمه…………………………………………………………………………………………………… 8

2-2-تعریف زبان…………………………………………………………………………………………… 9

2-3-ارتباط‎ی زبان و تفکر………………………………………………………………………………… 9

2-4-زبان شناسی و ارتباط آن با جامعه شناسی و روانشناسی……………………………………. 10

2-5-معنای واژه وتفکر……………………………………………………………………………………. 12

2-6-معنی شناسی …………………………………………………………………………………………. 12

2-7-جایگاه معنی شناسی در زبان……………………………………………………………………… 13

2-8-دانش درون زبانی و برون زبانی…………………………………………………………………. 13

2-9-معنی شناسی و کاربرد شناسی…………………………………………………………………….. 14

2-10-هم معنایی…………………………………………………………………………………………… 16

2-11-استلزام معنایی واز پیش انگاری………………………………………………………………… 17

2-12-تحلیل متن………………………………………………………………………………………….. 18

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

2-13-تعریف گفتمان و تحلیل گفتمان……………………………………………………………….. 19

2-14-تاریخچه‎ی ادبیات زنانه………………………………………………………………………….. 19

2-15-تفاوت فمینیسم و نوشتار زنانه………………………………………………………………….. 20

فصل سوم : معرفی فروغ فرخزاد

3-1-  مقدمه…………………………………………………………………………………………………. 22

3-2-زندگی شخصی فروغ فرخزاد…………………………………………………………………….. 22

3-3- فروغ و پدر………………………………………………………………………………………….. 24

3-4- زندگی هنری فروغ فرخزاد………………………………………………………………………. 25

3-5-سال شمار……………………………………………………………………………………………… 29

3-6-آثار……………………………………………………………………………………………………… 30

فصل چهارم : تحلیل گزیدهی اشعار

4-1-مقدمه…………………………………………………………………………………………………… 32

4-2-دفتر اول :اسیر (1331) ………………………………………………………………………….. 32

4-2-1-شعر وداع………………………………………………………………………………………….. 33

4-2-2- شعر عصیان………………………………………………………………………………………. 34

4-2-3- شعر آئینه‎ی شکسته…………………………………………………………………………….. 35

4-2-4- شعر حلقه  ………………………………………………………………………………………. 35

4-2-5-شعرصدایی در شب…………………………………………………………………………….. 36

4-2-5-1- تحلیل شعر وداع……………………………………………………………………………. 37

4-2-5-2- تحلیل شعر عصیان…………………………………………………………………………. 38

4-2-5-3- تحلیل شعر آینه‎ی شکسته………………………………………………………………… 40

4-2-5-4- تحلیل شعر حلقه……………………………………………………………………………. 41

4-2-5-5- تحلیل شعر صدایی در شب……………………………………………………………… 42

4-3- دفتر دوم :دیوار (1335 ) ………………………………………………………………………. 43

4-3-1- شعر نغمه‎ی درد………………………………………………………………………………… 44

4-3-2- شعر گمشده……………………………………………………………………………………… 45

4-3-3- شعر اعتراف……………………………………………………………………………………… 46

4-3-4- شعر موج…………………………………………………………………………………………. 47

4-3-5- شعر شکست نیاز……………………………………………………………………………….. 48

4-3-5-1-تحلیل شعر نغمه‎ی درد…………………………………………………………………….. 48

4-3-5-2- تحلیل شعر گمشده…………………………………………………………………………. 50

4-3-5-3- تحلیل شعر اعتراف…………………………………………………………………………. 51

4-3-5-4- تحلیل شعر موج…………………………………………………………………………….. 52

4-3-5-5- تحلیل شعر شکست نیاز………………………………………………………………….. 53

4-4- دفتر سوم :عصیان (1336) ……………………………………………………………………… 54

4-4-1- شعر  پوچ  ………………………………………………………………………………………. 55

4-4-2- شعر بلور رویا…………………………………………………………………………………… 55

4-4-3- شعر از راهی دور………………………………………………………………………………. 56

4-4-4- شعر بعد ها………………………………………………………………………………………. 56

4-4-5- شعر زندگی………………………………………………………………………………………. 57

4-4-5-1- تحلیل شعر پوچ…………………………………………………………………………….. 57

4-4-5-2- تحلیل شعر بلور رویا………………………………………………………………………. 59

4-4-5-3- تحلیل شعر از راهی دور………………………………………………………………….. 60

4-4-5-4- تحلیل شعر بعدها…………………………………………………………………………… 61

4-4-5-5- تحلیل شعر زندگی…………………………………………………………………………. 63

4-5- دفتر چهارم :تولدی دیگر (1343) ……………………………………………………………. 65

4-5-1- شعر آن روزها…………………………………………………………………………………… 66

4-5-2- شعر بر او ببخشایید……………………………………………………………………………. 68

4-5-3- شعر دریافت…………………………………………………………………………………….. 69

4-5-4- شعر به آفتاب سلامی دوباره خواهم داد…………………………………………………… 71

4-5-5- شعر تولدی دیگر……………………………………………………………………………….. 71

4-5-5-1- تحلیل شعر آن روزها……………………………………………………………………… 73

4-5-5-2- تحلیل شعر بر او ببخشائید……………………………………………………………….. 77

4-5-5-3- تحلیل شعر دریافت………………………………………………………………………… 78

4-5-5-4- تحلیل شعر به آفتاب سلامی دوباره خواهم داد………………………………………. 80

4-5-5-5- تحلیل شعر تولدی دیگر………………………………………………………………….. 81

4-6- دفتر پنجم: ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد (1345) …………………………………….. 84

4-6-1- شعر بعد از تو…………………………………………………………………………………… 85

4-6-2- شعر پنجره……………………………………………………………………………………….. 87

4-6-3- شعر دلم برای باغچه می سوزد………………………………………………………………. 88

4-6-4- شعر تنها صداست که می ماند……………………………………………………………….. 90

4-6-5- شعر پرنده مردنی می باشد………………………………………………………………………… 92

4-6-5-1- تحلیل شعر بعد از تو………………………………………………………………………. 92

4-6-5-2- تحلیل شعر پنجره…………………………………………………………………………… 94

4-6-5-3- تحلیل شعر دلم برای باغچه می سوزد…………………………………………………. 97

4-6-5-4- تنها صداست که می ماند………………………………………………………………….. 102

4-6-5-5- تحلیل شعر پرنده مردنی می باشد…………………………………………………………… 104

فصل پنجم: نتیجه گیری

5-1- نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………… 106

فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………. 107

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                       صفحه

شکل 2-1 تفسیر……………………………………………………………………………………………. 18

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید