دانلود پژوهش: پایان نامه بررسی راهکارهای ارتقا و توسعه ورزش همگانی دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی کرمان

دانلود پایان نامه

دانشکده علوم­ انسانی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی

پایان ­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی (M.A)

گرایش: مدیریت ورزشی

عنوان:

مطالعه راهکارهای ارتقا و توسعه ورزش همگانی دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی کرمان

استاد راهنما:

دکتر کورش قهرمان تبریزی

استاد مشاور:

دکتر طهمورث نورایی

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

چکیده………………………………… 1

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه……………………………….. 3

1-2- اظهار مسئله……………………………….. 4

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش………………………………… 5

1-4- اهداف پژوهش………………………………… 7

1-4-1 هدف کلی پژوهش…………………………………. 7

1-4-2 اهداف اختصاصی………………………………… 7

1-5- سوالات پژوهش………………………………… 8

1-6- محدودیت های پژوهش………………………………… 8

1-7- تعریف واژه ‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی……………………. 8

1-7-1 تعاریف مفهومی………………………………… 8

1-7-2 تعاریف عملیاتی………………………………… 9

فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه پژوهش

2-1- مقدمه……………………………….. 11

2-2- مبانی نظری………………………………… 11

2-2-1 تأثیر بانوان در جامعه……………………………….. 11

2-2-2 معضلات و معضلات اساسی خانم ها در جامعه ی امروز…………….. 12

2-2-3 تأثیر زنان در توسعه……………………………….. 13

2-2-4 ورزش…………………………………. 13

2-2-5 زیر شاخه های ورزش…………………………………. 15

2-2-5-1 ورزش قهرمانی………………………………… 15

2-2-5-2 ورزش آموزشی………………………………… 16

2-2-5-3 ورزش غیررسمی………………………………… 16

2-2-5-4 ورزش درون بخشی………………………………… 16

2-2-5-5 ورزش برون بخشی………………………………… 17

2-2-5-6 ورزش باشگاهی………………………………… 17

2-2-6 ورزش همگانی………………………………… 17

2-2-6-1 تاریخچه ورزش همگانی……………………………….. 18

2-2-6-2 اجزا ورزش همگانی………………………………… 20

2-2-6-3 عوامل انگیزاننده برای شرکت در ورزش همگانی……………. 20

2-2-6-4 ورزش همگانی در ایران……………………………….. 23

2-2-6-5 اوقات فراغت و ورزش همگانی………………………………… 24

2-2-7 ورزش بانوان……………………………….. 25

2-2-8 مزایای ورزش برای بانوان……………………………….. 27

2-2-9 ورزش بانوان در ایران……………………………….. 28

2-2-9-1 علت های ضعف ورزش بانوان در ایران……………………………….. 30

2-2-9-2 رشد ورزش بانوان در ایران……………………………….. 30

2-3- پیشینه پژوهش………………………………… 31

2-3-1 تحقیقات انجام شده در داخل کشور……………………………….. 31

2-3-2 تحقیقات انجام شده در خارج از کشور……………………………….. 34

2-4- جمع بندی………………………………… 35

فصل سوم: روش اجرای پژوهش

3-1- مقدمه……………………………….. 38

3-2- روش پژوهش………………………………… 38

3-3- جامعه آماری، روش نمونه ‏گیری و حجم نمونه………………. 38

3-4- روش و ابزار گردآوری داده ‏ها ……………………………….38

3-5- روش‌های آماری………………………………… 39

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه……………………………….. 41

4-2- یافته های توصیفی………………………………… 41

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

4-2-1 وضعیت سنی شرکت کنندگان در پژوهش…………………….. 41

4-2-2 وضعیت تحصیلی شرکت کنندگان در پژوهش………………… 42

4-2-3 روزانه چه میزان به ورزش می پردازید؟……………………… 42

4-2-4 سابقه عضویت در تیم های ورزشی…………………………… 43

4-2-5 سطح عضویت در تیم شرکت کنندگان در پژوهش………….. 43

4-2-6 وضعیت کسب درآمد از ورزش…………………………………. 44

4-2-7 وضعیت کسب درآمد از ورزش…………………………………. 44

4-2-8 میزان درآمد ماهیانه……………………………….. 45

4-2-9 میزان هزینه مصرفی ماهیانه برای ورزش……………………. 45

4-2-10 میزان آگاهی از فواید ورزش همگانی……………………….. 46

4-3- یافته های استنباطی………………………………… 47

4-4- مطالعه سؤالات…………………………………. 53

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری

5-1- اختصار پژوهش………………………………… 58

5-2- یافته های توصیفی………………………………… 58

5-3- یافته های استنباطی………………………………… 59

5-4- بحث و نتیجه گیری………………………………… 60

5-4-1 بحث و نتیجه گیری سوال اول پژوهش………………………………… 60

5-4-2 بحث و نتیجه گیری سوال دوم پژوهش………………………………… 61

5-4-3 بحث و نتیجه گیری سوال سوم پژوهش………………………………… 62

5-4-4 بحث و نتیجه گیری سوال چهارم پژوهش………………………………… 63

5-4-5 بحث و نتیجه گیری سوال پنجم پژوهش………………………………… 64

5-4-6 بحث و نتیجه گیری سوال ششم پژوهش………………………………… 65

5-5- پیشنهادات…………………………………. 66

5-5-1 پیشنهادات برخواسته از پژوهش………………………………… 66

5-5-2 پیشنهادات به محققین دیگر……………………………….. 67

منابع و مآخذ……………………………….. 68

فهرست منابع فارسی………………………………… 68

فهرست منابع انگلیسی………………………………… 71

پیوست ها ……………………………….72

پیوست الف) اطلاعات فردی………………………………… 72

پیوست ب) میزان اطلاعات از ورزش همگانی………………………………… 73

پیوست ج) مطالعه راهکارهای مدیریتی ارتقا و توسعه ورزش همگانی…………….. 73

پیوست د) مطالعه راهکارهای فرهنگی ارتقا و توسعه ورزش همگانی……………… 74

پیوست هـ) مطالعه راهکارهای مرتبط با زیرساخت­ها و امکانات ارتقاو توسعه ورزش همگانی……. 74

پیوست و) مطالعه راهکارهای آموزشی ارتقا و توسعه ورزش همگانی…………….. 75

پیوست ز) مطالعه راهکارهای پژوهشی ارتقا و توسعه ورزش همگانی……………… 75

پیوست ح) مطالعه راهکارهای اقتصادی ارتقا و توسعه ورزش همگانی……………… 75

چکیده انگلیسی………………………………. 76

چکیده:

هدف پژوهش حاضر مطالعه راهکارهای ارتقا و توسعه ورزش همگانی دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی کرمان بود. مطالعه حاضر از نظر هدف کاربردی بود و با در نظر داشتن ماهیت موضوع، به روش توصیفی – تحلیلی و بصورت میدانی اجرا گردید. جهت گردآوری داده­ها از پرسشنامه محقق ساخته بهره گیری گردید که روایی محتوایی آن از طریق نظرات هشت تن از اساتید خبره و روایی سازه آن از طریق تحلیل اکتشافی مورد تایید قرار گرفت. پایایی درونی پرسشنامه نیز با توزیع 50 پرسشنامه و با بهره گیری از آزمون آلفای کرونباخ 86/0 بدست آمد. جامعه آماری پژوهش حاضر، شامل 7000 دانشجوی دختر دانشگاه آزاد اسلامی شهر کرمان در سال تحصیلی 92-91 بود که از میان آنها با در نظر داشتن جدول مورگان تعداد 370 دانشجو به صورت نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردید. از آمار توصیفی برای توصیف ویژگی­ های جمعیت شناختی و از آزمون تحلیل عاملی برای دسته بندی و تعیین اولویت راهکارهای ارتقا و توسعه بهره گیری گردید. نتایج پژوهش نشان داد که در میان راهکارهای مدیریتی افزایش سرانه ورزشی افراد، در میان راهکارهای فرهنگی، تبلیغات در راستای اصلاح دید جامعه نسبت به ورزش بانوان، در میان راهکارهای مرتبط با زیر ساخت­ها و امکانات، تامین فضای ورزشی مناسب بانوان، در میان راهکارهای آموزشی، برگزاری سمینار آموزشی مرتبط با ورزش شهروندی، در میان راهکارهای پژوهشی، پژوهش در تعیین علایق و نیازهای ورزش بانوان، در میان راهکارهای اقتصادی، اختصاص ردیف بودجه جداگانه سازمان­ها برای ورزش بانوان در اولویت­های اول قرار گرفت.

فصل اول: طرح پژوهش

1-1- مقدمه

ورزش با سرشتی بسیار پرنفوذ، تقریبا بر همه جنبه­های زندگی روزمره ما اثر می­گذارد. ورزش با داشتن جایگاه رفیع در جامعه، دو جنبه مثبت و منفی را دارد. ورزش به عنوان محلی برای ایجاد دگرگونی­های اجتماعی قدرتی باور نکردنی دارد. ورزش می­تواند به شکل دادن و همیشگی ساختن بسیاری از ارزش­های اجتماعی که بسیار مورد توجه هستند کمک کند. این گونه ارزش­ها مشتمل بر سخت­کوشی، از خودگذشتگی، رعایت حقوق دیگران، رعایت قوانین حاکمه، بازی منصفانه، وفاداری، تعهد، قابلیت اعتماد و نظم شخصی می باشد، ورزش می­تواند به پایداری افراد و به گونه کلی ثبات جامعه یاری رساند. امروزه ورزش ابزاری برای ارتقای سطح رفاه و آسایش و همچنین راهی برای تقلیل استرس­ها و عوامل خطرزای تندرستی در آحاد جامعه می باشد. ورزش شامل همه اشکال فعالیت بدنی به صورت مشارکت سازمان یافته یا تصادفی برای بروز یا بهبود زیبندگی جسم و آسایش روان، ایجاد روابط اجتماعی یا دستیابی به نتایج در جریان رقابت در همه سطوح تعریف شده می باشد (حیدری 1390، 12).

توسعه و اعتلای تربیت­بدنی و ورزش در جامعه ما منوط به تحول سازنده و مثبت در برنامه­های جاری ورزشی می باشد (منظمی 1390،168-151). قرن بیستم قرن ورزش همگانی و تفریحی می باشد (گرگینو 2001، 194-173). ورزش­ همگانی معادل کلمه انگلیسی ورزش برای همه[1] و ورزش عمومی[2] می باشد. معمولاً به    فعالیت­های ورزشی اطلاق می­گردد که جنبه تفریحی داشته و بدون در نظر داشتن نتیجه آن انجام گردد.

در بعضی از منابع واژه مشارکت کلان[3] را معادل ورزش­های همگانی می­دانند (برنامه توسعه راهبردی ورزش قم، 1389، 5). بر اساس تعاریف کلاسیک، ورزش­های همگانی فعالیت­هایی را در بر می­گیرد که شکلی از فعالیت­های جسمی یا حضور منظم در فعالیت­های جسمانی می باشد که سلامت بدن و روان را بهبود بخشد، روابط اجتماعی را شکل دهد و یا منجر به نتایج مثبت گردد (مول 1997، 87).

حیدری (1390) ورزش همگانی را هر فعالیت ورزشی می­داند که پرداختن به آن بدون در نظر گرفتن سن، جنس، توانایی و وابستگی اجتماعی امکان پذیر باشد و پرداختن به آنها غالبا نیازمند آموزش­های ویژه یا طولانی مدت نباشد و معمولا با کمترین امکانات و در فضاهای عمومی قابل انجام باشد. ورزش­های تفریحی که مترادف با ورزش­های همگانی می باشد، پرداختن به مجموعه­ای از فعالیت­های ورزشی ساده، کم هزینه، بدون رسمیت، فرح بخش و با نشاط می باشد که فرصت و امکان شرکت در آن­ها برای همه افراد وجود داشته باشد. ورزش­های همگانی و تفریحی در قالب پنج فعالیت و برنامه جداگانه و مرتبط با هم اجرا    می­گردد که عبارتند از ورزش آموزشی، ورزش غیررسمی، ورزش درون بخشی، ورزش برون بخشی و ورزش باشگاهی (مول 1997، 97). علل مختلفی منجر به عدم شرکت بانوان در ورزش همگانی می گردد. راهکارهای زیادی جهت رفع این موانع و ارتقا ورزش همگانی هست. در پژوهش حاضر به دنبال شناسایی راهکارهای موثر در ارتقا و توسعه ورزش همگانی در بین دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی کرمان با بهره گیری از آزمون تحلیل عاملی اکتشافی و از دیدگاه دانشجویان هستیم.

2-1- اظهار مسأله

امروزه در میان صاحب نظران دیگر بحث اهمیت و ضرورت ورزش و توجیه آن برای مردم مطرح نیست، بلکه برنامه ریزی و سرمایه­گذاری در این امر به مقصود ارضای نیازهای اجتماعی به عنوان ضرورتی  اجتناب­ناپذیر درآمده می باشد. در ورزش کشور نیز، به گونه کلی نتایج پژوهش­های انجام شده نشان داده می باشد که فقدان سیاست، خط مشی­های راهبردی، عدم هماهنگی بین مجموعه نهادها، سازمان­ها و دستگاه­های اجرایی مرتبط با ورزش، ناکافی بودن منابع مادی و انسانی در حوزه­های مختلف ورزشی و بعضاً انجام کارهای موازی و عدم نظارت کافی بر فعالیت­های ورزشی مانند مهمترین نارسایی­های ورزش کشور محسوب می­شوند (برنامه توسعه راهبردی ورزش قم 1389، 5).

ورزش به معنای رایج امروزی نمودی نو می باشد که در آن ورزش همگانی قویا مورد توجه قرار گرفته می باشد. ارتقاء سلامتی جامعه در بطن توسعه و ترویج ورزش همگانی قرار داد. ورزش همگانی به عنوان یکی از پدیده­های جامعه مدرن، همواره مورد تقاضای شهروندان بوده می باشد. دولت­ها و موسسات عمومی نیز برای برآورده کردن این تقاضاها به عنوان حقوق شهروندی، امکانات متناسبی را عرضه می­کنند. در ایران احداث ایستگاه­های ورزش همگانی در شهرهای بزرگ و کوچک برای پاسخ به این خواست یا ایجاد چنین تقاضایی می باشد. اما مشاهدات ساده نشان می­دهد که بهره گیری از این امکانات آن گونه که انتظار می­رود مورد استقبال قرار نگرفته می باشد. به بیانی دیگر و به زبان جامعه شناختی، شرایط اجتماعی امکان دستیابى یا بهره گیری از امکانات ورزش همگانی آنچنان که انتظار می­رود فراهم نشده می باشد (سعیدی 1390، 132).

در طی سال­های اخیر، کاهش تبعیض جنسی و تاثیر حرکت آزادی خواهانه زنان، اکنون اجازه می­دهد که زنان بیشتر در فعالیت­های خارج از خانه شرکت کنند. بایستی تصریح نمود که زنان نیز به مثابه مردان به همراه کسب درآمد و خودارزشی، از معضلات بدنی و روانی کار بی نصیب نماندند و آنان نیز تحت تاثیر این معضلات دچار بیماری­های مختلف بدنی و روانی خواهند بود (اتقیا 1387، 171-151).

به علاوه در طی سال­های اخیر زنان بخش عظیمی از نیروی کار کشور را تامین می­نمایند. بر این اساس زنان بایستی در جهت افزایش بهره­وری شغلی و نیز بازده کاری به بهترین شکل فعالیت کرده و بهترین شرایط جسمانی و روانی در محل کار و خارج از آن را داشته باشند (نبایی نژاد و هکاران 1376، 143). تحقیقات نیازی (1390)، انجمن تحقیقات ورزش بانوان (1371)، سیتر (1992) و اصفهانی (1381) نشان داده­اند که ورزش همگانی تاثیر مطلوبی بر جسم بانوان فعال دارد. بسیار از تحقیقات نیز تایید کننده، تاثیرات مثبت روانی، ورزش همگانی در بانوان می­باشد (لاتر 1990، 154؛ورمونت 1994، 67؛ خلف 2003، 97).

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید