منبع پایان نامه : پایان نامه بررسی سبک­شناختی اشعار سه تن از شاعران شرق گیلان (بیژن نجدی، محمّد حسین مهدوی(م.مؤیّد)، فرامرز محمّدی پور)

دانلود پایان نامه

دانشکده علوم انسانی

گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی

پایان نامه­ ی تحصیلی جهت اخذ درجه­ی کارشناسی ارشد M.A))

عنوان:

مطالعه سبک­شناختی اشعار سه تن از شاعران  شرق گیلان 

 (بیژن نجدی، محمّد حسین مهدوی(م.مؤیّدفرامرز محمّدی پور)

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر سید حسن سیدترابی 

زمستان 1392

پایان نامه

(مقطع کارشناسی ارشد)

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                              صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………… 1

 

فصل اوّل: مقدمه و کلیات

1-1 مقدّمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 3

1-2- اظهار مسأله­ی پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………….. 5

1-3- پرسش­های پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………… 5

1-4 – اهمیت و ضرورت پژوهش…………………………………………………………………………………………………………… 5

1-5 – پیشینه­ی پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………. 6

1-6 – اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………. 6

1-7 – فرضیه­ها……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

1-8- تعاریف واژگان کلیدی…………………………………………………………………………………………………………………… 7

1-9- حدود و قلمرو پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………… 7

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

 

فصل دوم: مبانی نظری و تعریف­ها (سبک­شناسی ساختارگرا)

2-1- درآمدی بر سبک و رویکردهای سبک شناسی……………………………………………………………………….. 10

2-2- تعاریف سبک……………………………………………………………………………………………………………………………… 10

2-3- مطالعه جدید سبک…………………………………………………………………………………………………………………….. 11

2-4- سبکِ هنر آفرین………………………………………………………………………………………………………………………… 12

2-5- سبک ادبی………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12

2-6- سبک شناسی…………………………………………………………………………………………………………………………….. 13

2-7- تحلیل سبک شناسیک………………………………………………………………………………………………………………. 14

2-8- سبک در ادبیات…………………………………………………………………………………………………………………………. 14

2-9- معنی و اهمیت نظریه سبک…………………………………………………………………………………………………….. 14

2-10- کار سبک شناسی……………………………………………………………………………………………………………………. 15

2-11- نگاهی به بعضی نظریات گذشتگان درمورد ی سبک……………………………………………………………… 16

2-12- سبک سنجی زبان شناختی…………………………………………………………………………………………………… 16

2-13- گونه شناسی (تیپولوژی) سبکها…………………………………………………………………………………………….. 17

2-14- جایگاهِ سبک پژوهی……………………………………………………………………………………………………………….. 18

2-15- تعاریف سبک از دیدگاه سبک شناسان…………………………………………………………………………………. 18

2-16- نام گذاری سبک ها………………………………………………………………………………………………………………… 19

2-17- مفاهیم سبک …………………………………………………………………………………………………………………………. 19

2-17-1- سبک دوره………………………………………………………………………………………………………………….. 19

2-17-1-1- سبک عراقی…………………………………………………………………………………………………….. 19

2-17-1-2- سبک هندی…………………………………………………………………………………………………….. 20

2-17-2- سبک شخصی…………………………………………………………………………………………………………….. 20

2-17-3- سبک ادبی………………………………………………………………………………………………………………….. 21

2-18- اهداف سبک شناسی……………………………………………………………………………………………………………… 21

2-19- مکاتب سبک شناسی……………………………………………………………………………………………………………… 21

2-19-1- سبک شناسی توصیفی…………………………………………………………………………………………………. 21

2-19-2- سبک شناسی تکوینی………………………………………………………………………………………………….. 21

2-19-3- سبک شناسی ساخت گرا…………………………………………………………………………………………….. 22

2-20- جریان های مهم در سبک شناسی جدید ……………………………………………………………………………. 22

2-21- سبک و سبک شناسی در ایران…………………………………………………………………………………………….. 22

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

2-22- مفهوم سبک در آثار قدما……………………………………………………………………………………………………….. 23

2-23- معاصران…………………………………………………………………………………………………………………………………… 23

2-24- ادوار شعر فارسی…………………………………………………………………………………………………………………….. 23

2-25- سبک نیمایی ………………………………………………………………………………………………………………………….. 24

2-26- شیوه های شعر نو ………………………………………………………………………………………………………………….. 24

2-27- مکتب های ادبی اروپایی…………………………………………………………………………………………………………. 25

2-27-1- رئالیست یا واقع گرایی……………………………………………………………………………………………. 25

2-27-2- سوررئالیسمlisme Surrea ……………………………………………………………………………….. 25

2-27-3- پست مدرنیسم و یا فرانوگرایی ……………………………………………………………………………… 26

2-28- روش مطالعه سبک شناسی متون…………………………………………………………………………………………. 26

 

فصل سوم: معرفی بیژن نجدی، محمدحسین مهدوی(م، مؤیّد) و فرامرز محمّدی پور

3-1- زندگینامه ی بیژن نجدی………………………………………………………………………………………………………….. 29

3-1-1- ویژگی داستان ها و اشعار نجدی …………………………………………………………………………….. 30

3-1-2- وفات نجدی…………………………………………………………………………………………………………………. 31

3-1-3- آثار بیژن نجدی …………………………………………………………………………………………………………. 31

3-2- زندگینامه محمدحسین مهدوی (م.موید) ………………………………………………………………………………. 32

3-2-1- تحصیلات م. مؤید در ایران……………………………………………………………………………………….. 33

3-2-2- ویژگی شعری م. مؤید………………………………………………………………………………………………… 33

3-2-3- سبک شعری م.مؤید …………………………………………………………………………………………………. 35

3-2-4- آثار مؤید……………………………………………………………………………………………………………………… 35

3-2-5- ویژگی های چندمجموعه شعر مؤید…………………………………………………………………………. 35

3-3- زندگینامه ی فرامرز محمّدی پور …………………………………………………………………………………………….. 37

3-3-1- مسئولیت های محمّدی پور ……………………………………………………………………………………… 37

3-3-2- سبک شعری محمّدی پور ………………………………………………………………………………………… 38

3-3-3- ویژگی های شعری محمدی پور ………………………………………………………………………………. 38

3-3-4- آثار محمدی پور ………………………………………………………………………………………………………… 38

3-3-5- دیگر آثار……………………………………………………………………………………………………………………… 39

 

فصل چهارم: مطالعه سبک­شناختی اشعار بیژن نجدی، محمّد حسین مهدوی(م.مؤیّد) و فرامرز محمّدی­پور

4-1 سبک شناسی اشعار بیژن نجدی………………………………………………………………………………………………… 41

4-1-1  روش مطالعه سبک شناختی متون……………………………………………………………………………… 41

4-1-1-1 سطح زبانی (Literally Level)……………………………………………………………………… 43

4-1-1-1-1 سطح آوایی یا سبک شناسی آواها(Phonostylistics)………………………. 43

4-1-1-1-1-1  انواع موسیقی شعر……………………………………………………………………………. 43

4-1-1-1-1-2  انتخاب کارکردهای زبانی زیبا و منحصر………………………………………….. 44

4-1-1-1-1-3  واج آرایی…………………………………………………………………………………………… 45

4-1-1-1-1-4  جناس………………………………………………………………………………………………… 47

4-1-1-1-1-5  تکرار…………………………………………………………………………………………………… 49

4-1-1-1-1-6  طرد و عکس……………………………………………………………………………………… 51

4-1-1-1-2 سطح لغوی (Lexical) یا سبک­شناسی واژه­ها……………………………………….. 51

4-1-1-1-2 -1 ریشه شناسی لغات و مفردات اشعار نجدی……………………………………. 51

4-1-1-1-2 -2 واژگان عربی به کار رفته در اشعار نجدی………………………………………. 52

4-1-1-1-2 -3 رویکرد نجدی به واژگان کهن  سنّت ادبی……………………………………… 52

4-1-1-1-2 -4 واژگان کهن سنّت ادبی در اشعار بیژن نجدی……………………………….. 53

4-1-1-1-2 -5 ساخت واژ( واژه های بسیط و غیربسیط)………………………………………. 53

4-1-1-1-2 -6 واژگان پربسامد اشعار بیژن نجدی…………………………………………………… 55

4-1-1-1-3 سطح نحوی(Syntactical) یا سبک شناسی جمله………………………………. 56

4-1-1-1-3 -1 ترکیب سازی واژگانی……………………………………………………………………. 57

4-1-1-1-3 -2 ترکیبات خلّاق و تازه…………………………………………………………………… 57

4-1-1-1-3 -3 ترکیبات اضافی……………………………………………………………………………. 58

4-1-1-1-3 -4 ترکیبات وصفی……………………………………………………………………………. 58

4-1-1-1-3 -5 ساختار نامتعارف جمله………………………………………………………………. 58

4-1-1-1-3 -6 فعل………………………………………………………………………………………………. 60

4-1-1-1-3 -7 حذف فعل……………………………………………………………………………………. 61

4-1-1-2 سطح ادبی (Literary Level)…………………………………………………………………………….. 61

4-1-1-2-1  تضاد(مطابقه یا طباق)………………………………………………………………………………….. 62

4-1-1-2-2  مراعات نظیر(تناسب)………………………………………………………………………………….. 62

4-1-1-2-3  تلمیح……………………………………………………………………………………………………………. 63

4-1-1-2-4  تضمین…………………………………………………………………………………………………………. 64

4-1-1-2-5  حسّامیزی…………………………………………………………………………………………………….. 64

4-1-1-2-6  متناقض نما(پارادوکس) Paradox………………………………………………………….. 64

4-1-1-2-7  تشبیه…………………………………………………………………………………………………………… 65

4-1-1-2-7-1  انواع تشبیهات به کار رفته در اشعار نجدی………………………………… 65

4-1-1-2-7-2  تشبیه مرسل………………………………………………………………………………….. 65

4-1-1-2-7-3  تشبیه بلیغ (فشرده)………………………………………………………………………. 66

4-1-1-2-8  استعاره…………………………………………………………………………………………………………. 67

4-1-1-2-8-1  استعاره مصرّحه……………………………………………………………………………… 67

4-1-1-2-8-2 استعاره مکنیه (کنایی)…………………………………………………………………… 68

4-1-1-3  سطح فکری (Philosophical Level)……………………………………………………………. 69

4-1-1-3-1  جهان بینی اشعار نجدی…………………………………………………………………………….. 69

4-1-1-3-2  زمان و جلوه های آن در اشعار نجدی……………………………………………………….. 70

4-1-1-3-3  برون گرایی…………………………………………………………………………………………………… 73

4-1-1-3-4 انزوا طلبی نجدی………………………………………………………………………………………….. 73

4-1-1-3-5  عقل ستیزی و عشق خواهی در اشعار بیژن نجدی…………………………………. 74

4-2 سبک شناسی اشعار م.مؤیّد………………………………………………………………………………………………………… 75

4-2-1 سطح زبانی (Literally Level)…………………………………………………………………………………… 75

4-2-1-1 سطح آوایی………………………………………………………………………………………………………………. 75

4-2-1-1-1  انواع جناس در اشعار م.مؤیّد……………………………………………………………………… 75

4-2-1-1-2 واج آرایی……………………………………………………………………………………………………….. 78

4-2-1-1-3 تکرار………………………………………………………………………………………………………………. 79

4-2-1-1-4 طرد و عکس………………………………………………………………………………………………….. 80

4-2-1-2 سطح لغوی………………………………………………………………………………………………………………. 80

4-2-1-2-1 تبارشناسی لغات و مفردات اشعار م.مؤیّد…………………………………………………… 81

4-2-1-2-2 بعضی از واژگان عربی اشعار م.مؤیّد…………………………………………………………….. 81

4-2-1-2-3 کاربرد بعضی لغات و اصطلاحات عربی در اشعار م.مؤیّد…………………………… 81

4-2-1-2-4 رویکرد م.مؤیّد به واژگان کهن سنّت ادبی………………………………………………….. 82

4-2-1-2-4 -1 واژگان کهن سنّت ادبی در اشعار م.مؤیّد……………………………………….. 82

4-2-1-2-5  ذهنیت و عینیت گرایی واژگان در اشعار م.مؤیّد……………………………………… 82

4-2-1-2-6  ساخت واژ (واژه های بسیط و غیر بسیط)………………………………………………… 83

4-2-1-2-7  دایره ی واژگان و روابط مفهومی آن………………………………………………………….. 84

4-2-1-2-8  واژگان پربسامد اشعار م.مؤیّد……………………………………………………………………… 84

4-2-1-2-8 -1 نمونه هایی از واژگان پربسامد اشعار م.مؤیّد…………………………………… 84

4-2-1-2-9  عمر و حباب………………………………………………………………………………………………… 85

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید