دانلود فرمت word : پایان نامه بررسی سطح بلوغ تجارت الکترونیک در شرکت­های کوچک و متوسط استان تهران

دانلود پایان نامه

عنوان:

مطالعه سطح بلوغ تجارت الکترونیک در شرکت­های کوچک و متوسط استان تهران

استاد راهنما :

دکتر علی رجب زاده

 دی ماه 1390

پایان نامه

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

(مقطع کارشناسی ارشد)

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده[1] فارسی

تجارت الکترونیکی به عنوان یکی از مهمترین جنبه های نوآوری در انجام فرآیندهای کسب و کار، توسط سازمان ها و شرکت­های زیادی در سطح جهان به کار گرفته شده می باشد. شرکت های کوچک و متوسط نیز به عنوان بخش عمده اقتصادی هر کشوری، تأثیر اساسی در بهبود و ارتقاء شاخص های اقتصادی دارند و به همین دلیل اتخاذ روشها و ابزارهای نوآورانه و جدید انجام فرآیندها و امور کسب و کار مانند تجارت الکترونیکی، تأثیر مهمی در موفقیت این گونه سازمانها خواهد داشت.مساله اصلی در این پژوهش،مطالعه سطح بلوغ تجارت الکترونیک درشرکت های کوچک و متوسط می باشد.با در نظر داشتن اینکه مدت زمان زیادی نیست که اینترنت وارد کسب و کار صنایع کوچک ایرانی شده می باشد و هر یک از این صنایع در مراحل مختلف توسعه تجارت الکترونیکی به سرمی برند، پس هدف از این پژوهش اینست که بلوغ تجارت الکترونیک در هریک ازاین شرکت­ها مطالعه گردد و در نتیجه عواملی که باعث ارتقاء سطح تجارت الکترونیک می شوند پیشنهاد گردد.

واژگان کلیدی: بلوغ، تجارت الکترونیک، شرکت های کوچک و متوسط

[1] Abstract

فهرست مطالب

فصل اول:کلیات پژوهش

1-1– مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….14

1-2- تعریف مساله…………………………………………………………………………………………………………………………………..14

1-3- ضرورت واهمیت ……………………………………………………………………………………………………………………………15

1-4- اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………….16

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

1-5- سوالات پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………. 16

1-6- روش پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………… .17

1-7- مخاطبان پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………. 17

1-8- ساختار پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………..17

1-9- تعریف واژه و اصطلاحات……………………………………………………………………………………………………………….18

فصل دوم :مروری بر ادبیات پژوهش

2-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………20

2-2- تجارت الکترونیک…………………………………………………………………………………………………………………………20

2-2-1- تعریف تجارت الکترونیک …………………………………………………………………………………………….20

2-2-2-مدل های تجارت الکترونیک………………………………………………………………………………………….22

2-2-3-نفوذ تجارت الکترونیک در ایران و جهان……………………………………………………………………….23

2-3-بلوغ الکترونیک…………………………………………………………………………………………………………………25

2-3-1- تعریف بلوغ الکترونیک…………………………………………………………………………………………..25

2-3-2-روش شناسی آمادگی الکترونیکی…………………………………………………………………………..26

2- 4-مدل های پذیرش تجارت الکترونیک در مطالعات پیشین…………………………………………..29

2-4-1-مدل های نظری……………………………………………………………………………………………………………. ..29

2-4-1-1- مدل کا پی ام جی…………………………………………………………………………………………..29

2-4-1- 2-مدل شرکت مشاوره امیساری…………………………………………………………………………..30

2-4-1- 3-مدل لوی و پاول……………………………………………………………………………………………..30

2-4-1- 4-مدل شورای بهره وری هنک کنگ……………………………………………………………………31

2-4-1- 5-مدل مارتین و ماتلای…………………………………………………………………………………….31

2-4-1-6- مدل کوپر و برگس………………………………………………………………………………………….32

2 -4-1-7-مدل کاندال………………………………………………………………………………………………………………32

2-4-1-8-مدل گروه گارتنر……………………………………………………………………………………………..33

2-4-1-9-مدل میسرا و دینگرا………………………………………………………………………………………..34

2-4-1- 10-مدل دلویت و تاچ………………………………………………………………………………………..35

2-4-1-11مدل دموکراسی الکترونیک……………………………………………………………………………..36

2-4-1-12مدل سازمان ملل……………………………………………………………………………………………36

2-4-2-مدل های عملی………………………………………………………………………………………………….41

2-4-2-1-تجارب خارجی……………………………………………………………………………………………….41

2-4-2- 1-1-پیاده سازی تجارت الکترونیک در سنگاپور………………………………………………….41

2-4-2-1-2-پیاده سازی تجارت الکترونیک در استرالیا……………………………………………………42

چ

2-4-2-1-3-پیاده سازی تجارت ادلکترونیکی در اتحادیه اروپا و آمریکا…………………………..42

2-4-2-2   تجربه داخلی…………………………………………………………………………………………43

2-4-2-2-1- پیاده سازی تجارت الکترونیک در شرکت هواپیمایی هما…………………………….43

2-5- شرکت های کوچک و متوسط…………………………………………………………………………………….44

2 -5-1- تعریف شرکت های کوچک و متوسط…………………………………………………………………….44

2 -5 -2-  مزایای شرکت های کوچک و متوسط در اقتصاد جهانی…………………………………….49

2-5-3-  بهره گیری از تجارت الکترونیک در شرکت های کوچک و متوسط………………………50

2-5-4-  مزایا و معایب تجارت الکترونیکی در شرکت های کوچک و متوسط…………………….51

2 -5-6 – تجارت الکترونیک و چالش های فرا روی شرکت های کوچک و متوسط……………54

فصل سوم

3-1-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………58

3-2-روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………59

3-3- مدل پژوهش……………………………………………………………………………………………………………….60

3-4- مراحل انجام پژوهش……………………………………………………………………………………………………63

3-5- جامعه مورد مطالعه…………………………………………………………………………………………………….63

3-6-رویکرد پژوهش………………………………………………………………………………………………………………64

3-7-روش جمع آوری داده………………………………………………………………………………………………….64

3-7-1-طراحی پرسشنامه………………………………………………………………………………….……..65

3-7-2- طراحی ابزار پرسشنامه…………………………………………………………….. .67

3-7-3-پایایی(اعتبار) و روایی پرسش نامه………………………………………………………………………….69

3-7-4-نمونه آماری………………………………………………………………………………………………….70

3-8-تحلیل داده……………………………………………………………………………………………………………..70

فصل چهارم

4-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………..73

4-2- مطالعه ویژگیهای جمعیت‌ شناختی پرسشنامه‌ها……………………………………………………….…73

4-3- سنجش روایی و اعتبار (پایایی) ابزار پژوهش…………………………………………………………………76

4-4-آمار توصیفی گویه‌های پرسشنامه ریسکهای بازاریابی الکترونیک………………………………  76

4-5-آمار استنباطی مولفه‌ها و شاخصهای پرسشنامه بلوغ تجارت الکترونیک………………………78

4-6-آزمون تاپ‌سیس به مقصود تعیین اولویت‌ مولفه‌های بلوغ الکترونیک………………………..….84

4-7- مطالعه تاثیر ویژگی های جمعیت شناختی بر مولفه های بلوغ تجارت الکترونیک……85

فصل پنجم

5-1-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………..92

5-2- بحث و نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………92

5-3-پاسخ به سوالات پژوهش………………………………………………………………………………………………….93

5-3-1- پاسخ به سوال اول پژوهش………………………………………………………………………………………..94

5-3-2- پاسخ به سوال دوم پژوهش………………………………………………………………………..……94

5-4- محدودیتهای پژوهش……………………………………………………………………………………………………..96

5-5- پیشنهاد برای مطالعات آتی…………………………………………………………………………………………..96

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید