فرمت ورد:پایان نامه بررسی سـودمندی اطلاعـات حسـابداری در تصمیم گیری و پیش بینی شرکت ها

دانلود پایان نامه

موضوع :

مطالعه سـودمندی اطلاعـات حسـابداری در تصمیم گیری و پیش بینی شرکت ها 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

چکیده:
هدف اصلی این پایان نامه مطالعه سودمندی متغیرهای بنیادی در پیش بینـی رشـد سـود عملیـاتی
شرکت های فعال در صنعت دارویی و شیمیایی بورس اوراق بهادار تهران اسـت. در راسـتای ایـن
هدف، تعداد 48 شرکت که اطلاعات مورد نیاز برای دوره 5 ساله مـورد تحقیـق(78-82) در مـورد
آنها قابل دسترسی بود، انتخاب شدند. سپس اطلاعات مربـوط بـه 4 متغیـر مسـتقل(ارزش دفتـری
حقوق صاحبان سهام، قیمت سهام، سود تقسیمی و سود عملیاتی) مورد مطالعه قرار گرفت. و رشد
سود عملیاتی به عنوان متغیر وابسته محاسبه گردید. به مقصود آزمون فرضیه ها از تکنیک هـای آمـاری
رگرسیون چند متغیره و پانل دیتا بهره گرفته گردید. همچنین معنی دار بودن الگو ها با بهره گیری از آماره
های t وf صورت گرفت. نتایج بدست آمده بیانگر آن می باشد که که بین سه متغیـر مسـتقل بـا رشـد
سود عملیاتی ارتباط ی معنی دار هست. اما ارتباط بین سود تقسیمی و رشد سـود عملیـاتی در
سطح اطمینان 95% رد شده می باشد.

مقدمه: در این فصل به اظهار مطالبی در خصـوص سـودمندی اطلاعـات حسـابداری در
تصمیم گیری و پیش بینی پرداخته شده و اهداف پژوهش و ضرورت انجام آن، سوالا پژوهش،
فرضیات پژوهش، الگوی پژوهش، تعاریف عملیاتی اصطلاحات کلیدی پـژوهش، روش تحقیـق،
روش های گردآوری اطلاعات، قلمرو پژوهش، جامعه آمـاری، روش نمونـه گیـری و تجزیـه و
تحلیل داده ها اظهار شده می باشد.
1-2- مساله پژوهش:
حسابداری که ازاوایل قرن بیستم به صورت علمی وکلاسیک وارد حیطه فعالیت نهاده اسـت،
در چند دهه اخیر خصوصا بعـد از سـالهای 1960بـا شـروع تحقیقـات تجربـی کسـانی چـون
بال(ball) وبران(brown ) با سرعت توانست مبانی تئوریک خودرا بـر مبنـای تفکـر اثبـات
گرایی (positivism) پایه گذاری نماید وتکامـل بخشـد(حجـازی،1375). یکـی از اهـداف
حسابداری وتهیه صورتهای مالی، فراهم کردن اطلاعـات سـودمند بـه منظـور تسـهیل تصـمیم
گیری می باشد. یکی از ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری، سـودمندی در پـیش بینـی اسـت.
معیار ارزش پیش بینی، احتمال وجود ارتباط بین رویـدادهای اقتصـادی مـورد علاقـه تصـمیم

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

گیرنده ومتغیرهای پیش بینی کننده می باشد. این مفهوم از مدل های ارزشیابی سرمایه گـذاری
استخراج شده می باشد. اگر اطلاعات حسابداری برای تصمیم گیری سـودمند باشـد، بایـد امکـان

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید