متن کامل: پایان نامه بررسی عناصر حماسی در قصاید سبک خراسانی

دانلود پایان نامه

دانشکده علوم انسانی، گروه ادبیات فارسی

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش: زبان و ادبیات فارسی

 

عنوان:

مطالعه عناصر حماسی در قصاید سبک خراسانی

 

استاد راهنما:

دکتر خسرو محمودی

 

استاد مشاور:

دکتر فرح نیازکار

  

تابستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(مقطع کارشناسی ارشد)

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                          صفحه

چکیده …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2

پیشینه پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 3

اهداف پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 4

روش کار …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 4

فصل اول: حماسه و سبک خراسانی

1-1- تعریف حماسه …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 6

1-2- تاریخچه حماسه …………………………………………………………………………………………………………………………………. 6

1-3- انواع حماسه ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

1-4- شخصیت­های اهورایی و اهریمنی …………………………………………………………………………………………………….. 9

1-5- اسطوره ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10

1-6- سبک خراسانی…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11

1-7-شاعران شاخص قصیده سرای سبک خراسانی…………………………………………………………………………………… 12

1-7-1- رودکی …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12

1-7-2- عنصری …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13

1-7-3- فرخی سیستانی …………………………………………………………………………………………………………………………….. 14

1-7-4- منوچهری دامغانی …………………………………………………………………………………………………………………………. 15

 

فصل دوم: شخصیت­های اساطیری، حماسی، دینی و تاریخی  درقصاید سبک خراسانی

2-1- در آمد …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 18

2-2-شاهان و شاهزادگان …………………………………………………………………………………………………………………………….. 20

2-2-1-اسفندیار …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 20

2-2-2-افراسیاب ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22

2-2-3- بهمن ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 23

2-2-4- جمشید ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 24

2-2-5- خاقان ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 26

2-2-6- ضحاک ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 27

2-2-7- فریدون ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 28

2-2-8- کیخسرو ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 30

2-2-9- کیقباد …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 32

2-2-10-کیومرث ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 33

2-2-11-گشتاسب ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 34

2-2-12- منوچهر ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 35

2-2-13-نوذر ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 35

2-2-14-هوشنگ ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 36

2-3-پهلوانان ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 37

2-3-1-آرش …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 37

2-3-2- بیژن…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 37

2-3-3-رستم……………………………………………………………………………………………………………………………………………..38

2-3-4- زال ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 42

2-3-5- سام …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 43

2-3-6- سهراب ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 45

2-3-7- طوس ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 46

2-3-8- گیو ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 46

2-3-9- نریمان …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 47

2-4- شخصیت­های دینی……………………………………………………………………………………………………………………………… 47

2-4-1- داوود ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 48

2-4-2- سلیمان …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 48

2-4-3- علی (ع) و لقب وی ……………………………………………………………………………………………………………………….. 50

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

2-4-4- موسی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 53

2-5- شخصیت­های تاریخی…………………………………………………………………………………………………………………………… 56

2-5-1- اردشیر ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 56

2-5-2- اسکندر …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 58

2-5-3- انوشیروان ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 62

2-5-4- بهرام گور ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 64

2-5-5- دارا ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 65

2-5-6- قباد …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 66

فصل سوم: ابزارهای جنگی و واژگان حماسی

3-1-درآمد……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 69

3-2-ابزارها ی جنگی…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 70

3-2-1- برگستوان ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 70

3-2-2-پیکان ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 71

3-2-3- تیر …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 73

3-2-4- تیغ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 79

3-2-5-جوشن ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 87

3-2-6- حسام ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 90

3-2-7- خدنگ …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 91

3-2-8- خفتان …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 93

3-2-9-خنجر ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 94

3-2-10- درع ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 97

3-2-11- ذوالفقار ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 98

3-2-12- رمح ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 99

3-2-13- زره ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 100

3-2-14- سنان ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 102

3-2-15- شمشیر ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 105

3-2-16- کمان ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 110

3-2-17- گرز ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 116

3-2-18- مغفر …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 119

3-2-19- نیزه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 121

3-3- واژگان حماسی …………………………………………………………………………………………………………………………………… 125

3-3-1- افسر ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 125

3-3-2- البرز ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 128

3-3-3- باد افراه …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 129

3-3-4- بزم………………………………………………………………………………………………………………………………………130

3-3-5- پیکار ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 135

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

3-3-6- تاج ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 137

3-3-7- خشم ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 141

3-3-8- رزم ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 143

3-3-9- سپاه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 148

3-3-10- فر …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 151

3-3-11- کارزار …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 156

3-3-12- کوس ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 157

3-3-13- گرد ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 159

3-3-14- گو ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 159

3-3-15- لشکر ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 159

3-3-16- نبرد ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 167

3-3-17- نخجیر ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 168

3-3-18- هیجا …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 170

فصل چهارم: موجودات و لحن حماسی

4-1-درآمد……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 173

4-2-موجودات حماسی واساطیری………………………………………………………………………………………………………………. 173

4-2-ا- اژدها …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 173

4-2-2- اسب ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 175

4-2-3- پیل …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 180

4-2-4- دیو ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 185

4-2-5- رخش ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 188

4-2-6- سیمرغ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 189

4-2-7- شبدیز …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 191

4-2-8- شیر …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 192

4-2-9- عنقا …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 192

4-2-10-غول………………………………………………………………………………………………………………………………………….200

4-3- لحن حماسی ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 201

فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهاد

5-1- نتیجه­گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………..210

5-2-پیشنهاد…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 210

فهرست منابع و مآخذ …………………………………………………………………………………………………………………………….211

چکیده ی انگلیسی …………………………………………………………………………………………………………………………………218

چکیده

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید