فایل پایان نامه : پایان نامه بررسی عناصر طبیعت در خسرو و شیرین و لیلی و مجنون نظامی گنجوی

دانلود پایان نامه

گروه آزموشی زبان و ادبیات فارسی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد”M.A”

رشته: زبان و ادبیات فارسی

عنوان:

مطالعه عناصر طبیعت در خسرو و شیرین و لیلی و مجنون نظامی گنجوی

استاد  راهنما:

دکتر حسین اسکندری

استاد  مشاور:

    دکتر سید حسن سید ترابی

 

 

پایان نامه

(مقطع کارشناسی ارشد)

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                        صفحه

 

چکیده 1

فصل اول: کلیات

1-1 مقدمه. 3

1-2  اظهار مسأله. 4

1-3 سوالات پژوهش. 4

1-4 اهمیت و ضرورت پژوهش. 4

1-5 پیشینۀ پژوهش. 5

1- 6 اهداف پژوهش. 5

1- 7 فرضیه های پژوهش. 5

1- 8 حدود و قلمرو پژوهش. 5

فصل دوم:بنیاد نظری

2-1 تعریف لغوی شعر. 7

2-2 تعاریف قدما درمورد ی شعر. 7

2-3 تعاریف جدید درمورد ی شعر. 8

2-4 معروفترین قالبهای شعر سنتی: 8

2-5 سیر کاربرد قالبهای شعری در بعضی از دوره های سبکی تا قرن ششم: 9

2-6 سبک شعر و انواع آن در زبان فارسی.. 11

2-6-1 سبک خراسانی.. 12

2-6-2 سبک آذربایجانی.. 13

2-7 انواع ادبی و سابقه ی آن در شعر فارسی.. 14

2-7-1 تعریف لغوی و اصطلاحی ادب غنائی: 16

2-7-1-1 مضامین و قالبهای شعر غنائی فارسی.. 16

2-8 کاربرد عناصر طبیعت در سبکهای شعر فارسی تا سدهی ششم هجری.. 18

2-8-1 تقسیم بندی طبیعت.. 20

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

2-9 تصویر. 21

2-9-1 تعریف لغوی تصویر (ایماژ) 21

2-9-2 تعریف معنایی تصویر. 21

2-10 ابزارهای تصویر گرایی از دیدگاه ادبی.. 22

2-10-1 صنایع معنوی.. 22

2-10-1-1 تشبیه. 22

2-10-1-2 حقیقت و مجاز. 23

2-10-1-3 علاقه مجاز مرسل و استعاره 24

2-10-1-4 کنایه. 24

فصل سوم: احوال و آثار حکیم نظامی

3 ـ 1 توضیح احوال حکیم نظامی.. 26

3 ـ 2 شخصیت حکیم نظامی.. 27

3 ـ 3 آثار حکیم نظامی.. 27

3 ـ 3 ـ 1 مخزن‌الاسرار. 28

3 ـ 3 ـ 2 خسرو و شیرین.. 28

3 ـ 3 ـ 3 لیلی و مجنون. 29

3 ـ 3 ـ 4 هفت‌پیکر. 29

3 ـ 3 ـ 5 اسکندرنامه. 30

3 ـ 4 سبک حکیم نظامی.. 30

3 ـ 5 وصف طبیعت در شعر حکیم نظامی.. 31

فصل چهارم: مطالعه عناصر طبیعت در خسرو و شیرین و لیلی و مجنون نظامی

4 ـ مطالعه عناصر طبیعت در خسرو و شیرین و لیلی و مجنون نظامی.. 34

4-1طبیعت زمینی.. 34

4 – 1 -1 آب.. 34

4 ـ 1 ـ 1 ـ 1استفاده از عنصر آب در ساخت تشبیه. 34

4 -1- 1 – 2 بهره گیری از عنصر آب در ساخت استعاره 39

4 ـ 1-1 ـ 3 بهره گیری از عنصر آب در ساخت مجاز. 43

4 ـ 1 ـ 1 ـ 4 بهره گیری از عنصر آب در ساخت کنایه. 44

4 ـ 1 ـ 1 ـ 5  بهره گیری از عنصر آب در معنای حقیقی.. 45

4-1-2 آتش… 47

4-1-2-1 بهره گیری از عنصر آتش در ساخت تشبیه. 47

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

4 ـ1- 2 ـ 2 بهره گیری از عنصر آتش در ساخت استعاره 49

4 ـ1 ـ 2 ـ 3 بهره گیری از عنصر آتش در ساخت مجاز. 51

4 ـ1 ـ 2 ـ 4استفاده از عنصر آتش در ساخت کنایه. 51

4 ـ1 ـ 2 ـ 5استفاده از عنصر آتش در معنای حقیقی.. 51

4 ـ1ـ 3 باد. 52

4 ـ1ـ 3 ـ 1 بهره گیری از عنصر باد در ساخت تشبیه. 52

4 ـ 1-3 ـ 2 بهره گیری از عنصر باد در ساخت استعاره 54

4 ـ 1-3 ـ 3 بهره گیری از عنصر باد در ساخت مجاز. 54

4 ـ1ـ 3 ـ 4استفاده از عنصر باد در ساخت کنایه. 55

4 ـ1ـ 3 ـ 5استفاده از عنصر باد در معنای حقیقی.. 55

4 ـ1ـ 4 خاک.. 56

4ـ1ـ 4 ـ 1استفاده از عنصر خاک و زمین در ساخت تشبیه. 56

4 ـ1ـ 4 ـ 2 بهره گیری از عنصر خاک و زمین در ساخت استعاره 56

4 ـ1ـ 4 ـ 3 بهره گیری از عنصر خاک و زمین  در ساخت مجاز. 59

4 ـ1ـ 4 ـ 4 بهره گیری از عنصر خاک و زمین در ساخت کنایه. 61

4 ـ1ـ 4 ـ 5 بهره گیری از عنصر خاک  و زمین در معنای حقیقی.. 61

4 ـ1ـ 5 کوه، دشت و صحرا 63

4 ـ1ـ 5 ـ 1 بهره گیری از عنصر کوه، دشت و صحرادر ساخت تشبیه. 63

4 -1- 5 – 2 بهره گیری از عنصر کوه،دشت و صحرادر ساخت استعاره 65

4 ـ1ـ 5 ـ 3 بهره گیری از عنصر کوه، دشت و صحرا در ساخت مجاز. 66

4 -1- 5 -4 بهره گیری از عنصر کوه، دشت و صحرادر ساخت کنایه. 67

4 ـ1ـ5 ـ 5  بهره گیری از عنصر کوه، دشت و صحرا در معنای حقیقی.. 67

4 ـ1ـ 6 زمان. 68

4 ـ1- 6 ـ 1 بهره گیری از عنصر زمان در ساخت تشبیه. 69

4 ـ1ـ6 ـ 2 بهره گیری از عنصر زمان در ساخت استعاره 71

4 ـ 6 ـ 3 بهره گیری از عنصر زمان در ساخت مجاز. 72

4 ـ1ـ6 ـ 4 بهره گیری از عنصر زمان در ساخت کنایه. 74

4 ـ1- 6 ـ 5 بهره گیری از عنصر زمان در معنای حقیقی.. 74

4 ـ1ـ 7 ـ سنگ و انواع قیمتی آن. 78

4 ـ 1ـ7 ـ 1 ـ بهره گیری از عنصر سنگ و انواع قیمتی آن و صدف در ساخت تشبیه. 78

4 ـ1ـ 7 ـ 2 ـ بهره گیری از عنصر سنگ و انواع قیمتی آن و صدف در ساخت استعاره 81

4 ـ1ـ 7 ـ 3 ـ بهره گیری از عنصر سنگ و انواع قیمتی آن و صدف در ساخت مجاز. 85

4 ـ1ـ 7 ـ 4 ـ بهره گیری از عنصر سنگ و انواع قیمتی آن و صدف در ساخت کنایه. 86

4 ـ1ـ 7 ـ 5 ـ بهره گیری از عنصر سنگ و انواع قیمتی آن در معنای حقیقی.. 87

4 ـ1ـ 8ـ درخت.. 89

4 ـ1ـ 8 ـ 1 ـ بهره گیری از عنصر درختان و باغ در ساخت تشبیه. 89

4 ـ1ـ 8 ـ 2 ـ بهره گیری از عنصر درختان و باغ در ساخت استعاره 92

4 ـ1ـ 8 ـ 3 ـ بهره گیری از عنصر درختان و باغ در ساخت مجاز. 95

4 ـ1ـ 8 ـ 4 ـ بهره گیری از عنصر درختان و باغ در ساخت کنایه. 96

4 ـ1ـ 8 ـ 5 ـ 1 ـ بهره گیری از عنصر درختان و باغ در معنای حقیقی.. 96

4 ـ1ـ 9 ـ گلها و رستنیهای دیگر. 97

4 ـ1ـ 9 ـ 1 ـ بهره گیری از عنصر گلها و رستنی‌ها در ساخت تشبیه. 97

4 ـ1ـ 9 ـ 2 ـ بهره گیری از عنصر گلها و رستنیها در ساخت استعاره 103

4 ـ1ـ 9 ـ 3 ـ بهره گیری از عنصر گلها و رستنیها در ساخت مجاز. 109

4 ـ1ـ9 ـ 4 ـ بهره گیری از عنصر گلها و رستنیها در ساخت کنایه. 112

4 ـ1ـ 9 ـ 5 ـ بهره گیری از عنصر گلها و رستنیها در معنای حقیقی.. 113

4 ـ1ـ 10 ـ میوه‌ها 113

4 ـ1ـ 10 ـ 1 ـ بهره گیری از عنصر میوه در ساخت تشبیه. 114

4 ـ1ـ 10 ـ 2 ـ بهره گیری از عنصر میوه در ساخت استعاره 116

4 ـ1ـ 10 ـ 3 ـ بهره گیری از عنصر میوه در ساخت مجاز. 118

4 ـ1ـ 10 ـ 4 ـ بهره گیری از عنصر میوه در معنای حقیقی.. 118

4 ـ1ـ 11 ـ حیوانات.. 118

4 ـ1ـ 11 ـ 1 ـ بهره گیری از عنصر حیوانات در ساخت تشبیه. 118

4 ـ1ـ 11 ـ 2 ـ بهره گیری از عنصر حیوانات در ساخت استعاره 123

4 ـ1ـ 11 ـ 3 ـ بهره گیری از عنصر حیوانات در ساخت مجاز. 125

4 ـ1ـ 11 ـ 4 ـ بهره گیری از عنصر حیوانات در ساخت کنایه. 126

4 ـ1ـ 11 ـ 5 ـ بهره گیری از عنصر حیوانات در معنای حقیقی.. 127

4 ـ1ـ 12 ـ پرندگان و حشرات.. 129

4 ـ 1 ـ 12 ـ1ـ بهره گیری از عنصر پرندگان و حشرات در ساخت تشبیه. 129

4 ـ1ـ 12 ـ 2 ـ بهره گیری از عنصر پرندگان و حشرات در ساخت استعاره 134

4 ـ1ـ 12 ـ 3 ـ بهره گیری از عنصر پرندگان و حشرات در ساخت مجاز. 136

4 ـ1ـ 12 ـ 4 ـ بهره گیری از عنصر پرندگان و حشرات در ساخت کنایه. 137

4 ـ1ـ 12 ـ 5 ـ بهره گیری از عنصر پرندگان و حشرات در معنای حقیقی.. 137

4 ـ 2 ـ طبیعت فلکی.. 138

4 ـ 2 ـ 1 ـ عناصر فلکی.. 138

4 ـ 2 ـ 1 ـ 1 ـ بهره گیری از عناصر فلکی در ساخت تشبیه. 138

4 ـ 2 ـ 1 ـ 2 ـ بهره گیری از عناصر فلکی در ساخت استعاره 144

4 ـ 2 ـ 1 ـ 3 ـ بهره گیری از عناصر فلکی در ساخت مجاز. 149

4 ـ 2 ـ 1 ـ 4 ـ بهره گیری از عناصر فلکی در ساخت کنایه. 152

4 ـ 2 ـ 1 ـ 5 ـ بهره گیری از عناصر فلکی در معنای حقیقی.. 153

فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات

نتیجه گیری و پیشنهادات.. 155

منابع. 161

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                                 صفحه

جدول 1 : میزان فراوانی عناصر طبیعت در دو اثر خسرو و شیرین و لیلی و مجنون نظامی.. 156

جدول2- میزان فراوانی عناصر زمینی بی جان در دو اثر خسرو و شیرین و لیلی و مجنون نظامی.. 157

جدول 3 : میزان فراوانی عناصر زمینی جاندار در دو اثر خسرو و شیرین و لیلی و مجنون. 158

جدول 4 : میزان فراوانی عناصر فلکی در دو اثر خسرو و شیرین و لیلی و مجنون. 158

جدول5: میزان فراوانی کاربرد عناصر طبیعت در معنای غیر حقیقی و حقیقی در دو اثر خسرو و شیرین و لیلی و مجنون  159

جدول6: میزان فراوانی کاربرد عناصر طبیعت در معنای غیر حقیقی در چهار ساخت (تشبیه، استعاره، مجاز، کنایه) در دو اثر خسرو و شیرین و لیلی و مجنون. 160

عنوان                                                                                                                          صفحه 

نمودار 1- درصد فراوانی طبیعت در دو اثر خسرو و شیرین و لیلی و مجنون نظامی.. 156

نمودار 2- درصد فراوانی عناصر زمینی بی جان دو اثر خسرو و شیرین و لیلی و مجنون نظامی.. 157

نمودار 3- درصد  فراوانی عناصر زمینی جاندار در دو اثر خسرو و شیرین و لیلی و مجنون نظامی.. 158

نمودار4- درصد فراوانی کاربرد عناصر طبیعت در معنای غیر حقیقی وحقیقی در دو اثر خسرو و شیرین و لیلی و مجنون  159

نمودار5: درصد فراوانی کاربرد عناصر طبیعت در معنای غیر حقیقی در چهار ساخت (تشبیه، استعاره، مجاز، کنایه) در دو اثر خسرو و شیرین و لیلی و مجنون   160

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید