پژوهش: پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری ورزشی سواحل استان هرمزگان با تأکید بر جاذبه ها و ورزش های آبی

دانلود پایان نامه

واحد علوم و تحقیقات (هرمزگان)

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، گروه مدیریت ورزشی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش: مدیریت ورزشی

عنوان :

مطالعه عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری ورزشی سواحل استان هرمزگان با تأکید بر جاذبه ها و ورزش های آبی

استاد راهنما :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

دکتریونس محمدزاده   

استاد مشاور :

دکتروحیدرفیعی دهبیدی

پایان نامه

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

هدف از از انجام این پژوهش مطالعه عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری ورزشی سواحل استان هرمزگان با تأکید بر جاذبه ها و ورزش های آبی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کارشناسان سازمان گردشگری و میراث فرهنگی استان هرمزگان و کارشناسان هیئت شنا و ورزش های آبی استان هرمزگان بودند که تعداد آنها برابر با 68 نفر بود. پس نمونه پژوهش به صورت کل شمار انتخاب گردید، بطوری که تعداد 68 پرسشنامه بین نمونه های پژوهش توزیع و پس از تکمیل جمع آوری گردید.جهت جمع آوری داده های پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته با  بهره گیری از کار آب یار(1391)، بهره گیری گردید، که روایی آن توسط اساتید سنجیده و پایایی آن نیز با بهره گیری از آلفای کرونباخ سنجیده گردید و مقدار آن برابر با (78/0= a) بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش آماری توصیفی و در قسمت آمار استنباطی از ضریب همبستگی اسپیرمن بهره گیری گردید. بعلاوه جهت تعیین رتبه های این عوامل از آزمون رتبه بندی فریدمن بهره گیری گردید. نتایج پژوهش نشان داد بین عوامل نه گانه و توسعه گردشگری ساحلی در استان هرمزگان ارتباط معنی داری هست که به توضیح زیر می باشد:  بین منابع طبیعی و توسعه گردشگری ورزشی سواحل استان هرمزگان ارتباط مستقیم و معنی دار(65/0 = r)، بین خدمات حمل نقل و توسعه گردشگری ورزشی سواحل استان هرمزگان ارتباط مستقیم و معنی دار(55/0 = r )، بین امکانات و زیرساخت ها و توسعه گردشگری ورزشی سواحل استان هرمزگان ارتباط مستقیم و معنی دار(70/0 = r )، بین سرگرمی ها و فعالیت های تفریحی و توسعه گردشگری ورزشی سواحل استان هرمزگان ارتباط مستقیم و معنی دار(81/0 = r )، بین خدمات اطلاع رسانی و ارتباطات و توسعه گردشگری ورزشی سواحل استان هرمزگان ارتباط مستقیم و معنی دار (81/0 = r )، بین تأسیسات رفاهی و توسعه گردشگری ورزشی سواحل استان هرمزگان ارتباط مستقیم و معنی دار(78/0 = r)، بین عوامل مربوط به تربیت بدنی و ورزش بر توسعه گردشگری ورزشی سواحل استان هرمزگان ارتباط مستقیم و معنی دار(76/0 = r) و بین گردشگری و میراث فرهنگی و توسعه گردشگری ورزشی سواحل استان هرمزگان با تأکید بر جاذبه ها و ورزش های آبی ارتباط مستقیم و معنی داری هست(71/0 = r) وجود داشت. بعلاوه نتایج حاصل از آزمون فریدمن نیز نشان داد خدمات اطلاع رسانی و ارتباطات بیشترین تأثیر و خدمات حمل و نقل نیز کمترین تأثیر را در توسعه گردشگری ورزشی استان هرمزگان با تأکید بر ورزشهای آبی و ساحلی دارند. بعلاوه رتبه هریک از عوامل دیگر به صورت زیر می باشد: منابع طبیعی، عوامل مربوط به تربیت بدنی و ورزش ، امکانات رفاهی، گردشگری و میراث فرهنگی، امکانات و زیرساخت­ها، سرگرمی و فعالیت های تفریحی.

واژگان کلیدی: گردشگری ورزشی،  جاذبه ها، ورزش های آبی

 

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

مقدمه

سفر کردن و آشنایی با سرزمین های تازه از دیر باز در فرهنگ های گوناگون جهان دارای اهمیت بوده و گاه نیز مقدس شمرده شده می باشد. در فرهنگ اسلامی نیز به سفر کردن بسیار توجه شده و همواره توصیه شده می باشد. در عصر جدید پیشرفت های مختلف اقتصادی و اجتماعی به تغییر سبک زندگی افراد انجامیده و سفرکردن و گردش به عنوان بخش مهمی از اوقات فراغت در زندگی افراد مطرح شده می باشد. بعلاوه به وجودآمدن وسایل ارتباط جمعی جدید و تسهیل حمل و نقل، به افزایش کمی و کیفی سفر کردن انجامیده می باشد (فرقانی،1385).

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید