جدید: پایان نامه بررسی عوامل مؤثر در افزایش فروش سایت های اینترنتی ایرانی در زمینه فروش محصولات آموزشی

دانلود پایان نامه

دانشکده مدیریت-گروه مدیریت بازرگانی

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش : “بازاریابی

 

عنوان:

مطالعه عوامل مؤثر در افزایش فروش سایت­های اینترنتی ایرانی

در زمینه فروش محصولات آموزشی

 

استاد راهنما:

دکتر افسانه ملکمی

 

استاد مشاور:

دکتر کامل کمالی

 زمستان 1392

 

پایان نامه

(مقطع کارشناسی ارشد)

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

چکیده 1

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه. 3

1-2- اظهار مساله پژوهش. 4

1-3- ضرورت انجام پژوهش. 5

1-4- اهداف پژوهش. 6

1-4-1- اهداف نظری پژوهش. 6

1-4-2- اهداف کاربردی پژوهش. 6

1-5- چارچوب نظری پژوهش. 6

1-6- فرضیات پژوهش. 8

1-7- قلمرو پژوهش (زمانی، مکانی، موضوعی) 8

1-8- تعریف متغیرهای پژوهش. 8

فصل دوم: ادبیات پژوهش

مقدمه. 11

2-1- بخش اول: مبانی نظری پژوهش. 12

2-1-1- تجارت الکترونیک… 12

2-1-1-1- تعاریف تجارت الکترونیکی. 12

2-1-1-2- مزایا و معایب بهره گیری از تجارت الکترونیکی. 13

2-1-2- رفتار مصرف­کننده (خریدار) 14

2-1-2-1- اهمیت مطالعه رفتار مصرف‌کننده 15

2-1-2-2- تأثیر تحلیل رفتار خریدار در مدیریت بازاریابی. 15

2-1-3- بازاریابی اینترنتی. 24

2-1-3-1- پیدایش و مفهوم بازاریابی. 24

2-1-3-2- تعاریف بازاریابی اینترنتی. 26

2-1-3-3- مزایای بازاریابی اینترنتی. 27

2-1-3-4- آمیخته بازاریابی اینترنتی. 28

2-1-3-5- ضرورت پرداختن به بازاریابی اینترنتی. 30

2-1-3-6- ابزارهای مختلف برای پیاده‌سازی بازاریابی اینترنتی. 33

2-1-4- تبلیغات اینترنتی. 37

2-1-4-1- تعریف تبلیغات اینترنتی. 37

2-1-4-2- تاریخچه تبلیغات اینترنتی. 38

2-1-4-3- مقایسه تبلیغات سنتی و اینترنتی. 39

2-1-4-4- خدمات مختلف در حوزه تبلیغات اینترنتی. 40

2-1-4-5- اشکال مختلف تبلیغات اینترنتی. 41

2-2- بخش دوم: پیشینه پژوهش. 47

2-2-1- تحقیقات خارجی. 47

2-2-2- تحقیقات داخلی. 48

2-3- بخش سوم: تاریخچه قلمرو مکانی. 52

2-3-1-نمونه بعضی سایت­های خارجی. 52

2-3-2- نحوه عملکرد فروشگاه­های اینترنتی در ایران. 54

فصل سوم: روش پژوهش

3-1- مقدمه. 57

3-2- روش پژوهش. 57

3-3- ابزار جمع‌آوری داده‌ها 58

3-4- ارتباط میان سوالات پرسشنامه و متغیرهای پژوهش. 59

3-5- روایی و اعتبار ابزار پژوهش. 59

3-5-1- روایی ابزار پژوهش. 59

3-5-2- پایایی ابزار پژوهش. 60

3-6- جامعه آماری (N) 61

3-7- حجم نمونه آماری.. 62

3-8- روش نمونه‌گیری.. 62

3-9- روش تحلیل داده‌ها 63

3-9-1- ارائه داده‌های گردآوری شده 63

3-9-2- آزمون فرضیات.. 63

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته‌ها

4-1- مقدمه. 65

4-1-1- مطالعه وضعیت توزیع متغیرها 66

4-2- اطلاعات جمعیت شناختی. 67

4-2-1- جنسیت پاسخگویان. 67

4-2-2- وضعیت تأهل پاسخگویان. 67

4-2-3- مقطع تحصیلی پاسخگویان. 68

4-2-4- سابقه خرید اینترنتی پاسخگویان. 68

4-3- آزمون تأثیرگذاری مولفه‌های پژوهش بر خرید افراد 69

4-3-1- متغیر شماره یک: طراحی سایت.. 70

4-3-2- آزمون سوالات مرتبط با متغیر طراحی سایت.. 71

4-3-3- متغیر شماره دو: سهولت بهره گیری از امکانات سایت.. 72

4-3-4- آزمون سوالات مرتبط با متغیر سهولت بهره گیری از امکانات سایت.. 73

4-3-5- متغیر شماره سه: رتبه سایت در موتورهای جستجو. 74

4-3-6- آزمون سوالات مرتبط با متغیر رتبه سایت در موتورهای جستجو. 75

4-3-7- متغیر شماره چهار: تبلیغات اینترنتی. 76

4-3-8- آزمون سوالات مرتبط با متغیر تبلیغات اینترنتی. 77

4-4- مطالعه تأثیر عوامل جمعیت شناختی. 78

4-4-1- تأثیر جنسیت پاسخگویان. 78

4-4-2- تأثیر وضعیت تأهل پاسخگویان. 79

4-4-3- تأثیر تحصیلات پاسخگویان. 80

4-4-4- تأثیر سابقه خرید اینترنتی پاسخگویان. 82

4-5- رتبه­بندی عوامل مؤثر بر خرید اینترنتی افراد 83

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها

5-1- مقدمه. 86

5-2- مروری بر موضوع پژوهش و روش اجرای آن. 86

5-3- نتایج به دست آمده از پژوهش. 87

5-3-1- نتایج آزمون عوامل مؤثر. 87

5-3-2- نتایج آزمون عوامل جمعیت شناختی. 89

5-3-3- رتبه بندی عوامل مؤثر. 89

5-4- محدودیت‌ها و معضلات پژوهش. 90

5-5- پیشنهادهای پژوهش. 91

5-5-1- پیشنهادهای کاربردی حاصل از نتایج پژوهش. 91

5-5-2- پیشنهاد برای تحقیقات آتی. 92

پیوست ها و ضمائم 92

منابع و ماخذ 96

چکیده لاتین. 101

 

فهرست جداول

جدول شماره 2-1- مقایسه تبلیغات اینترنتی و تبلیغات سنتی (گائو، 2002) 40

جدول شماره 2-2- مقایسه اشکال مختلف تبلیغات اینترنتی (گائو ،  2002) 46

جدول شماره 3-1- ارتباط میان مولفه­های پژوهش و سوالات پرسشنامه. 59

جدول شماره 3-2- آلفای کرونباخ منتج از سوالات پرسشنامه. 61

جدول شماره 4-1- سطوح معنی داری آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای متغیرهای پژوهش. 66

جدول شماره 4-2- جنسیت پاسخگویان. 67

جدول شماره 4-3- وضعیت تاهل پاسخگویان. 67

جدول شماره 4-4- مقطع تحصیلی پاسخگویان. 68

جدول شماره 4-5-سابقه خرید اینترنتی. 68

جدول شماره 4-6- نتایج آزمون سوالات مرتبط با متغیر طراحی سایت.. 70

جدول شماره 4-7- نتایج آزمون تأثیرگذاری متغیر سهولت بهره گیری از امکانات سایت.. 71

جدول شماره 4-8- نتایج آزمون سوالات مرتبط با متغیر سهولت بهره گیری از امکانات سایت.. 72

جدول شماره 4-9- نتایج آزمون تأثیرگذاری متغیر رتبه سایت در موتورهای جستجو. 73

جدول شماره 4-10- نتایج آزمون سوالات مرتبط با متغیر رتبه سایت در موتورهای جستجو. 74

جدول شماره 4-11- نتایج آزمون تأثیرگذاری متغیر تبلیغات اینترنتی. 75

جدول شماره 4-12- نتایج آزمون سوالات مرتبط با متغیر تبلیغات اینترنتی. 76

جدول شماره 4-13- نتایج آزمون تأثیرگذاری متغیر جنسیت.. 77

جدول شماره 4-14- نتایج آزمون تأثیرگذاری وضعیت تاهل. 78

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

جدول شماره 4-15- نتایج آزمون تأثیرگذاری تحصیلات.. 79

جدول شماره 4-16- نتایج آزمون تأثیرگذاری سابقه خرید اینترنتی. 81

جدول شماره 4-17- رتبه­بندی متغیرهای پژوهش با بهره گیری از آزمون فریدمن. 82

جدول شماره 4-18- رتبه­بندی متغیرهای پژوهش با بهره گیری از آزمون فریدمن. 83

جدول شماره 4-17- سطح معنی داری آزمون فریدمن برای رتبه بندی.. 83

جدول شماره 5-1- مرور اجمالی آزمون عوامل تأثیرگذار. 88

جدول شماره 5-2- مطالعه تأثیر عوامل جمعیت شناختی. 89

جدول شماره 5-3- رتبه­بندی متغیرهای پژوهش. 89

 

فهرست شکل  ها

 

شکل 1-1- مدل رفتار خریداران اینترنتی از نظرکاتلر (کاتلر، 2003) 7

شکل 1-2- مدل مفهومی پژوهش. 7

شکل 2-1- مقایسه مدل جعبه سیاه و CIP (کاتلر و آرمسترانگ، 1391) 18

شکل 2-2- مدل رفتار خریدار از دیدگاه ویلکی (ویلکی، 2010) 19

شکل 2-3- مدل رفتار خریدار از دیدگاه هاوکینز (هاوکینز، 2009) 20

شکل 2-4- مدل رفتار خریدار از دیدگاه شیفمن (شیفمن، 2011) 22

شکل 2-5- مدل رفتار خریداران اینترنتی از نظرکاتلر (کاتلر، 2003) 23

شکل 2-6- مدل نظری پژوهش. 24

 

 

چکیده

 

امروزه با پیشرفت تکنولوژی تمامی مفاهیم مرتبط با بازار و مصرف کننده دستخوش تغییرات اساسی شده می باشد. رواج بهره گیری از کامپیوتر به عنوان یکی از اثرگذار ترین تکنولوژی­های قرن حاضر و هم­چنین همه­گیر شدن اینترنت و تلفیق آن با عرضه و فروش کالاها و خدمات باعث شده می باشد که بازارهای الکترونیکی و فروش کالا از طریق وب سایت به یکی از پرسودترین و لازم­ترین شیوه­های فروش کالا تبدیل گردد. هزینه­های به شدت پایین فروش اینترنتی در مقایسه با فروش حضوری و هم­چنین عدم محدودیت در عرضه کالاها و خدمات باعث شده می باشد تا این بخش از صنعت فروش در سال­های اخیر با رشد قابل ملاحظه­ای روبرو شده و سهم قابل توجهی را به خود اختصاص دهد.

هدف اصلی این پژوهش شناسایی عوامل تأثیرگذار بر رفتار خریداران اینترنتی محصولات آموزشی و مطالعه میزان تأثیرگذاری آنها از طریق رتبه­بندی آنهاست. هدف از شناسایی عوامل مؤثر بر رفتار خریداران، به دست آوردن مبنایی برای تأثیرگذاری بر خریداران در این بازارهاست.

این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی بوده و از نظر روش توصیفی- پیمایشی به شمار می رود.

برای گردآوری مبانی نظری پژوهش از منابع کتابخانه‌ای مانند مطالب موجود در کتاب‌ها، مقالات، نشریات و پایان‌نامه‌ها بهره گیری شده می باشد

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید