فایل پایان نامه : پایان نامه بررسی قابلیت های مجتمع زیستی

دانلود پایان نامه

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته: معماری

موضوع:

مطالعه قابلیت های مجتمع زیستی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

استاد راهنما:

دکترنادیه ایمانی

استاد مشاور:

دکترفریبا قرایی

پایان نامه

(مقطع کارشناسی ارشد)

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده:

رویکرد های جدید طراحی مجتمع های زیستی متکی به الگوهای جامع بین رشته ای می باشد، که به هماهنگی جنبه های انسانی و محیطی طراحی اهمیت بیشتری داده اند. از سوی دیگر، معضلات زندگی شهرهای بزرگ بهره گیری از مجموعه های متراکم را اجتناب ناﭘذیر ساخته می باشد. در نظر داشتن عوامل انسانی و محیطی مؤثر در برنامه ریزی و طراحی می تواند کیفیت زندگی در مجموعه های مسکونی را ارتقاء بخشد. پرسش اصلی چگونگی ارتقاء کیفیت زندگی در مجتمع های زیستی می باشد، بر این اساس عوامل انسانی و بستر محیطی مؤثر برارتقاء کیفیت زیست در مجموعه های مسکونی مطالعه شده اند. فصل اول شامل کلیات مراحل پژوهش، هدف اصلی با عنوان ارتقاء کیفیت زندگی ساکنان از طریق در نظر داشتن پایداری اجتماعی- محیطی و چهارچوب کلی پژوهش می باشد. فصل دوم در برگیرنده مفاهیم بنیادی پژوهش مشتمل بر سه بخش عمده می باشد، بخش اول تعریف مجتمع زیستی، بخش دوم مفهوم کلی الزام در نظر داشتن مسائل اجتماعی، با در نظر داشتن نیازهای فردی و جمعی ساکنان در جهت ارتقاء تعامل اجتماعی می باشد و در بخش سوم عوامل محیطی مؤثر بر کاهش مصرف انرژی و بهره گیری از پتانسیل های محیطی ذکر می گردد. فصل سوم به مطالعه نمونه های موردی اختصاص یافته تا عوامل مثبت و منفی هریک تحلیل شده و به کارگرفته شوند، فصل چهارم شناخت عوامل مؤثر بر طراحی مجتمع زیستی نام گرفته در آن شناخت بستر طرح و نیازهای کالبدی پرداخته می گردد. فصل پنجم تحلیل و ارزیابی اطلاعات نام گرفته، از این طریق به مطالعه اطلاعات به دست آمده و تفکیک عوامل مؤثر بر طراحی در راستای سوال اصلی پژوهش می پردازیم. فصل ششم طراحی مجتمع زیستی نام دارد، با بهره گیری از عوامل ذکر گردیده الزامات طراحی مشخص و به گزینه طراحی پرداخته می گردد. در خاتمه نتیجه گیری کلی از پژوهش و منابع مورد بهره گیری ذکر گردیده می باشد.

 این پژوهش نشان می دهد مجتمع ها ی مسکونی می توانند در شرایط مناسب جوابگوی نیازها و ضرورت های محیط باشند. مجتمع ها علاوه بر بهره گیری برای هریک از کاربری ها جهت عملکردهای تلفیقی نیز مورد بهره گیری قرارگیرندو از آنها برای مرکزیت بخشیدن به فعالیت های مرتبط با یکدیگر بهره گیری نمود، زیرا جامعه امروزی همراه با رشد سریع شهرنشینی، تأثیر پذیری روابط درونی و بیرونی خانوار را دگرگون کرده، خواست ها و نیاز های خانوار را با شرایط متحول جامعه هدایت می کند. امروزه، فضاهای سکونتی و کارکردهای محدود خانوار بایستی با شرایط و امکانات قابل دسترسی انطباق یابد. به بیانی دیگر تأمین نیازها از امکانات تبعیت می کند.

مقدمه:

طراحی و اجرای متناسب مجموعه های مسکونی در شهرها ی ﭘر جمعیت اهمیت خلاقیت و مهارتهای حرفه ای طراحان معمار، طراحان شهری و طراحان محیط و منظر را افزایش داده می باشد. روابط کارفرما و سفارش دهنده مسکن از یک سو و طراح و سازنده آن از سوی دیگر که در جوامع سنتی گذشته به گونه ای روشن، ساده و مستقیم بوده می باشد در شهر های ﭘر جمعیت به روابطی ﭘیچیده تبدیل شده می باشد. از یک سو جدایی میان کارفرمای سفارش دهنده یا سرمایه گذار مجموعه ها و بهره برداران واقعی از مسکن و مجموعه های مسکونی، و از سوی دیگر گستردگی روابط میان برنامه ریزان، طراحان و مجریان مجموعه ها از علت های ایجاد این روابطﭘیچیده هستند.

   با به وجودآمدن این ﭘیچیدگی ها، تشخیص نیازهای روزمره بهره گیری کنندگان از مسکن و تأمین آن به سهولت گذشته نمی باشد. در این خصوص تنها اتکا به پژوهش سامان یافته و دست یافتن به نیازهای قابل تعمیم جمعیت های مورد نظر می تواند مبنایی برای برنامه ریزی و فراهم آوردن مقدمات طراحی مجموعه ها باشد. در طراحی مجموعه هایی که ساکنان آینده آنها مشخص نیستند معمولاً مطالعه جمعیت های با ویژگی های فرهنگی و با شیوه زندگی مشابه تعیین کننده نیازهای ساکنین آینده می باشد. سازگاری و هماهنگی میان عوامل انسانی و الگوهای کالبدی و محیطی می تواند منجر به طراحی محیط های مسکونی گردد که وقوع رفتارهای در خور آداب زندگی جمعی و سنت سکونت ساکنین را تشویق نماید. [1]

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

در اینﭘایان نامه مقصود از مجموعه های مسکونی، مجموعه هایی می باشد که تحت عناوین مختلف مانند مسکن اجتماعی، به گونه ای یکجا و همزمان در شهر های ﭘرجمعیت ایران مانند تهران برنامه ریزی، طراحی و اجرا می شوند. در این گونه مجموعه ها معمولاً مالکیت بخشی از فضاهای عمومی و نیمه عمومی مشاع بوده و بهره گیری از آنها تابع مقررات خاص و جمعی می باشد. مقیاس این مجموعه ها معمولاً بسیار متفاوت و از چند واحد مسکونی(مانند ساختمانهایی که به صورت تجمیع شده در یک قطعه تفکیکی ساخته می شوند)، تا ساختمانهای بلند مرتبه مسکونی(مانند مجموعه هایی زیرا آ.اس. ﭘ .یا مجموعه مسکونی ستارخان) و حتی مجموعه های بزرگی که به صورت ناحیه ای از شهر درآمده اند(مانند شهرک اکباتان) متغیر می باشد.

با در نظر داشتن اینکه تراکم مجموعه های مسکونی عامل مهمی در شکل گیری و جریان زندگی در آنهاست، مقصود از افزایش افزایش تراکم در مجموعه های مسکونی علاوه بر تعاریف عام تراکم ساختمانی، یعنی نسبت فضای ساخته شده به واحد سطح، ویا تراکم جمعیتی به معنای نسبت جمعیت به واحد سطح، که تعاریفی  اعتباری و قراردادی هستند، تراکم ادراکی که مفهومی نسبی می باشد نیز مورد نظر می باشد. تراکم ادراکی تراکمی می باشد که مردم و ساکنین یک مجموعه با در نظر داشتن ﭘیشینه فرهنگی و مکانی خود از آن مجموعه دریافت می کنند. پس تعریف حتی یک مجموعه واحد توسط افراد با ﭘیشینه های مختلف می تواند با تراکم های متفاوتی ادراک گردد.

همچنین مقصود از عوامل انسانی مجموعه ای از معیارهای اجتماعی و روانشناختی می باشد که در ادراک و دریافت مجموعه های مسکونی و در نتیجه در برنامه ریزی و طراحی آنها مؤثر هستند.[2]

 این پایان نامه مشتمل بر شش فصل می باشد و بر اساس سوال اصلی پایان نامه که چگونگی بهبود کیفیت زندگی در مجتمع های زیستی با ارتقاء عوامل زیست محیطی،کاهش مصرف انرژی و عوامل اجتماعی می باشد شکل گرفته می باشد، مشتمل بر دو بخش عمده عوامل زیست محیطی در راستای کاهش مصرف انرژی و در نظر داشتن کیفیت طراحی جهت ارتقاء عوامل اجتماعی و انسانی می گردد. درفصل اول کلیات مراحل پژوهش یاد شده و هدف اصلی پژوهش ارتقاء کیفیت زندگی ساکنان از طریق در نظر داشتن پایداری اجتماعی و محیطی مشخص شده می باشد، در ادامه به ضرورت و اهمیت پژوهش و روش آن پرداخته شده می باشد. فصل دوم شامل مفاهیم و اصول بنیادی پژوهش می گردد که مشتمل بر سه بخش تعریف مجتمع زیستی، مسائل اجتماعی و عوامل محیطی مأثر بر صرفه جویی انرژی و بهره گیری از پتانسیل های محیطی در مجتمع مطرح می گردد، مطالب این فصل پایه های اصلی پایان نامه را می سازند.فصل سوم به مطالعه نمونه های موردی اختصاص یافته و فصل چهارم شناخت عوامل مؤثر بر طراحی مجتمع زیستی نام گرفته در این فصل عوامل محیطی و اجتماعی بستر طرح و نیازهای طراحی معماری مجتمع زیستی پرداخته می گردد.فصل پنجم تحلیل و ارزیابی اطلاعات نام گرفته، که با مطالعه اطلاعات به دست آمده و تفکیک عوامل بر اساس سوال اصلی پژوهش می پردازد، فصل ششم طراحی مجتمع زیستی نام دارد در این فصل با بهره گیری از عوامل بر شمرده شده الزامات طراحی مشخص و به گزینه طراحی پرداخته می گردد. در خاتمه نتیجه گیری کلی از پژوهش و منابع و مأخذ مورد بهره گیری ذکر گردیده می باشد.      

  گرچه ساختمانهای مسکونی دارای پیچیدگی هایی از لحاظ طراحی معماری و مسائل شهری می باشند،اما در نظر داشتن مسائل فرهنگی،اجتماعی و اقتصادی،همانند پرداختن به موارد تکنیکی و ساختاری از ضروریات طراحی و ساخت آنها به شمار می رود. در حال حاضر ساختمانهای مسکونی در هر نقطه ای احداث می شوند و هرگونه که خواسته گردد حضور خود را بر فضای شهری تحمیل می نمایند علیرغم پیچیدگی های خاص این گونه ساختمانها شناخت صحیحی از شرایط خاص مجتمع های مسکونی وجود ندارد و بطور کلی معیارها و ضوابط طراحی و ساخت این گونه از ساختمانها مشخص نیست.

در این پژوهش با بهره گیری از مطالعات نظری، مطالعه و تحلیل اطلاعات، نقد دیدگاههای مختلف ارائه شده در ارتباط با ساختمانهای مسکونی،مطالعات میدانی و تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از آن بر اساس شاخص های مورد مطالعه اعم از معماری،سازه،شهرسازی،اقتصاد،ایمنی و محیط زیست صورت  گرفته می باشد.

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید