پژوهش: پایان نامه بررسی معامله مسلمان با کافر از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران

دانلود پایان نامه

 

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد « M . A»

رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی

موضوع :

مطالعه معامله مسلمان با کافر از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران

استاد راهنما :

دکتر محمد علی قربانی

زمستان 93

پایان نامه

(مقطع کارشناسی ارشد)

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                   صفحه

چکیده…………………………………………………………………………………………………………….. 1

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………… 2

فصل اول: کلیات

1- فصل اول: کلیات…………………………………………………………………………………………. 4

1-1- اظهار مسئله……………………………………………………………………………………………….. 4

1-2- پرسشهای پژوهش………………………………………………………………………………………. 4

1-3- فرضیه های پژوهش…………………………………………………………………………………….. 4

1-4- سوابق پژوهش……………………………………………………………………………………………. 5

1-5- اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………… 5

1-6- روش گردآوری اطلاعات……………………………………………………………………………. 5

1-7- جنبه نوآوری و جدید بودن پژوهش…………………………………………………………………. 5

1-8- روش کار………………………………………………………………………………………………… 5

1-9- ابزار گردآوری اطلاعات……………………………………………………………………………… 5

1-10- روش تجزیه تحلیل اطلا عات……………………………………………………………………. 5

فصل دوم: تعاریف،اصطلاحات ومباحث عام

2- فصل دوم:تعاریف،اصطلاحات ومباحث عام………………………………………………………. 7

2-1- بخش اول: تعاریف و اصطلاحات……………………………………………………………….. 7

2-1-1- تعریف معامله در لغت…………………………………………………………………………….. 7

2-1-2- معنی کفر……………………………………………………………………………………………… 7

2-1-3- معنی حق و حقوق…………………………………………………………………………………. 8

2-1-4- معنی روابط اقتصادی………………………………………………………………………………. 9

2-1-5- معنی لغوی مال……………………………………………………………………………………… 9

2-1-6- معنی اصطلاحی مال……………………………………………………………………………….. 10

2-1-7- معنی لغوی ربا………………………………………………………………………………………. 11

2-2- بخش دوم:مباحث عام……………………………………………………………………………….. 12

2-2-1- اقسام کافر……………………………………………………………………………………………. 12

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

2-2-1-1- مشرک…………………………………………………………………………………………….. 13

2-2-1-2- اهل کتاب…………………………………………………………………………………………. 13

2-2-1-2-1- کفار ذمی……………………………………………………………………………………… 14

2-2-1-2-2- کفار حربی……………………………………………………………………………………. 14

2-2-1-2-3- کافرانی که احتمال نزول کتاب آسمانی درمورد آنان هست…………………… 15

2-2-1-2-4- کسانی که برای آنان کتابی نیست اما حدود و احکام دارند……………………… 15

2-2-1-2-5- مرتد……………………………………………………………………………………………. 16

2-2-2- اصل مسلّم در ارتباط مسلمانان با کفار………………………………………………………….. 17

2-2-3- ارتباط مال و ملک……………………………………………………………………………………. 18

2-2-4- تحلیل لزوم مالیت مورد معامله………………………………………………………………….. 19

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

2-2-5- مبانی داد وستدها در اسلام……………………………………………………………………….. 20

فصل سوم:ماهیت روابط اقتصادی مسلمانان با کافران

3- فصل سوم:ماهیت روابط اقتصادی مسلمانان با کافران…………………………………………… 23

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید