منبع تحقیق : پایان نامه بررسی معماری پایدار در زمینه های طراحی مسکونی

دانلود پایان نامه

عنوان :

 مطالعه معماری پایدار در زمینه های طراحی مسکونی 

پایان نامه

(مقطع کارشناسی ارشد)

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده:

ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژی اﻣﺮوزه در ﺣﺎل ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺤﺮان ﺣﺎد در دﻧﯿﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از رواﺑﻂ و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﻬﺎن را ﻧﯿﺰ رﻗــﻢ زده اﺳـﺖ , ﺑﺤـﺚ ﻣﺤﺪودﯾـﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮔﺮﯾﺒﺎﻧﮕر ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ , ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ و در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . 

 انرژی مصرف شده در ساختمان ها سهم بزرگی از مصرف انرژی کل را تشکیل می دهد. در ساختمان های مسکونی و تجاری این میزان مصرف برای خود ساختمان می باشد و “این ساختمان ها بیش از 35 درصد مصرف انرژی کل را به خود اختصاص می دهد.” (IEA,”2007)  در ساختمان ها، انرژی در موارد مختلفی همچون گرمایش، سرمایش، تهویه، روشنایی، تأمین آب گرم مصرفی و تجهیزات مختلف نصب شده در آن، مورد بهره گیری قرار می گیرد. «انرژی مصرفی برای گرمایش، سرمایش و تأمین آب گرم مصرفی بیش از 75 درصد مصرف انرژی کل را به خود اختصاص می دهد. (IEA, 2007)« پس طراحی معماری ساختمان ها خصوصاً مسکونی یا تجاری در جهت کاهش میزان مصرف انرژی های تجدیدناپذیر امری لازم و ضروری می باشد.

در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن و در کشور ما ﺑﯿـﺶ از  %30 مصرف انرژی کل را بخش خانگی به خود اختصاص داده که اکثراً در تأمین گرمایش, سرمایش و تهویه ساختمانها در فصول سرد و گرم میباشد.

اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ , ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺣﻔﻆ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ , ﮐﺎﻫﺶ آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮای ﺷــﻬﺮﻫﺎ و ﻣﺤﺪود ﺑﻮدن ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژی , ﺿﺮورت اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ از ﻣﻨــﺎﺑﻊ و ذﺧـﺎﯾﺮ ﮐﺸـﻮرﻣﺎن را ﺑﯿـﺶ از ﭘﯿـﺶ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﻧﺮژی , ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺼﺮف ﺑﯽ روﯾــﻪ و ﻧﺎدرﺳـﺖ اﻧـﺮژی در ﮐﺸـﻮر را ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﯿﺶ از ﭘﻨﺞ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﺮآورد ﻣﯽ ﮐﻨﻨــﺪ ﮐـﻪ ﺑﺨـﺶ ﻣﺴـﮑﻮﻧﯽ و ﺗﺠـﺎری ﻣـﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺑﺨـﺶ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه اﻧﺮژی ﮐﺸﻮر در ﺷﮑﻞ ﻧﺎزل ﻫﺴﺘﻨﺪ . اﻣﺮوزه ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ دﻧﯿــﺎ و ﮐﺸـﻮر ﺷﺎﯾﺴـﺘﻪ اﺳﺖ ،از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ و در ﺟﺎﯾﮕﺎه وﯾﮋه و ﺧﺎص ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻧﺮژی ﺑــﻪ روش ﻫﺎی ﭘﺎﯾﺪار و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺻﺪد ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺗﻠﻒ ﺷﺪن و ﻫﺪر رﻓﺘﻦ اﻧﺮژی ﺑﺎﺷــﯿﻢ وﺟـﻬﯽ ﮐـﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﺻﺤﯿﺢ و اﺟﺮای دﻗﯿﻖ اﺻﻮل ﺿﻮاﺑﻂ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺗﺤﻘــﻖ ﯾـﺎﺑﺪ , اﻣـﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺧﺎﺻﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺖ .

ﻣﺴﺎﺋﻞ و واﻗﻌﯿﺘﻬﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺮ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع در زﻣﯿﻨﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﺗﻼف اﻧــﺮژی و ﻣﺼـﺮف ﺑﻬﯿﻨﻪ آن در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺗﺄﮐﯿﺪ داﺷﺘﻪ و ﻟﺰوم ﻫﻤﮑﺎری و ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻣﻌﻤــﺎران و ﺷﻬﺮﺳـﺎزان ﺟﺎﻣﻌﻪ را در ﻋﺮﺻﻪ زﯾﺴﺖ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .

کلمات کلیدی: مجتمع مسکونی، معماری پایدار، انرژی

فهرست

مقدمه  ع‌

فصل اول  1

کلیات پژوهش.. 1

1- مقدمه  1

1-1 اظهار مساله. 2

1-2- اهداف پژوهش.. 3

1-3- سوالات پژوهش.. 3

1-4- روش کار 3

1-4-1- روش پژوهش.. 3

1-4-2- ابزار گردآوری اطلاعات.. 4

1-4-3- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 4

فصل دوم  5

روش پژوهش.. 5

2- مقدمه  5

2-1- توضیح چگونگی روش پژوهش.. 6

2-3- ابزارها و روش های گرد آوری اطلاعات.. 6

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

2-3-1- جمع آوری اطلاعات از طریق کتابخانه. 7

2-3-2- جمع آوری اطلاعات از طریق نظاره 7

فصل سوم  8

مفاهیم پایه (مبانی نظری عام) 8

3- مقدمه  8

3-1- ادبیات و پیشینه پژوهش(چهارچوب نظری) 8

3-1-1- به لحاظ مبانی نظری.. 9

3-1-2- به لحاظ عملکردی.. 10

3-2- مسکن.. 11

3-2-1- تاریخ پیدایش و تکامل مسکن.. 11

3-2-2- بشر و مسکن.. 12

3-2-3- تعریف مسکن.. 12

3-2-4- مسکن مطلوب.. 13

3-2-4-1- عوامل کلی مؤثر بر مطلوبیت مسکن.. 14

3-2-4-2- عوامل مؤثر در مطلوبیت فضاهای خانه: 15

3-2-5- مفهوم سکونت… 16

3-2-6- شیوه های سکونت… 17

3-2-7- چهار شیوه سکونت… 17

3-2-8- مقدمات اساسی سکونت… 18

3-3- مجتمع مسکونی.. 19

3-3-1- تعریف مجتمع مسکونی.. 20

3-3-2- انواع مجتمع های مسکونی.. 21

3-3-3- طریقه پیدایش مجتمع مسکونی.. 21

3-3-4- مسکن در ایران.. 22

3-3-5- نتیجه گیری و جمع بندی مسایل مربوط به مجتمع مسکونی.. 22

3-4-رویکرد توسعه پایدار در محیط زیست و معماری امروز 23

3-4-1- مفاهیم اولیه. 24

3-4-1-1- محیط زیست… 24

3-4-1-2- توسعه پایدار 24

3-4-1-3- محیط پایدار 24

3-4-1-4- معماری پایدار 25

3-4-2- ابعاد پایداری.. 25

3-4-2-1- پایداری اجتماعی در معماری.. 25

3-4-2-2- پایداری فرهنگی در معماری.. 26

3-4-2-3- پایداری زیست محیطی در معماری.. 26

3-4-2-4-  پایداری اقتصادی در معماری.. 27

3-4-3- اصول معماری پایدار 27

3-4-4- طراحی پایدار 28

3-4-5- اصول طراحی پایدار 28

3-4-6- صرفه جویی در منابع. 28

3-4-7- طراحی برای بازگشت به چرخه زندگی.. 29

3-4-8- طراحی برای بشر.. 29

3-4-9- ارائه راهکارهای موردی طراحی.. 29

3-4-10- ارائه راهکارهایی جهت کاربردی کردن ویژگی های توسعه و طراحی پایدار در امر ساخت و ساز(مداحی و همکارانش): 30

3-5- عناصر پایدار در معماری سنتی ایران.. 32

3-5-1- فضاهای اقلیمی در معماری ایرنی.. 33

3-6- انرژی.. 38

3-6-1- منابع انرژی.. 38

3-6-2- مسائل عمده در حفظ محیط زیست… 39

3-6-3- میزان مصرف انرژی بخش های مختلف… 40

3-6-4- انرژی های تجدید پذیر. 40

3-6-4-1- انرژی خورشید. 41

3-6-4-2- انرژی باد. 42

3-6-4-3- انرژی آب.. 43

3-6-5- انرژی های تجدید ناپذیر(فنا پذیر) 43

3-6-5-1 چوب و هیزم. 43

3-6-5-2- انرژی های فسیلی.. 43

3-6-5-3- انرژی های هسته ای.. 43

3-7- انرژی و معماری.. 43

3-7-1- انرژی در معماری.. 44

3-7-1-1-  دستورالعمل اجرایی در مورد چگونگی بهینه سازی و صرفه جویی.. 45

3-7-1-2-  خدمات مشاوره در زمینه مدیریت انرژی در ساختمان‌های موجود: 50

3-7-2- دسته بندی مصالح بر حسب اولویت به توضیح جدول زیر می باشد: 51

3-7-3- انرژی در شهرسازی ( برون شهری و یا درون شهری ) 54

3-7-4- تحلیلی برمبحث 19 (بهره گیری بهینه از انرژی ) 55

3-7-5- نتیجه گیری.. 55

3-8- اقلیم. 56

3-8-1- عوامل اقلیمی.. 56

3-8-1-1- تابش خورشید. 56

3-8-1-2- دمای هوا 58

3-8-1-3- رطوبت هوا 58

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

3-8-1-4- بارندگی.. 60

3-8-1-5- باد. 60

3-8-2- تقسیمات اقلیمی.. 60

3-8-3-حوزه های اقلیمی.. 61

3-8-3-1-تقسیمات اقلیمی در جهان.. 61

3-8-3-2- تقسیمات اقلیمی در ایران.. 61

3-9- اقلیم و بشر.. 62

3-9-1- مقدمه. 62

3-9-2- آسایش حرارتی.. 62

3-9-3-  تعادل حرارتی در بدن بشر.. 63

3-9-4- مهمترین عوامل تاثیر گذار بر احساس آسایش حرارتی.. 63

3-9-3-1- دمای هوا 64

3-9-3-2- دمای متوسط تشعشعی.. 64

3-9-3-3- رطوبت هوا 64

3-9-3-4- جریان هوا 65

3-9-3-5- میزان فعالیت… 65

3-9-3-6- نوع پوشش…. 65

3-9-4- تاثیر عوامل خاص بر احساس آسایش حرارتی.. 66

3-9-4-1- سن.. 66

3-9-4-2- جنس…. 66

3-9-4-3- رنگ فضا 66

3-9-4-4- شرایط اقلیمی.. 67

3-10- اقلیم و معماری.. 67

3-10-1- مقدمه. 67

3-10-2- مکانیابی پروژه 67

3-10-3- نظم و ترتیب و جهت گیری بنا 68

3-10-4- مقاومت مصالح به کار رفته. 68

3-10-5- طرح و شکل.. 69

3-10-5-1- شکل بنا و نور و روشنایی.. 71

3-10-5-2- شکل بنا و تعادل حرارتی.. 73

3-10-5-3- شکل بنا و برف و باران.. 76

3-10-5-4- شکل بنا و باد. 76

3-10-5-5- آثار مهم باد بر ساختمانها 77

3-10-6- طراحی داخلی ساختمان و محل قرارگیری اتاق ها 78

3-10-7- اندازه و محل قراگیری پنجره 78

3-10-8- سیستم های گرمایشی و سرمایشی.. 79

3-10-9- روشنایی ساختمان.. 79

3-10-10- فضا سازی اطراف ساختمان.. 79

3-10-11- ضرایب راحتی و آسایش ساختمان : 80

3-10-12 – جمع بندی.. 80

3-11- سامانه های غیر فعال خورشیدی.. 80

3-11-1- مقدمه. 80

3-11-2- جذب مستقیم 81

3-11-2-1- نورگیرهای سقفی.. 83

3-11-2-2- ذخیره انرژی در جذب مستقیم. 84

3-11-3- جرم حرارتی 85

3-11-4- جذب غیرمستقیم 87

3-11-4-1- دیوار ترومب… 87

3-11-4-2- دیوارهای آبی.. 90

3-11-4-3- حوضچه های سقفی 91

3-11-4-4- گلخانه 91

3-11-4-5- سامانه ترموسیفون.. 99

3-11-4-6- بناهای محصور درخاک… 101

3-11-4-7- بافت زیستی درخاک 103

3-11-4-8- زمین گرمایی 106

3-11-5- ملاحظات طراحی خورشیدی.. 107

3-11-5-1- اصول حفظ گرما در داخل ساختمان.. 108

3-11-5-2- اصول فراهم کردن امکان نفوذ اشعه خورشید به داخل بنا 108

3-11-5-3- محافظت بنا از بادهای سرد زمستانی.. 109

3-11-5-4-  شکل مناسب ساختمان.. 110

3-11-6- عایق های حرارتی.. 111

3-11-6-1- مشخصات و ویژگی های مهم عایق‌های حرارتی.. 112

3-11-6-2- روش‌های عایق کاری دیوارهای ساختمان.. 113

3-11-6-3- عایق کاری پشت بام. 115

2-11-6-4- بازشوها 116

3-11-6-5- کف‌ها 117

3-12- سامانه های فتولتاییک… 119

3-12-1- مقدمه. 119

3-12-2- اجزای سیستم های فتوولتائیک (برق خورشیدی) 120

3-12-3- انواع کاربرد صفحات خورشیدی.. 120

3-12-4- صفحات نمای ساختمان.. 120

3-12-5- نماهای نیمه شفاف.. 121

3-12-6- سیستم های سایبان.. 121

3-12-7- مصالح بام. 121

3-12-8- نورگیرها 122

3-12-9- ایجاد سایه با فتوولتاییک ها 122

3-12-10- مزایای تکنولوژی فتوولتائیک (تولید برق خورشیدی) 122

3-12-11- اهمیت پنل های خورشیدی.. 123

3-13- آبگرمکن خورشیدی.. 124

3-13-1- مقدمه. 124

3-13-2- انواع کلکتورهای خورشیدی.. 125

3-13-3- اهمیت و کاربرد انرژی خورشیدی در تامین گرمایش…. 126

3-14-دیدگاه معماران معرف در مورد معماری پایدار 126

3-14-1- مقدمه. 126

3-14-2- نظر این سه معمار درمورد ی « تعریف معماری پایدار ». 127

3-14-3- این سه معمار درمورد ی « علت های موفقیت ساختمان ها در قرن سبز » عقیده دارند ؛ 127

3-14-4- آنها درمورد ی « بهره گیری از طبیعت بعنوان راهنما » عقیده دارند ؛ 127

3-15- مصادیق.. 128

3-15-1- مقدمه. 128

3-15-2- ساختمان GLA، تالار شهر لندن.. 128

3-15-3- ساختمان فورتایمز نیویورک… 135

3-15-4-برج کریستال مسکو. 136

3-15-5- ساختمان دایملر ـ کریسلر، برلین.. 137

3-15-6- تکنوپلیس، شهر اکوتک، سنگاپور 138

3-15-7- ساختمان کوئینز مدرسه مهندسی و تولیدات انگلستان.. 140

3-18- نتیجه گیری.. 141

فصل چهارم. 142

مبانی نظری خاص پروژه 142

4-1- مقدمه. 142

4-2- جایگاه جغرافیایی و طبیعی استان اصفهان: 142

4-3- تعیین نوع اقلیم اصفهان.. 144

4-3-1- باد در شهر اصفهان.. 146

4-3-2- بارش در شهر اصفهان.. 152

4-3-3- انرژی خورشیدی در اصفهان.. 153

4-3-4- وضعیت مناطق شهر اصفهان.. 154

4-3-5- وضعیت توپوگرافی استان اصفهان.. 154

4-3-6-  جغرافیای‌ گیاهی‌ استان اصفهان : 154

4-4- اقلیم گرم و خشک… 154

4-4-1- ویژگی های معماری بومی مناطق گرم و خشک… 155

4-4-2- تهویه موردنیاز اقلیم گرم و خشک… 156

4-4-3- جدول زیست اقلیمی ساختمانی اصفهان.. 157

4-5- مطالعه پنجره و سایبان در اصفهان.. 158

4-5-1- مقدمه: 158

4-5-2- پنجره : 158

4-5-3- سایبان های طبیعی.. 159

4-5-4- سایبان.. 160

4-5-5- دستورالعمل طراحی پیش آمدگی های متحرک جنوبی.. 160

4-5-6- سایه انداز پنجره های شرقی و غربی.. 161

4-6-پیشینه تاریخی شهر اصفهان.. 162

4-6-1- ویژگی‌های خانه های بومی و سنّتی اصفهان.. 163

4-7- ضوابط واستانداردهای.. 164

4-7-1- ضوابط واستانداردهای طراحی ساختمان های مسکونی در اصفهان.. 164

4-7-2- حیاط.. 164

4-7-3- پله فرار و آسانسور 165

4-7-4- پخی.. 165

4-7-5- پیش آمدگی ساختمانی در گذرها 165

4-7-6- رعایت محدودیت ارتفاع. 165

4-7-7- پارکینگ… 166

4-7-8- ضوابط ساختمانی مجتمع های مسکونی.. 166

4-7-9-ضوابط و مقررات نمای شهری اصفهان.. 166

4-7-10- ضوابط شهرداری و نکات مهم در طراحی معماری.. 168

فصل پنجم. 170

تجزیه و تحلیل سایت و طریقه شکل گیری طرح. 170

5-1- مقدمه. 170

5-2- معرفی سایت مورد نظر. 171

5-2-1- علت های انتخاب سایت… 172

5-2-2- مشخصات اقلیمی سایت… 172

5-2-3- دسترسی ها و همجواری ها 173

5-2-4- دید و منظر سایت… 173

5-3- طریقه شکل گیری طرح. 176

5-3-1- مبانی نظری.. 176

5-3-2- شکل گیری ایده طرح. 177

5-4- ایده های مکمل با در نظر داشتن پایداری محیطی در جهت شکل گیری مجموعه ای خود کفا 180

5-4-1- بهره گیری از گیاه در مجموعه. 180

5-4-2- روش های پیشنهادی برای بهره گیری از سیستم های طبیعی برای گرمایش و سرمایش فضاها 181

5-4-3- روش های پیشنهادی برای تولید برق و تامین گرما (سامانه های فتوولتاییک) 184

5-5- برنامه فیزیکی پروژه 189

5-6- مدارک پروژه : 190

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید