پژوهش: پایان نامه بررسی معیار های طراحی و باز زنده سازی بافت های تاریخی روستایی نومنه

دانلود پایان نامه

استاد راهنما:

دکتر اسماعیل ضرغامی

استاد مشاور:

دکتر سید باقر حسینی

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته مهندسی معماری

پایان نامه

(مقطع کارشناسی ارشد)

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده

آن چیز که بایستی امروزه در ارتقاء کیفیت روستاهای کشورمان مدنظر قرار گیرد ، تعیین نوع مداخله مناسب روستایی بر اساس ویژگیها و پتانسیلهای روستا و همچنین بهره گیری مناسب از این پتانسیلها جهت افزایش کیفیت و هویت روستای موردنظر می‌باشد .

بافتهای تاریخی روستای کندر یکی از محدودهای خاصی می باشد که هم ماهیت مرکزیت دارد و هم ماهیت تاریخی و مذهبی ، همچنین وجود عناصر طبیعی و تاریخی ، همجوار با یکدیگر در این محدوده ویژگی بخصوصی را به محدوده مذکور داده می باشد که با بهره گیری مطلوب از پتانسیلهای اظهار شده می‌تواند تأثیر مهمی در هویت روستای کندر اعمال نماید .

در این پژوهش کوشش شده می باشد که با بهره گیری از روش توصیفی ـ تحلیلی ، از جاذبه‌های طبیعی مسیر قدیم روستای کندر جهت ایجاد ارتباط مطلوب بین عناصر شاخص محدوده و بهبود و تقویت عملکرد مسیر ارتباطی روستا و در نتیجه استخوانبندی تاریخی روستا بهره گرفته گردد .

بدین مقصود جهت باز زنده‌سازی محدوده امام‌زاده قدیمی روستای کندر جایگاه عناصر شاخص مذکور، مطالعه شده و معیارهای ساماندهی جهت ارتقاء کیفیت بافت تاریخی لحاظ شده و از قدمت آنها جهت طراحی محدوده تعیین شده ، بهره گیری شده می باشد .

واژگان کلیدی : بافت تاریخی ، ارتباط عناصر شاخص ، استخوان‌بندی روستا ، باززنده‌سازی

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                             صفحه

فصل اول : طرح مسئله …………………………………………………………………………………………. 1

1 ـ 1 اظهار مسئله   ……………………………………………………………………………………………………. 2

1 ـ 2 اهمیت و ضرورت مسئله ………………………………………………………………………………………….. 3

1 ـ 3 اهداف پژوهش ……………………………………………………………………………………………………….    3

1 ـ 4 سوالات اصلی پژوهش ………………………………………………………………………………………………. 4

1 ـ 5 قلمرو پژوهش  ………………………………………………………………………………………………………. 4

1 ـ 6 طریقه انجام پژوهش ……………………………………………………………………………………………………… 5

1 ـ 7 جنبه جدید بودن و نوآوری پژوهش …………………………………………………………………………………………….. 5

فصل دوم : ادبیات پژوهش ……………………………………………………………………………………………. 6

2 ـ 1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………. 7

2 ـ 2 باز زنده‌سازی روستایی …………………………………………………………………………………………………………. 8

2 ـ 2 ـ 1 انواع مداخلات روستایی ………………………………………………………………………………………………….. 8

2 ـ 2 ـ 2 باز زنده‌سازی در بافت‌های با ارزش روستایی …………………………………………………………………… 8

2 ـ 2 ـ 3 حفاظت و باز زنده‌سازی اماکن و بافت‌های با ارزش روستایی ……………………………………………. 9

2 ـ 2 ـ 4 تحولات اقتصادی دهه هشتاد و آغاز رویکرد بازآفرینی ………………………………………………………. 10

2 ـ 2 ـ 5 مداخله در بافت روستایی …………………………………………………………………………………… 10

2 ـ 2 ـ 6 تعریف باز زنده‌سازی مناطق روستایی ……………………………………………………………………………… 11

2 ـ 2 ـ 7 سطوح عملیاتی پروژه باز زنده‌سازی ………………………………………………………………………………… 12

2 ـ 2 ـ 8 طریقه عملیات باز زنده‌سازی ……………………………………………………………………………………………… 12

2 ـ 2 ـ 8 ـ 1 درک ابعاد خاص فرسودگی ………………………………………………………………………………………….. 13

2 ـ 2 ـ 8 ـ 2 شناسایی منابع موجود ……………………………………………………………………………………… 14

2 ـ 2 ـ 8 ـ 3 حس مکان کالبدی ……………………………………………………………………………………………. 14

2 ـ 2 ـ 8 ـ 4 حس مکان کارکردی …………………………………………………………………………………………. 14

2 ـ 2 ـ 8 ـ 5 مدیریت عملیات باز زنده‌سازی ……………………………………………………………………………………. 15

2 ـ 2 ـ 8 ـ 5 ـ 1 ابعاد کلیدی مدیریت فضاهای عمومی در عملیات باز زنده‌سازی ………………………………. 16

ـ تنظیم کارکردها و میزان تأثیر آنها بر هم ……………………………………………………………………………………….. 16

ـ برنامه حمایتی فیزیکی ، جریان‌های حمایتی ( ابقاء نگاه داشتن ) ………………………………………………………. 17

ـ سرمایه‌گذاری (سرمایه‌های جدید و منابع متداوم ) در فضاهای عمومی …………………………………………….. 17

ـ تناسب و هم پایگی و هماهنگی مداخله ………………………………………………………………………………… 17

ـ مدلهای مدیریت فضاهای عمومی …………………………………………………………………………………….. 18

2 ـ 2 ـ 8 باز زنده‌سازی موفق ………………………………………………………………………………………………. 20

2 ـ 2 ـ 8 ـ 1 باز زنده‌سازی کالبدی ………………………………………………………………………………………… 20

2 ـ 2 ـ 8 ـ 2 باز زنده‌سازی اقتصادی ……………………………………………………………………………………………… 20

2 ـ 2 ـ 9 ـ 3 باز زنده‌سازی اجتماعی ……………………………………………………………………………………………… 20

2 ـ 2 ـ 10 اصول بازآفرینی و باز زنده‌سازی موفق ………………………………………………………………………….. 21

2 ـ 2 ـ 10 ـ 1 اصل اول : بهبود تنوع کاربری (فعالیت ) ………………………………………………………………….. 21

2 ـ 2 ـ 10 ـ 2 اصل دوم : تشویق فشردگی ………………………………………………………………………………………. 23

2 ـ 2 ـ 10 ـ 3 اصل سوم : ایجاد تراکم توسعه …………………………………………………………………………………. 23

2 ـ 2 ـ 10 ـ 4 اصل چهارم : بالا بردن سهولت دسترسی …………………………………………………………………… 24

2 ـ 2 ـ 10 ـ 5 اصل پنجم : آفرینش پیوندهای عملکردی …………………………………………………………………….. 25

2 ـ 2 ـ 10 ـ 6 اصل ششم : ساختن یک سامانه هویتی مثبت ………………………………………………………………. 25

2 ـ 3 ورودی و مسیرارتباطی شهر………………………………………………………………………………. 30

2 ـ 3 ـ 1 اجزاء ورودی و مسیرهای دسترسی بناهای سنتی ایران …………………………………………………….. 31

2 ـ 3 ـ 2 اصول ترکیب کالبدی ورودی بناهای سنتی ایران ……………………………………………………………….. 32

2 ـ 3 ـ 3 ورودی در بافت های قدیم ایران ………………………………………………………………………………………… 33

2 ـ 3 ـ 4 مرکزیت فضاهای جمعی ………………………………………………………………………………………………….. 36

2 ـ 3 ـ 5 معیارهای کیفیت فضایی …………………………………………………………………………………………………… 39

1 ـ 4 ارتباط بین عناصر روستایی ………………………………………………………………………………………………….. 42

2 ـ 4 ـ 1 مفهوم ارتباط ……………………………………………………………………………………………………. 42

2 ـ 4 ـ 2 تاریخچه بحث ارتباط در طراحی « در مقیاس گسترده » …………………………………………………….. 43

2 ـ 4 ـ 3 مقایسه مفهوم ارتباط (ایران و غرب ) ……………………………………………………………………………….. 45

2 ـ 4 ـ 4 کل و جزء                         ………………………………………………………………………………………47

2 ـ 4 ـ 4 ـ 1 بکارگیری مباحث کل و جزء در آثار نظریه‌پردازان ………………………………………………………. 47

2 ـ 4 ـ 5 نشانه‌های طبیعی و مصنوع ……………………………………………………………………………….. 52

2 ـ 4 ـ 5 ـ 1 ترکیب و ارتباط بین عناصر مصنوع و طبیعی ……………………………………………………………… 52

2 ـ 4 ـ 6 محیط طبیعی و توسعه پایدار روستایی ………………………………………………………………………………. 52

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

2 ـ 4 ـ 6 ـ 1 ارتباط میان رودخانه و روستا …………………………………………………………………………………….. 54

طراحی الهامی و اکولوژیکی ……………………………………………………………………………………………………………. 56

2 ـ 5 جمع‌بندی     ………………………………………………………………………………………………………….. 56

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

فصل سوم : روش پژوهش (تجربیات ایران و جهان ) ………………………………………………. 61

3 ـ 1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………… 62

3 ـ 2 روش پژوهش ………………………………………………………………………………………………… 62

3 ـ 3 جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………….   62

3 ـ 4 تجربیات مشابه (نمونه‌های ساختاری گذشته در خارج از ایران )………………………………………………. 63

3 ـ 4 ـ 1 ساختار طراحی شهر رم ……………………………………………………………………………….. 63

3 ـ 4 ـ 2 ارتباط بین عناصر مصنوع و طبیعی در پیازادل پوپولودرم …………………………………………………. 65

3 ـ 4 ـ 3 ساختار طراحی شهری پاریس …………………………………………………………………………. 67

3 ـ 4 ـ 3 ـ 1 ترکیب عناصر طبیعی و مصنوع در شهر پاریس ………………………………………………………….. 70

3 ـ 4 ـ 4 پیازادلاسینیوریا (میدان قرون وسطایی ) در فلورانس ایتالیا ………………………………………………… 72

3 ـ 4 ـ 5 پروجا ، شهرک قرون وسطی بر فراز تپه‌های اومبریان ……………………………………………………….. 74

3 ـ 4 ـ 6 میدان سن مارکو در ونیز ایتالیا ………………………………………………………………………………… 76

3 ـ 4 ـ 7 مجرای فضای گرنیوج ………………………………………………………………………………………………. 79

3 ـ 5 نمونه های ساختاری گذشته (ایران ) ……………………………………………………………………………… 81

3 ـ 5 ـ 1 ساختار طراحی شهر اصفهان در دوره 2صفویه………………………………………………………………….. 81

3 ـ 5 ـ 1 ـ 1 مادی ها در دوران صفویه …………………………………………………………………………………………… 84

3 ـ 5 ـ 1 ـ 2 چهارباغ و باغات صفوی ( ارتباط با طبیعت ) …………………………………………………………….. 85

3 ـ 6 نمونه‌های ساختاری معاصر ( در خارج از ایران ) ………………………………………………………………….. 87

3 ـ 6 ـ 1 باز زنده‌سازی مرکز شهری ملبورن ………………………………………………………………………………….. 87

3 ـ 6 ـ 1 ـ 1 استراتژی پلان سال 1985 شهر ملبورن ……………………………………………………………………… 90

3 ـ 6 ـ 2 مطالعه موردی لبه شمالی شهر ملبورن ـ ارتباط محدوده مرکزی شهر و رودخانه یارا …………… 91

3 ـ 6 ـ 3 اتصال زمینهایی پارکلند به شرق محدوده مرکزی شهر ـ حذف موانع شهری ………………………… 94

3 ـ 7 جمع‌بندی     …………………………………………………………………………………………………. 100

فصل چهارم : شناخت و تحلیل محدوده مورد مطالعه ……………………………………………… 104

4 ـ 1 شناخت و تحلیل محدوده ………………………………………………………………………………….. 105

4 ـ 1 ـ 1 محدوده حوزه نفوذ طراحی ……………………………………………………………………… 105

4 ـ 2 محدوده طراحی ……………………………………………………………………………………… 106

4 ـ 1 ـ 1 ـ 1 تاریخچه شهر کرج …………………………………………………………………………… 106

4 ـ 1 ـ 2 روستای کندر …………………………………………………………………………………….. 107

4 ـ 1 ـ 2 ـ 1 شرایط فرهنگی ……………………………………………………………………………… 108

4 ـ 1 ـ 2 ـ 2 شرایط اقتصادی ……………………………………………………………………………… 108

4 ـ 1 ـ 2 ـ 3 ویژگیهای اقلیمی ( آب و هوایی ) ………………………………………………………… 110

4 ـ 1 ـ 2 ـ 3 ـ 1 توپوگرافی ……………………………………………………………………………. 110

4 ـ 1 ـ 2 ـ 3 ـ 2 شرایط آب و هوایی …………………………………………………………………… 111

4 ـ 1 ـ 2 ـ 3 ـ 3 دمای هوا ……………………………………………………………………………………. 111

4 ـ 1 ـ2 ـ 3 ـ 4 رطوبت نسبی ………………………………………………………………………………….. 112

4 ـ 1 ـ 2 ـ 3 ـ 5 جریان‌های هوایی ………………………………………………………………………………. 112

4 ـ 1 ـ 3 ساختار فضایی محدوده ………………………………………………………………………………… 113

4 ـ 1 ـ 4 جایگاه عمومی محدوده حوزه نفوذ در شبکه دسترسی‌های شهری و منطقه‌ای ……………………….. 113

4 ـ 1 ـ 5 برداشت جهت حرکت معابر …………………………………………………………………………….. 113

4 ـ 1 ـ 6 برداشت اطلاعات کلی حمل و نقل عمومی …………………………………………………………. 116

4 ـ 1 ـ 7 شناخت نقاط و محورهای فعالیتی در محدوده حوزه نفوذ طرح ……………………………………………… 121

4 ـ 2 محدوده طراحی ……………………………………………………………………………………………………….. 125

4 ـ 2 ـ 1 عناصر تاریخی کندر …………………………………………………………………………………………….. 127

4 ـ 3 تحلیل یکپارچه                         ……………………………………………………………………………………129

4 ـ 3 ـ 1 قوتها ……………………………………………………………………………………………………. 129

4 ـ 3 ـ 2 فرصتها  ……………………………………………………………………………………….. 129

4 ـ 3 ـ 3 ضعفها   …………………………………………………………………………………………….. 129

4 ـ 3 ـ 4 تهدیدها   ………………………………………………………………………………………. 130

فصل پنجم ………………………………………………………………………………………………….. 131

5 ـ 1 مقدمه …………………………………………………………………………………………….. 132

5 ـ 2 چشم‌انداز ………………………………………………………………………………………………….. 132

5 ـ 3 اهداف اصلی………………………………………………………………………………………………..   132

5 ـ 4 راهبردها …………………………………………………………………………………………………………… 132

5 ـ 5 ضوابط اجرایی                         …………………………………………………………………….133

5 ـ 5 ـ 1 اقلیم ، توپوگرافی و عوامل طبیعی ……………………………………………………………………. 133

5 ـ 5 ـ 2 دید و منظر ……………………………………………………………………………………………….      133

5 ـ 5 ـ 3 امنیت ……………………………………………………………………………………………………. 135

5 ـ 5 ـ 4 مدیریت روستایی …………………………………………………………………………………….. 135

5 ـ 5 ـ 5 دسترسی و پارکینگ ………………………………………………………………………………….. 136

فصل ششم …………………………………………………………………………………………………………….. 138

6- طراحی محدوده…………………………………………………………………………………………………. 139

6 ـ 1 آلترناتیو پیشنهادی ………………………………………………………………………………………. 140

6 ـ 2 طرح نهایی   ……………………………………………………………………………………………… 142

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید