دانلود فایل پایان نامه : پایان نامه بررسی مقابله ای خطاهای دستوری زبان انگلیسی وعربی دانش آموزان مقطع متوسطه درشهرستان شهریار

دانلود پایان نامه

دانشکده زبانهای خارجی،گروه آموزشی زبان شناسی همگانی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

عنوان:  مطالعه مقابله ای خطاهای دستوری زبان انگلیسی وعربی دانش آموزان مقطع متوسطه درشهرستان شهریار

 

استاد راهنما:

دکتر بهرام مدرسی

استاد مشاور:

دکتر مریم ایرجی

پایان نامه

(مقطع کارشناسی ارشد)

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده:

توصیف مقابله ای نظام های زبانی موضوع مهمی می باشد که نه تنها به درک بهترهریک ازاین زبانها وساختارهای آن منجرمی گردد، بلکه درزمینه ی رده شناختی وجهانی های زبان نیزاطلاعات ارزنده ای به دست می آورد.یکی ازکاربردهای بارز زبانشناسی مقابله ای درآموزش زبان می باشد که معمولابررسی مقابله ای نامیده می گردد. مطالعه مقابله ای بامقایسه ومقابله ی ویژگیهای دوزبان اطلاعات ارزنده ای رابه دست می آوردواین اطلاعات میتواندکمک بسیارزیادی به معلم زبان وزبان آموزبه منظورحل مسایل آموزشی وپیشرفت بیشترارایه دهد.پژوهش حاضربا هدف مشخص کردن خطاهای دستوری دانش آموزان دردرس زبان انگلیسی وعربی وسپس مطالعه مقابله ای این خطاها انجام گرفته می باشد.فرضیه های پژوهش قصددارندبه این پرسشهاپاسخ دهندکه:

1)آیا میان نوع ومیزان خطاهای دستوری حاصل ازآموزش زبان انگلیسی و عربی به دانش آموزان فارسی زبان تفاوت هست؟2)کدام رویکرد مطالعه مقابله ای درتوصیف خطاهای دستوری حاصل ازآموزش این دوزبان(انگلیسی وعربی) کارآمدتراست؟

نمونه گیری این پژوهش به صورت تصادفی ازمیان دانش آموزان دخترفارسی زبان پایه چهارم مقطع متوسطه ی شهرستان شهریارانجام شده می باشد.این پژوهش به روش توصیفی-استنباطی صورت گرفته ودرگردآوری داده ها از

پرسشنامه وآزمون متنی که تحت راهنمایی ونظارت مستقیم استادراهنما توسط پژوهشگرساخته شداستفاده گردیده می باشد.درمجموع 37مورد مطالعه شده درپرسشنامه وآزمون متنی،نتیجه ی حاصل ازبررسی آمارهای توصیفی نشان می دهدکه 32موردرویکردقوی ،2موردرویکردمعتدله ودر3موردنیزهیچیک ازرویکردها قابل اثبات نبوده اندو نتیجه ی حاصل ازبررسی آمارهای استنباطی نیز نشان می دهدکه در32مورد رویکردقوی قابل تاییدبوده می باشد.

این نتایج نشان می دهندکه:

  • میان نوع ومیزان خطاهای دستوری حاصل ازآموزش زبان انگلیسی و عربی به دانش آموزان فارسی زبان تفاوتهای مختلفی وجوددارد.2)رویکردقوی مطالعه مقابله ای درتوصیف خطاهای دستوری حاصل ازآموزش این دوزبان کارآمدترباشد،پس هردوفرضیه ی این پژوهش تاییدمی شوند.

قابل ذکراست که دربرخی مواردبه دلایلی مانند مجاورت فرهنگی زبان عربی وفارسی،آماربه دست آمده چندان پیش بینی رویکردموردنظرراتاییدنکردوبررسی این موضوع می توانددرپژوهشهای آتی موردتوجه قراربگیرد.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                            شماره صفحه

فصل اول:کلیات پژوهش

1-1- مقدمه………………  2

1-2- اظهار مسئله………  2

1-3- اهمیت پژوهش…..   4

1-4- سوالات پژوهش…..   5

1-5- فرضیه های پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………5

1-6- محدودیت های پژوهش.. 5

فصل دوم:مبانی نظری و پیشینه پژوهش

2-1- مقدمه…………….  8

2-2- مبانی نظری پژوهش.. 9

2-2-1- زبان شناسی مقابله ای.. 9

2-2-2- مطالعه مقابله ای ومراحل آن. 9

2-2-3- تحلیل سازه های جمله دربررسی مقابله ای.. 13

2-2-4- تأثیر زبان شناسی مقابله ای دریادگیری زبان. 14

2-2-5- سطوح تحلیل مقابله ای…………. 15

2-2-6- فرضیه های مختلف تحلیل مقابله ای.. 19

2-2-7-معرفی رویکردقوی ومعتدله……………………………………………………………………………………………………………………………………………………22

 

 

 

الف
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید