متن کامل: پایان نامه بررسی مقایسه ای اثربخشی دو روش آموزش مدیریت استرس و حل مسألۀ اجتماعی در اضطراب و تعلل ورزی تحصیلی دانش آموزان

دانلود پایان نامه

واحد اردبیل

پایان نامه کارشناسی ارشد رشتۀ روانشناسی بالینی

عنوان:

مطالعه مقایسه ای اثربخشی دو روش آموزش مدیریت استرس و حل مسألۀ اجتماعی در اضطراب و تعلل ورزی تحصیلی دانش آموزان

استاد راهنما:

دکتر رضا کاظمی

 

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

چکیده……1

مقدمه فصل 1. 3

اظهار مسأله. 5

اهمیت و ضرورت انجام پژوهش.. 8

اهداف پژوهش… 9

اهداف جزئی.. 9

سوالات.. 10

فرضیه ها 10

شرایط ورود و خروج. 10

شرایط ورود. 10

شرایط خروج. 11

تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها 11

مقدمه فصل 2. 14

اضطراب.. 14

اختلالات اضطرابی از دیدگاه DSM-IV-R. 19

اختلال اضطراب منتشر. 21

اختلال وحشت زدگی.. 22

اختلال فشار روانی پس آسیبی.. 22

اضطراب عیان و پنهان. 23

عناصر اضطراب.. 25

شیوع اضطراب.. 26

ریشه ها و عوامل اضطراب.. 27

درجات اضطراب.. 28

تشخیص بالینی اضطراب.. 29

انواع پاسخ به اضطراب.. 29

دیدگاه صاحبنظران در خصوص اضطراب و منشأ آن. 31

نظریه روانکاوی فروید. 32

دیدگاه سالیوان. 34

دیدگاه هورنای.. 35

دیدگاه اتورانک… 37

دیدگاه آدلر «روانشناسی فردی». 37

نظریه پرز «گشتالت درمانی». 38

اضطراب از دیدگاه رفتارگرایی.. 39

دیدگاه راجرز 40

دیدگاه الیس… 41

دیدگاه گلاسر. 41

دیدگاه علوم پزشکی و زیستی در خصوص اضطراب.. 42

تفاوت و تشابه اختلالات اضطرابی.. 42

تعلل ورزی.. 43

تعلل ورزی تحصیلی.. 44

دیدگاه های موجود در مورد تعلل ورزی.. 46

تعلل به عنوان یک مشکل رفتاری.. 46

تعلل به عنوان یک مشکل شناختی.. 46

تعلل به عنوان یک مشکل انگیزشی.. 47

تعلل به عنوان یک عادت.. 47

تعلل به عنوان یک اختلال شخصیتی.. 47

شیوع تعلل ورزی.. 47

انواع و اقسام تعلل ورزی.. 49

شیوه های درمانی تعلل ورزی.. 51

نظریه منطقی-هیجانی الیس… 51

نظریه درمان شناختی.. 51

نظریه خودناهمگنی.. 52

نظریه مدیریت زمان. 52

نظریه پردازش اطلاعات.. 52

نظریه مدیریت رفتار 53

نظریه انگیزشی.. 53

ارتباط میان تعلل ورزی و سایر ویژگی های روانشناختی.. 53

مدیریت استرس… 55

استرس یا فشار روانی.. 56

منابع استرس… 58

وقایع آسیب زا 58

رویدادهای زندگی.. 59

تعارضات درونی.. 60

استرس ناشی از دگرگونی های  اجتماعی.. 60

مدل های نظری استرس… 60

مدل مبتنی بر محرک… 60

مدل مبتنی بر پاسخ. 61

پاسخ های فیزیولوژیک به استرس ها 62

پاسخ های روان شناختی به تنیدگی.. 64

مدل تعاملی.. 65

حل مسأله اجتماعی.. 66

مهارت های حل مسئله. 66

الگوهای حل مسئله. 67

آموزش روش حل مسئله. 68

پیشینه پژوهشی.. 69

پژوهش های انجام شده در داخل کشور 70

پژوهش های انجام شده در خارج از کشور 75

مقدمه فصل 3. 79

روش پژوهش… 80

متغیرهای پژوهش… 80

جامعه آماری پژوهش… 81

روش نمونه گیری.. 81

ابزارهای پژوهش… 82

مقیاس خود سنجی اضطراب زانگS.A.S 82

مقیاس ارزیابی تعلل ورزی- نسخه دانش آموز (PASS) 84

بسته آموزشی ایمن سازی در برابر استرس… 84

بسته آموزش حل مساله اجتماعی.. 85

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

نحوه انجام پژوهش… 86

روش تجزیه و تحلیل آماری.. 86

مقدمه فصل 4. 88

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

الف) یافته های توصیفی.. 89

ب) مطالعه استنباطی فرضیه های پژوهشی.. 90

فرضیۀ اول. 90

فرضیۀ دوم. 92

فرضیۀ سوم. 94

فرضیۀ چهارم. 95

سوال 1. 95

سوال 2. 96

مقدمه فصل 5. 98

بحث و نتیجه گیری مربوط به فرضیه های پژوهش… 98

محدودیتهای پژوهش.. 100

پیشنهادها 101

پیشنهادهای کاربردی.. 101

پیشنهادهای پژوهشی.. 101

پیوستهاوضمائم————-102

منابع ومآخذ——-106

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید