دانلود فرمت ورد:پایان نامه بررسی مقایسه تاثیر هشت هفته تمرینات پلایومتریک و قدرتی با وزنه

دانلود پایان نامه

دانشکده علوم انسانی

گروه آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته: تربیت بدنی

  گرایش فیزیولوژی ورزشی

عنوان:

مطالعه مقایسه تاثیر هشت هفته تمرینات پلایومتریک و قدرتی با وزنه بر روی بعضی از فاکتورهای آمادگی جسمانی تیم ملی مردان کبدی ایران

استاد راهنما:

دکتر خدیجه ایراندوست

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عنوان   صفحه

چکیده 1

1-1 مقدمه. 3

1 – 2 اظهار مسله. 5

1-3ضرورت انجام پژوهش. 8

1-4اهداف پژوهش. 9

1-4-1 هدف کلی پژوهش. 9

1-4-2 اهداف اختصاصی.. 9

1-5 فرضیه های پژوهش. 9

محدودیتهای پژوهش. 10

1-6 تعریف واژه ها و اصطلاحات کاربردی.. 10

2-2 تمرینات پلایومتریک… 13

2-3تاریخچه پلایومتریک… 14

2-4 بیو مکانیک پلایومتریک… 15

2-6 فازهای تمرینات در روش پلایومتریک… 16

2-7اصول فیزیولوژیک تمرینات پلایومتریک… 17

2-7-1تمرینات پلیومتریک به لحاظ فیزیولوژیکی.. 18

2-8 چرخه کشش-انقباض در تمرینات پلیومتریک… 19

2-8-1 گیرنده های حسی و عمقی.. 20

2-8-2 دوک های عضلانی.. 20

2-8-3اندام های وتری گلژی.. 20

2-9 طبقه بندی تمرینات پلیومتریک… 21

2-10اصول تمرینات پلیومتریک… 22

2-11عملکردورزشکاران. 23

2-12آمادگی جسمانی.. 23

2-13 آمادگی حرکتی.. 24

2-14تمرینات مقاومتی.. 25

2-15 فاکتورهای مورد نظر در طرح ریزی برنامه تمرینات.. 26

2-15-1 حجم تمرین کردن. 26

2-15-2 شدت تمرین.. 26

2-15-3 تعداد تمرینات.. 26

2-15-4تنظیم تمرین.. 27

2-15-5تعداد تکرارها و سرعت.. 27

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

2-15-6تعداد ست ها 27

2-15-7استراحت.. 27

2-16قدرت.. 28

2-17توان غیر هوازی (بی هوازی) 29

2-18تمرین با وزنه و اجرای پرش… 30

2-19 تمرین مقاومتی و عملکرد دو سرعت.. 32

2-20 تمرین باوزنه و عملکرد چابکی.. 33

2-21 تمرین باوزنه و آمادگی قلبی – عروقی.. 35

2-22 تمرین باوزنه و ترکیب بدنی.. 36

2-23تمرین مقاومتی و انعطاف پذیری.. 36

2-24 زنان و تمرین باوزنه. 36

2-25 پیشینه پژوهش. 37

2-26 تحقیقات خارجی.. 41

3-1مقدمه. 45

3-2روش پژوهش. 45

3-3 جامعه آماری.. 45

3-4 حجم نمونه. 45

3-5 متغیر های پژوهش. 45

3-6ابزار و روش اندازه گیری.. 48

3-8 روش جمع آوری داده‌ها 50

3-9 ملاحظات اخلاقی.. 51

3-10 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 51

4-1مقدمه. 54

4-2توصیف داده ها 54

4-3مشخصات فردی شرکت‌کنندگان. 54

1-5 مقدمه. 64

2-5 اختصار پژوهش. 64

3-5 نتایج پژوهش. 65

4-5 بحث و نتیجه گیری.. 65

چکیده

این پژوهش ، پژوهشی نیمه تجربی می باشد که با هدف مطالعه و مقایسه تأثیر تمرینات پلایومتریک و قدرتی با وزنه روی فاکتورهای آمادگی جسمانی تیم ملی کبدی مردان ایران انجام گردید. آزمودنی های این پژوهش شامل سی(30) نفر از کبدی کاران نخبه بزرگسال در گروه سنی 26-18 سال که بطور تصادفی انتخاب و به سه گروه 10نفری شامل دو گروه تجربی و یک گروه کنترل تقسیم شدند. از دو گروه تجربی یک گروه به انجام تمرینات پلایومتریک و گروه دیگر به انجام تمرینات با وزنه به مدت 8 هفته ، هفته ای 3 جلسه پرداختند .

برای تجریه و تحلیل آماری از نرم افزار spss انجام گردید. برای تعیین تأثیر و مقایسه پیش آزمون و  پس آزمون در هر دو گروه تجربی آزمون t همبسته بهره گیری گردید. مطالعه یافته های پژوهش نشان داد که بین میانگین توان، چابکی و سرعت در هر دو گروه پلایومتریک و قدرتی باوزنه پس از 8 هفته تمرینات در مقایسه با گروه کنترل، اختلاف معنی داری وجود داشته و موجب بهبود گردیده می باشد. همچنین نتایج تحقیقات نشان داد که  بین میانگین توان، چابکی و سرعت در هر دو گروه پلایومتریک و با وزنه به لحاظ اثربخشی تفاوت معنی داری وجود ندارد و هردو به یک میزان موجب بهبود فاکتورها شده اند.

واژه های کلیدی : تمرینات پلایومتریک ، تمرینات با وزنه ، نخبه، توان، چابکی، سرعت

1-1 مقدمه

امروزه با در نظر داشتن کیفیت زندگی و تندرستی که پیشرفت زیادی نسبت به گذشته داشته می باشد کوشش برای ارتقاء تندرستی و پیشگیری از بیماری‌ها نیز از اولویت‌های ملی می باشد. نه تنها جوامع علمی و پزشکی، بلکه عامه مردم به گونه روز افزون از اثر عمیق شیوه زندگی بر سلامت جسمانی و روانی و کیفیت زندگی آگاه شده‌اند. از آنجا که یگانه هدف برای تمام ملل زیستن توام با سلامتی و نشاط می باشد. شاید بهتر باشد اساسی ترین گام از دوران کودکی و نو جوانی آغاز گردد. بسیاری از مردم سلامتی را به عنوان نبود بیماری تعریف می کنند. این واقعیتی می باشد که افراد سالم، افراد فاقد بیماری هستند. اما مفهوم سلامتی فراتر از آن می باشد. سلامتی به مفهوم سرزندگی، قدرت و تندرستی جسم و روان می باشد. شاید بهترین تعریف از سلامتی تعریف یونانی آن یعنی عقل سالم در بدن سالم می باشد، باشد با این حال، سلامتی روانی، اجتماعی، محیطی و روحی اجزاء دیگری از سلامتی می باشند. اهمیت فعالیت بدنی به عنوان بخش مکمل یک زندگی سالم گسترش یافته، به علاوه شواهد علمی از فواید سلامت بخش تمرین و ورزش در حال افزایش می باشد. فن آوری مدرن از میزان شغل‌ها کاسته و اکثر حرفه‌ها به نیروی مغزی بیشتر از توان جسمی تکیه می کند. کارهای روزمره نظیر چمن زنی نیز مکانیزه شده، رانندگی جای پیاده روی را گرفته و کارهایی که نیازمند یک ساعت کار جسمانی بود، اینک با فشار چند ثانیه ای یک دکمه با گرفتن یک شماره تلفن انجام می گردد. در نتیجه این امر، زمان بیشتری برای فعالیت های اوقات فراغت باقی می ماند. اما متأسفانه بسیاری از افراد از فعالیت‌های بی تحرک مانند تماشای تلویزیون و… در اوقات فراغت خود بهره گیری می کنند. اگرچه بدن بشر برای حرکت و انجام فعالیت‌های جسمانی سخت طراحی شده می باشد. اما ورزش هنوز به عنوان بخشی از شیوه معمولی زندگی در نیامده می باشد (پارسا 1377).

کسب دانش و اطلاعات عمومی درمورد فعالیت های جسمانی یکی از مهمترین انگیزه های داخلی برای شرکت در فعالیت های جسمانی می باشد. کسانی که با فعالیت‌های جسمانی آشنا هستند، ارزش آن را بیشتر درک می کنند. چنین افرادی شرکت در برنامه های فعالیت جسمانی را در برنامه زندگی خود در تمام عمر در نظر می گیرند و حتی بعضی این برنامه‌ها را با در نظر داشتن اطلاعات خود برنامه ریزی و ارزشیابی می کنند. به دلیل پیشرفت صنعت و زندگی ماشینی، فعالیت جسمانی روزمره شدیدا کاهش یافته می باشد و به مقصود جبران این زندگی بی تحرک، فعالیت جسمانی مربوط به بازی و تفریح و در نتیجه فعالیت‌های مرتبط با تندرستی توسعه یافتند. زندگی امروزی مجال بهره گیری از فعالیت‌های جسمانی طبیعی که در اعصار گذشته وجود داشت را نمی دهد. برای مثال در ایران باستان در اوایل امپراتوری رم، تمرینات جسمانی برای سربازان ضروری و اجباری بود و برنامه‌های جسمانی در جهت بالا بردن آمادگی نظامی و بنیه دفاعی انجام می گردید. همانطور که تصریح گردید، برنامه و روش تمرین عامل مهمی در بهبود عملکرد‌های جسمانی و مهارت های ورزشی می باشد بطور کلی اجزای آمادگی جسمانی مرتبط با تندرستی شامل قدرت عضلانی، استقامت عضلانی، استقامت قلبی تنفسی، انعطاف پذیری و ترکیب بدن و اجزای آمادگی جسمانی مربوط به اجزای مهارت شامل زمان عکس العمل، سرعت، تعادل، چابکی، هماهنگی و توان می باشد. در بین روش های مختلف تمرینی پلایومتریک یک شیوه تمرینی می باشد که بسیاری از ورزشکاران برای افزایش قدرت و یا توان انفجاری از آن بهره گیری می کنند(شایگان1392).

بدیهی می باشد پیشرفت و بهبود رکوردها، تکنیک و تاکتیک های ورزشی و طریقه صعودی پیشرفت ابعاد مختلف رشته های ورزشی، نشانه گسترش و توسعه زیربنای علمی و جامعه علمی و روشهای مربیگری بوده می باشد .از این رو،نیل حرکت به سوی رشته های قهرمانی و حرفه ای شدن بیشتر شده می باشد و هر کسی به هر دلیل و هدفی ممکن می باشد در یک فعالیت ورزشی و برنامه تمرینی شرکت کند. اما با در نظر داشتن این مسله که استعداد ورزشی یکی از مهم ترین عوامل دستیابی به سطح بالای عملکرد ورزشی می باشد، شکوفایی استعدادورزشکاران توسط مربیان باتاکیدبراصول علمی ورزشی اهمیت بسزائی دارد. از این رو ضمن شناخت این استعدادها بایستی به شیوه ای صحیح آن را رشد و توسعه داد. معمولا متخصصین ورزش عقیده دارند که برای دستیابی به سطح بالای عملکرد ورزشی بایستی ضمن شناخت ورزشی، با روش های مختلف تمرین به توسعه سطح عملکرد و آمادگی افراد پرداخته گردد. به اظهار دیگر، یافته های علمی در این زمینه در تنظیم و اجرای برنامه های تمرینی قهرمانان ورزشی تأثیر مهمی را بر عهده داشته می باشد. تمرینات ورزشی اصولا موجب افزایش توانایی حرکتی بشر می گردد. این تمرینات گستره زیادی پیدا کرده می باشد و هدف از این تمرینات به گونه اختصار دستیابی به قهرمانی، و برتر بودن در مسابقات و رشته های ورزشی می باشد. مانند این شیوه های تمرینی که دیری از آن نمی گذرد بهره گیری از تمرینات پلایومتریک می باشد.

1 – 2 اظهار مسله

امروزه پیشرفت وبهبود در رکوردها ، مهارتها ، تکنیکها و تاکتیک های ورزشی در یک صد سال اخیر نشانه ی گسترش و بسط زیربنای علمی و دانش محققین و مربیان ورزش بوده می باشد . یافته های علمی در این زمینه در تنظیم واجرای برنامه های تمرینی قهرمانان ورزش تأثیر مهمی را بر عهده داشته اند . صرف نظر از عوامل وراثتی که سهم تعیین کننده ای در عملکرد ورزشی دارند ، عامل مهم دیگری که در این پیشرفت بسیار مؤثر می باشد برنامه و روش تمرینات می باشد. (کرباسی 1378)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

روشهای تمرینی متفاوتی برای توسعه عوامل درگیر در آمادگی جسمانی ورزشکاران در رشته های مختلف ورزشی بکار گرفته شده می باشد . سالهاست که تمرینات با وزنه ، با روشهای متنوعی که توسط محققین و متخصصین علوم تربیت بدنی و ورزش ارائه شده می باشد مورد توجه مربیان و ورزشکاران علاقه مند قرار گرفته می باشد . در سالهای اخیر و با پیشرفت علوم ورزشی و تربیت بدنی ، روشهای نوینی ارائه گردیده که با وجود هزینه های کمتر و صرف وقت کم و زیانهای احتمالی کمتر ، نتایج بسیار خوبی بر مجموعه توانائیهای ورزشکاران داشته می باشد . از میان این روشها ، تمرینات پلایومتریک ، که ترجیحاً بدون وزنه و با بهره گیری از پرشهای حساب شده از ارتفاع کم انجام می گردد و تنها از وزن بدن که در هنگام پرش ، اضافه بار لازم را برای افزایش فشار مناسب ایجاد می ‌کند ، کمک میگیرد ، مورد توجه قرار گرفته می باشد . هر یک از روشها با در نظر داشتن نیاز به وسایل مربوطه و تاثیرات مفید و احیاناً آزمایشهایی که برای ورزشکاران داشته کاربردهای متفاوتی در توسعه توانائیهای ورزشکاران رشته های مختلف داشته می باشد. (کرباسی 1378)

برای تعیین دقیق دامنه تاثیرات این نوع تمرینات بر فاکتورهای مختلف آمادگیهای جسمانی ورزشکاران و بکارگیری حساب شده آنها ، اطلاعات کمی در دست میباشد . این نوع تمرینات بیشتر برای ورزشکاران رشته های پرشی و سرعتی بکار گرفته شده می باشد و با در نظر داشتن مهارتها و توانائیهای سرعتی و کوتاه مدت می باشد . چنانچه علمای تربیت بدنی ، این تمرینات را پلی می دانند که شکاف بین قدرت و توان را می پوشاند و قابلیت انفجاری انتقال وزن از یک پا به پای دیگر را که برای سرعت لازم می باشد بهبود می بخشد و بیشتر در توسعه مهارتهایی مانند : ضربات فورهند و بک هند تنیس و یا انواع پرتابها و پرشها و شوت زدن ها بکار گرفته می گردد . اما با در نظر داشتن یافته های تحقیقات اخیر و همچنین بررسیهای دقیقتر و وسیعتر می توان ضمن کاهش زیانهای احتمالی آن ، بر میزان فواید و تاثیرات این نوع تمرینات افزوده و چگونگی اجرای بهتر آنان را مشخص نمود.سرعت و توان انفجاری در بسیاری از ورزش ها مانند دوومیدانی ، ژیمناستیک و بعضی از ورزش های گروهی تأثیر تعیین کننده دارد . یکی از روش های جدید و مؤثر برای افزایش این متغیرها همانطور که گفته گردید تمرین های پلایومتریک می باشد . علاوه بر آن محققین عقیده دارند فقط نه تنها قدرت وسیله ای برای تسهیل اجرا می باشد، بلکه به عنوان عامل مؤثر در کاهش آسیب های جسمانی در انجام فعالیت های ورزشی نیز به شمار می آید . مطالعات فراوانی نشان داده می باشد که با اجرای تمرینات پلایومتریک و تمرینات با وزنه می توان بعضی از فاکتورهای مربوط به آمادگی جسمانی بخصوص توان انفجاری پا را تا حد قابل توجهی افزایش داد(دربهانی 1392)

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید