دانلود: پایان نامه بررسی مکروحیله درسمک عیار

دانلود پایان نامه

دانشکده علوم انسانی

گروه زبان وادبیات فارسی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته زبان و ادبیات فارسی

عنوان:

مطالعه مکروحیله درسمک عیار

استاد راهنما:

دکترحسین اسکندری ورزلی

زمستان 1393

پایان نامه

(مقطع کارشناسی ارشد)

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                            صفحه

چکیده 1

فصـل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه پژوهش.. 3

1-2- اظهار مسأله. 4

1-3- سوالات پژوهش.. 6

1-4- اهمیت وضرورت پژوهش.. 6

1-5- پیشینه‎ی پژوهش.. 6

1-6- اهداف پژوهش.. 7

1-7- فرضیه های پژوهش.. 7

1-8- تعاریف واژه های کلیدی.. 7

1-9- حدود و قلمرو پژوهش.. 7

فصـل دوم : بنیاد نظری – مکروحیله

2-1- مقدمه. 9

2-2- تعریف مکروحیله. 9

2-3- مکروحیله درقرآن. 10

2-4- تعریف ادبیات داستانی.. 12

2-5- انواع ادبیات داستانی.. 12

2-5-1- رمانس… 12

2-5-2- رمان. 13

2-5-3- داستان کوتاه 13

2-5-4- قصه. 13

2-6- تاریخچه‎ی قصه. 14

2-7- اهداف قصه‎ها 15

2-8- انواع قصه. 15

2-9- ویژگی قصه‎های عامیانه. 16

2-10- شخصیّت… 18

2-11- انواع شخصیّت… 18

2-11-1- شخصیّت ایستا 18

2-11-2- شخصیّت پویا 19

2-12- معنای لغوی واصطلاحی عیاری.. 19

2-13- تاریخچه‎ی عیاری در ایران. 20

2-14- راه ورسم عیاری.. 21

2-14-1 رازداری.. 21

2-14-2- راستی.. 21

2-14-3- یاری درماندگان. 22

2-14-4- عفت… 22

2-14-5- فداکاری.. 23

2-14-6- بی نیازی.. 23

2-14-7- دوست دوست و دشمن دشمن.. 23

2-14-8- برادرخواندگی و خواهرخواندگی.. 23

2-14-9- سوگند عیاران. 24

فصـل سوم:  معرفی متن وحوزه‎ی پژوهش-سمک عیار

3-1- مقدمه. 26

3-2- اختصار‎ی قصه‎ی سمک عیار. 26

3-3- معرفی نسخه‎های اثر. 31

3-4- اهمیّت اثر. 31

3-5- ترجمه‎های اثر. 32

3-6- توضیح حال مؤلف اثر. 33

3-7- سبک نگارش ونوع روایتی اثر. 33

فصـل چهارم: داده‎های پژوهش- مکروحیله در قصه‎ی سمک عیار

4-1- مقدمه. 37

4-2-حیله های عیاری.. 37

4-2-1- تغییرهویت… 37

4-2-1-1- به شکل زنان در آمدن. 37

4-2-1-2- جامه گرمابان پوشیدن. 39

4-2-1-3- کنیزی.. 39

4-2-1-4- مطربی.. 39

4-2-1-5- فراشی.. 40

4-2-1-6- خود رابه پیری زدن. 40

4-2-1-7- بازرگانی کردن. 41

4-2-1-8- حمالی.. 41

4-2-1-9- به مریضی زدن. 41

4-2-1-10- شبانی.. 42

4-2-1-11- بوالعجبی.. 42

4-2-1-12- خدمتکاری.. 42

4-2-1-13- به شکل خربندگان. 42

4-2-1-14- جامه‎ی سرهنگان وحاجبان پوشیدن. 43

4-2-1-15- خود رابه رسم ترکان برآراستن.. 43

4-2-1-16- بر شکل حکیمان. 43

4-2-1-17- بر شکل جادوگران. 44

4-2-1-18- بالباس مبدل وتغییر چهره فرارکردن. 44

4-2-1-19- کشتن وجامه او را پوشیدن. 44

4-2-1-20- خود را به لنگی زدن. 45

4-2-2- بیهشانه. 45

4-2-3- جاسوسی کردن. 45

4-2-4- مخفی کردن و مخفی شدن. 46

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

4-2-5- دروغ. 47

4-2-5-1- خبر دروغ. 47

4-2-5-2- شایعه پراکنی.. 49

4-2-5-3- نامه‎های مکتوب… 50

4-2-5-4- گریه وزاری دروغین.. 50

4-2-5-5- خود راقاتل فراری معرفی کردن. 51

4-2-5-6- راه به غلط نشان دادن. 51

4-2-6- تقلید لهجه و زبان دیگران. 52

4-2-7- تطمیع و تهدید. 53

4-2-8- نقب بریدن. 54

4-2-9- به مردگی زدن. 55

4-2-10- دزدی.. 56

4-3- حیله‎های غیرعیاری.. 56

4-3-1- دزدی.. 56

4-3-2- دروغ. 57

4-3-2-1- نامۀ دروغین.. 57

4-3-3- بیهشانه. 57

4-3-4- پنهان کردن. 58

4-3-5- رشوه 58

4-3-6- نقم (نقب) بریدن. 59

4-4- حیله‎های جنگی.. 59

4-4-1- شبیخون زدن. 59

4-4-2- مست کردن لشکریان. 60

4-4-3- جنگ کردن با پیل و آشوباندن پیلان. 60

4-4-4- فروکوفتن طبل و کوس حربی، شیپور، دهل.. 61

4-4-5- در کمین نشستن.. 62

4-4-6- بدل کردن اسب در جنگ… 63

4-4-7- جنگ زرگرانه. 64

4-4-8- ایجاد چاه‎های سرپوشیده 64

4-4-9- لشکریان ساختگی.. 65

4-4-10- هم‎اورد خواستن در میدان. 66

4-4-11- بهره گیری از فلاخن.. 67

4-5- حیله‎های جادوئی.. 67

4-5-1- ورد خواندن. 67

4-5-2- ایجاد آتش… 68

4-5-3- بهره گیری از حیوانات و ابزارهای عجیب… 69

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

4-5-4- افسون کردن. 71

4-5-5- پریان در صورتهای گوناگون. 71

4-5-6- داروهای شفابخش… 73

4-5-7- طلسم. 74

4-6- حیله‎های غیرجادوئی از جادوگران و پریان. 75

4-6-1- به شکل مردان درآمدن. 75

4-6-2- بهره گیری از دارو – معجون – بیهشانه. 76

4-7- حیله‎های ساختمان سازی، معماری، بناها و راهها 76

4-8- حیله‎های متفرقه. 78

4-8-1- بهره گیری از زهر. 78

4-8-2- با زبان رمز و تصریح سخن گفتن.. 79

4-8-3- رام کردن اسب با حیله. 79

4-8-4- برای کار غیر ضروری فرستادن. 79

4-8-5- خود را در میان گشتگان انداختن.. 80

4-8-6- با تیر نامه فرستادن. 80

4-9- اهداف حیله‎های عیاری.. 81

4-9-1- ناشناس بودن. 81

4-9-2- وصال معشوق.. 81

4-9-3- نجات جان خود و دیگران. 82

4-9-4- به دام انداختن دشمن.. 83

4-9-5- آگاهی از مخفیگاه 84

4-9-6- دزدی.. 84

4-9-7- کشتن.. 85

4-10- اهداف حیله‎های غیرعیاری.. 86

4-10-1- کشتن.. 86

4-10-2- دزدی.. 86

4-11- اهداف حیله‎های جنگی.. 86

4-11-1- انتقام گرفتن.. 86

4-11-2- منافع شخصی.. 87

4-11-3- پیروزی بر حریف… 87

4-11-4- ایجادآشوب ودلهره و تضعیف روحیه در سپاه دشمن.. 87

4-11-5- نجات از دست دشمن.. 88

4-11-6- در بند کردن وپیش شاه فرستادن. 89

4-11-7- گریز و فرار. 89

4-12- اهداف حیله‎های جادوئی.. 90

4-12-1- یاری عیاران. 90

4-12-2- یاری دشمن.. 92

4-13- اهداف حیله‎های غیرجادوئی.. 92

4-13-1- آگاهی از قدرت دشمن.. 92

4-13-2- حفظ سلامتی یا برگرداندن آن. 93

4-14- اهداف حیله‎های معماری وبنائی.. 93

4-14-1- زندانی کردن افراد خاص…. 93

4-14-2- راه فرار. 94

4-15- اهداف حیله‎های متفرقه. 94

4-15-1- جلوگیری ازافشای نقشه. 94

4-15-2- رهایی ازهلاکت… 94

4-16- شخصیتهای انجام دهنده مکروحیله. 95

4-16-1- عیاران. 95

4-16-2- درباریان. 95

4-16-3- جادوگران. 96

فصـل پنجم: نتیجه گیری وارائه پیشنهادات

5-1- نتیجه گیری.. 99

5-2- ارائه پیشنهادات… 100

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید