دانلود: پایان نامه بررسی میزان فروش بیمه نامه عمر در صنعت بیمه کشور

دانلود پایان نامه

دانشکده مدیریتگروه مدیریت بازرگانی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش: مدیریت بیمه

عنوان:

 مطالعه میزان فروش بیمه نامه عمر   در صنعت بیمه کشور

استاد راهنما:

دکتر محمد جواد محمودی

زمستان 1393

پایان نامه

(مقطع کارشناسی ارشد)

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

فصل اول ـ کلیات پژوهش………………. 1

مقدمه…………………………………… 2

1-1 اظهار مساله پژوهش……………………… 2

1-2 اهداف پژوهش………………………….. 3

1-3 اهمیت موضوع………………………….. 3

1-4 فرضیات پژوهش…………………………. 4

1-5 مدل پژوهش …………………………… 5

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

1-6 روش پژوهش …………………………… 7

1-7 قلمرو پژوهش………………………….. 7

1-8 جامعه و حجم نمونه…………………….. 7

1-9 محدودیت ها و معضلات پژوهش………………. 8

 

فصل دوم ـ مطالعات نظری و پیشینه پژوهش .. 9

مقدمه…………………………………… 10

2-1 تعریف آموزش………………………….. 10

2-2 انواع آموزش …………………………. 11

2-3 شناخت و جایگاه آموزش………………….. 12

2-4 اهداف و ضرورت آموزش…………………… 13

2-5 روابط نظریه های یادگیری، محیط کار و آموزش.. 14

2-6 پیش بینی های لازم در برنامه ریزی آموزشی….. 15

2-7 انگیزش ……………………………… 16

2-8 تعریف انگیزش…………………………. 17

2-9 مفهوم انگیزش…………………………. 17

2-10 شکل فرایند انگیزش …………………… 18

2-11 تحولات تاریخی انگیزش …………………. 18

2-11-1 مدل سنتی …………………………. 18

2-11-2 مدل روابط انسانی…………………… 19

2-11-3 مدل منابع انسانی…………………… 19

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

2-12 تئوری های انگیزش…………………….. 21

2-12-1 تئوری های محتوایی …………………. 21

2-12-2 تئوری های فرایندی ………………………………………………………………………………21

2-13 بهبود کیفی عامل کار………………….. 21

2-14 نظریه مکتب انگیزشی شخصیت……………… 22

2-14-1 نظریه هنری ماری……………………. 22

2-15 نظریه های مکتب سنتی انگیزش……………. 26

2-15-1 نظریه های اراده؛ غریزه و سائق……….. 26

2-16 نظریه های مکتب معاصر انگیزش…………… 29

2-16-1 نظریه های برون زاد و درون زاد ………. 30

2-17 نظریه های رفتاری و شناختی ……………. 33

2-17-1 دیدگاه های رفتاری………………….. 33

2-17-2 دیدگاه های شناختی …………………. 34

2-18 نظریه های انگیزشی……………………. 34

2-18-1 ارضای نیاز ……………………….. 35

2-18-2 تصمیم گیری عقلایی…………………… 35

2-18-3 تبادل اجتماعی……………………… 36

2-18-4 ویژگی های متمایزکننده………………. 37

2-19 رفتار مصرف کننده…………………….. 38

2-20 مفاهیم اساسی رفتار مصرف کننده…………. 38

2-21 فرایند تصمیم گیری خرید مصرف کننده……… 39

2-22 مدیران و ادراک آنها از محیط داخلی سازمان.. 41

2-23 دانش و مهارت سرمایه انسانی……………. 43

2-24 تعریف فرهنگ…………………………. 44

2-25 ویژگی های عمومی فرهنگی ………………. 45

2-26 حوزه های فرهنگ:………………………. 47

2-27 فرهنگ………………………………. 47

2-28 خرده فرهنگ …………………………. 48

2-29 طبقه اجتماعی………………………… 49

2-30 تأثیر گروه بر انتخاب مارک تجاری کالا……. 51

2-31 تورم و کاهش سطح پژوهش و توسعه(R&D):…….. 54

2-32 تورم، بنگاه و بهره وری:……………….. 54

2-33 تورم، دولت و بهره وری………………… 55

2-34 تعریف واژه بیمه……………………… 56

2-35 سیر تحول بیمه……………………….. 56

2-36 تاریخچه بیمه در ایران………………… 57

2-37 نگاهی به وضعیت بیمه‌های زندگی در ایران….. 57

2-38 چشم انداز آینده بازار بیمه های زندگی ….. 58

2-39 بیمه عمر……………………………. 59

2-40 انواع بیمه عمر………………………. 59

2-41 ترکیب های متعددی از انواع بیمه های عمر … 60

2-42 بیمه عمر و سرمایه گذاری ……………… 62

2-43 کاربرد انواع بیمه های عمر…………….. 63

2-44 نحوه پرداخت حق بیمه در بیمه عمر و سرمایه گذاری  63

2-45 مزایای مختلف بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری. 64

2-46 سابقه پژوهش یا پیشینه پژوهش ………….. 65

 

 

فصل سوم ـ روش شناسی پژوهش…………… 68

3-1 جامعه آماری و انتخاب نمونه……………… 69

3-1-1روش نمونه گیری و حجم نمونه……………. 69

3-2 متغیرهای مستقل و وابسته……………….. 70

3-3 ابزار گردآوری اطلاعات………………….. 70

3-3-1روش کتابخانه ای……………………… 70

3-3-2 روش میدانی…………………………. 70

3-3-3 مطالعه مدارک و اسناد…………………. 71

3-3-4 نظاره…………………………….. 71

3-3-5 پرسشنامه ………………………….. 71

3-4 تعیین روایی (اعتبار) پرسشنامه…………… 72

3-5 پایایی (اعتمادپذیری) پرسشنامه ………….. 72

3-6 روش تجزیه و تحلیل دادهها ……………… 74

3-6-1 آزمون کولموگروف – اسمیرنوف……………. 74

3-6-2 آزمون ویلکاکسون ……………………. 75

3-6-3 ضرورت مدل معادلات ساختاری در پژوهش حاضر… 76

3-6-4 مراحل مدل معادلات ساختاری…………….. 77

 

فصل چهارم ـ گردآوری و تجزیه و تحلیل داده ها 81

4-1 آمار توصیفی …………………………. 82

4-1-1 آمار توصیفی جنسیت…………………… 82

4-1-2 آمار توصیفی سن …………………….. 83

4-1-3 آمار توصیفی تحصیلات …………………. 84

4-1-4 آمار توصیفی سابقه آشنایی  …………… 85

 

فصل پنجم ـ نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات. 97

مقدمه…………………………………… 98

5-1 نتیجه گیری…………………………… 99

5-2 پیشنهادات……………………………. 101

5-2-1 پیشنهادات حاصل از پژوهش……………… 101

5-2-2 پیشنهادات جانبی ……………………. 101

5-2-3 پیشنهادات برای محققین بعدی…………… 103

منابع و مآخذ…………………………….. 104

 

منابع فارسی……………………………… 105

منابع انگلیسی……………………………. 107

پیوست الف و ضمائم………………………… 108

پیوست ب ـ جداول و نمودار های  آماری………… 11

فهرست جدول ها:

جدول 2-1 تفاوت تعلیم و تربیت با آموزش و کارآموزی     13

جدول 2-2 جدول الگوهای کلی توجه های مدیریت نسبت به انگیزش     19

جدول 2-3 خط مشی ها……………………….. 20

جدول 2-4 انتظارات………………………… 20

جدول 2-5 فهرست نیازهای مادی……………….. 24

جدول 2-6 سطوح مدیریت و دسته بندی مدیران…….. 42

جدول 2-7 مقایسه شیوه مدیریت مکانیکی و ارگانیکی (منبع:صمدآقایی، 1378، 104)……………………………….. 43

جدول 3-1 مقدار آلفای کرانباخ برای متغیرهای پژوهش 74

جد‍ول4-1فراوانی مطلق و نسبی توزیع جنسیت……… 82

جدول 4-2 فراوانی مطلق و نسبی توزیع سنی  …….. 83

جدول 4-3 فراوانی مطلق و نسبی توزیع تحصیلات……. 84

جدول 4-4 فراوانی مطلق و نسبی توزیع سابقه آشنایی. 85

فهرست نمودارها:

نمودار 2-3 نشان دهنده درصد سهم رشته های بیمه از حق بیمه

تولیدی بازار بیمه کشور سال 1391……………. 58

نمودار 4-1 توزیع جنسیت مربوط به پاسخ­دهندگان…. 82

نمودار 4-2 توزیع مربوط به سن پاسخ­دهندگان …… 83

نمودار 4-3 توزیع مربوط به سطح تحصیلات پاسخ دهنده ها   84

نمودار 4-4 توزیع مربوط به سابقه آشنایی پاسخ دهنده ها     85

فهرست شکل ها:

شکل 2-1 فرآیند انگیزش…………………….. 18

شکل 2-2 ارتباط سطوح مدیریت، مهارت ها و مسئولیت مدیران     43

شکل 2-3 نفوذ و تأثیر گروه بر انتخاب کالا و مارک آن    51

شکل2-4 تورم،سرمایه گذاری،بهره وری………….. 55

فصل اول

کلیات تحقی

مقدمه

بیمه عمر یک ابزار مالی به حساب می آید.وظیفه طرفداری مالی و ارائه پوشش به خانواده ای که نان آور(بیمه گردید) خود را در نتیجه مرگ از دست داده می باشد به عهده بیمه عمر گذاشته می باشد.بیمه عمر امروزه مانند مهمترین زمینه های فعالیت در بازارهای بیمه کشور های مختلف می باشد وبه علت دارا بودن باراجتماعی و اقتصادی خاص از اهمیت ویژهای برخوردار می باشد.

منابع درآمدخانواده ها از زوایای مختلفی در معرض خطر از بین رفتن یا کاهش یافتن قرار دارد مثل:مرگ زودرس ، از کار افتادگی و هزینه های اضافی ناشی از بیماریها ، حوادث و ایام پیری و بازنشستگی و بیکاری که وقوع هر یک از این موارد دقیقا جنبه مالی داشته وبه درجات مختلف امکانات مالی خانواده ها را تهدید می کنند .همانگونه که دارایی ها در ید اختیار بشر دارای ارزشهای اقتصادی بوده ودر معرض خطر قرار دارد پس می توان با تکیه بر مکانیسم بیمه با پیامد های سود مالی به مقابله برخاست.

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید