جدید: پایان نامه بررسی میزان همراستایی فناوری اطلاعات و کسب و کار الکترونیک (با استفاده از تکنیک AHP)

دانلود پایان نامه

دانشکده مدیریت، گروه مدیریت بازرگانی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

گرایشبازرگانی بین الملل

عنوان:

مطالعه میزان همراستایی فناوری اطلاعات و کسب و کار الکترونیک (با بهره گیری از تکنیک AHP) مطالعه موردی(مجتمع پتروشیمی اصفهان)

استاد راهنما:

 دکتر قاسمعلی بازایی

پایان نامه

(مقطع کارشناسی ارشد)

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده پایان نامه (شامل اختصار، اهداف، روش‌های اجرا و نتایج به دست آمده) :همراستایی فناوری اطلاعات در کسب وکارالکترونیک ، عملکرد و تاثیر فناوری اطلاعات به کار گرفته شده در کسب وکار سازمان را افزایش داده، اهداف، استراتژی ها، منابع، یکپارچه سازی، سرمایه گذاری و سایر عوامل مرتبط در کسب وکار را بهبود می بخشد. تاکنون مدل های همراستایی مختلفی اظهار شده اند که به کسب وکار سازمان ها کمک کنند تا فناوری اطلاعات را آنچنان که با کسب وکارشان همراستا باشد، به کارگیرند و منافع آن را افزایش دهند. هر یک از این مدل ها، شاخص ها و معیارهایی که از دید خود اهمیت داشته اند را مطالعه کرده اند. مدل های معروف و پرکاربردی که تأثیر فناوری اطلاعات در کسب وکار یا یک سازمان را از جهت استراتژیک، همراستایی، عملیاتی، کاربردی و سایر ابعاد فناوری اطلاعات در کسب وکار را مطرح کرده اند مطالعه و با مقایسه تطبیقی این مدل ها به استخراج شاخص های آنها پرداخته می گردد. براین اساس اهداف پژوهش مطابق آن چیز که که در مدل مفهومی هم آمده می باشد به این توضیح خواهد بود: شناسایی عوامل موثر در بکارگیری فناوری اطلاعات و کسب و کار الکترونیک ، اولویت بندی عوامل موثر در همراستایی فناوری اطلاعات و کسب و کار الکترونیک ، ارزیابی سطح آمادگی سازمان در بکارگیری فناوری اطلاعات و کسب و کار الکترونیک. روش پژوهش توصیفی- همبستگی می باشد و در ارزیابی میزان همراستایی، نمونه گیری تصادفی از کارشناسان ، کارمندان ومدیران مجتمع پتروشیمی اصفهان و برای تحلیل داده ها از مدل معادلات ساختاری بهره گیری خواهد گردید.

با در نظر داشتن نتایج معادلات ساختاری لیزرل، تمامی شاخص های متغیرهای کاربرگرایی، مشارکت و همکاری کسب و کار، مزیت عملیاتی و آینده نگری مورد تایید قرار گرفتند. میزان سطح معناداری (T-value) برای تمامی شاخص ها بالاتر از 96 / 1 بوده می باشد، که نشان دهنده معناداری روابط بوده می باشد. پس چهار شاخص اصلی کاربرگرایی ، مشارکت و همکاری کسب و کار ، عملیاتی کردن نرم افزارها ، آینده نگری مانند شاخص های مناسب برای همراستایی فناوری اطلاعات و کسب و کار الکترونیک می باشند.

با در نظر داشتن رتبه بندی شاخص ها با بهره گیری از نرم افزار Expert Choiceبه این نتیجه میرسیم که به ترتیب شاخص مزیت عملیاتی در اولویت اول قرار دارد و به ترتیب شاخص های کاربرگرایی ، مشارکت و همکاری کسب و کار، آینده نگری در اولویت های بعدی قرار دارند. میزان همراستایی که در این پژوهش و در پیمایش مجتمع پتروشیمی اصفهان انجام گردید ، عددی برابر 3.655 می باشد. این عدد با در نظر داشتن مقیاس لیکرت، نشان دهنده ی همراستایی متوسط می باشد.

نتایج پژوهش اظهار کننده مدلی مفهومی می باشد که میزان همراستایی فناوری اطلاعات در سازمان را به وسیله چهار شاخص اصلی و متغیرهای عیان هر شاخص، قابل اندازه گیری می کند و به صورت کمی عددی را برای همراستایی نمایش می دهد تا سازمان ها به کمک این مدل همراستایی خود را اندازه گیری کرده، بتوانند مقدار آن را افزایش دهند.

 

فهرست مطالب

فصل اول- کلیات پژوهش.. 1

1-1- مقدمه. 2

1-2- اظهار مساله پژوهش. 3

1-3- اظهار اهمیت انجام پژوهش. 4

1-4- اظهار اهداف پژوهش. 6

1-5- ادبیات موضوع ، چهارچوب نظری. 7

1-6- مدل پژوهش. 8

1-7- فرضیات یا سؤالات پژوهش (اظهار روابط بین متغیرهای مورد مطالعه)   9

1-8- روش پژوهش ( اعم از میدانی ، پیمایش ، کتابخانه ای و …)   10

1-9- جامعه آماری مورد مطالعه. 11

1-10- قلمرو پژوهش (موضوعی- زمانی- مکانی). 11

1-11- بر آورد حجم نمونه و روش نمونه گیری (در صورت نمونه گیری)   11

1-12- ابزار گرد آوری داده ها ( پرسشنامه ، نظاره ، مصاحبه و…)   11

1-13- روش تجزیه و تحلیل داده ها. 12

1-14- تعاریف متغیر ها و داده ها. 12

1-14-1- فناوری. 12

1-14-2-  فناوری اطلاعات و ارتباطات(ICT). 13

1-14-3-  فناوری اطلاعات. 13

1-14-4- اطلاعات. 13

1-14-5- کسب و کار الکترونیک. 14

1-14-6- کاربر گرایی. 14

1-14-7- مشارکت و همکاری کسب و کار (سازمان). 14

1-14-8- مزیت عملیاتی. 15

1-14-9- آینده نگری. 15

فصل دوم ادبیات پژوهش.. 16

2-1- مقدمه. 16

2-2- اطلاعات و دانش. 17

2-3- تعریف فناوری اطلاعات. 19

2-4- وظایف فناوری اطلاعات. 20

2-5- تفاوت فن آوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) با فن آوری اطلاعات (IT )   21

2-6- فناوری اطلاعات چه کمکی به سازمان ما می کند؟. 22

2-7- فواید بهره گیری از فناوری اطلاعات. 24

2-7-1- یکپارچگی سیستم. 24

2-7-2- دسترسی آسان به اطلاعات. 24

2-7-3- امنیت بالا و سطوح دسترسی. 25

2-7-4- ثبت دانش سازمانی. 25

2-7-5- گزارشات مدیرتی. 25

2-7-6- بالا بردن رضایت مشتری. 26

2-7-7- اطلاع رسانی دقیقتر، به موقع تر و گسترده تر. 26

2-8- موانع بکارگیری فناوری اطلاعات در ادارات و سازمانها   26

2-9- توصیه ها برای اجرای فناوری اطلاعات در سازمانها. 28

2-10- جایگاه فناوری اطلاعات در توسعه پایدار ایران. 28

2-11- جایگاه ICT در ایران. 30

2-12- تاریخچه کسب و کار الکترونیک. 31

2-13- تعریف کسب و کار الکترونیکی. 35

2-14- ارزش های ایجاد شده توسط کسب و کار الکترونیکی. 35

2-15- مزایای کسب و کار الکترونیکی. 37

2-15-1- مزایای محسوس کسب و کار الکترونیکی. 37

2-15-2- مزایای نامحسوس کسب و کار الکترونیکی. 38

2-16- معایب کسب و کار الکترونیک. 39

2-17-  یک طرح تجاری جدید برای کسب و کار الکترونیکی. 39

2-18- تفاوت کسب و کار الکترونیک و تجارت الکترونیک. 41

2-19- شیوه های کسب و کار الکترونیک. 42

2-20- مدل‌های کسب و کار الکترونیکی. 43

2-21- ضروریات کسب و کار الکترونیکی. 45

2-22- مدیریت و کسب و کار الکترونیک. 46

2-23- اهمیت کسب و کار الکترونیک در شرکت ها. 48

2-24- اهمیت همراستایی. 49

2-25- همراستایی استراتژیک. 52

2-26- همراستایی فناوری اطلاعات و کسب و کار. 52

2-27- مدل های همراستایی. 55

2-27-1- مدل کلارک. 55

2-27-2- مدل همسویی c4. 56

2-27-3- مدل همراستایی استراتژیک کازمن و می چن( BITAM )   56

2-27-3-1- مراحل رفع عدم همراستایی کازمن و می چن. 58

2-27-4- مدل جویر و کالیکا. 58

2-27-5- چارچوب همراستایی استراتژی کسب و کار و تکنولوژی اطلاعات هندرسون و نکاترامن. 59

2-27-5-1- چشم اندازهای همراستایی بر مبنای مدل هندرسون و نکاترامن. 59

2-27-5-2- توسعه چشم اندازهای همراستایی بر مبنای مدل هندرسون و نکاترامن. 60

2-27-6- چارچوب همترازی کسب و کار و تکنولوژی اطلاعات لوفتمن   62

2-27-7- چارچوب همراستایی استراتژیک اوسبرن. 62

2-27-8- مدل های ارائه شده در یک نگاه. 63

2-28- ارزیابی مدل های ارائه شده در حوزه همراستایی. 64

2-29- تعاریف شاخص ها و داده ها. 67

2-29-1- کاربر گرایی. 67

2-29-1-1- مدیریت تقاضا:. 67

2-29-1-2- مدیریت ارتباط با مشتری. 68

2-29-2- مشارکت و همکاری کسب و کار (سازمان). 69

2-29-2-1- ارتباطات فناوری اطلاعات و سایر بخش ها. 69

2-29-2-2- پشتیبانی مدیریت ارشد. 70

2-29-2-3- درک کسب و کار از فناوری اطلاعات. 70

2-29-3- مزیت عملیاتی. 71

2-29-3-1- افزایش اثربخشی وکارایی حاصل از فناوری اطلاعات   71

2-29-3-2- عملیاتی کردن نرم افزارها. 72

2-29-3-3- شناسایی ریسکها. 74

2-29-4- آینده نگری. 75

2-29-4-1- شناسایی قابلیت ها و پرورش فرصت ها. 75

2-29-4-2- نوآوری در فناوری اطلاعات. 76

2-29-4-3- توسعه و پشتیبانی. 77

2-30-  تحقیقات پیشین در زمینه همراستایی فناوری اطلاعات و کسب و کار   77

2-30-1- ارائه مدل چندگانه برای ارزیابی همراستایی استراتژیک فناوری اطلاعات و کسب وکار  : لئونل پلازئولا و همکاران- 2006   78

2-30-2- پژوهش همسویی استراتژیک تالون ، کرامر و گواز بالکونی (2000). 78

2-30-3- تحقیقات اخیر همسویی فناوری اطلاعات. 79

2-31- مطالعات انجام شده در داخل کشور. 80

2-32- مطالعات انجام شده در خارج کشور. 82

2-33- معرفی پتروشیمی اصفهان. 84

فصل سوم روش پژوهش.. 87

3-1–مقدمه. 88

3-2-روش انجام پژوهش. 88

3-3- جامعه و نمونه آماری. 89

3-4-روش گردآوری داده ها. 90

3-4-1-روش کتابخانه ای. 90

3-4-2-پژوهش های میدانی. 90

3-5-سوالات پژوهش. 90

3-6-روش کسب نتایج مورد نظر سوالات پژوهش و تجزیه و تحلیل آنها   91

3-6-1- روش کسب نتایج مورد نظر پیرامون شناسایی و سنجش میزان اهمیت عوامل همراستایی. 91

3-6-2- روش کسب نتایج مورد نظر پیرامون اولویت بندی عوامل همراستایی. 91

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

3-7-مراحل طراحی پرسشنامه. 91

3-7-1-پرسشنامه اول. 91

3-7-2- پرسشنامه دوم. 92

3-8-محتوای پرسشنامه ها. 92

3-9-مقیاس اندازه گیری پژوهش. 92

3-10-روایی پرسشنامه. 93

3-11-پایایی پرسشنامه. 94

3-12-روش آماری تجزیه و تحلیل داده ها. 94

فصل چهارم- تجزیه و تحلیل آماری.. 97

4-1-مقدمه. 98

4-2-آمار توصیفی. 99

4-3-آماراستنباطی. 105

4-4- مدل یابی معادلات مدل پژوهش. 106

4-5- برازش و مدل پژوهش. 110

4-6-آزمون سوال های پژوهش با بهره گیری از مدل معادلات ساختاری   111

4-7- رتبه بندی متغیرها و شاخص های پژوهش. 112

4-8-روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP. 113

4-8-1-مراحل ایجاد یک مسئله تصمیم گیری چند شاخصه. 114

4-8-2- محاسبه اوزان شاخص ها بر اساس مقایسات زوجی و قضاوت های تصمیم گیرنده. 114

4-8-3-مطالعه سازگاری در قضاوتها:. 116

4-8-4- وزن نسبی معیارها (شاخص ها). 118

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

4-9-رتبه بندی زیر شاخص های متغیرهای پژوهش. 120

فصل پنجم-نتیجه گیری و پیشنهادات.. 125

5-1-مقدمه. 126

5-2- اختصار‌ی پژوهش. 127

5-3-تحلیل یافته های حاصل از سوالات پژوهش. 127

5-3-1- نتیجه‌گیری بر اساس سوالات پژوهش. 127

5-3-2-محاسبه میزان همراستایی. 130

5-4- مقایسه نتایج بدست آمده با سایر تحقیقات انجام شده. 131

5-5- پیشنهادات پژوهش. 132

5-5-1- پیشنهاداتی کاربردی. 132

5-5-2-پیشنهادات برای تحقیقات آتی. 133

5-6-محدودیت های پژوهش. 134

منابع و مآخذ.. 135

منابع فارسی. 136

منابع انگلیسی. 139

پیوستها و ضمائم.. 142

پیوست الف ) پرسشنامه اول. 143

پیوست ب) پرسشنامه دوم. 145

پیوست ج)  خروجی نرم افزار آماری SPSS. 151

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید