دانلود فایل: پایان نامه بررسی نظریه تباین ذاتی موجودات در ابن سینا

دانلود پایان نامه

پایان نامه کارشناسی ارشد فلسفه و کلام اسلامی

عنوان:

مطالعه نظریه تباین ذاتی موجودات

در ابن سینا و متکلمین اشعری

استاد راهنما:

سرکار خانم دکتر اکبرزاده

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر طاهری

استاد داور:

جناب آقای دکتر ذکیانی

پایان نامه

(مقطع کارشناسی ارشد)

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                             صفحه

فصل اول: مقدمه و کلیات

 • مقدمه ……………………………………………………………………………………………………….1
  • اهمیت موضوع…………………………………………………………………………………………..1
  • هدف پژوهش………………………………………………………………………………………………3
  • روش پژوهش………………………………………………………………………………………………3
  • سوالات و فرضیات……………………………………………………………………………………..4
  • پیشینه پژوهش………………………………………………………………………………………………5
  • تعریف مفاهیم تخصصی……………………………………………………………………………….7
  • سازمان پژوهش…………………………………………………………………………………………….15
 • توضیح حال مختصری از بعضی فلاسفه و متکلمین…………………………………………….16

فصل دوم: نظریه «تباین ذاتی موجودات» در فلسفه ی ابن سینا و بعضی حکمای مشاء

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………..26

2-1 نظریه «تباین ذاتی موجودات» در فلسفه ی ابن سینا …………………………………………….27

2-1-1  «موجود» از لحاظ «موجودیت» موضوع فلسفه ی اولی ……………………………………27

2-1-2 مفاهیم مترادف و متفاوت با «موجود» …………………………………………………………….28

الف2-1-3 احکام اولیه ی «موجود»………………………………………………………………………………30

2-1-3-1 بداهت مفهوم «موجود» ………………………………………………………………………….30

2-1-3-2 عمومیت مفاهیم «موجود» و «وجود»…………………………………………………………31

2-1-3-3 اشتراک معنوی مفاهیم «موجود» و «وجود» ……………………………………………….31

2-1-4 انواع اختلافات در «وجود» و «موجودات»……………………………………………………..37

2-1-4-1 استنغا و حاجت……………………………………………………………………………………..38

2-1-4-2 وجوب و امکان……………………………………………………………………………………..38

2-1-4-3 تمام و نقص، کمال و نقص……………………………………………………………………..38

2-1-4-4 قوت و ضعف ……………………………………………………………………………………….40

2-1-4-5 تقدم و تأخر…………………………………………………………………………………………..40

2-1-5 تشکیک در «وجود» و «موجود»…………………………………………………………………….42

2-1-5-1 تشکیک در «وجود»………………………………………………………………………………..43

2-1-5-2  تشکیک در «موجود»……………………………………………………………………………..45

2-1-5-3 تحلیل خاص « ملا عبد الرزاق لاهیجی » پیرامون رأی مشائین درباب

تشکیک وجود………………………………………………………………………………………………………47

2-1-6 موارد بهره گیری از لفظ «تباین»………………………………………………………………………..48

2-1-7  اصالت وجود یا اصالت ماهیت…………………………………………………………………..50

2-1-7-1 فرق وجود از ماهیت ……………………………………………………………………………50

2-1-7-2 عروض وجود بر ماهیت…………………………………………………………………………52

2-1-7-3 ابن سینا اصالت وجودی می باشد یا اصالت ماهوی؟ ……………………………………..54

2-1-7-5  شواهدی بر اصالت وجود …………………………………………………………………….

562-1-7-4  شواهدی بر اصالت ماهیت…………………………………………………………………….55

2-1-7-6 داوری یا عدم داوری در مورد ابن سینا…………………………………………………….57

2-1-8  مطالعه سازگاری نظریه ی «تباین ذاتی موجودات» با بعضی عناصر فکری

 ابن سینا …………………………………………………………………………………………………………….58

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

2-1-8-1  ارتباط ی اشتراک معنوی مفاهیم «موجود» و «وجود» با

«تباین ذاتی موجودات»………………………………………………………………………………………….58

2-1-8-2 ارتباط ی تشکیک در «وجود» و «نظریه تباین ذاتی موجودات» …………………….59

2-2  نظریه تباین ذاتی موجودات در آراء ملا رجبعلی تبریزی……………………………………60

2-2-1  اشتراک لفظی وجود «میان» «واجب» و «ممکن»…………………………………………….61

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

2-2-2  استدلال بر اشتراک لفظی «وجود» میان «واجب» و «ممکن»…………………………….62

2-2-3  تباین و عدم تشکیک در «وجود»………………………………………………………………..63

2-3  دیدگاه بعضی فلاسفه در باب نظریه ی تباین ذاتی موجودات……………………………..65

2-3-1  اظهار نظرات……………………………………………………………………………………………..65

2-3-2  علت های فلاسفه در مخالفت با نظریه ی «تباین ذاتی موجودات»………………………..76

2- 4 دیدگاه بعضی فلاسفه در باب انتساب نظریه ی «تباین ذاتی موجودات»

به ابن سینا و مشائین ……………………………………………………………………………………………80

2-5 نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………….85

فصل سوم: نظریه ی «تباین ذاتی موجودات» در دیدگاه متکلمین اشعری

3-1 بداهت « وجود» …………………………………………………………………………………………..90

مقدمه ………………………………………………………………………89                    

3-2 مفاهیم مترادف و متضاد با «وجود» و «موجود» ………………………………………………..91

3-3 تقسیمات «وجود»………………………………………………………………………………………..94

3-4 زیادت «وجود» بر «ماهیت»…………………………………………………………………………..95

3-4-1 علت های زیادت «وجود» بر «ماهیت»………………………………………………………………96

3-4-2 وجود و ماهیت در حق تعالی……………………………………………………………………97

3-5 اشتراک لفظی و یا معنوی «وجود» ………………………………………………………………102

3-5-1 اظهار دیدگاه متکلمین اشعری……………………………………………………………………103

3-5-2 علت های بعضی متکلمین اشعری بر اشتراک معنوی «وجود»…………………………….107

3-6 تکثر و اختلافات در «وجود» و «موجود»……………………………………………………..110

3-7 تعین………………………………………………………………………………………………………112

3-8 مشکک بودن «وجود»……………………………………………………………………………….113

3-9 تخالف ذات «واجب الوجود» با ممکنات……………………………………………………..114

3-9-1 علت های بعضی متکلمین  اشعری بر تباین ذاتی وجود واجب و ممکن……………115

3-10 نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………….121

فصل چهارم:مقایسه آراء، فروع و لوازم بحث

4-1 مقایسه آراء فلاسفه و متکلمین در باب «تباین ذاتی موجودات»…………………………125

4-1-1 مقایسه آراء ابن سینا و متکلمین اشعری…………………………………………………….125

4-1-2 مقایسه آراء ابن سینا و ملا رجبعلی تبریزی……………………………………………….128

4-1-3 مقایسه آراء ملا رجبعلی تبریزی با متکلمین اشعری…………………………………….131

4-2 لوازم و فروع بحث……………………………………………………………………………………..132

4-2-1 دغدغه قائلین به اشتراک لفظی «وجود»……………………………………………………..132

4-2-2 لوازم و فروع قول به اشتراک لفظی «وجود »………………………………………………133

4-2-3 مبانی قول به اشتراک معنوی «وجود» ……………………………………………………….134

4-2-4 لوازم و فروع قول به اشتراک معنوی «وجود»……………………………………………..134

4-2-5 قائلین به اشتراک لفظی وجود در میان فلاسفه و متکلمین…………………………….135

4-2-6 موضع گیری بعضی فلاسفه در مورد نظریه تباین ذاتی…………………………………136

4-3 آزمون فرضیات………………………………………………………………………………………….138

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید