منبع پایان نامه : پایان نامه بررسی نظریه جامع تلفیقی پذیرش وکاربرد فناوری (UTAUT) در سازمانهای ایرانی

دانلود پایان نامه

گروه مدیریت اجرائی

پایان نامه براى دریافت درجۀ کارشناسى ارشد در رشتۀ مدیریت اجرایی

عنوان :

مطالعه نظریه جامع تلفیقی پذیرش وکاربرد فناوری (UTAUT) در سازمانهای ایرانی، مورد مطالعه شرکت های سیمان

استاد راهنما:

دکتر محمدرضا بهبودی

آبانماه 1393

پایان نامه

(مقطع کارشناسی ارشد)

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده:

مطالعه مدل های پذیرش فناوری اطلاعات، نشان می دهد که مدل های رقابتی متعددی ارائه شده می باشد که هر کدام مجموعه عوامل تعیین کننده ی متفاوتی دارند. در این پژوهش؛ پذیرش کاربر  با بهره گیری از نظریه ی تلفیقی پذیرش و کاربرد فناوری (UTAUT[1])  ونکاتش و همکاران (2003) که حاصل یکپارچگی سازه های مربوط به هشت الگوی پرکاربرد و مهم درحوزه تحقیقات پذیرش فناوری می باشد در ایران مورد پژوهش وبررسی قرارگرفته می باشد.این پژوهش براساس داده های جمع آوری شده درنیمه اول سال 93 از نمونه ای متشکل از86 نفرازمدیران وکارشناسان شرکت های سیمان قشم، اردستان،داراب وکرمان انجام شده می باشد. با بهره گیری از داده های جمع آوری شده از این چهار سازمان فرضیه های مربوط به عوامل موثر بر پذیرش  سیستم ها توسط کاربران برای بهره گیری واقعی ازسیستم های  فناوری اطلاعات مطالعه، تبیین و توضیح داده شده می باشد.

نتایج تحلیل داده ها با بهره گیری ازتکنیک تحلیل مسیر ( الگویابی معادلات ساختاری) پی ال اس نشان داد که متغیر یا سازه های “انتظارتلاش” و “تاثیراجتماعی” با قصداستفاده کاربران ازفناوری ها ارتباط معناداری دارند. همچنین ارتباط سازه های “شرایط تسهیل”، “خودکارائی” و”اضطراب” نیز بارفتاربکارگیری فناوری معنادار ارزیابی گردید. با این وجودرابطه بین متغیر “انتظارعملکرد “با”تمایل رفتاری” و متغیر “توجه نسبت به بهره گیری ازتکنولوژی” با رفتار بکارگیری مورد تائید قرارنگرفت. بطورکلی یافته های این پژوهش نشان می دهد که مدلUTAUTمدل نظری قوی جهت پیش بینی قصد رفتاری و رفتار بکارگیری دراستفاده از سیستم های فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور ما نیز می باشد.

UTAUT ابزار مفیدی را برای مدیران فراهم می آورد تا احتمال موفقیت فناوری جدید را مطالعه نموده  و به آن ها کمک می کند تا تنوع پذیرش برای مداخلات طراحی شده ی مورد نظر را در گروه کاربرانی که زیاد مایل به پذیرش نباشند و از سیستم های جدید بهره گیری نمی کنند، را درک نمایند. درپایان این پژوهش، توصیه های متعددکاربردی نیز برای تحقیقات بعدی ارائه می دهد.

 

واژه‌های کلیدی: پذیرش سیستم های اطلاعاتی، سیستم های جدید فناوری اطلاعات و ارتباطات ، بهره گیری ازفناوری اطلاعات،رفتاربکارگیری، نظریه جامع تلفیقی پذیرش وکاربرد فناوری (UTAUT

فهرست عناوین

فصل اول : معرفی پژوهش 1

1-1- مقدمه: 2

2-1- اظهار مسئله: 3

3-1- اهمیت پژوهش: 5

4-1- اهداف پژوهش: 6

5-1- فرضیات پژوهش 7

6-1- روش پژوهش 7

7-1- قلمروتحقیق 8

8-1- تعریف مفاهیم و واژه ها 8

فصل دوم: مبانی نظری وپیشینه  پژوهش 10

1-2- مقدمه: 11

2-2-  مبانی نظری و پیشینه کلی پژوهش: 11

3-2-مطالعه مدل های موجود پذیرش کاربر 13

1-3-2- مدل تئوری اقدام مستدل (TRA): 13

2-3-2- مدل تئوری رفتار برنامه ریزی  شده (TPB) 13

3-3-2- مدل تئوری تجزیه شده رفتار برنامه ریزی شده(DTPB) 14

4-3-2-مدل پذیرش فناوری(TAM) 14

5-3-2- مدل ثانویه پذیرش فناوری(2 TAM) 15

6-3-2- تئوری تلفیقی پذیرش وکاربردفناوری ( UTAUT) 15

4-2- فرموله سازی تئوری یکپارچهی پذیرش و بهره گیری از تکنولوژی (UTAUT) 16

1-4-2- انتظار عملکرد 17

2-4-2- انتظار کوشش 21

3-4-2- تاثیر اجتماعی 23

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

4-4-2- شرایط تسهیلی 24

5-4-2- تمایل رفتاری 28

5-2-پیشینه تجربی پژوهش  درایران 28

6-2-پیشینه تجربی پژوهش  در خارج از ایران 31

7-2- مدل مفهومی پژوهش 36

8-2- جمع بندی 38

فصل سوم : روش پژوهش 39

1-3- مقدمه: 40

2-3- روش پژوهش: 40

3-3- جامعه آماری: 41

4-3- روش نمونه گیری وحجم نمونه: 41

5-3- مراحل اجرایی پژوهش: 43

6-3- ابزار گردآوری دادهها: 44

7-3-روایی پرسشنامه 45

8-3-پایایی پرسشنامه 46

9-3-روشهای تجزیه و تحلیل دادهها 48

1-9 -3 – محاسبه ضرایب مسیر 50

10- 3 – ابزارها و نرمافزارهای مورد بهره گیری 51

11-3- جمع بندی 52

فصل چهارم: تجزیه وتحلیل داده ها ویافته ها 53

1-4- مقدمه 54

2-4- آمارتوصیفی 54

1-2- 4- ویژگیهای جمعیتشناختی 54

3-4- آمار استنباطی 59

1-3-4-مطالعه فرضیه‌های پژوهش 59

1-1-3-4-ارزیابی مدل اندازه‌گیری (مدل بیرونی) 61

2-1-3-4-ارزیابی مدل ساختاری (مدل درونی) 65

3-2-3-4-نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها 67

4-4- مطالعه انطباق مدل پژوهش درایران 68

5-4- یافته های جانبی: تجزیه و تحلیل جمعیت شناختی پرسشنامه 68

6-4-جمع بندی 71

فصل پنج: نتیجه گیری و پیشنهادها 73

1-5- مقدمه 74

2-5- نتایج پژوهش 74

1-3-5- نتایج مربوط به آزمون فرضیه ها 74

2-3-5- نتایج مربوط به تحلیل های جمعیت شناختی 76

3-5-بحث و نتیجه گیری 76

4-5- پیشنهادها 79

1 -4-5 پیشنهاد برای تحقیقات آتی 80

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

5-5 محدودیت های پژوهش 81

منابع ومآخذ 82

منابع وماخذفارسی 82

منابع وماخذلاتین 83

پیوست‌ها 90

پیوست 1 91

پیوست 2 94

پیوست3 98

پیوست 4 101

پیوست 5: خروجی PLS در حالت ضرایب استادندارد 105

پیوست 6- خروجی PLS در حالت ضرایب معنیداری 10

فهرست جداول

جدول 1-3- توزیع انتخابی جامعه آماری موردمطالعه پژوهش 43

جدول 2-3- ساختار پرسشنامه 45

جدول3‑3- آلفای کرونباخ عوامل 47

جدول- 1‑4: آمارتوصیفی پاسخ دهندگان 55

جدول2-4- ضریب قابلیت اطمینان ساختاری (CR) 61

جدول3-4- میانگین واریانس استخراج‌شده (AVE) 62

جدول4-4- آلفای کرونباخ 62

جدول-5-4داده‌های اولیه وارد شده دراکسل باتوجه به متغیرهای مکنون 63

جدول6‑4- جدول فورنل- لارکر 64

جدول‏7‑4- ضریب تعیینR2 65

جدول8‑4- ضرایب مسیر 66

جدول9‑4- ضریب کوهن 67

جدول10‑4- نتایج آزمون فرضیه‌های پژوهش به روش حداقل مربعات جزئی 67

جدول11-4 : نتایج آزمون آنوابرای تفاوت رفتاربکارگیری دررده های سنی مختلف 68

جدول 12-4 : نتایج آزمون آنوا برای تفاوت رفتاربکارگیری بامیزان تحصیلات 69

جدول 13-4 : نتایج آزمون آنوا برای تفاوت رفتاربکارگیری با سابقه کار 69

جدول 14-4 : نتایج آزمون آنوا برای تفاوت رفتار بکارگیری باپست سازمانی 70

جدول 15-4 : نتایج آزمون آنوا برای تفاوت رفتار بکارگیری بانوع استخدام 70

جدول 16-4 : نتایج آزمون تی مستقل برای تفاوت رفتاربکارگیری درجنسیت های مختلف 7

فهرست نمودارها

فهرست نمودارها ‌م

نمودار1-4- فراوانی متغیرجنسیت بارفتار بکارگیری 55

نمودار2-4- فراوانی متغیرسن بارفتار بکارگیری 57

نمودار3-4- فراوانی متغیرمیزان تحصیلات بارفتار بکارگیری 57

نمودار4-4- فراوانی متغیرنوع استخدام بارفتار بکارگیری 58

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید