جدید: پایان نامه بررسی نقش ارزشها، محوریت کار، تعهدسازمانی بر روی رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه

دانلود پایان نامه

پایان نامه برای اخذ درجه مدرک کارشناسی ارشد در رشته مدیریت آموزشی

عنوان:

مطالعه تأثیر ارزشها، محوریت کار، تعهدسازمانی بر روی رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه ایلام در سال تحصیلی 94-93.

استاد راهنما:

محمد حسنی

خرداد 1394

پایان نامه

(مقطع کارشناسی ارشد)

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده

پژوهش حاضر با هدف مطالعه تأثیر ارزش ها، محوریت کار،تعهد سازمانی بر روی رفتارهای شهروندی سازمانی در بین کارکنان دانشگاه ایلام انجام گردید. این پژوهش از نظر نوع توصیفی و از لحاظ روش، همبستگی از نوع مدل یابی علی (مدل یابی معادلات ساختاری) می باشد. روش نمونه گیری، تصادفی طبقه ای می باشد. حجم جامعه­ی آماری 400 نفر بود که برای تعیین حجم نمونه از جدول کرجسی و مورگان بهره گیری گردید که مطابق این جدول 196 نفر بعنوان نمونه انتخاب گردید. برای جمع آوری داده ها، از پرسشنامه های رفتار شهروندی سازمانی (پودساکف و همکاران، 1990 بر اساس ابعاد پنج گانه ارگان 1988)، محوریت کار (هرسچ فیلد و فیلد، 2000)، تعهد سازمانی (آلن و می یر، 1991) و ارزش های فردی (شوارتز، 2006) بهره گیری گردید. و داده ها با روش مدل یابی معادلات ساختاری تحلیل گردید. ضریب پایایی مقیاس ارزش های فردی بر اساس آلفای کرونباخ در پژوهش حاضر 94/، برای مقیاس تعهد سازمانی 71/، برای رفتار شهروندی سازمانی 86/، و ضریب پایایی مقیاس محوریت کار 84/ می باشد. نتایج حاکی از این بود که مدل رفتار شهروندی سازمانی می تواند مدلی روا و معتبر در جامعه­ی پژوهش باشد. مطالعه ضرایب مسیر نشان داد که ارزش های فردی اثر مستقیم و مثبت بر رفتار شهروندی سازمانی دارد. اثر مستقیم تعهد سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی تایید نشد هر چند که مقدار این اثر مثبت بود. مسیر محوریت کار بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان مثبت و معنی دار می باشد. بر این اساس می توان نتیجه گرفت، برای افزایش میزان رفتار شهروندی سازمانی کارکنان بایستی در سازمان ها بر ارزش های فردی تاکید گردد و شرایطی فراهم گردد تا کارکنان بر مبنای ارزش های فردی کار کنند. همچنین تمرکز کارکنان بر کارشان به افزایش رفتار شهروندی سازمانی کمک می کند یعنی، قرار دادن کار بعنوان یک محور در زندگی، عاملی موثر در افزایش رفتار شهروندی به شمار می رود.

کلمات کلیدی:ارزش های فردی، محوریت کار، تعهد سازمانی، رفتار شهروندی سازمانی، کارکنان، دانشگاه ایلام.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………1

1-2 اظهار مسئله…………………………………………………………………………………………………………………………………………………2

1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………7

1-4 اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………18

1-4-1 اهداف کلی………………………………………………………………………………………………………………………………………….18

1-4-2 اهداف ویژه………………………………………………………………………………………………………………………………………….18

1-5فرضیه های پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………….18

1-6کاربردهای پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………18

1-7تعاریف مفهومی متغیرها………………………………………………………………………………………………………………………….19

1-7-1 رفتار شهروندی سازمانی……………………………………………………………………………………………………………………..19

1-7-2 ارزشهای فردی……………………………………………………………………………………………………………………………………20

1-7-3 تعهد سازمانی………………………………………………………………………………………………………………………………………21

1-7-4 محوریت کار………………………………………………………………………………………………………………………………………..22

1-8 تعاریف عملیاتی متغیرها…………………………………………………………………………………………………………………………22

1-8-1 رفتار شهروندی سازمانی……………………………………………………………………………………………………………………..22

1-8-2 ارزشهای فردی……………………………………………………………………………………………………………………………………22

1-8-3 تعهد سازمانی………………………………………………………………………………………………………………………………………24

1-8-4 محوریت کار………………………………………………………………………………………………………………………………………..24

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش

2-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………26

2-2 تعهد سازمانی…………………………………………………………………………………………………………………………………………..27

2-2-1 فرآیند تعهد سازمانی…………………………………………………………………………………………………………………………28

2-2-2 دیدگاه های نظری عوامل موثر بر تعهد سازمانی……………………………………………………………………………….30

2-2-2-1 دیدگاه اول………………………………………………………………………………………………………………………………………32

2-2-2-2 دیدگاه دوم……………………………………………………………………………………………………………………………………..34

2-2-3 ادبیات پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………..34

2-2-4 دیدگاه تک بعدی درمورد مفهوم تعهد سازمانی…………………………………………………………………………………..36

2-2-5 مدل های چند بعدی تعهد سازمانی…………………………………………………………………………………………………..37

2-2-5-1 مدل ارایلی و چتمن……………………………………………………………………………………………………………………….37

2-2-5-2 مدل می یر و آلن……………………………………………………………………………………………………………………………37

2-2-5-3 مدل مایر و شورمن…………………………………………………………………………………………………………………………37

2-2-5-4 مدل آنجل و پری……………………………………………………………………………………………………………………………38

2-2-5-5 مدل بالفور و وکسلر………………………………………………………………………………………………………………………..38

2-2-6 عوامل موثر بر تعهد سازمانی………………………………………………………………………………………………………………38

2-2-6-1 ویژگی های شخصی موثر بر تعهد سازمانی……………………………………………………………………………………38

2-2-6-2 خصوصیات شغلی و تعهد سازمانی…………………………………………………………………………………………………39

2-2-6-3 تاثیر روابط گروهی و ارتباط با رهبر بر تعهد سازمانی…………………………………………………………………….40

2-2-6-4 ویژگی های سازمان و تعهد سازمانی……………………………………………………………………………………………..40

2-2-6-5 وضعیت تأثیر و تعهد سازمانی………………………………………………………………………………………………………..41

2-2-6-6 عوامل موثر دیگر در افزایش تعهد سازمانی از دیدگاه استیرز و پورتر (1983)…………………………….41

2-2-7 دیدگاه هایی در مورد کانون های تعهد سازمانی……………………………………………………………………………….42

2-2-7-1 دیدگاه ریچرز………………………………………………………………………………………………………………………………….42

2-2-7-2 دیدگاه بکر و بیلینگس…………………………………………………………………………………………………………………..43

2-2-8 راهکارهایی برای افزایش تعهد در سازمان………………………………………………………………………………………….44

2-3 رفتار شهروندی سازمانی………………………………………………………………………………………………………………………….45

2-3-1 تعریف شهروندی…………………………………………………………………………………………………………………………………50

2-3-2 دیدگاه های نظریه پردازان درمورد مفهوم رفتار شهروندی سازمانی…………………………………………………..51

2-3-2-1 دیدگاه چستر بارنارد در رفتار شهروندی سازمانی…………………………………………………………………………51

2-3-2-2 دیدگاه کاتز و کاهن در رفتار شهروندی سازمانی………………………………………………………………………….51

2-3-2-3 دیدگاه اسمیت………………………………………………………………………………………………………………………………..52

2-3-2-4 دیدگاه گراهام…………………………………………………………………………………………………………………………………53

2-3-2-5 دیدگاه کوپمن………………………………………………………………………………………………………………………………..54

2-3-2-6 دیدگاه پودساکف و همکاران………………………………………………………………………………………………………….55

2-3-2-7 دیدگاه اسپکتور و فوکس……………………………………………………………………………………………………………….55

2-3-3 رفتار شهروندی سازمانی و همبسته های آن در سازمان……………………………………………………………………56

2-3-3-1 رضایت شغلی و رفتار شهروندی سازمانی………………………………………………………………………………………56

2-3-3-2 تأثیر عدالت سازمانی در بروز رفتار شهروندی سازمانی………………………………………………………………..57

2-3-3-3 فرهنگ سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی………………………………………………………………………………….57

2-3-3-4 ویژگی های شغلی و رفتار شهروندی سازمانی………………………………………………………………………………57

2-3-3-5 جنسیت و رفتار شهروندی سازمانی……………………………………………………………………………………………….58

2-3-3-6 سن و رفتار شهروندی سازمانی………………………………………………………………………………………………………58

2-3-3-7 تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی……………………………………………………………………………………..58

2-3-3-8 سبک رهبری و رفتار شهروندی سازمانی………………………………………………………………………………………60

2-3-3-9 ارتباط ارتباط فرافردی و رفتار شهروندی سازمانی………………………………………………………………………….60

2-3-3-10 دینداری و رفتار شهروندی سازمانی……………………………………………………………………………………………61

2-3-3-11 ارتباط عدالت سازمانی و رفتارهای شهروندی سازمانی……………………………………………………………..61

2-3-3-12 ارتباط­ی سلامت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی………………………………………………………………….62

2-3-3-13 تأثیر رهبری تحولی در رفتار شهروندی سازمانی……………………………………………………………………….62

2-3-3-14 ارتباط رفتار شهروندی سازمانی و توانمند سازی کارکنان……………………………………………………………64

2-3-3-15 دینداری و تعهد سازمانی……………………………………………………………………………………………………………..64

2-3-4 دو رویکرد اصلی رفتار شهروندی سازمانی………………………………………………………………………………………….64

2-3-4-1 رفتار شهروندی سازمانی در قالب فرق بین رفتارهایی در تأثیر و فرانقش………………………………….64

2-3-4-2 تمام رفتارهای مثبت در داخل سازمان………………………………………………………………………………………….65

2-3-5 ابعاد رفتار شهروندی سازمانی…………………………………………………………………………………………………………….65

2-3-5-1 ابعاد جهانی رفتار شهروندی سازمانی…………………………………………………………………………………………….65

2-3-5-2 ابعاد محلی رفتار شهروندی سازمانی……………………………………………………………………………………………..65

2-3-6 عوامل تاثیرگذار بر رفتار شهروندی سازمانی………………………………………………………………………………………66

2-3-7 مولفه های رفتار شهروندی سازمانی…………………………………………………………………………………………………. 68

2-3-7-1 آداب اجتماعی………………………………………………………………………………………………………………………………..69

2-3-7-2 وجدان کاری…………………………………………………………………………………………………………………………………..69

2-3-7-3 نوع دوستی……………………………………………………………………………………………………………………………………..69

2-3-7-4 جوانمردی……………………………………………………………………………………………………………………………………….70

2-3-7-5 نزاکت (تکریم و تکریم)…………………………………………………………………………………………………………………70

2-3-8 پیامدهای رفتار شهروندی سازمانی…………………………………………………………………………………………………….70

2-4 ارزش ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..71

2-4-1 مفهوم ارزش ها……………………………………………………………………………………………………………………………………72

2-4-2 نظریه­ی ساختار ارزشی شوارتز…………………………………………………………………………………………………………..77

2-4-3 ارزش های سطح فردی شوارتز (1996)…………………………………………………………………………………………….78

2-4-4ساختار روابط ارزش…………………………………………………………………………………………………………………………….80

2-4-5 فرایند ارتباط دهنده ارزش ها…………………………………………………………………………………………………………….81

2-4-6ماهیت و طبیعت ارزش ها………………………………………………………………………………………………………………….82

2-5 مفهوم محوریت کار………………………………………………………………………………………………………………………………….84

2-5-1 پیشینه­ی پژوهش و مبانی بنیادی مفهوم محوریت کار………………………………………………………………………87

2-5-2 پیشینه و سابقه­ی محوریت کار………………………………………………………………………………………………………….89

2-5-3 پیامدها و عواقب محوریت کار…………………………………………………………………………………………………………….91

2-5-3-1 رضایت شغلی………………………………………………………………………………………………………………………………….91

2-5-3-2 ساعات کاری…………………………………………………………………………………………………………………………………..91

2-5-3-3 تعهد سازمانی………………………………………………………………………………………………………………………………….92

2-5-3-4 درگیری کاری…………………………………………………………………………………………………………………………………93

2-5-4 نظریه­ی محوریت کار………………………………………………………………………………………………………………………….93

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

2-5-5 محوریت کار و ارتباط آن با سلامت فردی…………………………………………………………………………………………94

2-5-5-1 سطح فردی…………………………………………………………………………………………………………………………………….94

2-5-5-2 سطح اجتماعی……………………………………………………………………………………………………………………………….84

2-5-6 محوریت کار در تناسبات جنسیتی…………………………………………………………………………………………………….96

2-6 تحقیقات انجام شده در داخل ………………………………………………………………………………………………………………..98

2-7 تحقیقات انجام شده در خارج……………………………………………………………………………………………………………….101

2-8 اختصار­ی فصل دوم در قالب مدل مفهومی………………………………………………………………………………………….104

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

3-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….108

3-2جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………………………………………108

3-3روش نمونه گیری و حجم نمونه…………………………………………………………………………………………………………….108

3-4 ابزارهای اندازه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………….109

3-4-1 مقیاس ارزش های فردی………………………………………………………………………………………………………………….109

3-4-2 پایایی و روایی پرسشنامه ارزش های فردی………………………………………………………………………………….. 110

3-4-2 مقیاس تعهد سازمانی……………………………………………………………………………………………………………………….110

3-4-2-1 پایایی و روایی پرسشنامه تعهد سازمانی……………………………………………………………………………………..111

3-4-3 مقیاس رفتار شهروندی سازمانی………………………………………………………………………………………………………111

3-4-3-1 پایایی و روایی پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی…………………………………………………………………….111

3-4-4 مقیاس محوریت کار…………………………………………………………………………………………………………………………111

3-4-4-1 پایایی و روایی پرسشنامه محوریت کار……………………………………………………………………………………….112

3-5 ساختار پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………………………………………112

3-6 روش جمع آوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………………….113

3-6-1 مطالعات کتابخانه ای………………………………………………………………………………………………………………………..113

3-6-2 روش میدانی……………………………………………………………………………………………………………………………………..113

3-7 روش های تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………………………….113

3-8 روش اجرا………………………………………………………………………………………………………………………………………………114

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….116

4-2توصیف شرکت کنندگان………………………………………………………………………………………………………………………..116

4-3 شاخص های توصیفی……………………………………………………………………………………………………………………………119

4-4 مطالعه مفروضات مدل معادلات ساختاری…………………………………………………………………………………………..120

4-4-1 نرمال بودن متغیرها………………………………………………………………………………………………………………………….120

4-4-2 ارتباط خطی……………………………………………………………………………………………………………………………………….120

4-5 همبستگی بین متغیرهای درونزا و برونزا……………………………………………………………………………………………..121

4-6 پیش بینی کننده های رفتار شهروندی سازمانی………………………………………………………………………………….122

4-6-1  اثرهای مستقیم……………………………………………………………………………………………………………………………….125

4-6-1-1 فرضیه اول…………………………………………………………………………………………………………………………………….126

4-6-1-2 فرضیه دوم……………………………………………………………………………………………………………………………………126

4-6-1-3 فرضیه سوم…………………………………………………………………………………………………………………………………..126

4-6- 2 اثرهای کل……………………………………………………………………………………………………………………………………….127

4-6-3مقایسه اثرهای مستقیم، غیر مستقیم، کل و میزان واریانس تبیین شده­ی متغیرها……………………..127

4-6  آزمون برازش مدل رفتار شهروندی سازمانی………………………………………………………………………………………128

4-7-1 فرضیه چهارم……………………………………………………………………………………………………………………………………129

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

4-8 جمع بندی و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………130

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….133

5-2 اختصار­ی نتایج پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………….133

5-3بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………….134

5-4پیشنهادهایی در راستای پژوهش……………………………………………………………………………………………………………138

5-4-1پیشنهادهای کاربردی………………………………………………………………………………………………………………………..138

5-4-2پیشنهادهای پژوهشی………………………………………………………………………………………………………………………..139

5-5 محدودیت های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………….. 139

منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..142

منابع انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………………………………..152

فهرست جداول

جدول 3-1: توزیع سوالات ارزش های فردی……………………………………………………………………………………………….111

جدول 3-9: مقیاس درجه بندی سوال های ارزش های فردی، تعهد سازمانی، رفتار شهروندی سازمانی، محوریت کار بر اساس مقیاس لیکرت…………………………………………………………………………………………………………..112

جدول 4-1: شاخص های توصیفی متغیرهای پژوهش………………………………………………………………………………..119

جدول 4-2: ماتریس همبستگی متغیرهای درونزا و برونزا…………………………………………………………………………..122

جدول 4-3: برآورد ضرایب اثرهای مستقیم………………………………………………………………………………………………….126

جدول 4-4: برآورد ضرایب اثرات کل……………………………………………………………………………………………………………127

جدول 4-5: اثر مستقیم، غیرمستقیم، اثر کل و واریانس تبیین شده رفتار شهروندی سازمانی…………………128

جدول 4-6: شاخص های برازش مدل رفتار شهروندی سازمانی…………………………………………………………………129

جدول 4-7: ضرایب رگرسیون، خطای معیار و مقدار (t) محاسبه شده رفتار شهروندی سازمانی……………..13

فهرست اشکال

شکل 1-1: مدل مفهومی رفتار شهروندی سازمانی …………………………………………………………………………………………7

شکل 4-1: مدل رفتار شهروندی سازمانی خروجی لیزرل……………………………………………………………………………124

شکل 4-2: مدل رفتار شهروندی سازمانی……………………………………………………………………………………………………125

فهرست نمودارها

نمودار 4-1: توزیع فراوانی شرکت کنندگان بر حسب جنسیت…………………………………………………………………..116

نمودار 4-2: توزیع فراوانی شرکت کنندگان بر حسب میزان سن……………………………………………………………….117

نمودار 4-3: توزیع فراوانی شرکت کنندگان بر اساس مدرک تحصیلی کارکنان…………………………………………118

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید