پژوهش: پایان نامه بررسی نقش دوره های آموزش ضمن خدمت بر عملکرد دبیران مقطع متوسطه(دوره دوم)نظری منطقه هجده سازمان آموزش و پرورش

دانلود پایان نامه

این پژوهش در جهت مطالعه تأثیر آموزش های ضمن خدمت بر عملکرد دبیران مقطع متوسطه (دوره دوم ) آموزش و پرورش منطقه هجده شهر تهرا ن در ارتباط با افزایش دانش ، مهارت ، کارایی شغلی و همچنین رفتار سازمانی آنها صورت گرفته می باشد.جامعه آماری این پژوهش شامل دبیران شرکت کننده در دوره های آموزشی منطقه هجده می باشند که تعداد آنها230 نفر بوده و از روش  نمونه گیری تصادفی 175 نفر با بهره گیری از فرمول حجم جامعه محدودانتخاب گردیده می باشد.روش پژوهش توصیفی و پیمایشی می باشد. ابزار پژوهش پرسشنامه که روایی محتوا با بهره گیری از صاحبنظران فن، متخصصین در جامعه مورد مطالعه ، اساتید به تائید رسیده می باشد. و پایایی پرسشنامه ازروش آلفای کرونباخ بدست آمد. و با بهره گیری از نرم افزار spss  وبا بهره گیری از آزمون کولموگروف- اسمیرنف نرمال بودن متغیر های پژوهش مطالعه گردید. و با بهره گیری از آزمون دوجمله ای  فرضیه ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.و با بهره گیری از آزمون فرید من و ملاک آنتروپی مؤلفه های عملکرد (متغیر وابسته ) رتبه بندی گردید.و نتایج حاصل در مورد این پژوهش به توضیح ذیل می باشد.

1- آموزش ضمن خدمت بر دانش شغلی دبیران سازمان تأثیر دارد.

2- آموزش ضمن خدمت بر مهارت شغلی دبیران سازمان تأثیر دارد.

3- آموزش ضمن خدمت بر رفتار سازمانی دبیران سازمان تأثیر دارد.

4- آموزش ضمن خدمت بر کارایی دبیران سازمان تأثیر دارد.

5- آموزش ضمن خدمت بر عملکرد دبیران سازمان تأثیر دارد.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

و در آزمون فرید من و ملاک آنتروپی این نتیجه بدست آمد که دانش شغلی در الویت اول قرار دارد، کارایی در الویت دوم ، مهارت در الویت آخر قرار دارد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

 

فصل اول

کلیات پژوهش

مقدمه:

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید