دانلود فرمت ورد:پایان نامه بررسی نقش پیش‌بینی کننده‌ی ویژگی‌های شخصیتی در اقدام به خودکشی در مراجعین اورژانس بیمارستان ‌های شهرستان بندرعباس

دانلود پایان نامه

واحد علوم و تحقیقات هرمزگان

پایان نامه کارشناسی ارشد( M.A ) رشته روانشناسی بالینی

موضوع:

مطالعه تأثیر پیش‌بینی کننده‌ی ویژگی‌های شخصیتی در اقدام به خودکشی در مراجعین اورژانس بیمارستان ‌های شهرستان بندرعباس

استاد راهنما :

دکتر سید حمزه صدیق

 

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

1-1مقدمه. 1

1-2بیان مساله. 2

1-3اهمیت و ضرورت پژوهش.. 7

1-3-1اهداف پژوهش… 9

1-3-2-اهداف کلی: 9

1-4سوالات و فرضیه های پژوهش… 10

1-4-1-سوال های پژوهش: 10

1-5فرضیه‏های پژوهش: 10

1-6متغیرهای پژوهش.. 10

1-6-1-تعریف مفهومی و عملیاتی.. 11

1-6-2-تعریف مفهومی ویژگی های شخصیتی.. 11

2-1مقدمه. 14

2-2تعریف خودکشی.. 15

2-3افکار خودکشی.. 17

2-4اقدام به خودکشی.. 18

2-5تاریخچه مربوط به خودکشی.. 19

2-6نشانه‌های هشدار دهنده در خودکشی.. 21

2-7علل خودکشی.. 22

2-8علل خودکشی در ایران. 25

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

2-نظریه­های خودکشی.. 26

2-9-1-نظریه­های روان تحلیلگری.. 26

2-9-2-نظریه رفتاری.. 27

2-9-3-نظریه شناختی.. 27

2-9-4-نظریه یادگیری.. 28

2-9-5-نظریه جامعه شناختی.. 28

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

2-10شخصیت.. 30

2-11اصطلاحات معادل شخصیت.. 32

2-2دیدگاه‌هایی درمورد شخصیت.. 33

2-12-1-دیدگاه روانکاوی.. 33

2-12-2-دیدگاه پدیدارشناختی.. 34

2-12-3-رویکرد شناختی.. 36

2-12-4-دیدگاه بشر‌گرایی.. 36

2-12-5دیدگاه یادگیری یا رویکرد رفتاری.. 37

2-12-6-رویکرد یادگیری اجتماعی.. 38

2-12-7-دیدگاه پردازش اطلاعات.. 38

2-12-8-دیدگاه صفات.. 39

2-13مدل پنج عاملی شخصیت.. 40

2-13-1-پیشینه تاریخی مدل پنج عاملی شخصیت.. 40

2-13-2-چشم اندازی نظری به الگوی پنج عاملی.. 44

2-13-3-ابعاد شخصیت در الگوی پنج عاملی.. 45

2-14پیشینه شناسی عاملها در سایر الگوهای شخصیت.. 53

2-15پیشینه­ی پژوهشی.. 54

2-15-1-پیشینه­ی خارجی.. 54

2-15-2-پیشینه­ی داخلی.. 55

2-16مدل پژوهش.. 57

3-1مقدمه. 58

3-2روش و طرح پژوهش.. 58

3-3جامعه آماری و حجم نمونه. 58

3-4روش جمع­آوری اطلاعات.. 58

3-5ابزار گردآوری اطلاعات.. 59

3-5-1-پرسشنامه شخصیتی نئو ( NEO-FFI) 59

3-6روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 60

4-1مقدمه. 61

2-4بررسی ویژگی های جمعیت شناختی نمونه آماری.. 61

4-2-1-جنسیت.. 61

4-2-2-وضعیت تأهل. 62

4-2-3-تحصیلات.. 63

4-2-4-سن.. 64

4-3یافته­های توصیفی.. 65

4-4تحلیل استنباطی.. 66

4-5آماره های طبقه بندی.. 69

5-1مقدمه. 71

5-2بحث و نتیجه‌گیری.. 71

5-3جمع­بندی.. 75

5-4محدودیتهای پژوهش… 75

5-5پیشنهادات کاربردی.. 76

5-6پیشنهادات پژوهشی.. 77

منابع .……………………………………………………………………………………………………………………………78

پیوست……………………………………………………………………………………….. 87

چکیده لاتین ……………………………………………………………………………………………………………. 90
فهرست جداول

جدول ‏2‑1: مقیاسها، جنبه ها و همبستههای سیاهه صفات نئو پی آی آر: برونگرایی.. 46

جدول ‏2‑2: مقیاسها، جنبهها و همبستههای سیاهه صفات نئو پی آی آر: سازگاری.. 47

جدول ‏2‑3: مقیاسها، جنبه ها و همبستههای سیاهه صفات نئو پی آی آر:وظیفهشناسی.. 49

جدول ‏2‑4: مقیاسها، جنبهها و همبستههای سیاهه صفات نئو پی آی آر: روانرنجورخویی.. 51

جدول ‏2‑5: مقیاسها، جنبهها و همبستههای سیاهه صفات نئو پی آی آر: گشودگی.. 52

جدول ‏3‑1: پایایی مقیاس NEO-FFI در مطالعات مختلف… 59

جدول ‏4‑1: توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب جنسیت.. 61

جدول ‏4‑2: توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب جنسیت.. 62

جدول ‏4‑3: توزیع فراوانی پاسخ دهندگان برحسب متغیر تحصیلات.. 63

جدول ‏4‑4: توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب سن.. 64

جدول ‏4‑5: دادههای توصیفی برای ویژگیهای شخصیتی در در دو گروه اقدام کننده به خودکشی و عادی.. 65

جدول ‏4‑6: نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف.. 66

جدول ‏4‑7: نتایج آزمون برابری میانگین گروه ها 67

جدول ‏4‑8: ارزش ویژه و همبستگی متعارف.. 67

جدول ‏4‑9: آزمون تابع با لامبدای ویلکز. 68

جدول ‏4‑10: ضرایب استاندارد شده برای متغیرهای موجود در تابع تشخیص…. 68

جدول ‏4‑11: ضرایب ساختاری برای متغیرهای موجود در تابع تشخیص…. 69

جدول ‏4‑12: جدول طبقه بندی گروه ها 70
فهرست اشکال

شکل ‏2‑2: مدل مفهومی پژوهش. 57

شکل ‏4‑1: درصد فراوانی مربوط به جنسیت.. 62

شکل ‏4‑2: درصد فراوانی مربوط به وضعیت تأهل. 63

شکل ‏4‑3: توزیع فراوانی پاسخ دهندگان برحسب متغیر تحصیلات.. 64

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید