دانلود: پایان نامه بررسی نقش پیش بینی کننده ی اختلالات شخصیت و اختلالات خلقی در اقدام به خودکشی در مراجعین بیمارستان های شهرستان بندرعباس

دانلود پایان نامه

واحد علوم و تحقیقات هرمزگان

پایان نامه کارشناسی ارشد( M.A ) رشته روانشناسی بالینی

موضوع:

مطالعه تأثیر پیش بینی کننده ی اختلالات شخصیت و اختلالات خلقی در اقدام به خودکشی در مراجعین بیمارستان های شهرستان بندرعباس

استاد راهنما :

دکتر سید همزه صدیق

 

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

1-1مقدمه. 2

1-2بیان مساله. 3

1-3ضرورت و اهمیت پژوهش.. 7

1-4اهداف پژوهش… 11

1-5فرضیه های پژوهش… 11

1-6متغیرهای پژوهش… 12

1-6-1-تعریف مفهومی و عملیاتی.. 12

1-6-2-اختلالات خلقی.. 12

1-6-3-اختلالات شخصیت.. 13

1-6-4-اقدام به خودکشی.. 14

1-2مقدمه. 16

2-2تعریف خودکشی و افکار خودکشی.. 16

2-3اقدام به خودکشی.. 17

2-4عوامل خطر در خودکشی کامل.. 18

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

2-5علایم هشداردهنده خودکشی.. 18

2-6نشانه­های مرتبط با خودکشی.. 19

2-7انگیره برای خودکشی.. 20

2-8علل خودکشی.. 21

2-9علل خودکشی در ایران. 23

2-10نظریه­های خودکشی.. 24

2-10-1-نظریه اشنایدمن.. 24

2-10-2-نظریه فروید. 25

2-10-3-کارن هورنای.. 26

2-10-4-دیدگاه جامعه شناسی.. 27

2-11اختلالات شخصیت.. 28

2-11-1-گروه اول (A) 29

2-11-2گروه دوم (B) 34

2-11-3-سومین گروه  (C) 40

2-12اختلالات شخصیت و خودکشی.. 43

2-13اختـلالات خلقـی یا عاطفـی.. 44

2-13-1-اختلالات افسردگی.. 46

2-13-2-اختلالات دوقطبی(شیدایی- افسردگی) 47

2-14رابطه اختلالات شخصیتی با اقدام به خودکشی.. 49

2-15پیشینه­ی پژوهشی.. 50

2-15-1تحقیقات انجام گرفته در خارج کشور. 50

2-15-2-تحقیقات انجام گرفته در داخل کشور. 54

2-16مدل پژوهش.. 57

3-1مقدمه. 59

3-2روش  پژوهش.. 59

3-3جامعه آماری و حجم نمونه. 59

3-4روش جمع­آوری اطلاعات.. 60

3-5ابزار گردآوری اطلاعات.. 60

3-6روش تعیین پایایی (قابلیت اعتماد) 62

3-7روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 63

4-1مقدمه. 65

2-4بررسی ویژگی های جمعیت شناختی نمونه آماری.. 65

4-2-1-جنسیت.. 65

4-2-2-وضعیت تأهل. 66

4-2-3-تحصیلات.. 67

4-2-4-سن.. 68

4-3یافته­های توصیفی.. 69

4-4تحلیل استنباطی.. 70

4-4-1-اختلالات شخصیت.. 70

4-4-2-آماره های طبقه بندی.. 74

4-4-3-برآوردهای پارامتر. 76

4-4-4-جدول طبقه بندی.. 77

5-1مقدمه. 80

5-2بحث و نتیجه‌گیری.. 80

5-3جمع­بندی.. 84

5-4محدودیت های پژوهش.. 85

5-5پیشنهادات کاربردی.. 85

5-6پیشنهادات پژوهشی.. 85

منابع و مأخذ. 87

پیوست.. 93
فهرست جداول

جدول ‏4‑1: توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب جنسیت.. 65

جدول ‏4‑2: توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب جنسیت.. 66

جدول ‏4‑3: توزیع فراوانی پاسخ دهندگان برحسب متغیر تحصیلات.. 67

جدول ‏4‑4: توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب سن.. 68

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

جدول ‏4‑5: دادههای توصیفی برای اختلالات شخصیتی در در دو گروه اقدام کننده به خودکشی و عادی.. 70

جدول ‏4‑6: نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف.. 71

جدول ‏4‑7: نتایج آزمون برابری میانگین گروه ها 72

جدول ‏4‑8: ارزش ویژه و همبستگی متعارف.. 73

جدول ‏4‑9: آزمون تابع با لامبدای ویلکز. 73

جدول ‏4‑10: ضرایب استاندارد شده برای متغیرهای موجود در تابع تشخیص…. 73

جدول ‏4‑11: ضرایب ساختاری برای متغیرهای موجود در تابع تشخیص…. 74

جدول ‏4‑12: جدول طبقه بندی گروه ها 75

جدول ‏4‑13: نتایج آزمون نسبت درست نمایی  مربوط به برازش مدل و میزان واریانس تبیین شده توسط مدل. 76

جدول ‏4‑14: برآورد پارامترها 76

جدول ‏4‑15: جدول طبقه بندی.. 78
فهرست اشکال

شکل ‏2‑1: نمودار طبقه بندی اختلالات خلقی.. 46

شکل ‏2‑2: مدل مفهومی پژوهش. 57

شکل ‏4‑1: درصد فراوانی مربوط به جنسیت.. 66

شکل ‏4‑2: درصد فراوانی مربوط به وضعیت تأهل. 67

شکل ‏4‑3: توزیع فراوانی پاسخ دهندگان برحسب متغیر تحصیلات.. 68

شکل ‏4‑4: درصد فراوانی افراد اقدام کننده به خودکشی بر حسب سن.. 6

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید