دانلود: پایان نامه بررسی واژه عشق و وابسته های آن در دیوان صائب تبریزی

دانلود پایان نامه

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

گروه زبان و ادبیات فارسی

پایان نامه :

جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

عنوان :

مطالعه واژه عشق و وابسته های آن در دیوان

صائب تبریزی

استاد راهنما :

دکتر محمد حجت

 

استاد مشاور :

دکتر مجید حاجی زاده

زمستان 91

پایان نامه

(مقطع کارشناسی ارشد)

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                   صفحه

فصل اول

1-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 2

1-2-اظهار مسئله………………………………………………………………………………………………………………………………….. 3

1-3-اهمیت پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………….. 4

1-4-پیشینه پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………. 5

1-5- سوالات پژوهش………………………………………………………………………………………………………..5

1-6-فرضیات……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5

1-7-اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………… 6

1-8-روش پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………….. 6

فصل دوم

2-1- در آمد………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8

2-2- زندگی صائب……………………………………………………………………………………………………………………………… 11

2-3- ویژگی های عمده سبک صائب ……………………………………………………………………………………………….  13

2-3-1- تمثیل……………………………………………………………………………………………………………………………………. 13

2-3-2- حسن تعلیل………………………………………………………………………………………………………………………….. 14

2-3-3- مضمون یابی………………………………………………………………………………………………………………………….. 15

2-3-4- نزدیکی به زبان محاوره…………………………………………………………………………………………………………. 16

2-3-5- پیچیدگی و ابهام…………………………………………………………………………………………………………………… 16

2-3-6- کنایه………………………………………………………………………………………………………………………………………. 16

2-3-7-  ایهام……………………………………………………………………………………………………………………………………… 17

 

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                          صفحه

2-3-8- وابسته های عددی خاص…………………………………………………………………………………………………….. 17

2-5- عرفان وصائب…………………………………………………………………………………………………………………………….. 18

2-6- آثار صائب…………………………………………………………………………………………………………………………………… 20

 

فصل سوم

3-1- درآمد………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23

3-2- ریشه‌شناسی………………………………………………………………………………………………………………………………. 23

3-3-  انواع عشق………………………………………………………………………………………………………………………………. .27

3-3-1- عشق مجازی…………………………………………………………………………………………………………………………. 27

3-3-2- عشق حقیقی………………………………………………………………………………………………………………………… 29

فصل چهارم

4-1- درآمد………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 34

4-2- عشق و غم ………………………………………………………………………………………………………………………………..  34

4-3- عشق را نهان نتوان داشتن ………………………………………………………………………………………………………  37

4-4- عشق هدایت گر می باشد ………………………………………………………………………………………………………………  39

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

4-5- معشوق مجازی ………………………………………………………………………………………………………………………….  41

4-6- عاشق به دنیا و آخرت توجهی ندارد ……………………………………………………………………………………….  43

4-7- عشق در تمام کائنات جاری می باشد  ………………………………………………………………………………………… 45

4-8- هر کسی شایسته و محرم اسرار عشق نیست………………………………………………………………………… 46

4-9- عشق جنون الهی می باشد و با عقل ناسازگار می باشد  ……………………………………………………………………  48

4-10- عشق و ملامت ……………………………………………………………………………………………………………………….  50

4-11- دل دادن و جان بازی عشق …………………………………………………………………………………………………..  52

4-12- شهرت عالم گیر عشق  …………………………………………………………………………………………………………  54

4-13- دل نهان خانه عشق  ……………………………………………………………………………………………………………..  55

4-14- تاثیر فراق و وصال بر عاشق…………………………………………………………………………………………………… 57

4-15- در عشق هم کشش شرط می باشد هم کوشش ………………………………………………………………………  59

4-16- نگاه ویژه ی صائب به عشق …………………………………………………………………………………………………..  60

4-17-  عشق حقیقی و سعادت واقعی …………………………………………………………………………………………….  62

4-18- دوری از منیت با داروی عشق ………………………………………………………………………………………………  63

4-19- عاشقی و صبوری ……………………………………………………………………………………………………………………  64

4-20- حسن و عشق …………………………………………………………………………………………………………………………  65

4-21- عشق و تسلیم ………………………………………………………………………………………………………………………..  67

4-22- عشق با زهد جمع نمی گردد…………………………………………………………………………………………………. 68

4-23- عشق ازلی می باشد ……………………………………………………………………………………………………………………..  69

4-24- عشق و شادی …………………………………………………………………………………………………………………………  70

4-25- راز داری و سکوت پیش روی عشق ………………………………………………………………………………………..  71

4-26- اتحاد عاشق و معشوق ……………………………………………………………………………………………………………  73

4-27- عشق حیات بخش می باشد ………………………………………………………………………………………………………..  74

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                          صفحه

4-28- عشق محو کننده اختیار می باشد ………………………………………………………………………………………………  75

4-29-  عشق خطیر و خطرناک می باشد  …………………………………………………………………………………………….  76

4-30- عاشقان و سنگ کودکان ………………………………………………………………………………………………………..  77

4-31- عشق و بی قراری……………………………………………………………………………………………………………………. 78

4-32- هوا و هوس در عشق……………………………………………………………………………………………………………… 79

4-33- فیض عشق……………………………………………………………………………………………………………………………… 80

4-34- عشق و ادب ……………………………………………………………………………………………………………………………  80

4-35- عشق و روشندلی …………………………………………………………………………………………………………………..  82

4-36- بهره مندی از عشق ………………………………………………………………………………………………………………..  82

4-37- بهار یادآور عشق می باشد ……………………………………………………………………………………………………………  83

4-38- قدرت عشق بی نهایت می باشد ………………………………………………………………………………………………….  84

4-39- عشق و فرمانروایی ………………………………………………………………………………………………………………….  84

4-40- عشق و همت …………………………………………………………………………………………………………………………  85

4-41- راه عشق بیکران و بی نهایت می باشد………………………………………………………………………………………… 86

4-42- عشق و بی نشانی …………………………………………………………………………………………………………………..  87

4-43- عشق و شجاعت ……………………………………………………………………………………………………………………..  87

4-44- عشق و شهادت ………………………………………………………………………………………………………………………  88

4-45- خاصان عشق ………………………………………………………………………………………………………………………….  89

4-46- عشق ویکرنگی ………………………………………………………………………………………………………………………..  90

4-47- عاشق ، نصیحت ناپذیر …………………………………………………………………………………………………………..  90

4-48- بازتاب عشق از دل آدم بر عالم …………………………………………………………………………………………….  91

4-49- عشق کارگشای معضلات……………………………………………………………………………………………………….. 91

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                          صفحه

4-50- چشم خونریز معشوق…………………………………………………………………………………………………………….. 92

4-51- عشق و پیری…………………………………………………………………………………………………………………………… 92

4-52- عشق و پاکبازی ……………………………………………………………………………………………………………………..  93

4-53- عشق و اشک ………………………………………………………………………………………………………………………….  94

4-54- دوری از عشق غیر ممکن می باشد ……………………………………………………………………………………………  94

4-55- غیرت عشق…………………………………………………………………………………………………………………………….. 95

4-56- عشق و حضور ………………………………………………………………………………………………………………………… 96

4-57- عشق و فنا ………………………………………………………………………………………………………………………………  96

4-58- عشق و صدق قدم …………………………………………………………………………………………………………………  97

4-59- معشوق حقیقی ………………………………………………………………………………………………………………………  97

4-60- شور عشق ……………………………………………………………………………………………………………………………….  98

4-61- عشق و حیرت ………………………………………………………………………………………………………………………..  98

4-62- عشق و تامل و تعجیل ……………………………………………………………………………………………………………  99

4-63- جذب دلها با اکسیر عشق ……………………………………………………………………………………………………..  99

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید