دانلود فرمت word : پایان نامه بررسی وضعیت رقابت پذیری بین شرکت های بیمه در قالب یک مدل علّی

دانلود پایان نامه

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته: مدیریت بازرگانی -گرایش  مدیریت بیمه

عنوان:

مطالعه وضعیت رقابت پذیری بین شرکت های بیمه استان گیلان در قالب یک مدل علّی

استاد راهنما:

دکتر سید یحیی سید دانش

   سال:

  بهمن ماه 1393

پایان نامه

(مقطع کارشناسی ارشد)

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات پژوهش

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………….2

  • اظهار مسئله ……………………………………………………………………………………………………………………….3
  • ضرورت انجام پژوهش ……………………………………………………………………………………………………….4
  • اهداف پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………..6
  • سوالات پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………6
  • فرضیات پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………..7
  • الکوی نظری پژوهش ………………………………………………………………………………………………………….7
  • تعاریف علمی و عملیاتی متغیرها ……………………………………………………………………………………….8
  • روش شناسی پژوهش ……………………………………………………………………………………………………….10
  • قلمرو پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………….11

فصل دوم : ادبیات نظری پژوهش

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………..14

2-1 رقابت پذیری ……………………………………………………………………………………………………………………..15

2-1-1 سیر اندیشه های تکامل رقابت پذیری ………………………………………………………………………………..15

2-1-2 مفهوم رقابت …………………………………………………………………………………………………………………..15

2-1-3 مفهوم رقابت پذیری ………………………………………………………………………………………………………..16

2-1-4 تعاریف رقابت پذیری ……………………………………………………………………………………………………..18

2-1-5 سطوح رقابت پذیری ……………………………………………………………………………………………………….20

2-1-5-1 رقابت پذیری در سطح ملی ………………………………………………………………………………………….20

2-1-5-2 رقابت پذیری در سطح صنعت ………………………………………………………………………………………22

2-1-5-3 رقابت پذیری در سطح بنگاه …………………………………………………………………………………………24

2-1-6 نظریات رقابت پذیری ……………………………………………………………………………………………………..25

2-1-7 ابعاد و جنبه های رقابت پذیری …………………………………………………………………………………………29

2-1-8 عوامل موثر بر رقابت پذیری …………………………………………………………………………………………….31

2-1-8-1 عوامل محیطی …………………………………………………………………………………………………………….31

2-1-8-2 عوامل درون سازمانی …………………………………………………………………………………………………..32

2-1-8-3 عوامل ایجاد ارزش ادراکی ……………………………………………………………………………………………40

2-2 معرفی صنعت بیمه ………………………………………………………………………………………………………………42

2-2-1 پیدایش بیمه ……………………………………………………………………………………………………………………42

2-2-2 مفهوم بیمه ……………………………………………………………………………………………………………………..43

2-2-3 سیر تحول بیمه در جهان ………………………………………………………………………………………………….45

2-2-4 پیدایش و تحول بیمه در ایران …………………………………………………………………………………………..46

2-2-5 بیمه و تأثیر آن در اقتصاد …………………………………………………………………………………………………48

2-2-6 تاریخچه شرکتهای بیمه در ایران ……………………………………………………………………………………….51

2-3 پیشینه تحقیقات انجام شده در زمینه رقابت پذیری …………………………………………………………………..56

2-3-1 تحقیقات داخلی ………………………………………………………………………………………………………………54

2-3-2 تحقیقات خارجی …………………………………………………………………………………………………………….59

2-4 الگوی نطری پژوهش …………………………………………………………………………………………………………….61

2-5 جمع بندی ………………………………………………………………………………………………………………………….62

 

فصل سوم : روش شناسی پژوهش

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………..64

3-1 روش پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………….64

3-2 جامعه و نمونه آماری …………………………………………………………………………………………………………..64

3-2-1 جامعه آماری …………………………………………………………………………………………………………………..64

3-2-2 نمونه آماری ……………………………………………………………………………………………………………………65

3-3 روش های گردآوری داده ها و اطلاعات ………………………………………………………………………………..67

3-3-1 مطالعات کتابخانه ای ……………………………………………………………………………………………………….67

3-3-2 پرسشنامه ……………………………………………………………………………………………………………………….68

3-3-2-2 معرفی پرسشنامه …………………………………………………………………………………………………………69

3-4 روایی و پایایی پرسشنامه ……………………………………………………………………………………………………..69

3-4-1 تعیین پایایی پرسشنامه ……………………………………………………………………………………………………..70

3-4-2 تعیین روایی پرسشنامه ……………………………………………………………………………………………………..71

3-5 روش تجزیه تحلیل داده ها …………………………………………………………………………………………………..72

3-5-1 تحلیل عاملی تاییدی ………………………………………………………………………………………………………..72

3-5-2 مدل سازی معادلات ساختاری …………………………………………………………………………………………..72

3-6 جمع بندی ………………………………………………………………………………………………………………………….74

فصل چهارم : تجزیه تحلیل داده ها

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………..76

4-1 مطالعه توصیفی داده ها ………………………………………………………………………………………………………..76

4-2 مطالعه آمار استنباطی …………………………………………………………………………………………………………..86

4-2-1 مطالعه برازش مدل اندازه گیری ………………………………………………………………………………………..86

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

4-2-2 مطالعه فرضیه های پژوهش ………………………………………………………………………………………………..87

4-3 جمع بندی ………………………………………………………………………………………………………………………….96

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………..98

5-1 نتایج آمار توصیفی ……………………………………………………………………………………………………………….98

5-2 نتایج آمار استنباطی ………………………………………………………………………………………………………………99

5-3 بحث و نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………..103

5-4 پیشنهادات در راستای فرضیه های پژوهش ……………………………………………………………………………..106

5-5 نوآوری پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………… 110

5-6 محدودیت های پژوهش ……………………………………………………………………………………………………….111

5-7 پیشنهادات برای تحقیقات آتی …………………………………………………………………………………………….111

منابع و مأخذ فارسی …………………………………………………………………………………………………………………113

منابع و مأخذ انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………….116

ضمائم …………………………………………………………………………………………………………………………………….119

فهرست جدول ها

جدول 2-1 : عوامل و شاخص های رقابت پذیری …………………………………………………………………………22

جدول 2-2 : زنجیره ارزش پورتر …………………………………………………………………………………………………38

جدول 3-1 : معرفی سازمان ها …………………………………………………………………………………………………….65

جدول 3-2 : توصیف سوالات پرسشنامه ……………………………………………………………………………………….69

جدول 3-3 : آزمون ضریب آلفای کرونباخ جهت مطالعه پایایی ……………………………………………………….71

جدول 4-1 : توزیع گروه نمونه پژوهش بر حسب جنسیت ……………………………………………………………….76

جدول 4-2 : توزیع گروه نمونه پژوهش بر حسب سن ……………………………………………………………………..77

جدول 4-3 : توزیع گروه نمونه پژوهش بر حسب تحصیلات ……………………………………………………………78

جدول 4-4 : توزیع گروه نمونه بر حسب سابقه کار ……………………………………………………………………….79

جدول 4-5 : شاخص های مؤلفه عوامل خرد و ملی ……………………………………………………………………….80

جدول 4-6 : شاخص های مؤلفه توجه مبتنی بر منابع ……………………………………………………………………80

جدول 4-7 : شاخص های مؤلفه توجه مبتنی بر بازار ……………………………………………………………………81

جدول 4-8 : شاخص های مؤلفه توجه مبتنی بر دانش …………………………………………………………………..82

جدول 4-9 : شاخص های مؤلفه ارزش ادراکی رقبا و بازار ……………………………………………………………..82

جدول 4-10 : شاخص های مؤلفه ارزش ادراکی مشتری …………………………………………………………………83

جدول 4-11 : شاخص های مؤلفه عملکرد بنگاه در قبال بازار …………………………………………………………84

جدول 4-12 : شاخص های مؤلفه عملکرد درونی بنگاه ………………………………………………………………….84

جدول 4-13 : شاخص های مؤلفه عملکرد بنگاه در قبال مشتری ……………………………………………………..85

جدول 4-14 : شاخص های برازش برای مدل های اندازه گیری ………………………………………………………87

جدول 4-15 : ضریب مسیر و مطالعه فرضیه اصلی اول ………………………………………………………………….89

جدول 4-16 : ضریب مسیر و مطالعه فرضیه فرعی مربوط اصلی اول ……………………………………………….90

جدول 4-17 : ضریب مسیر و مطالعه فرضیه اصلی دوم ………………………………………………………………….90

جدول 4-18 : ضریب مسیر و مطالعه فرضیه فرعی اول مربوط اصلی دوم …………………………………………91

جدول 4-19 : ضریب مسیر و مطالعه فرضیه فرعی دوم مربوط اصلی دوم ………………………………………..92

جدول 4-20 : ضریب مسیر و مطالعه فرضیه فرعی سوم مربوط اصلی دوم ……………………………………….93

جدول 4-21 : ضریب مسیر و مطالعه فرضیه اصلی سوم …………………………………………………………………93

جدول 4-22 : ضریب مسیر و مطالعه فرضیه فرعی اول مربوط اصلی سوم ………………………………………..94

جدول 4-23 : ضریب مسیر و مطالعه فرضیه فرعی دوم مربوط اصلی سوم ……………………………………….95

جدول 4-24 : اختصار نتایج پژوهش ………………………………………………………………………………………………96

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

فهرست نمودارها و اشکال

نمودار 1-1 : الگوی نظری پژوهش …………………………………………………………………………………………………..8

نمودار 2-1 : چارچوب مفهومی رقابت پذیری ……………………………………………………………………………….26

شکل 2-1 : ابعاد سه گانه رقابت پذیری در بنگاه ……………………………………………………………………………29

شکل 2-2 : مدل توجه مبنتی بر منابع (میلر) ………………………………………………………………………………..34

نمودار 2-2 : الگوی نظری پژوهش …………………………………………………………………………………………………61

نمودار 4-1 : توزیع گروه نمونه پژوهش بر حسب جنسیت ……………………………………………………………….76

نمودار 4-2 : توزیع گروه نمونه پژوهش بر حسب سن ……………………………………………………………………..77

نمودار 4-3 : توزیع گروه نمونه پژوهش بر حسب تحصیلات ……………………………………………………………78

نمودار 4-4 : توزیع گروه نمونه پژوهش بر حسب سابقه کار ……………………………………………………………..79

نمودار 4-5 : شاخص های مؤلفه عوامل خرد و ملی ……………………………………………………………………….80

نمودار 4-6 : شاخص های مؤلفه توجه مبتنی بر منابع ……………………………………………………………………81

نمودار 4-7 : شاخص های مؤلفه توجه مبتنی بر بازار ……………………………………………………………………81

نمودار 4-8 : شاخص های مؤلفه توجه مبتنی بر دانش …………………………………………………………………..82

نمودار 4-9 : شاخص های مؤلفه ارزش ادراکی رقبا و بازار ……………………………………………………………..83

نمودار 4-10 : شاخص های مؤلفه ارزش ادراکی مشتری …………………………………………………………………83

نمودار 4-11 : شاخص های مؤلفه عملکرد بنگاه در قبال بازار …………………………………………………………84

نمودار 4-12 : شاخص های مؤلفه عملکرد درونی بنگاه ………………………………………………………………….85

نمودار 4-13 : شاخص های مؤلفه عملکرد بنگاه در قبال مشتری ……………………………………………………..85

شکل 4-1 : مدل پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………86

شکل 4-2 : محاسبات بارهای عاملی و ضرائب خطا ……………………………………………………………………….88

شکل 4-3 : محاسبات آماره تی ……………………………………………………………………………………………………8

چکیده

در عصر جهانی شدن ، رقابت پذیری موضوعی مهم در بین سیاست گذاران بوده و وسیله ای برای نیل به رشد اقتصادی مطلوب و توسعه پایدار قلمداد می گردد. پس هدف صنایع از رقابت پذیری ، دستیابی به موقعیتی ممتاز از لحاظ عملکرد در بازار می باشد. کلید این مسئله مطالعه و سنجش عوامل موثر بر رقابت پذیری می باشد. صنعت بیمه از ارکان فعالیت های اقتصادی می باشد که تضمین کننده سلامت وبقای حرکت های اقتصادی می باشد. پس عملکرد نامناسب آن علاوه بر اینکه ساختار درونی خود را تحت تاثیر قرار می دهد بلکه اثرات جانبی گسترده ای در سایر بازارهای کشور به جای خواهد گذاشت.

هدف پژوهش حاضر ، سنجش ارتباطهرکدام از عوامل محیطی ،عوامل درون سازمانی و عوامل ایجاد ارزش ادراکی بر رقابت پذیری در شرکت های بیمه در سطح استان گیلان می باشد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ شیوه جمع آوری داده ها از نوع توصیفی-پیمایشی و با بهره گیری از ابزار پرسشنامه می باشد. در این پژوهش برای تبیین مدل مفهومی به کمک مدل سازی معادلات ساختاری نحوه ی ارتباط شاخص ها و عوامل اثر گذار بر رقابت پذیری (عوامل محیطی، عوامل درون سازمانی و عوامل ایجاد ارزش ادراکی) مطالعه گردید. داده های پژوهش در سطح شرکت های بیمه مستقر در استان گیلان و از یک نمونه 137 نفره از کارشناسان و کارکنان بیمه گردآوری و از نرم افزار لیزرل جهت تجزیه و تحلیل بهره گیری شده می باشد. نتایج پژوهش نشان می دهد که عامل ایجاد ارزش ادراکی ، عامل محیطی و عامل درون سازمانی ارتباط معنی داری با رقابت پذیری در شرکت های بیمه داشته که در این بین عامل ایجاد ارزش ادراکی در مرتبه اول اهمیت قرار داشته که میزان تأثیرگذاری آن بر رقابت پذیری 76/0 می باشد و عوامل محیطی با میزان تأثیر گذاری 65/0 در مرتبه دوم و عامل درون سازمانی با میزان تأثیر گذاری 53/0 در مرتبه سوم الویت قرار دارد.

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید