دانلود فایل پژوهش: پایان نامه بررسی وضعیت مشارکت در ورزش و ارتباط آن با رفتار شهروندی سازمانی بانوان شاغل در ادارات کل استان خراسان شمالی

دانلود پایان نامه

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد در رشته مدیریت ورزشی

موضوع:

مطالعه وضعیت مشارکت در ورزش و ارتباط آن با رفتار شهروندی سازمانی بانوان شاغل در ادارات کل استان خراسان شمالی

استاد راهنما:

دکترسید عماد حسینی

استاد مشاور:

دکترفرزام فرزان

پایان نامه

(مقطع کارشناسی ارشد)

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

فصل اول…………………………………………………………… 1

1-1- مقدمه………………………………………………………. 2

1-2- تعریف مسئله………………………………………………. 3

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش…………………………………. 6

1-4- اهداف این پژوهش…………………………………………. 8

1-4-1- هدف اصلی……………………………………………….. 8

1-4-2- اهداف جانبی…………………………………………… 8

1-5- فرضیات پژوهش…………………………………………… 9

1-6- حدود پژوهش………………………………………………. 10

1-7- محدودیت های پژوهش……………………………………. 10

1-7-1- محدودیتهای خارج از کنترل محقق…………………….. 10

1-8- تعریف واژه ها و اصطلاحات………………………………… 10

1-8-1- واژه های نظری…………………………………………… 10

1-8-2- واژه های عملیاتی………………………………………. 12

فصل دوم………………………………………………………….. 14

2-1- مقدمه……………………………………………………… 15

2-2- مبانی نظری پژوهش………………………………………… 15

2-2-1- مشارکت در ورزش………………………………………… 15

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

2-2-1-1- اثرات مشارکت در ورزش……………………………….. 18

2-2-1- 2- چرا افراد در فعالیت های ورزشی شرکت می کنند؟……20

2-2-1-3- چرا افراد در فعالیت های ورزشی شرکت نمی کنند؟……20

2-2-1-4- ورزش و فعالیت بدنی…………………………………….. 21

2-2-1- 5-اهداف ورزش…………………………………………… 23

2-2-2- مشارکت در ورزش و زنان………………………………….. 23

2-2-2- 1- تاریخچه ورزش زنان……………………………………… 26

2-2-3- اشتغال زنان………………………………………………….. 27

2-3- رفتار شهروندی سازمانی………………………………………. 28

2-3-1-  رفتار های مشارکتی و تاریخچه…………………………….. 29

2-3-2- رفتار شهروندی سازمانی………………………………………. 31

2-3-3 – تعاریف رفتار شهروندی سازمانی…………………………….. 33

2-3- 4- ویژگی های رفتار شهروندی سازمانی………………………. 35

2-3- 5- پیامد های رفتار شهروندی سازمانی………………………… 37

2-3- 6- ابعاد رفتار شهروندی سازمانی……………………………….. 39

2-3-7- عوامل موثر بر بروز رفتار شهروندی سازمانی………………….. 49

2-3- 8- نظریه های مرتبط با رفتار شهروندی سازمانی……………….. 54

2-3- 9- رفتار های ضد شهروندی…………………………………………. 56

2-3-10 – رفتارهای شهروندی سازمانی در ورزش………………………. 57

2-4- سابقه تحقیقات انجام شده…………………………………………. 58

2-5- مدل مفهومی پژوهش………………………………………………… 65

2-6- جمع بندی……………………………………………………………… 67

فصل سوم……………………………………………………………………. 70

3-1- مقدمه………………………………………………………………… 71

3-2- روش پژوهش……………………………………………………………. 71

3-3- جامعه آماری……………………………………………………………. 71

3-4- نمونه آماری……………………………………………………………… 73

3-5- متغیر های پژوهش………………………………………………………. 75

3-6-روش های گرد آوری داده ها…………………………………………….. 75

3-7- قابلیت روایی و پایایی ابزار پژوهش…………………………………….. 77

3-8- روش اجرای پژوهش……………………………………………………….. 78

3-9- روش های آماری مورد بهره گیری برای تجزیه و تحلیل داده ها…………. 78

فصل چهارم……………………………………………………………………… 80

4-1- مقدمه…………………………………………………………………….. 81

4-2-توصیف یافته های پژوهش………………………………………………. 81

4-2- 1- توصیف مشخصات فردی…………………………………………….. 81

4-2- 2- توصیف یافته های مربوط به سوالات پرسشنامه…………………. 86

4- 2- 2- 1- توصیف سولات مربوط به پرسشنامه مشارکت ورزشی………. 86

4-2- 2- 2- توصیف سولات مربوط به پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی…..93

4-3- آزمون فرضیه های پژوهش…………………………………………………. 95

4-3- 1- مطالعه وضعیت طبیعی بودن مؤلفه های تحت مطالعه توسط آزمون کولموگروف – اسمیرنوف…..95

4-3- 2- فرضیه اول……………………………………………………………….. 96

4-3- 3- فرضیه دوم……………………………………………………………….. 97

4-3- 4- فرضیه سوم………………………………………………………………. 98

4-3- 5- فرضیه جهارم………………………………………………………………. 99

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

4-3- 6-  فرضیه پنجم……………………………………………………………….. 100

4-3- 7- فرضیه ششم……………………………………………………………….. 102

4-3- 8-فرضیه هفتم………………………………………………………………. 103

فصل پنجم…………………………………………………………………………. 108

5-1- مقدمه……………………………………………………………………….109

5-2-  اختصار پژوهش………………………………………………………………… 109

5-3- بحث و مطالعه………………………………………………………………. 114

5-4- نتیجه گیری………………………………………………………………… 142

5-5- پیشنهادات کاربردی……………………………………………………….. 146

5-6- پیشنهادات پژوهشی برای تحقیقات آینده……………………………….. 149

منابع……………………………………………………………………………….. 151

پیوست ها و ضمائم……………………………………………………………….. 170

چکیده:

 محقق بر اساس اهداف تعیین شده در پی این می باشد که وضعیت مشارکت در ورزش و ارتباط آن با رفتار شهروندی سازمانی بانوان شاغل در ادارات کل  استان خراسان شمالی را بسنجد.

 روش پژوهش از لحاظ حوزه تحقیقات اجتماعی، توصیفی از نوع پیمایشی و از نظر شیوه توجه و پرداختن به مسأله توصیفی- تحلیلی به شمار می رود و به لحاظ روابط بین متغیرها از نوع همبستگی می باشد و جامعه آماری پژوهش حاضر را زنان شاغل ادارات کل استان خراسان شمالی(632 نفر ) تشکیل داده اند .253 نفر از زنان شاغل ادارات کل استان خراسان شمالی پرسشنامه­های جمعیت شناختی ، مشارکت ورزشی و رفتار شهروندی سازمانی را تکمیل کردند . در سطح آمار استنباطی با در نظر داشتن آزمون کالموگراف اسمیرنف از آزمون یومن ویتنی، کروسکال والیس و ضریب همبستگی اسپیرمن برای به‌ آزمون گذاشتن فرضیه‌های پژوهش درسطح معناداری 05/0 =α بهره گیری می­گردد.

نتایج پژوهش نشان می­دهد که بین مشارکت در ورزش و رفتار شهروندی سازمانی بانوان شاغل ادارات کل استان خراسان شمالی ارتباط معنی داری وجود ندارد .

در نتیجه گیری کلی می توان گفت که بین مشارکت در ورزش و رفتار شهروندی سازمانی بانوان شاغل ادارات کل استان خراسان شمالی همبستگی وجود ندارد و عواملی غیر از ویژگی های جمعیت شناختی وجود دارند که بر میزان مشارکت ورزشی زنان شاغل در فعالیت های ورزشی موثرند.

فصل اول: طرح پژوهش

1-1- مقدمه

رشد فزاینده ورزش در دو دهه گذشته ، آن را به صنعتی فعال در قرن حاضر تغییر داده و طی سال­های اخیر، تحولات چشم­گیری داشته می باشد(57). میزان فعالیت ورزشی در میان افراد کم می باشد و با افزایش سن رو به کاهش نیز می­گذارد(101) ،  اما اگر به گونه منظم انجام گردد منجر به رفع و تعدیل خستگی شده و موجب ایجاد و حفظ سلامت روانی می­گردد(78). ورزش به عنوان یکی از مظاهر فردی و اجتماعی، ضمن حفظ و بقای سلامت روحی و جسمی آحاد جامعه، جهت ایفای صحیح تأثیر­های فردی، خانوادگی واجتماعی مهم می باشد(73)و وسیله ای موثر برای پرورش قوای فکری ، جسمی واخلاقی افراد بوده ،  عاملی برای جلوگیری از کجروی های اجتماعی محسوب می­گردد(16).

به گونه کلی ورزش در تمام دوران زندگی از اهمیت زیادی برخوردار بوده می باشد و موجب می­گردد، افراد مکان مناسبی برای گذراندن اوقات فراغت خود داشته باشند و مشارکت در ورزش در تامین سلامت جسمی و روانی تعمیم بهداشت ، آمادگی برای فعالیت های دفاعی ، کسب شادابی و نیل به موفقیت در وظایف حرفه ای و شغلی آنان تاثیر بسیار زیادی دارد(24 ، 58 ، 19)، به همین مقصود بهترین و سالم ترین راه تخلیه هیجانات و حفظ سلامتی که برای همه اقشار جامعه پیشنهاد می­گردد مشارکت در فعالیت­های ورزشی می باشد (73). با این حال ،  ورزش نامناسب می­تواند نتایج منفی از قبیل اضطراب ، کاهش لذت بردن، و ترک تحصیل را تولید کند(91)  . پاسخ های عاطفی هنگام مشارکت در فعالیت­های ورزشی از اهمیت زیادی برخوردارند. اما در پژوهش­های ورزشی به آن­ها توجه زیادی نشده­اند (56) .

در فرهنگ اسلامی زنان از ارزش فراوانی برخوردار هستند ، توجهی که اسلام به بانوان و نیروهای سرشار آن­ها دارد، ما را به این نکته ظریف واقف می­گرداند که بانوان هر جامعه ، سرمایه های گرانقدر آن جامعه هستند و به عنوان وظیفه انسانی و تکلیف الهی ، بر همه مسئولان و برنامه ریزان اجرایی ، فرهنگی  لازم می باشد تا از این سرمایه­های گرانقدر هر چه بهتر و بیشتر بهره گیری کنند (47).

 امروزه تأثیر بانوان در فعالیت­های اجتماعی در جامعه ایران پررنگ تر از گذشته شده می باشد. اما با وجود سیر فزاینده حضور بانوان در عرصه های اجتماعی، مشارکت و حضور آنان در فعالیت های ورزشی محدود می باشد . پس این موضوع بایستی مطالعه و زمینه های حضور پررنگ تر آنان در عرصه های ورزشی فراهم گردد (72) .    

  رفتارهای غیر رسمی که توسط کارمندان در سازمان ها ابراز می­شوند نام های مختلفی به خود می گیرند که معروف ترین این نام ها رفتار شهروندی سازمانی (OCB)[1]می باشد(106).

 تحقیقات مختلفی در داخل و خارج از کشور به گونه جدا از هم در زمینه مشارکت در ورزش و رفتار شهروندی سازمانی انجام شده­اند که این مطلب اهمیت حضور افراد در فعالیت های ورزشی و رفتار افراد در سازمان­ها را نشان می دهد. با این مقدمه و با در نظر داشتن این­که بانوان نیمی از افراد جامعه را تشکیل  می­دهند، شناخت عوامل موثر بر مشارکت این افراد در ورزش ، باعث جهت دهی صحیح به برنامه ریزی ها برای افزایش مشارکت آن­ها در ورزش، و متعاقب آن افزایش سلامت عمومی قشر بانوان می­گردد.

2-1- تعریف مسأله

نهضت ماشینی شدن جوامع با همه خدمتی که به بشریت کرده ، معضلات فقر حرکتی را به دنبال داشته می باشد . بشر درگیر زندگی ماشینی، بعد از فراغت کار، دارای اوقاتی می باشد که با در نظر داشتن علایق و امکانات خود، به فعالیت­هایی از قبیل تماشای تلویزیون ، ورزش ، تفریح و غیره برای رفع خستگی ، تمدد اعصاب می­پردازد . ورزش مانند فعالیت­های می باشد که می­توان با هزینه کمتر و بهره گیری بیشتر و در مقایسه با سایر برنامه ها  اجرا نمود(47) و به گونه ای فزاینده به عنوان وسیله ای برای حفظ و افزایش بهداشت روانی به خوبی پذیرفته شده می باشد و ماهیت اجتماعی دارد (59 ، 17 ، 33 ) .  فعالیت­های بدنی و ورزش چندان فراوان و متنوع گشته­اند که مشارکت افراد و گروه­ها در پرتو معیارهای گوناگون زیرا سن، علاقه ، سطح مهارت و غیره دسته‌بندی می گردد (73) و شرایط جسمی و روانی خاص خود را می­طلبد (52) و بسیاری از محققان عقیده دارند که فعالیت­های تربیت بدنی و ورزش آمیخته با تربیت روانی می باشد (73).اهمیت مشارکت ورزشی در سطح وسیع از نظر تجربی و نظری پذیرفته شده می باشد(85).

پرداختن به مسئله زنان یکی از مهم ترین مباحث کنونی در حوزه مطالعات علوم انسانی و اجتماعی در ایران می باشد (58) . امروزه در جریان تغییرات اجتماعی ، حجم عظیم اختراعات انجام شده و تغییر در نیازها و فعالیت ها ایجاد شده می باشد ، به طوری که این امر ، به خصوص تأثیر و کارکرد بدن زن را تحت تاثیر قرار داده می باشد (65) . یکى از موضوعاتى که در جامعه شناسی ورزشی علت های کمى درمورد آن هست، این می باشد که چرا بانوان با وجود شرایط محیطى یکسان و ویژگی­هاى جسمانى مشابه، میزان مشارکت­شان در فعالیت­هاى ورزشى متفاوت می باشد (14). ورزش زنان ، امروزه به عنوان یکی از موضوعات اساسی در حیطه ورزش مطرح می باشد . این مسئله به دلیل ویژگی جسمانی زنان می باشد . بنابراین نیاز است تا مسئولان امر شرایط و زمینه های لازم را برای حضور بیشتر و فعالانه زنان در عرصه ورزش فراهم سازند(60 ،71) .

افزایش چشم گیر میزان اشتغال زنان در جهان از نیمه دوم قرن بیستم به بعد ، به عنوان مهم ترین مشخصه ، انقلاب در تأثیر های جنسیتی ، نامیده شده می باشد (49) . بشر امروز فشارهای روانی و جسمی شدیدی را تحمل می کند. یکی از مهم ترین منابع این فشار ، شغل افراد می باشد . از آنجایی که فرد بخش اعظمی از اوقات روزمره خود را در سازمان می گذراند ، اگر محیط سازمان و مشاغل ان مطلوب نباشند صدمه جبران ناپذیری را بر جسم و روان فرد وارد کرده ، به گونه ای که جبران این صدمات نیازمند صرف زمان بسیار و هزینه کردن مبالغی هنگفت می باشد (29) .

سازمان­ها سیستم های اجتماعی هستند که منابع انسانی مهم­ترین فاکتور برای کارایی و اثربخشی آن­ها هستند..سازمان­ها نمی­توانند بدون کوشش و تعهد افراد به سازمان موفق شوند. رسیدگی به وضع زندگی کارکنان و تهیه موجباتی که به بهبود وضع زندگی آن­ها کمک کند (5،46، 11،22 ) . عدم در نظر داشتن انتظارات افراد مصرف کننده خدمات ، موجب اتلاف هزینه، زمان و نیروهای انسانی می گردد(46) .

تقریبا از یک دهه قبل ، محققان بین عملکرد درون نقشی و عملکرد فرا نقشی تفاوت هایی قائل شدند . عملکرد فرا نقشی[1]  به رفتارهای شغلی فراتر از تأثیر های رسمی کارکنان بر می­گردد  و معمولا در سیستم پاداش رسمی سازمان در نظر گرفته نمی­شوند . یکی از متداول­ترین مفهوم سازی­ها و عملیاتی سازی­های صورت گرفته درمورد رفتارهای فرا نقشی ، رفتار شهروندی سازمانی می باشد (31 ، 132،21) .

رفتار شهروندی سازمانی مجموعه ای از رفتارهای داوطلبانه و اختیاری می باشد که بخشی از وظایف رسمی فرد نیستند و کارکنان را در وضعیتی قرار می دهد که به­صورت کاملاً داوطلبانه فراتراز انتظارات وظیفه و توضیح شغل خود اقدام نمایند(13 ،80) و  اجرای صحیح وظایف را طرفداری می کنند(122).  بنابراین نیاز می باشد عوامل و اقدامات سازمانی که موجب به وجود آمدن چنین رفتارهایی در کارکنان می­گردد شناسایی شوند (6) و عوامل فردی و عوامل سازمانی مانند عواملی هستند که زمینه ساز رفتارهای داوطلبانه در سازمان می شوند (63).

در سال های اخیر اشتغال بانوان و مسائل مرتبط با آن به عنوان یکی از حوزه های تحقیقاتی در جامعه شناسی ، روانشناسی اجتماعی ، مدیریت و اقتصاد مطرح شده می باشد (62). بانوان شاغل که 22/30٪ کارکنان دولت را تشکیل می دهند(44)، نیز برای مقابله با خستگی های جسمانی و روانی بایستی نوعی فعالیت مناسب ورزشی در اوقات فراغت از کار خود داشته باشند تا توانایی های روحی و جسمی خود را حفظ کنند و با تاثیر بیشتری در ادارات ایفای تأثیر کنند (62) .

حتماً اگر تحقیقاتی به گونه منظم در این مورد تاکنون انجام می­گردید می­توانست در جهت دهی به مدیران برای رسیدگی درست به خواسته­ها و نیازهای بانوان شاغل به کار آید. با در نظر داشتن این که یک برنامه ریزی صحیح زمانی انجام می گردد که مدیران بدانند چه نیازهایی را بایستی مرتفع کنند واین در حالی می باشد که جامعه مورد نظر در پژوهش حاضر بانوان شاغل هستند، لذا محقق با پرسش های پیش رو مواجه گردید . تا چه حد بین اقشار مختلف شاغلین بر حسب ویژگی های جمعیت شناختی ، در میزان شرکت در فعالیت های  ورزشی تفاوت هست؟ تا چه حد مشارکت در ورزش با ابعاد رفتار شهروندی سازمانی ارتباط دارد ؟ تا چه حد مشارکت در ورزش بر روی رفتار شهروندی سازمانی زنان شاغل ادارات کل اثر دارد ؟ تا چه حد نوع فعالیت ورزشی بر رفتار شهروندی سازمانی موثر می باشد ؟ تا چه حد به مشارکت در ورزش در ادارات بها داده می گردد؟

3-1- اهمیت و ضرورت پژوهش

امروزه مشارکت در ورزش به عنوان یک ضرورت انکار ناپذیر و یک نیاز اساسی زیر بنای همه جوامع و به گونه چشمگیر و فزاینده ای مورد توجه قرار گرفته می باشد . از آثار مثبت این پدیده تأمین سلامت و بهداشت جسمانی و روانی ، کاهش هزینه های درمانی ، افزایش تولید و یهره وری تمام شهروندان می باشد (47).

فعالیت های ورزشی و گروهی سبب افزایش مهارت های اجتماعی ، روابط بین فردی ، مهارت های حل مسئله و رشد اجتماعی افراد می گردد(52) و رفتار های شهروندی سازمانی نیز مانند رفتار های داوطلبانه و مورد قبول اجتماع می باشد(12) .پس می توان انتظار داشت مشارکت در ورزش به نوعی رفتار های اجتماعی افراد را افزایش داده  و در نهایت منجر به افزایش رفتار شهروندی سازمانی زنان شاغل ادارات کل استان خراسان شمالی گردد .

بشر پیشرفته قرن بیستم برای نجات از عوارض رفاه بیش از حد و پرخوری و بی تحرکی ناشی از زندگی مدرن به فکر چاره بر آمد و زیرا به کوله باری از یافته های علمی و پژوهش مجهز بود با روی آوردن به تمرینات منظم و مستمر جسمانی اراده نمود تا خود و نسل آینده اش را از خطر ناشی از زندگی های بی تحرک برهاند (68).

با در نظر داشتن پیشرفت علم در تمامی زمینه ها و تاثیر آن در نحوه در نظر داشتن موضوعات و مسائل پیرامون و طرح سوالات نو در ارتباط با این موضوعات و مسائل، لزوم پژوهش و کنکاش برای بشر امری اجتناب ناپذیر می باشد. پیشرفت­های حاصله در علم روانشناسی و ارتباط تنگاتنگ این علم با ورزش گستره وسیعی از سوالات و نظریات را در پیش روی متخصصین علم ورزش قرار داده می باشد. علم ورزش درهمه ی زمینه‌ها ازجمله فیزیولوژی ورزشی، تغذیه، حرکت شناسی،بیومکانیک، … پیشرفت چشمگیری داشته می باشد (33).

 جریان همه گیر بی تحرکی در جوامع امروزی تابع چندین عامل می باشد که بایستی راه­های جلوگیری از آن پیدا گردد. یکی از بهترین روش­های جلوگیری از این امر گسترش ورزش در ادارات و در میان بانوان می باشد که هم بخشی از جامعه کشور هستند و هم قشر تأثیر گذاری از نظر فرهنگی در کشور به حساب می آیند(101). در این راستا بسیاری از شیوه های اداری به گونه ای تغییر داده شده می باشد واصلاح گردیده می باشد که جلساتی در هفته به اجرای فعالیت ورزشی اختصاص پیدا کند (10).     

 مطالعه رفتار افراد در محیط های کاری از دیر باز مورد توجه اندیشمندان علوم مدیریت بوده می باشد و با ظهور رشته رفتار سازمانی در سالهای نخست دهه 1960 در این امر جدیت بیشتری به اقدام آمد. پس درک رفتارهای کارکنان به مقصود ایفای بهتر تأثیر ها و وظایف خود باعث بهبود عملکرد و ارتقاء اثربخشی سازمانی خواهد گردید . بطور کلی رفتار شهروندی به کارایی و تاثیر سازمانها از طریق تحولات منابع ، نوآوریها و وفق پذیری کمک می کند. رفتار شهروندی سازمانی منافع زیادی دارد به طوریکه هم به سازمان و هم به کارکنان بر اساس رویکرد های متنوع منفعت می رساند(21) و باعث داشتن یک گروه از کارکنان می گردد که به شرکت متعهد هستند(130).

مشارکت در ورزش منجر به افزایش صبر و شکیبایی، تکریم به دیگران ، افزایش تعهد و مسئولیت افراد می گردد(24، 119) و هر چه تعهد سازمانی کارمندان قوی تر باشد ، تمایل بیشتری به ارائه ی رفتارهای شهروندی سازمانی در سازمان دارند(12، 69 ،5). پس به گونه غیر مستقیم می توان انتظار داشت که مشارکت در ورزش  منجر به ارتقای تعهد و وظیفه شناسی افراد که از ابعاد رفتار شهروندی سازمانی زنان شاغل ادارات کل استان خراسان شمالی هستند ، گردد . زیرا که تعهد افراد بالاتر رفته و افراد با تعهد سازمانی بالاتر ، رفتار شهروندی سازمانی بالاتری را نشان می دهند.

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید