دانلود فایل پایان نامه : پایان نامه : بررسی وضعیت پای بیماران مبتلا به دیابت مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی رازی شهر رشت در سال 1392

دانلود پایان نامه

مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

پایان نامه

جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد آموزش پرستاری

(گرایش داخلی جراحی)

عنوان

مطالعه وضعیت پای بیماران مبتلا به دیابت مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی رازی شهر رشت در سال 1392

استاد راهنما

سرکار خانم فرحناز جوکار

اساتید مشاور

سرکار خانم ساقی موسوی

سرکار خانم دکتر زهرا عطرکار روشن

فروردین 93

پایان نامه

(مقطع کارشناسی ارشد)

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده

مقدمه: زخم­­پا شایعترین، جدی­ترین و پر­هزینه­ترین عوارض دیابت می باشد و خطر مرگ را در بیماران دیابتی، 2-4 برابر افزایش می­دهد. همچنین پای دیابتی، یکی از علل عمده ایجاد ناتوانی در بیماران مبتلا به دیابت شیرین و یکی از عوارض مزمن و قابل پیشگیری این بیماری نیز به­شمار می­آید.

هدف: این مطالعه به­مقصود تعیین وضعیت پای­بیماران مبتلا به دیابت مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی رازی شهر رشت در سال 1392 انجام گرفت.

روش کار: در یک مطالعه توصیفی_تحلیلی بصورت در دسترس، وضعیت پای 355 بیمار مبتلا به دیابت مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی رازی شهر رشت در سال 1392 مورد مطالعه قرار گرفت. داده­ها از طریق مصاحبه و تکمیل پرسشنامه­ جمع آوری گردید. پرسشنامه شامل: مشخصات فردی، مشخصات بیماری، وضعیت پوست پا، ناهنجاری­های ساختاری پا، نوروپاتی حسی-حرکتی، نبض­های پا و پای­دیابتی بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها، از نرم­افزار آماری SPSS نسخه 16 و آزمون­های آماری توصیفی و استنباطی کای­اسکویر و رگرسیون لوجستیک بهره گیری گردید.

نتایج: از بیماران مورد­بررسی1/16% دارای زخم­پا بودند. بر اساس آزمون کای­اسکویر میان زخم پا و پوست خشک و بدون تعریق(01/0P=)، فیشر (004/0P=)، اختلال­در­رشدناخن­های­پا(02/0P=)، تاول(008/0P=)، انگشت­چکشی(05/0P=)، انگشت­چنگالی(001/0P=)، مفصل­شارکوت(02/0P=)، حس درد سطحی با سنجاق و حس ارتعاش با دیاپازون (001/0P=)، نبض پشت­پایی و تیبیای­خلفی راست و چپ(001/0P<)، جوشگاه زخم قبلی(001/0P=)، علت بستری در بیمارستان و سابقه بستری قبلی بعلت معضلات و ضایعات پاها(001/0P=) ارتباط معنادار هست. تجزیه و تحلیل نهایی متغیرها بر اساس مدل رگرسیون لوجستیک، نشان داد که متغیرهای مرتبط با وضعیت پای بیماران دیابتی، تاول، انگشت­چنگالی و علت بستری در بیمارستان مرتبط با بیماری دیابت می باشد.

نتیجه­گیری: از آنجاییکه عواملی ازجمله تاول، انگشت­چنگالی و علت بستری در بیمارستان مرتبط با بیماری دیابت در بروز زخم­پا تاثیر­گذار هستند، پرستاران می­توانند با شناسایی این عوامل خطر تأثیر موثری در پیشگیری و درمان به­موقع زخم­پا داشته باشند.

کلید واژه ها: پای­دیابتی- دیابت­شیرین- زخم­پا

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: کلیات

1-1 اظهار مساله 1

2-1 اهداف پژوهش 5

3-1 سوالات پژوهش 5

4-1فرضیات پژوهش 6

5-1 تعریف واژه های کلیدی(نظری و عملی) 6

6-1 پیش فرض ها 8

7-1 محدودیت های پژوهش 9

فصل دوم: زمینه و پیشینه پژوهش

1-2 چارچوب پژوهش 10

2-2 مروری بر مطالعات انجام شده 37

فصل سوم: روش اجرای پژوهش

1-3 نوع پژوهش 48

2-3 جامعه پژوهش 48

3-3 نمونه پژوهش- تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری 48

4-3 مشخصات واحدهای مورد پژوهش 49

5-3 محیط پژوهش 49

6-3 ابزار گردآوری اطلاعات 49

7-3 تعیین اعتبار علمی ابزار 52

8-3 تعیین اعتماد علمی ابزار 52

9-3 روش گردآوری اطلاعات 52

10-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها 54

11-3 ملاحظات اخلاقی 55

فصل چهارم: نتایج پژوهش

1-4 یافته های پژوهش 56

2-4 جداول 58

فصل پنجم: بحث و مطالعه یافته ها

1-5 بحث و مطالعه یافته ها 86

2-5 نتیجه گیری نهایی 98

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

3-5 پیشنهاد برای کاربرد یافته های پژوهش 100

4-5 سایر پیشنهادات 101

  • منابع 103
  • پیوست ها

 

فهرست جداول

شماره و عنوان صفحه

جدول شماره 1: توزیع فراوانی مشخصات دموگرافیک واحدهای مورد پژوهش 58

جدول شماره 2: توزیع فراوانی واحدهای مورد پژوهش بر حسب شاخص توده بدنی 60

جدول شماره 3: توزیع فراوانی واحدهای مورد پژوهش بر حسب مصرف سیگار و الکل 61

نمودار شماره 1: توزیع فراوانی واحدهای مورد پژوهش با مصرف سیگار بر حسب معیار pack years 62

جدول شماره 4: توزیع فراوانی واحدهای مورد پژوهش بر حسب مشخصات بیماری دیابت 63

نمودار شماره 2: توزیع واحدهای مورد پژوهش بر حسب درمان فعلی 64

نمودار شماره 3: توزیع واحدهای مورد پژوهش مصرف کننده قرص بر حسب نام داروهای مصرفی 65

جدول شماره 5: توزیع فراوانی واحدهای مورد پژوهش بر حسب بیماری های همراه چارلسون 66

جدول شماره 6: توزیع فراوانی واحدهای مورد پژوهش بر حسب خطر میرایی بیماری­های همراه چارلسون 67

جدول شماره7: توزیع فراوانی واحدهای مورد پژوهش بر حسب وضعیت بستری در بیمارستان 68

جدول شماره 8: توزیع فراوانی واحدهای مورد پژوهش بر حسب علت بستری قبلی در بیمارستان 69

جدول شماره 9: توزیع واحدهای مورد پژوهش بر حسب وجود و محل جوشگاه ناشی از زخم قبلی 70

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

جدول شماره 10: توزیع واحدهای مورد پژوهش بر حسب وجود، محل و نمره زخم فعلی 71

جدول شماره 11: تعیین ارتباط بین ضایعات پوستی و زخم پا د رافراد مبتلا به دیابت 72

جدول شماره 12: تعیین ارتباط بین ناهنجاری های ساختاری و زخم پا در افراد مبتلا به دیابت 73

جدول شماره 13: تعیین ارتباط بین نوروپاتی حسی- حرکتی و زخم پا در افراد مبتلا به دیابت 74

جدول شماره 14: تعیین ارتباط بین وضعیت نبض­های پای راست و چپ و زخم پا در افراد مبتلا به دیابت 75

جدول شماره 15: تعیین ارتباط بین زخم پا و جوشگاه ناشی از زخم قبلی 76

جدول شماره 16: تعیین ارتباط بین مشخصات دموگرافیک و وجود یا عدم­وجود زخم­پا 77

جدول شماره 17: تعیین ارتباط بین شاخص توده بدنی و وجود یا عدم وجود زخم پا 79

جدول شماره 18: تعیین ارتباط بین وجود یا عدم وجود زخم پا و خطر میرایی(برحسب شاخص بیماری های همراه چارلسون) در افراد مبتلا به دیابت 80

جدول شماره 19: تعیین ارتباط بین مصرف سیگار و الکل و وجود یا عدم وجود زخم­پا 81

جدول شماره20:تعیین ارتباط میان میزانPack yearو وجود یا عدم­وجود زخم­پا در افراد سیگاری 82

جدول شماره 21: تعیین ارتباط بین وجود یا عدم وجود زخم پا و مشخصات بیماری دیابت در افراد مبتلا 83

جدول شماره 22: تعیین ارتباط بین سابقه بستری و علت مراجعه به بیمارستان و وجود یا عدم وجود زخم پا در افراد مبتلا به دیابت 84

جدول شماره 23: تعیین عوامل مرتبط­با وضعیت پای­بیماران مبتلا به دیابت با بهره گیری از رگرسیون­لوجستیک 85

اظهار مساله

دیابت یکی از بیماری های مزمن و بسیار با اهمیت و یک مشکل بزرگ بهداشتی می باشد که در سراسر جهان در حال گسترش می باشد(1). طبق تعریف انجمن دیابت امریکا، دیابت شیرین به گروهی از بیماری های متابولیکی گفته می­گردد که ویژگی مشترک آنها افزایش سطح قند خون بعلت نقص در ترشح انسولین، یا نقص در عملکرد آنها و یا هر دو مورد می باشد(2, 3). در سال 2010 حدودا 285 میلیون نفر در سر تا سر جهان به دیابت مبتلا بودند(4) و انتظار می رود که در سال 2030 به 366 میلیون نفر برسد(5). بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت، تعداد مبتلایان به دیابت در سال 2000، 171 میلیون نفر بوده می باشد(6). طبق آمار انجمن دیابت ایران در سال 1385، بیش از 4 میلیون نفر در ایران مبتلا به بیماری دیابت بودند و این در حالی می باشد که هر 15 سال یک بار این آمار 3 برابر می ­گردد(7). همچنین طبق آمار این انجمن، دراستان گیلان 30 هزار بیمار دیابتی هست (8).

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید