منبع تحقیق : پایان نامه بررسی وضعیت کیفیت ارائه خدمات درشعب مختلف بانک اقتصاد بر اساس مدل سروکوال

دانلود پایان نامه

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی

 گرایش بازاریابی

عنوان:

مطالعه وضعیت کیفیت ارائه خدمات درشعب مختلف بانک اقتصاد جدید شهر بندرعباس بر اساس مدل سروکوال

استاد راهنما :

جناب آقای دکتر مهدی باقری

خرداد93

پایان نامه

(مقطع کارشناسی ارشد)

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات پژوهش

چکیده …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2

1-1.اظهار مسئله……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 3

2-1.اهمیت و ضرورت مسئله………………………………………………………………………………………………………………………………. 4

3-1.پرسشهای پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………….  6

1-3-1.پرسش اصلی………………………………………………………………………………………………………………………………………………  6

2-3-1.پرسش های فرعی ……………………………………………………………………………………………………………………………………  6

4-1.اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7

1-4-1.هدف کلی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  7

2-4-1.اهداف فرعی………………………………………………………………………………………………………………………………………………  7

5-1.نوع پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  8

6-1.قلمرو پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………………  8

7-1.بهره گیری کنندگان از نتایج پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………  8

8-1.تعریف مفهومی و عملیاتی واژه ها و اصطلاحات …………………………………………………………………………………..  9

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه پژوهش

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  12

تعریف مفاهیم اساسی: ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13

1-2. کیفیت ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13

1-1-2.پنج ویژگی کیفیت…………………………………………………………………………………………………………………………………..  16

2-2. مفهوم خدمات …………………………………………………………………………………………………………………………………………..   18

1-2-2 .طبقه بندی خدمات………………………………………………………………………………………………………………………………..  19

2-2-2. ویژگی خدمات………………………………………………………………………………………………………………………………………  20

3-2. مفهوم کیفیت ارائه خدمات……………………………………………………………………………………………………………………….  23

1-3-2. ویژگی کیفیت ارائه خدمات در بانکداری………………………………………………………………………………………….  23

2-3-2. عوامل موثر بر کیفیت ارائه خدمات……………………………………………………………………………………………………  25

3-3-2. فضای کیفیت ارائه خدمات………………………………………………………………………………………………………………….  27

4-3-2. چرا کیفیت ارائه خدمات دشوار می باشد………………………………………………………………………………………………..  28

5-3-2. موانع بهبودکیفیت ارائه خدمات ………………………………………………………………………………………………………..   28

6-3-2. بعضی مطالعات انجام شده در زمینه کیفیت ارائه خدمات…………………………………………………………………30

4-2. رضایت مشتری……………………………………………………………………………………………………………………………………………  31

1-4-2. فلسفه رضایت مشتری…………………………………………………………………………………………………………………………..  33

2-4-2. چرخه خدمت مطلوب………………………………………………………………………………………………………………………….  33

3-4-2.پیش نیاز و عوامل موثر بر افزایش رضایت مشتریان…………………………………………………………………………  35

4-4-2. عوامل موثر بر رضایت مشتریان بانک………………………………………………………………………………………………..  39

5-4-2. سنجش رضایت مشتری……………………………………………………………………………………………………………………….  40

6-4-2. اندازه گیری رضایتمندی مشتریان……………………………………………………………………………………………………….  40

5-2. کیفیت ارائه خدمات و رضایت…………………………………………………………………………………………………………………  41

1-5-2. ارتباط بین کیفیت ارائه خدمات و رضایت مشتری…………………………………………………………………………..   43

6-2.نظریه پردازان کیفیت…………………………………………………………………………………………………………………………………..   44

1-6-2. نظریه ادوارد دمینگ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 44

1-1-6-2. اصول 14 گانه ادوارد دمینگ………………………………………………………………………………………………………….  44

2-6-2. نظریه ژوزف جوران………………………………………………………………………………………………………………………………  46

3-6-2. نظریه فیلیپ کرازبی ……………………………………………………………………………………………………………………………..  48

4-6-2. نظریه تاگوچی………………………………………………………………………………………………………………………………………..  50

5-6-2. نظریه ایشی کاوا……………………………………………………………………………………………………………………………………..  52

6-6-2. نظریه بیل کانوی…………………………………………………………………………………………………………………………………….  53

7-2. بعضی مدلها در زمینه کیفیت ارائه خدمات بانکی………………………………………………………………………………….  54

1-7-2. مدل سروکوال…………………………………………………………………………………………………………………………………………  54

1-1-7-2. ابعاد مدل سروکوال…………………………………………………………………………………………………………………………..  55

2-1-7-2. سطوح کیفیت خدمات در سروکوال……………………………………………………………………………………………..  55

3-1-7-2. ابعاد 5گانه کیفیت ارائه خدمات در مدل سروکوال…………………………………………………………………….  56

2-7-2. مدلBSQ………………………………………………………………………………………………………………………………………………  57

3-7-2 – مدل SYSTRA-SQ……………………………………………………………………………………………………………………..  58

8-2.مدل های شکل گیری رضایت مشتری…………………………………………………………………………………………………….  58

1-8-2. مدل رضایت مندی مشتری سوئدی……………………………………………………………………………………………………  58

2-8-2. مدل شاخص رضایت مشتری در آمریکا……………………………………………………………………………………………  59

3-8-2.مدل شاخص رضایت مشتری در اروپا………………………………………………………………………………………………..  60

9-2. پیشینه پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 62

1-9-2.تحقیقات انجام شده در داخل کشور……………………………………………………………………………………………………  64

2-9-2. تحقیقات انجام شده در خارج کشور………………………………………………………………………………………………….  68

10-2. مدل مفهومی پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………  70

11-2. مدل تحلیلی پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………….  71

12-2. فرضیه های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………  72

فصل سوم : روش شناسی پژوهش

1-3.مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  73

2-3.روش پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………….  73

3-3.جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 74

4-3.روش نمونه گیری و حجم نمونه………………………………………………………………………………………………………………  74

5-3.ابزار گردآوری اطلاعات……………………………………………………………………………………………………………………………..  75

6-3.پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  76

1-6-3.اعتبار(پایایی پرسشنامه) ………………………………………………………………………………………………………………………..  78

2-6-3.روایی پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………………………………………  78

7-3.مقیاس و طیف ابزار اندازه گیری پژوهش………………………………………………………………………………………………..  80

8-3.چگونگی تحلیل آماری………………………………………………………………………………………………………………………………..  81

9-3.رگرسیون چندگانه………………………………………………………………………………………………………………………………………..  82

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

1-4.مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  83

2-4.مطالعه مشخصات فردی……………………………………………………………………………………………………………………………..  83

 

1-2-4.توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب میزان تحصیلات………………………………………………………………..  84

2-2-4. توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب وضعیت تاهل…………………………………………………………………..  86

3-2-4. توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب سابقه کار…………………………………………………………………………..  87

4-2-4. توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب میزان سن………………………………………………………………………….  88

3-4.آزمون سوالات پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………………………………….  90

4-4.نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش……………………………………………………………………………………………….  95

5-4.نتایج آزمون فریدمن…………………………………………………………………………………………………………………………………….  99

6-4.تجزیه و تحلیل سوالات پژوهش با در نظر داشتن مشخصات فردی………………………………………………………….  100

1-6-4.آزمونF مربوط به نمره متغیرهای پژوهش بر حسب مدرک تحصیلی…………………………………………..  103

2-6-4. آزمونF مربوط به نمره متغیرهای پژوهش بر حسب سن……………………………………………………………..   105

3-6-4. آزمونF مربوط به نمره متغیرهای پژوهش بر حسب سابقه کار…………………………………………………….  107

7-4.آزمون همبستگی پیرسون………………………………………………………………………………………………………………………….  108

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  110

1-5.محدودیتهای پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………..  111

2-5بررسی نتایج حاصل از پژوهش………………………………………………………………………………………………………………..  111

1-2-5.فرضیه اول………………………………………………………………………………………………………………………………………………  111

2-2-5.فرضیه دوم……………………………………………………………………………………………………………………………………………..  111

3-2-5.فرضیه سوم…………………………………………………………………………………………………………………………………………….  111

4-2-5.فرضیه چهارم…………………………………………………………………………………………………………………………………………  112

5-2-5.فرضیه پنجم……………………………………………………………………………………………………………………………………………  112

6-2-5.فرضیه اصلی…………………………………………………………………………………………………………………………………………..  112

3-5. نتایج فراگیر………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  112

4-5.پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………  115

1-4-5.پیشنهادات برای مدیران و سازمانها……………………………………………………………………………………………………  115

2-4-5.پیشنهادات برای تحقیقات آینده………………………………………………………………………………………………………….  116

پیوست ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  118

*پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  118

*چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  120

*فهرست جداول………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 121

*فهرست نمودارها……………………………………………………………………………………………………………………………………………..  123

*منابع و ماخذ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  124

  • فهرست جداول

جدول شماره 1-2 :  ارتباط بین کیفیت ارائه خدمات و رضایت مشتری…………………………………………………….  43

جدول شماره 2-2 : جدول ابعاد 5 گانه کیفیت ارائه خدمات در مدل سروکوال………………………………………  56

جدول شماره 1-3 : اطلاعات مربوط به متغیرهای اصلی ، شماره و تعداد سوال……………………………………..  77

جدول شماره 2- 3: مقیاس اندازه گیری و شیوه نمره گذاری پاسخ های انتخاب شده……………………………  81

جدول شماره 1-4 : توزیع کارکنان بر حسب جنسیت………………………………………………………………………………… 83

 

جدول شماره 2-4 : فراوانی مربوط به میزان تحصیلات………………………………………………………………………………..  84

جدول شماره 3-4 : فراوانی مربوط به وضعیت تاهل…………………………………………………………………………………….. 86

جدول شماره 4-4 : توزیع فراوانی مربوط به سابقه کار…………………………………………………………………..  87

جدول شماره 5-4 : توزیع فراوانی مربوط به میزان سن………………………………………………………………………………..  88

جدول شماره 6-4 : توزیع میانگین و انحراف معیار سوال های مربوط به عوامل ملموس……………………..  90

جدول شماره 7-4 : توزیع میانگین و انحراف معیار سوال های مربوط به قابلیت اطمینان……………………..  91

جدول شماره 8-4 : توزیع میانگین و انحراف معیار سوال های مربوط به قدرت پاسخگویی………………..  92

جدول شماره 9-4 : توزیع میانگین و انحراف معیار سوال های مربوط به عوامل اعتماد…………………………  93

جدول شماره 10-4 : توزیع میانگین و انحراف معیار سوال های مربوط به همدلی…………………………………  94

جدول شماره 11-4 : مقایسه میانگین نمره تأثیر عوامل ملموس در شعب مختلف بانک اقتصاد جدید در بندرعباس بر رضایتمندی مشتریان با میانگین نرخ 3  …………………………………………………………………………………..  95

جدول شماره 12-4 : مقایسه میانگین نمره تأثیر قابلیت اطمینان در شعب مختلف بانک اقتصاد جدید در بندرعباس بر رضایتمندی مشتریان با میانگین نرخ 3 …………………………………………………………………………………….  96

جدول شماره 13-4 : مقایسه میانگین نمره تأثیر قدرت پاسخگویی در شعب مختلف بانک اقتصاد جدید در بندرعباس بر رضایتمندی مشتریان با میانگین نرخ.3 ……………………………………………………………………………….  96

جدول شماره 14-4 : مقایسه میانگین نمره تأثیر عوامل اعتماد در شعب مختلف بانک اقتصاد جدید در بندرعباس بر رضایتمندی مشتریان با میانگین نرخ 3 …………………………………………………………………………………….  97

جدول شماره 15-4 : مقایسه میانگین نمره تأثیر همدلی در شعب مختلف بانک اقتصاد جدید در بندرعباس بر رضایتمندی مشتریان با میانگین نرخ 3 …………………………………………………………………………………….  98

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

جدول شماره 16-4 : مقایسه میانگین آزمون آماری فریدمن ……………………………………………………………………….  99

جدول شماره 17-4 : مقایسه میانگین رتبه تأثیر عوامل مختلف بر رضایت مندی مشتریان بانک……………99

جدول شماره 18-4 : مقایسه میانگین نمره متغیرهای پژوهش برحسب جنسیت………………………………………  100

جدول شماره 19-4 : مقایسه میانگین نمره متغیرهای پژوهش برحسب تاهل ………………………………………….  101

 

جدول شماره 20-4 : مقایسه میانگین نمره متغیرهای پژوهش برحسب مدرک تحصیلی ……………………….  102

جدول شماره 21-4 : آزمون Fمربوط به نمره متغیرهای پژوهش بر حسب مدرک تحصیلی………………….  103

جدول شماره 22-4 : مقایسه میانگین نمره متغیرهای پژوهش بر حسب سن …………………………………………..  104

جدول شماره 23-4 : آزمون Fمربوط به نمره متغیرهای پژوهش بر حسب سن……………………………………….  105

جدول شماره 24-4 : مقایسه میانگین نمره متغیرهای پژوهش بر حسب سابقه کار………………………………….  106

جدول شماره 25-4 : آزمون F مربوط به نمره متغیرهای پژوهش بر حسب سابقه کار……………………………  107

جدول شماره 26-4 : آزمون همبستگی پیرسون برای درجه توافق بین عوامل موثر بر رضایتمندی مشتریان…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  108

جدول شماره 27-4 : آزمون همبستگی پیرسون برای درجه اهمیت بین عوامل موثر بر رضایتمندی مشتریان…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  109

 

  • فهرست نمودارها

نمودار شماره 1-2 : ساختار کلان مدل شاخص رضایت مشتری در سوئد ………………………………………………  59

نمودار شماره 2-2 : شاخص رضایت مشتری در آمریکا ……………………………………………………………………………..  60

نمودار شماره 3-2 : شاخص رضایت مشتری در اروپا …………………………………………………………………………………  61

نمودار شماره 4-2 : مدل مفهومی پژوهش ……………………………………………………………………………………………………..  70

نمودار شماره 5-2 : مدل تحلیلی پژوهش ………………………………………………………………………………………………………  71

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

نمودار شماره 1-4 : توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب جنسیت………………………………………………………..  84

نمودار شماره 2-4 : توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب تحصیلات……………………………………………………  85

نمودار شماره 3-4 : توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب وضعیت تاهل……………………………………………..  86

نمودار شماره 4-4 : توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب سابقه کار ……………………………………………………  88

نمودار شماره 5-4 : توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب سن ……………………………………………………………..  89

چکیده:

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید