فرمت word : پایان نامه بررسی ویژگی­های جمعیت­ شناختی، گرایش، انگیزه و موانع مردم برای مشارکت در ورزش شهروندی

دانلود پایان نامه

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی –  مدیریت ورزشی

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد:

مطالعه ویژگی­های جمعیت­ شناختی، گرایش، انگیره و موانع مردم برای مشارکت در ورزش شهروندی (مطالعه موردی:شهرکرمانشاه)

استاد راهنما:

دکتر سیدمحمدحسین رضوی

استاد مشاور:

دکتر حسین عیدی

پایان نامه

(مقطع کارشناسی ارشد)

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

فصل 1:مقدمه معرفی پژوهش

1-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………..2

1-2 اظهار مسأله………………………………………………………………………………………………3

1-3 ضرورت و اهمیت پژوهش………………………………………………………………………………7

1-4 اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………..9

1-4-1 هدف اصلی………………………………………………………………………………………9

1-4-2 اهداف فرعی…………………………………………………………………………………….9

1-5)سؤال های پژوهش……………………………………………………………………………………10

1-5-1 سؤال اصلی………………………………………………………………………………………..10

1-5-2 سؤال های فرعی…………………………………………………………………………………..10

1-6 محدوده پژوهش…………………………………………………………………………………….10

1-6- 1 محدوده­ی مکانی………………………………………………………………………………..10

1-6-2 محدوده­ی زمانی………………………………………………………………………………..11

2-6 محدودیت­های پژوهش……………………………………………………………………………….11

1-7  تعریف واژه ها واصطلاحات……………………………………………………………………11

1-7-1 ورزش…………………………………………………………………………………………..11

1-7-2 ورزش همگانی……………………………………………………………………………………11

1-7-3 گرایش…………………………………………………………………………………………11

فصل 2:مبانی نظری وپیشینه پژوهش

1-2 مقدمه……………………………………………………………………………………………….13

2-2 استان کرمانشاه…………………………………………………………………………………….13

2-3 ورزش………………………………………………………………………………………13

2-4 فعالیت های ورزشی……………………………………………………………………….13

2-5 ورزش از دیدگاه اندیشمندان…………………………………………………………14

1-5-2 ابن سینا……………………………………………………………………………………….14

2-5-2 خواجه نصیرالدین طوسی………………………………………………………………14

2-5-3 ابن خلدون…………………………………………………………………………………….14

2-5-4 شجاع…………………………………………………………………………………………..15

2-5-5 افلاطون………………………………………………………………………………………..15

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

2-5-6 آندرهکرسون……………………………………………………………………………………15

2-6 علت های اهمیت ورزش…………………………………………………………………………….16

2-7 گرایش………………………………………………………………………………………….16

2-8 عوامل مؤثربرگرایش مردم به ورزش…………………………………………………..18

2-9 ورزش همگانی………………………………………………………………………………20

2-10 شاخص سنجش ورزش همگانی………………………………………………………..20

2-10-1 تعداد شرکت کنندگان در ورزش همگانی………………………………………20

2-10-2 سطح سلامتی جامعه……………………………………………………………….20

2-11 ورزش همگانی وطبقه بندی آن…………………………………………………………..21

2-11-1 ورزش آموزشی………………………………………………………………………….21

2-11-2 ورزش غیر رسمی…………………………………………………………………………21

2-11-3 ورزش درون بخشی……………………………………………………………………21

2-11-4 ورزش برون بخشی……………………………………………………………………….22

2-11-5 ورزش باشگاهی……………………………………………………………………..22

2-12 ورزش های بومی،محلی و سنتی…………………………………………………………22

2-12-1 ورزش بومی………………………………………………………………………………22

2-12-2 ورزش های محلی……………………………………………………………………..23

2-13 ورزش های همگانی در جهان…………………………………………………………..23

2-14 سیر تکاملی ورزش های همگانی در جهان…………………………………………24

2-15 ورزش همگانی در ایران………………………………………………………………….25

2-16 فدراسیون ورزش های همگانی………………………………………………………….28

2-17 جایگاه فدراسیون ورزش های همگانی……………………………………………….29

2-18 شورای سازمان تربیت بدنی…………………………………………………………..30

2-19 اعضای شورای ورزش همگانی……………………………………………………….31

2-20 اعضای شورای ورزش همگانی استان………………………………………………..32

2-21 اعضای شورای ورزش همگانی شهرستان…………………………………………33

2-22 تشکیلات وساختار فدراسیون ورزش همگانی…………………………………..33

2-23 توضیح وظایف فدراسیون ورزش همگانی………………………………………..34

2-24 فعالیت های ورزشی برای مقاطع سنی مختلف…………………………………..36

2-25 انجمن ها وکمیته های فدراسیون ورزش همگانی……………………………….36

2-26 توضیح وظایف انجمن های ورزشی…………………………………………………..36

2-27 انجمن ورزش های بومی و محلی و روستایی وعشایری فدراسیون ورزش همگانی….37

2-28 انجمن ورزش آمادگی جسمانی قدراسیون ورزش های همگانی…………………..38

2-29 انجمن ورزش های طبیعی فدراسیون ورزش همگانی…………………………….39

2-30 انجمن ورزش صبحگاهی فدراسیون ورزش همگانی…………………………………39

2-31 انجمن ورزشی بازیها و تفریحات فدراسیون ورزش همگانی………………………40

2-32 انجمن ورزش بزرگسالان فدراسیون ورزش همگانی……………………………….40

2-33 انجمن اسکیت فدراسیون ورزش همگانی………………………………………..41

2-34 انجمن ورزشی کبدی فدراسیون ورزش همگانی…………………………………42

2-35 انجمن ورزشی یوگا فدراسیون ورزش همگانی………………………………..42

2-36 انجمن ورزشی کارمندان دولت فدراسیون ورزش همگانی…………………….43

2-37 انجمن ورزشی بیماران پیوند اعضا فدراسیون ورزش همگانی…………………..43

2-38 اهداف ورزش های همگانی…………………………………………………………..44

2-39 دستاوردهای ورزش و فعالیت بدنی…………………………………………………46

2-40 مروری بر تحقیقات داخلی………………………………………………………..51

2-41 تحقیقات خارجی…………………………………………………………………..55

فصل 3:روش شناسی پژوهش

1-3 مقدمه…………………………………………………………………………………………59

2-3 روش پژوهش…………………………………………………………………………………59

3-3 جامعه آماری………………………………………………………………………………..60

3-4 نمونه آماری………………………………………………………………………………….60

3-5 روش های جمع آماری داده ها واطلاعات………………………………………….60

3-5-1 مطالعات کتابخانه ای……………………………………………………………….60

3-5- 2 پرسشنامه…………………………………………………………………………….61

3-6 پایایی وروایی……………………………………………………………………………..61

3-6-1 مطالعه پایایی ابزار پژوهش………………………………………………………….61

3-6-2 روایی پرسشنامه……………………………………………………………….62

3-7 روش های آماری مورداستفاده……………………………………………………62

3-7-1 تجزیه وتحلیل عامل تأییدی…………………………………………………….63

3-7- 2آ زمون تی نمونه مستقل ANOV……………………………………………………….

3 -7-3 جمع بندی………………………………………………………………………………63

فصل 4:یافته های پژوهش

4-1 مقدمه………………………………………………………………………………..65

4-2 توصیف داده های جمعیت شناختی……………………………………………………65

4-3 مطالعه پایایی ابزار پژوهش………………………………………………………….77

4-4 تحلیل عاملی تأییدی…………………………………………………………………..78

4-5 مطالعه نرمال بودن فرضیه ­ها…………………………………………………………81

4-6 مطالعه فرضیات پژوهش……………………………………………………………80

4-21 جدول آماری جنسیت…………………………………………………………………81

4-22 آزمون نمونه های مستقل جنسیت……………………………………………………81

4-23  آزمون ANOVA سن………………………………………………………………84

4-24  آزمون فراوانی سن………………………………………………………………….84

4-25 جدول فراوانی وضعیت تأهل………………………………………………………..86

4-26  نمونه های مستقل وضعیت تأهل………………………………………………..86

4-27  آزمون ANOVAتحصیلات………………………………………………………..87

4-28 آزمون فراوانی تحصیلات……………………………………………………………..87

4-29  آزمون ANOVAدرآمد…………………………………………………………88

4-30  آزمون فراوانی درآمد…………………………………………………………………89

4-31  آزمون ANOVAهزینه کل………………………………………………………..90

4-32  آزمون فراوانی  هزینه………………………………………………………………..90

4-33  آزمون ANOVAهزینه ورزش……………………………………………………..91

4-34  آزمون فراوانی هزینه ورزش………………………………………………………..91

فصل 5:بحث و نتیجه گیری

5-1 مقدمه………………………………………………………………………………………..95

5-2 نتایج مربوط به فرضیات پژوهش……………………………………………………95

5-3 بحث………………………………………………………………………………………..96

5-4 پیشنهادات وراهکارها برای حضور بیشتر در ورزش همگانی…………………….97

5-5 پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی…………………………………………………………98

منابع و مأخذ………………………………………………………………………………………….99

چکیده:

این پژوهش باهدف مطالعه ویژگی­های جمعیت­شناختی،گرایش، انگیزه­ها وموانع شرکت مردم شهرکرمانشاه به ورزش شهروندی و مطالعه رشته­های ورزشی موردعلاقه آنها انجام گردید. به این مقصود روش پژوهش توصیفی-پیمایشی بهره گیری گردید و اطلاعات موردنیاز از طریق پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری گردید که روائی آن توسط چند تن از اساتید نظریه پرداز و پایائی آن از روش آلفای کرونباخ (آلفا= ./95) تائید گردید. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه شهروندان شهر کرمانشاه می باشند. در پژوهش حاضر از روش نمونه­گیری تصادفی طبقه ای چندمرحله­ای بهره گیری شده می باشد که شهر کرمانشاه را به 6 منطقه تقسیم نموده­ایم و سپس در هر منطقه 75 و در مجموع 450 پرسشنامه دربین افراد16 تا60سال توزیع نمودیم و در در پایان از داده های 420 پرسشنامه برای تجزیه و تحلیل بهره گیری گردید. پرسشنامه مشتمل بر52 سؤال رتبه بندی شده درزمینه مطالعه ویژگی­های جمعیت­شناختی و گرایش مردم به ورزش وموانع شرکت آنان در ورزش و انگیزه­های انان برای شرکت در ورزش شهروندی و همگانی می­باشد. در پژوهش حاضر با بهره گیری از دو نرم افزار SPSS و LISREL از دو نوع آمار توصیفی و استنباطی برای تحلیل داده­ها بهره گیری شده می باشد. در سطح توصیفی با بهره گیری از مشخصه­های آماری نظیر  فراوانی، درصد، به رسم نمودارها و تجزیه و تحلیل اطلاعات پرداخته گردید و در سطح استنباطی، از آلفای کرونباخ برای مطالعه پایایی پرسشنامه، از روش مدل معادلات ساختاری برای رد یا تأیید فرضیات پژوهش، و برای مطالعه میزان تبیین متغیرها توسط هر یک از سوالات مرتبط در پرسشنامه از تجزیه و تحلیل عاملی تاییدی بهره گیری شده می باشد. نتایج نشان داد که جنسیت افراد وسن آنها ووضعیت تأهل ومقطع تحصیلی  ومیزان سواد ودرآمدخانوار وهزینه­های خانواده وهزینه­های ماهیانه ورزش با میزان مشارکت آنها درفعالیت­های ورزشی تفاوت معنادار هست و مهمترین انگیزه مردم از ورزش کردن حفظ سلامتی می باشد و حدود 25 درصد مشغله زیاد و نداشتن وقت کافی را مانع اصلی در انجام و ادامه ورزش به صورت مستمر می­دانستند و 84 نفر نیز وجود هزینه بالای روزمرگی و معضلات عمده مالی و 62 نفر نیز در دسترس نبودن و کمبود بعضی لوازم و وسایل ورزشی را به عنوان موانع اساسی و عمده برای انجام فعالیت های ورزشی می­دانستند. ورزش فوتبال نیز بنا به دلایلی همچون پوشش کامل رسانه ها و هیجان بالای آن پرطرفدارترین ورزش و و سپس پیاده روی، بدنسازی و کوهنوردی و ورزش صبحگاهی در رتبه­ های بعدی بوده­ اند.

فصل اول: مقدمه و معرفی پژوهش

1-1- مقدمه

به گونه کلی ورزش در تمام دوران زندگی از اهمیت زیادی برخوردار بوده می باشد و موجب می گردد، افراد مکان مناسبی برای گذراندن اوقات فراغت خود داشته و در تامین سلامت جسمی و روانی آنان تاثیر بسیار زیادی دارد (معدن کن,69). بیش از 2000 سال قبل بقراط، پزشک یونانی در مورد نیاز بشر به فعالیت‌های حرکتی مستمر، اعلام داشت که فعالیت‌های بدنی برای سلامتی ضروری می باشد و ارگان‌های بدن بشر در صورت داشتن تمرینات بدنی معتدل و مستمر، سلامتی خود را حفظ نموده، قوی شده، سرعت عمرشان کاهش پیدا کرده و عمرشان طولانی می گردد و چنانچه فعالیت حرکتی از زندگی روزمرهشان دور گردد، دستگاه‌های بدن او تنبل و آماده پذیرش بیماری‌های گوناگون گردیده و سرعت رشد آنها کاهش و سرعت عمرشان افزایش یافته و پیری در بشر تسریع می گردد (قره، 1383). نوع زندگی در قرن حاضرماشینی می باشد پیشرفت های تکنولوژیکی امروزی در عین حال که رفاه و آسایش را برای بشر به ارمغان آورده می باشد اما با کاهش حرکت و فعالیتهای بدنی، شیوه های نوینی را بر زندگی بشر ها حاکم کرده و آثار زیانبار ناشی از فقر وکاهش حرکت، زمینه ساز بروز بسیاری از معضلات و ناراحتی­های جسمانی و روانی گردیده می باشد. بدون تردید امروزه ورزش و تربیت بدنی به پدیده جهانی تبدیل شده می باشد و در سال­های آغازین قرن بیستم به عنوان یک هنر و البته در راستای ایجاد جامعه سالم مورد توجه بوده می باشد (دبورا، وست، چارلز و بوچر،1375). امروزه تربیت بدنی و ورزش به عنوان یک ضرورت انکار ناپذیر و یک نیاز اساسی زیربنایی برای تمام کشورها و جوامع محسوب می­گردد و به گونه چشمگیر و فزاینده مورد توجه همگان قرار گرفته می باشد.از آثار مثبت این پدیده می­توان به تأمین سلامت و بهداشت جسمانی و روانی، کاهش هزینه­های درمانی و افزایش میزان تولید و بهره وری شهروندان تصریح نمود. مقوله ورزش و تربیت بدنی می­تواند به عنوان یک وسیله تفریح و گذران اوقات فراغت و ابزار مؤثر برای جلوگیری از انواع انحرافات اجتماعی به ویژه اعتیاد به سیگار و مواد مخدر باشد.به علاوه در دنیای معاصر که عصر هجوم ماهواره ها لقب گرفته می باشد، پدیده ورزش می­تواند به عنوان ابزاری سالم و نسبتأ ارزان برای مقابله با انواع تهاجمات فرهنگی به کار گرفته گردد(به نقل ازحمایت طلب1388). اختصاص دادن مدت کوتاهی از زندگی روزانه به فعالیتهای ورزشی و به ویژه در چارچوب ورزش همگانی، علاوه بر تاثیر آن در تأمین سلامت و نشاط فردی و ارتقای سلامت اجتماعی در پیشگیری از اشاعه بعضی از آسیب های اجتماعی نیز مؤثر خواهد بود. از این رو توسعه ورزش همگانی و به صورت راهبردی برای ارتقای فرهنگ شهروندی و تقویت سرمایه اجتماعی و مشارکت مردم در امور زندگی شهری به شمار می­آید (ایازی، 1389). ورزش، این پدیده سازمان یافته اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 طی این دوران، ابعاد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی به خود گرفته و از جنبه­های گوناگونی قابل مطالعه می باشد.یکی از مهمترین جنبه­های آن، همگانی بودن آن یا به تعبیری ورزش همگانی می باشد. ورزش همگانی با هدف افزایش مشارکت تمام گروه­های اجتماعی و فراهم کردن تکثرگرایی ورزشی، تقویت ورزش قهرمانی ، ورزش رقابتی، تفریحات سالم و ورزش تفریحی پایه­گذاری گردید. امروزه ورزش به ویژه ورزش همگانی از آنجا که موجب افزایش امید به زندگی از طریق ارتقای سلامت افراد جامعه می­گردد، یکی از زیرشاخص­های توسعه انسانی در جوامع قلمداد می­گردد.همچنین به واسطه افزایش سلامت و نشاط در جامعه سبب کاهش هزینه­های درمانی و بهداشتی می­گردد و بهره وری نیروی کار جامعه را بالا می­برد و از این راه به توسعه همه جانبه آن جامعه کمک می­کند. ورزش همگانی باوجودسادگی حرکات درزمینه سلامت شهروندان می تواندنقش مهمی را برعهده بگیرد. ازطرف دیگراین نوع ورزش رایگان می باشد و نیازبه سرمایه آنچنانی شهروندان ندارد. به همین علت مطالعه گرایش شهروندان مهم می باشد تا برنامه ریزی صحیح دراین زمینه انجام گردد (معین الدینی 1391). تربیت بدنی و علوم ورزشی یکی از حوزه­های معارف بشری می باشد (جوادی پور وسمیع نیا،1392)  و ورزش همگانی یکی از شاخه­های آن محسوب می­گردد که در تأمین سلامت و بهداشت تن و روان بشر­ها از جایگاه ویژه ای برخوردار می باشد (رضوی، 1381)  اکثر روان شناسان عقیده دارند که تنها یک علت یا انگیزه سبب بروز رفتار نیست، بلکه عوامل مختلفی باعث گرایش یا عدم گرایش افراد به امر ورزش می شوند (شفیعی، 1373).از طرفی گرایش افراد به هر موضوعی چند بعدی می باشد پس گرایش به موضوعات بایستی از از زوایای مختلف ارزیابی شودتا بتوان با تقسیم نمره مرکب به نمرات کوچکتر سهم هر بعد یا هربخش از گرایش را اندازه گیری و اعتبار آن را محاسبه نمود. شناخت خصوصیات و جایگاه افراد و آگاهی ازگرایش­های افراد به فعالیت­های حرکتی و ورزشی تأثیر مهمی درتصمیم گیری های تربیتی وآموزشی و بهداشتی داردو می تواند دست اندرکاران ومتولیان ورزش رادرفراهم کردن امکانات متناسب باتمایلات وتوانایی­ها ونیازهای جسمی و روانی افراد به منظورایجاد زمینه ­های لازم برای توسعه وگسترش فعالیت­های حرکتی و ورزشی وبرنامه ریزی واقع بینانه واصولی کمک کند.

2-1- اظهار مسئله

 نوع زندگی در قرن حاضرماشینی می باشد.پیشرفت تکنولوژی وتأثیر آن در پهنه زندگی بشر­ها، بشر را بافقرحرکتی روبه                                                                        رو ساخته می باشد (معتمدین، 1383). ازآنجایی که حرکت، زندگی و پویایی بشر می باشد و عدم حرکت یا همان فقر حرکتی در هر       سنی با عوارض جانبی زیرا چاقی، ضعف عضلات، بیماری­های دستگاه گردش خون، تنفس و اختلالات روانی همراه می باشد، پس می­توان گفت حرکت جزء جدانشدنی زندگی بشر­هاست (معتمدین وهمکاران،1388). کاهش تحرک و فعالیت بدنی در زندگی روزمره که به واسطه توسعه و گسترش امکانات و وسایل رفاهی و شیوه­های جدید زندگی به وجود می­آید ضرورت پرداختن به ورزش و تربیت بدنی را بیش از پیش ایجاب می­کند و انجام مستمر و منظم حرکات بدنی در این راستا، امری لازم و حیاتی به نظر می رسد (کاشف، 1379). عمده ترین وسیله ی تربیت همگانی درجامعه معاصر درکشورهای پیشرفته ورزش می باشد (شعبانی وهمکاران،1390). امروزه تربیت بدنی و ورزش به عنوان یک ضرورت انکار ناپذیر و یک نیاز اساسی زیربنایی برای تمام کشورها و جوامع به شمار می رود و به گونه چشمگیر و فزاینده مورد توجه همگان قرار گرفته می باشد.از آثار مثبت این پدیده می­توان به تأمین سلامت و بهداشت جسمانی و روانی، کاهش هزینه­های درمانی و افزایش میزان تولید و بهره وری شهروندان تصریح نمود. مقوله ورزش و تربیت بدنی می­تواند به عنوان یک وسیله تفریح و گذران اوقات فراغت و ابزار مؤثر برای جلوگیری از انواع انحرافات اجتماعی به ویژه اعتیاد به سیگار و مواد مخدر باشد. به علاوه در دنیای معاصر که عصر هجوم ماهواره­ها لقب گرفته می باشد، پدیده ورزش می­تواند به عنوان ابزاری سالم و نسبتا ارزان برای مقابله با انواع تهاجمات فرهنگی به کار گرفته گردد(طرفداری طلب،1388).اساساً توسعه ورزش در ارتباط با افزایش مشارکت و ترویج فرصت‌ها و مزایای حضور در فعالیت‌های ورزشی می باشد. مشارکت در ورزش و فعالیت‌های بدنی دامنه گسترده‌ای از مفاهیم از قبیل حضور کودکان در بازی، مشارکت دادن زنان در ورزش، حضور جوانان در ورزش‌هایی که قانونمند بوده، و نهایتاً توسعه ورزش همگانی، حرفه‌ای و قهرمانی را به هم مرتبط می کند (کالیوپی، شیلبوری و کریستین، 2008).با وجود این همه اسناد و مدارک در خصوص ارزش و جایگاه ورزش و تربیت بدنی در توسعه سلامتی و تندرستی متأسفانه در کشور ما هنوز اهمیت و ضرورت ورزش در بین اقشار مختلف جامعه شناخته شده نیست و آن گونه که بایستی و شاید به ارزش و جایگاه ورزش در سلامتی و تندرستی افراد جامعه پرداخته نشده می باشد.عدم تحرک جسمانی یعنی محروم شدن از سلامتی و بهداشت جسمانی، روحی، روانی، شادابی و کارایی که یقینأ صدمات جبران ناپذیری بر کل اجتماع به دنبال خواهد داشت(طرفداری طلب،1388). بر اساس نظر متخصصان امور اجتماعی و جامعه شناسان، علل عدم رشد، توسعه و ترویج هر مقوله در یک جامعه را می­توان از ابعاد فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، آموزشی و…مطالعه نمود. ورزش به عنوان یکی از فعالیت­های فراغتی از نوع فعال، تأثیر تعیین کننده ای در حفظ سلامت جسمی وروحی بشر­ها دارد. داشتن زندگی سالم مستلزم تحرک و فعالیت­های ورزشی می باشد.این موضوع بارها در پژوهش­های مختلف اظهار شده می باشد. آگاهی افراد از تاثیرات مطلوب فعالیت­های ورزشی بر دستگاه­های مختلف بدن، موجب شده تا گرایش به این امر روز به روز افزایش یابد (صفانیا،1380). تاکید مردم ازفعالیت­های رقابتی به سمت ورزش­های آزاد تغییر کرده می باشد، این رویکرد در کشورهای دیگر نیز دیده می گردد (غفوری و همکاران،1383). تحقیقات انجام شده در قاره اروپانشان می­دهد که رویکرد اصلی انها گسترش ورزش همگانی می باشد (مظفری وهمکار،1384) نتایج رساله دکتری غفوری نیزبه افزایش سرمایه گذاری در ورزش همگانی ایران تاکید دارد (غفوری، 1382) زیرا این مسئله بر سلامت افراد بیشتری از جامعه تاثیر می­گذارد و سرمایه گذاری دولت، موجب بهبود چند برابری سلامت و بهداشت در جامعه می­گردد (غفوری و همکاران، 1382). اختصاص دادن مدت کوتاهی از زندگی روزانه به فعالیت­های ورزشی و به ویژه در چارچوب ورزش همگانی، علاوه بر تاثیر آن در تأمین سلامت و نشاط فردی و ارتقای سلامت اجتماعی در پیشگیری از اشاعه بعضی از آسیب­های اجتماعی نیز مؤثر خواهد بود. از این رو توسعه ورزش همگانی به صورت راهبردی برای ارتقای فرهنگ شهروندی و تقویت سرمایه اجتماعی و مشارکت مردم در امور زندگی شهری به شمار می­آید (ایازی، 1389).

ورزش، این پدیده سازمان یافته اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 طی این دوران، ابعاد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی به خود گرفته و از جنبه­های گوناگونی قابل مطالعه می باشد. یکی از مهمترین جنبه­های آن، همگانی بودن آن یا به تعبیری ورزش همگانی می باشد. ورزش همگانی با هدف افزایش مشارکت تمام گروه­های اجتماعی و فراهم کردن تکثرگرایی ورزشی، تقویت ورزش قهرمانی ، ورزش رقابتی، تفریحات سالم و ورزش تفریحی پایه گذاری گردید. امروزه ورزش به ویژه ورزش همگانی از آنجا که موجب افزایش امید به زندگی از طریق ارتقای سلامت افراد جامعه می­گردد، یکی از زیرشاخص­های توسعه انسانی در جوامع قلمداد می­گردد. همچنین به واسطه افزایش سلامت و نشاط در جامعه سبب کاهش هزینه­های درمانی و بهداشتی می گردد و بهره وری نیروی کار جامعه را بالا می­برد و از این راه به توسعه همه جانبه آن جامعه کمک می­کند. ورزش همگانی باوجودسادگی حرکات درزمینه سلامت شهروندان می­تواند تأثیر مهمی را برعهده بگیرد.ازطرف دیگراین نوع ورزش رایگان می باشد و نیازبه سرمایه آنچنانی شهروندان ندارد. به همین علت مطالعه گرایش شهروندان مهم می باشد تابرنامه ریزی صحیح دراین زمینه انجام گردد (معین الدینی 1391). گذشته از این، ورزش همگانی در یک جامعه کارکردهای مطلوبی زیرا افزایش همدلی، تقویت همبستگی و مشارکت اجتماعی و تحکیم روابط و پیوندهای اجتماعی، کمک به فرآیند جامعه­ پذیری افراد نیز دارد. یکی از جنبه­های مهم و کارکردی ورزش همگانی، پیرامون ورزش قهرمانی می باشد(مول و همکاران 1992). در تحقیقی به اثر ورزش همگانی بر ورزش قهرمانی پرداختند. آنها در مدل معروف اوقات فراغت خود، ورزش همگانی را پایه توسعه ورزش قهرمانی و حرفه­ای دانسته­اند. در پژوهش دیگری آزمودنی­ها بر تأثیر ورزش همگانی و توسعه آن در پیشرفت ورزش قهرمانی تأکید کرده و آن را پشتوانه ورزش حرفه ای و قهرمانی قلمداد کردند (رانسون,2002).

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید