دانلود: پایان نامه بررسی و تحلیل موسیقی شعر درغزلیات خواجوی کرمانی

دانلود پایان نامه

گروه زبان و ادبیات فارسی

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته زبان و ادبیات فارسی

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد:

مطالعه و تحلیل موسیقی شعر درغزلیات خواجوی کرمانی

استاد راهنما:

دکتر صفیه مرادخانی

استاد مشاور:

دکتر طاهره صادقی تحصیلی

 

 

پایان نامه

(مقطع کارشناسی ارشد)

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                   صفحه

چکیده ی فارسی…………………………………………………………………………………………………………………1

1ـ فصل اول: کلیات…………………………………………………………………………………………………………….2

2ـ فصل دوم: مقدمه و آشنایی با زندگی و آثار خواجو……………………………………………………………….4

3ـ فصل سوم: توضیح و تحلیل موسیقی غزلیات……………………………………………………………………………7

1ـ3ـ ای ماه قبچاقی شب می باشد از سر بنه بغطاق را……………………………………………………………………….8

2ـ3ـ ساقیا وقت صبوح آمد بیار آن جام را……………………………………………………………………………….10

3ـ3ـ مگذر ای یار و در این واقعه مگذار مرا…………………………………………………………………………….12

4ـ3ـ اگر در جلوه می آری سمند باد جولان را…………………………………………………………………………14

5ـ3ـ مغنی وقت آن آمد که بنوازی رباب………………………………………………………………………………..16

6ـ3ـ طلع الصبح من وراء حجاب…………………………………………………………………………………………..18

7ـ3ـ رفت دوشم نفسی دیده ی گریان در خواب……………………………………………………………………..20

8ـ3ـ یاد باد آن روز کز لب بوی جان می آمدت………………………………………………………………………22

9ـ3ـ بیمار چشم مست تورنجور خوش تر می باشد………………………………………………………………………..24

10ـ3ـ کار ما بی قد زیبات نمی آید راست………………………………………………………………………………26

11ـ3ـ دلا جان در ره جانان حجاب می باشد………………………………………………………………………………..28

12ـ3ـ یاران همه مخمور و قدح پر می ناب می باشد……………………………………………………………………..30

13ـ3ـ این باد کدام می باشد که از کوی شما خاست…………………………………………………………………….32

14ـ3ـ باغ و صحرا با سهی سروان نسرین بر خوش می باشد…………………………………………………………….34

15ـ3ـ در شب زلف تو مهتابی خوش می باشد……………………………………………………………………………..36

16ـ3ـ کفر سر زلف تو ایمان ماست………………………………………………………………………………………38

17ـ3ـ عقل مرغی ز آشیانه ی ماست…………………………………………………………………………………….. 40

18ـ3ـ چو از بزگ گلش سنبل دمیده می باشد…………………………………………………………………………….. 42

19ـ3ـ ای لبت باده فروش و دل من باده پرست…………………………………………………………………………44

20ـ3ـ بیش از این بی همدمی در خانه نتوانم نشست…………………………………………………………………..46

21ـ3ـ ز عشق غمزه و ابروی آن صنم پبوست…………………………………………………………………………..48

22ـ3ـ کدام دل که گرفتار و پای بند تو نیست………………………………………………………………………….50

23ـ3ـ گر چه کاری چو عشق بازی نیست……………………………………………………………………………….52

24ـ3ـ کاروان خیمه به صحرا زد و محمل بگذشت……………………………………………………………………54

25ـ3ـ ای قمر تابی از بناگوشت…………………………………………………………………………………………….56

26ـ3ـ سپیده دم که جهان بوی نوبهار گرفت……………………………………………………………………………58

27ـ3ـ به غیر از از کمر ندیدم سر مویی از میانت………………………………………………………………………….60

28ـ3ـ پیه سوز چشم من سرشمع ایوان تو باد……………………………………………………………………………62

29ـ3ـ تا دلم در خم آن زلف سمن سا افتاد……………………………………………………………………………..64

30ـ3ـ به آن ورق که صبا در کف شکوفه نهاد…………………………………………………………………………..66

31ـ3ـ دل من زحمت جان برنتابد…………………………………………………………………………………………..68

32ـ3ـ زیرا مرا دبده بر آن آتش رخسار افتد……………………………………………………………………………70

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

33ـ3ـ اگر آن ماه مهربان گردد……………………………………………………………………………………………..72

34ـ3ـ نقاش که او صورت ارژنگ نگارد………………………………………………………………………………..74

35ـ3ـ پشت بر یار کمان ابروی ما نتوان نمود…………………………………………………………………………….76

36ـ3ـ طوطی از پسته ی تنگ تو شکر گرد آورد………………………………………………………………………78

37ـ3ـ مرغ در راه او پر اندازد……………………………………………………………………………………………….80

38ـ3ـ حدبث آرزومندی جوابی هم نمی ارزد………………………………………………………………………….82

39ـ3ـ درد غم عشق را طبیب نباشد………………………………………………………………………………………..84

40ـ3ـ هر که او را قدمی هست ز زر نندیشد…………………………………………………………………………….86

41ـ3ـ خسرو انجم به گه بام برآمد…………………………………………………………………………………………88

42ـ3ـ حدیث عشق ز ما بادگار خواهد ماند……………………………………………………………………………..90

43ـ3ـ خورشید را ز مشک زره پوش کرده اند…………………………………………………………………………92

44ـ3ـ زیرا خط سبز تو بر آفتاب بنویسند……………………………………………………………………………….94

45ـ3ـ ماه من مشک سیه در دامن گل می کند…………………………………………………………………………96

46ـ3ـ سوی دیرم نگذارند که غیرم دانند………………………………………………………………………………..98

47ـ3ـ اهل پژوهش چو در کوی خرابات آیند………………………………………………………………………….100

48ـ3ـ ترک من انگاری بازش خاطر نخجیر بود…………………………………………………………………..102

49ـ3ـ آن وقت کز من دل سوخته آثار نبود……………………………………………………………………………104

50ـ آن دم که نه شمع و نه لگن بود……………………………………………………………………………………..106

51ـ3ـ ای که هر دم عنبرت بر نسترن چنبر گردد………………………………………………………………………108

52ـ3ـ گرمی خسرو و شیرین به شکر کم نشود…………………………………………………………………….. 110

53ـ3ـ زیرا برقع شبرنگ ز عارض بگشاید……………………………………………………………………………112

54ـ3ـ سبزه پیرامن سرچشمه ی نوشش نگرید……………………………………………………………………….114

55ـ3ـ چو هست قرب حقیقی چه غم ز بعد مزار…………………………………………………………………….116

56ـ3ـ ای خوشا وصل یار و فصل بهار………………………………………………………………………………….118

57ـ3ـ حبذا پای گل و صبحدم و فصل بهار…………………………………………………………………………..120

58ـ3ـ آشنای تو ز بیگانه و خویشش چه خبر…………………………………………………………………………122

59ـ3ـ برگیر دل ز ملک جهان و جهان بگیر………………………………………………………………………….124

60ـ3ـ معنی این صورت از صورتگران چین بپرس………………………………………………………………….126

61ـ3ـ الوداع ای دلبر نامهربان بدرود باش……………………………………………………………………………..128

62ـ3ـ رخت شمع شبستان می نهندش………………………………………………………………………………….130

63ـ3ـ گلزار جنت می باشد رخ حور پیکرش…………………………………………………………………………… 132

64ـ3ـ ای شبت غالیه آسا و مهت غالیه پوش………………………………………………………………………….134

65ـ3ـ شمیم باغ بهشت می باشد یا نسیم عراق…………………………………………………………………………….136

66ـ3ـ سری بالعیس اصحابی اما فی العیس معشوق……………………………………………………………….138

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

67ـ3ـ یک دم ز قال بگذر اگر واقفی ز حال…………………………………………………………………………139

68ـ3ـ ای ماه تو مهر انور دل………………………………………………………………………………………………141

69ـ3ـ هر گه که ز خرگه به چمن بار دهد گل………………………………………………………………………143

70ـ3ـ عارض ترکان نگر در چین جعد مشک فام…………………………………………………………………..145

71ـ3ـ گر چه من آب رخ از خاک درت یافته ام……………………………………………………………………147

72ـ3ـ من ز دست دیده و دل در بلا افتاده ام…………………………………………………………………………149

73ـ3ـ چشم پر خواب گشودی و ببستی خوابم………………………………………………………………………151

74ـ3ـ رند و دردی کش و مستم چه توان نمود چو هستم……………………………………………………….. 153

75ـ3ـ ای تنم کرده ز غم مویی و در مو زده خم…………………………………………………………………….155

76ـ3ـ نشان روی تو جستم به هر کجا که رسیدم…………………………………………………………………….157

77ـ3ـ به گدایی به سر کوی شما آمده ایم…………………………………………………………………………….159

78ـ3ـ ما به نظاره ی رویت به جهان آمده ایم…………………………………………………………………………161

79ـ3ـ اشارت کرده بودی تا بیایم………………………………………………………………………………………..163

80ـ3ـ داریم دلی پر غم و غمخوار نداریم……………………………………………………………………………..165

81ـ3ـ ای چشم می پرستت آشوب چشم بندان……………………………………………………………………….167

82ـ3ـ ای غمزه ی جادویت افسونگر بیماران………………………………………………………………………….169

83ـ3ـ یارب ز باغ بگذر اگر واقفی ز حال…………………………………………………………………………….171

84ـ3ـ دلا از جان زبان درکش که جانان……………………………………………………………………………….173

85ـ3ـ سخن عشق نشاید بر هر کس گفتن……………………………………………………………………………..175

86ـ3ـ دوش زیرا از لعل میگون تو می گفتم سخن…………………………………………………………………177

87ـ3ـ ای هیچ در میان نه ز موی میان تو……………………………………………………………………………….179

88ـ3ـ ای چراغ دیده ی جان روی تو…………………………………………………………………………………..181

89ـ3ـ ای بو تو مرا پر آب دیده…………………………………………………………………………………………..183

90ـ3ـ بساز چاره ی این دردمند بیچاره…………………………………………………………………………………185

91ـ3ـ ترک من هر لحظه گیرد با من از سر خرخشه………………………………………………………………..187

92ـ3ـ پرده ی ابر سیاه از مه تابان بگشای………………………………………………………………………………189

93ـ3ـ از مشک سوده دام بر آتش نهاده ای……………………………………………………………………………191

94ـ4ـ در باغ زیرا بالای تو سروی ندیدم راستی…………………………………………………………………….193

95ـ3ـ کجا باز آید آن مرغی که با من همنفس بودی………………………………………………………………195

96ـ3ـ گر آن مه در نظر بودی چه بودی………………………………………………………………………………..197

97ـ3ـ ای شمع چگل دوش در ایوان که بودی……………………………………………………………………….199

98ـ3ـ ای مهر ماه روی. تو را زهره مشتری……………………………………………………………………………201

99ـ3ـ چگونه سرو روان گویمت که عین روانی…………………………………………………………………….203

100ـ3ـ برخیز که بنشیند فریاد ز هر سویی…………………………………………………………………………….205

4ـ فصل چهارم: جداول و نتیجه گیری …………………………………………………………………………………207

منابع و مآخذ ………………………………………………………………………………………………………………….210

چکیده ی انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………….211

چکیده:

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید