دانلود پژوهش: پایان نامه بررسی و مقایسه تأثیر هفت هفته تمرینات هوازی تداومی و تناوبی

دانلود پایان نامه

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد تربیت بدنی گرایش فیزیولوژی ورزشی

عنوان
مطالعه و مقایسه تأثیر هفت هفته تمرینات هوازی تداومی و تناوبی بر ترکیب بدن و توان هوازی دانش‌آموزان
دختر غیر ورزشکار 17-13 ساله

استاد راهنما:
دکتر نعمت‌اله نعمتی

استاد مشاور:
دکتر علی یونسیان

پایان نامه

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عنوان                                                         صفحه

فصل اول: کلیات پژوهش 1

1-1. مقدمه 2

1-2. اظهار مسئله 2

1-3. ضرورت و اهمیت 3

1-4. اهداف پژوهش 5

1-4-1. هدف کلی 5

1-4-2.  اهداف اختصاصی 5

1-5. فرضیه‌های پژوهش 5

1-6. قلمرو محدودیت‌های پژوهش 6

1-6-1. قلمرو پژوهش 6

1-6-2. محدودیت‌های قابل کنترل 6

1-6-3. محدودیت‌های غیر قابل کنترل 6

1-7. تعریف واژه‌ها 7

1-7-1. تمرینات هوازی 7

1-7-1-1. تمرینات هوازی تداومی 7

1-7-1-2. تمرینات هوازی تناوبی 7

1-7-2. ترکیب بدن 7

1-7-3. توان هوازی 8

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه‌ی پژوهش 9

2-1. مقدمه 10

2-2. آمادگی جسمانی و اثرات آن بر زندگی 10

2-2-1. اجزای آمادگی جسمانی 11

2-3. آمادگی قلبی ـ تنفسی 12

2-3-1. سازگاری‌های قلبی ـ تنفسی با ورزش 13

2-3-1-1. سازگاری‌های قلبی ـ عروقی با تمرین 14

2-3-1-2. سازگاری‌های تنفسی با تمرین 14

2-3-1-3. سازگاری‌های متابولیک 16

2-3-2. عوامل مؤثر بر توان هوازی بیشینه 16

2-3-2-1. شیوه‌ی تمرین 17

2-3-2-2. وراثت 18

2-3-2-3. وضعیت تمرین 19

2-3-2-4. جنسیت 19

2-3-2-5. اندازه و ترکیب بدن 20

2-3-2-6. بلوغ 21

2-3-2-7. سن 21

2-3-3. تعیین فیزیولوژیک VO2 max و عوامل مؤثر آن 21

2-3-4. اندازه‌گیری VO2 max 22

2-4. ترکیب بدنی 23

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

2-4-1. اهمیت ارزیابی ترکیب بدن 28

2-4-2. روش‌های ارزیابی ترکیب بدن 29

2-4-2-1. روش‌های آزمایشگاهی 29

2-4-2-2. روش‌های میدانی 32

2-5. تمرین هوازی 33

2-5-1. تمرین تداومی هوازی 34

2-5-2. تمرین تناوبی (اینتروال) 35

2-6. مروری بر تحقیقات پیشین 38

2-6-1. تحقیقات انجام شده در داخل کشور 38

2-6-2. تحقیقات انجام شده در خارج از کشور 44

فصل سوم: روش‌شناسی پژوهش 52

3-1. مقدمه 53

3-2. روش پژوهش 53

3-3. جامعه و نمونه آماری 53

3-4. متغیرهای پژوهش 53

3-4-1. متغیرهای مستقل 53

3-4-2. متغیرهای وابسته 53

3-5. ابزار جمع‌آوری اطلاعات 54

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

3-6. روش‌های جمع‌آوری اطلاعات 54

3-6-1. مطالعه مقدماتی 54

3-6-2. نحوه‌ی اندازه‌گیری و ارزیابی ترکیب بدنی 55

3-6-3. نحوه اندازه‌گیری حداکثر اکسیژن مصرفی (VO2 max) 55

3-7. پروتکل اجرایی 55

3-8. روش‌های آماری پژوهش 56

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده 57

4-1. مقدمه 58

4-2. آمار توصیفی 58

4-2-1. وضعیت متغیرها در تمرینات هوازی تناوبی 59

4-2-2. وضعیت متغیرها در تمرینات هوازی تداومی: 59

4-3. آزمون فرضیه ها 61

4-3-1. فرض نرمال بودن داده ها 61

4-3-2. فرضیه اول 62

4-3-3. فرضیه ی دوم 63

4-3-4. فرضیه ی سوم 64

4-3-5. فرضیه‌ی چهارم 65

4-3-6. فرضیه‌ی پنجم 66

4-3-7. فرضیه‌ی ششم 67

فصل پنجم: نتیجه‌گیری 68

5-1. مقدمه 69

5-2. اختصار پژوهش 69

5-3. بحث و مطالعه فرضیه‌ها 70

5-4. نتیجه‌گیری نهایی 72

5-5. پیشنهادات برخاسته از پژوهش 72

5-6. پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده 72

فرم رضایت نامه 73

فهرست منابع 74

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید