دانلود فرمت word : پایان نامه بررسی پیامدهای مثبت سایبرلوفینگ در دانشگاه‌های شهرستان بابل

دانلود پایان نامه

مطالعه پیامدهای مثبت سایبرلوفینگ در دانشگاه‌های

شهرستان بابل 

استاد راهنما:

آقای دکتر آرین قلی­پور

شهریور 1392

پایان نامه

(مقطع کارشناسی ارشد)

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده

امروزه در اکثر سازمان‌ها خصوصا سازمان‌هایی که مشتری محور نیستند و علی‌الخصوص ارگانهای دولتی که کارکنان اوقات بیکاری بیشتری در اختیار دارند پدیده‌ای به نام سایبرلوفیگ موج می‌زند.کارکنانی که به ظاهر پشت میز کار خود نشسته‌اند و مشغول کار با رایانه‌ها هستند در واقع در دنیای اینترنت مشغول گشت و گذار بوده و گاه حتی خرید می‌کنند، بصورت آنلاین بازی می‌کنند، فیلم، عکس و یا  موسیقی دانلود می‌کنند و یا ممکن می باشد در حال گفتگو از طریق ایمیل با دوستان خود باشند. عده‌ای با این پدیده برخورد می‌کنند و کوشش در حذف کامل آن دارند در حالی که عده ای نیز به فوایدی چند از این پدیده عقیده دارند و اعتقاد دارند که به جای حذف کامل سایبرلوفینگ از ادارت می‌توان آن را در جهت صحیح هدایت نمود بنحوی که حتی باعث بروز پیامد‌های مثبتی نیز گردد.در سال‌های اخیر مطالعات برروی پیامد‌های مثبت سایبرلوفینگ همچون کاهش استرس‌کاری، فعالیتی نشاط آور برای کارکنان، افزایش رضایت شغلی و … افزایش یافته می باشد.

در راستای وجود عوامل مثبت در پدیده سایبرلوفینگ در این پژوهش کوشش گردید تا چندی از پیامد‌های مثبت این پدیده در دانشگاههای شهرستان بابل شناسایی و ارائه گردد.که فرضیاتی در راستای وجود ارتباط مثبت میان فعالیت‌ها و رفتارهای سایبرلوفینگ با رضایت‌شغلی، تعهد‌‌سازمانی و عجین‌شدن با شغل مورد آزمون قرار گرفت در این پژوهش کارکنان هفت دانشگاه شهرستان بابل بعنوان نمونه انتخاب شده و بوسیله پرسشنامه اطلاعات مورد نیاز پژوهش که توسط کارکنان دانشگاهها تکمیل گردید، بدست آمد. به مقصود مطالعه روابط میان متغیرها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و همچنین آزمون معادلات ساختاری برای میزان همبستگی بین متغییر های مدل بهره گیری شده می باشد. از نرم افزار SPSS و  Lisrelبرای محاسبات مربوط به متغیر ها و برازندگی مدل بهره گیری شده می باشد تجزیه و تحلیل داده‌های آماری وجود ارتباط مثبت میان رضایت شغلی به میزان 0.255، تعهد سازمانی به میزان 0.451 و عجین شدن به میزان 0.186 با شغل را با سایبرلوفینگ نشان داد.

فهرست مطالب

1-1) مساله اصلی پژوهش.. 2

1-2 ) تشریح موضوع ضرورت  و اهمیت پژوهش: 4

1-3)اهداف(کلی و جزئی) پژوهش : 6

1-4)سوالات پژوهش : 6

1-5)روشهای تجزیه و تحلیل اطلاعات: 6

1-6)فرایند پژوهش بصورت فلوچارت: 7

1-7)تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی: 7

2-1) مقدمه. 9

2-2)مبانی نظری.. 10

2-2-1) اینترنت… 10

2-2-1-1) بهره گیری از اینترنت در محل کار 10

2-2-1-2) اعتیاد به اینترنت… 11

2-2-1-3) چرا سوء بهره گیری از اینترنت رخ می‌دهد؟. 12

2-2-2)سایبرلوفینگ… 13

2-2-2-1) تعاریف… 13

2-2-2-2) فعالیت‌های سایبرلوفینگ… 14

2-2-2-3) توجه های منفی نسبت به سایبرلوفینگ… 16

2-2-2-4) تاثیرات سایبرلوفینگ بر احساسات کارکنان.. 17

2-2-2-5) توجه مثبت به سایبرلوفینگ… 18

2-2-2-5-1) تأثیر سایبرلوفینگ بر خلاقیت و دانش کارمندان سازمان.. 19

2-2-2-5-2) تأثیر مثبت سایبرلوفینگ بر استرس در محیط کار 20

2-2-2-5-2-1) روش های مقابله با استرس… 21

2-2-2-6) علل گرایش کارکنان به سایبرلوفینگ… 22

2-2-2-6-1) ارتباط گرایش به سایبرلوفینگ و عدالت در سازمان.. 23

2-2-2-6-2) ارتباط گرایش به سایبرلوفینگ و وظایف سازمانی.. 25

2-2-2-7) )راهکارهای کاهش سایبرلوفینگ… 26

2-2-2-7-1) قوانین قابل قبول بهره گیری از اینترنت (AUP) 27

2-2-2-7-2) برنامه و سیاست‌های مربوط به کاهش اثرات منفی سایبرلوفینگ… 29

2-2-2-7-3) مراحل تعریف شده برای کاهش سایبرلوفینگ در سازمان.. 30

2-3)رضایت شغلی.. 31

2-3-1)تعریف رضایت شغلی.. 31

2-3-2)عوامل مؤثر بر رضایت شغلی.. 32

2-4)تعهد سازمانی.. 33

2-4-1)تعاریف مختلف از تعهد سازمانی.. 33

2-4-1-1)تعریف عملیاتی تعهد سازمانی: 34

2-4-1-2)تعریف تعهد عاطفی: 34

2-4-1-3)تعریف تعهد هنجاری: 34

2-4-1-4)تعریف تعهد مستمر. 34

2-4-2)اهمیت تعهد سازمانی.. 35

2-5)عجین شدن با شغل.. 36

2-5-1)تعاریف عجین شدن شغلی: 36

2-5-2)عجین شدن با کار و تعهد سازمانى.. 37

3-1)مقدمه: 46

3-2) روش پژوهش.. 46

3-2-1) پژوهش کاربردی.. 46

3-2-2) پژوهش توصیفی.. 46

3-3) متغیرهای پژوهش.. 46

3-4)سوال ها اصلی پژوهش: 47

3-5)مدل پژوهش.. 48

3-6)روش گردآوری اطلاعات.. 50

3-7)روایی و پایایی پرسشنامه. 53

3-7-1) روایی/ اعتبار 53

3-7-2) پایایی.. 53

3-8)محدوده پژوهش.. 55

3-8-1)قلمرو موضوعی پژوهش: به لحاظ موضوعی این پژوهش در حوزه مدیریت منابع انسانی قرار می‌گیرد. 55

3-8-2)قلمرو زمانی پژوهش: قلمرو زمانی این پژوهش بهمن سال 91 تا اواخر شهریور ماه 92 می‌باشد. 55

3-8-3)قلمرو مکانی پژوهش: قلمرو مکانی این پژوهش دانشگاههای شهرستان بابل و حومه می‌باشد. 55

3-9)جامعه آماری و نمونه آماری.. 55

3-9-1)جامعه آماری.. 55

3-9-2)نمونه آماری تعیین اندازه ی نمونه: 55

3-9-3)روشهای نمونه‌گیری.. 56

3-10) روش تجزیه و تحلیل دادهها 56

3-10-1) ضریب همبستگی.. 56

3-10-2) مدل معادلات ساختاری.. 57

4-1) مقدمه. 59

4-2) مطالعه ویژگی های جمعیت شناختی نمونه آماری.. 59

4-2-1) جنسیت… 60

4-2-2) سن.. 61

4-2-3) تحصیلات.. 63

4-2-4) سابقه کار 65

4-2-5) سمت شغلی.. 67

4-3)آزمون t 69

5-3)مدل پژوهش.. 97

منابع و ماخذ. 10

فهرست جداول

جدول2-1) اختصار ای از مطالعات استنباط سایبرلوفینگ به عنوان یک مخرب رفتار 37

جدول-2-2) اختصار ای از مطالعات استنباط سایبرلوفینگ به عنوان یک رفتار سازنده 38

جدول 2-3) اختصار ای از علل گرایش کارکنان سایبرلوفینگ… 39

جدول 3-1) گویه ها و ابعاد پرسشنامه ها 52

جدول 3-2) آلفای کرونباخ محاسبه شده  برای ابعاد پرسشنامه ها 54

جدول 4- 1) توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب جنسیت… 60

جدول 4- 2) توزیع فراوانی کارکنان بر حسب سن.. 61

جدول 4-3) توزیع فراوانی کارکنان برحسب متغیر تحصیلات.. 63

جدول 4- 4) توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب متغیر سنوات خدمت… 65

جدول 4- 5) توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب سمت شغلی.. 67

جدول 6-4)مقادیر آزمون t 69

جدول4-7)اختصار تحلیل نتایج آزمونt 72

جدول4-8)نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین دو متغیر اجتماعی و رضایت: 73

جدول4-9)نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین دو متغیر اجتماعی و عجین شدن.. 73

جدول4-10)نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین دو متغیر اجتماعی و تعهد سازمانی.. 74

جدول4-11)نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین دو متغیررضایت شغلی و فعالیت‌های اطلاعاتی.. 74

جدول4-12)نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین دو متغیر فعالیت اطلاعاتی و عجین شدن با شغل.. 75

جدول4-13)نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین دو متغیر فعالیت اطلاعاتی و تعهد سازمانی.. 76

جدول4-14)نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین دو متغیر سرگرمی و فراغت و رضایت شغلی.. 76

جدول4-15)نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین دو متغیر شادی و شرایط و متغیرهای محیط کار 77

جدول4-17)نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین دو متغیر بازیابی و رضایت شغلی.. 78

جدول4-18)نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین دو متغیر بازیابی و عجین شدن.. 78

جدول4-19)نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین دو متغیر بازیابی و تعهد سازمانی.. 79

جدول 4-20)نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین دو متغیررضایت شغلی و فعالیت‌های اطلاعاتی.. 79

جدول4-21)نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین دو متغیر رفتار انحرافی و عجین شدن با شغل.. 80

جدول4-22)نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین دو متغیر رفتار انحرافی و تعهد. 81

جدول4-23)نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین دو متغیر توسعه ای و رضایت شغلی.. 81

جدول4-24)نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین دو متغیر توسعه ای و عجین شدن.. 82

جدول4-25)نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین دو متغیر رفتار توسعه ای و تعهد سازمانی.. 82

جدول4-26)نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین دو متغیر اعتیادگونه و رضایت شغلی، به توضیح زیر می باشد: 83

جدول4-27)نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین دو متغیر اعتیاد گونه و عجین شدن با شغل.. 84

جدول4-28)نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین دو متغیر رفتار اعتیادگونه و تعهد سازمانی.. 84

جدول4-29)اختصار‏ی نتایج حاصل از آزمون ضرایب همبستگی برای سؤالات فرعی در جدول زیر آمده می باشد: 85

جدول4-30)نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین دو متغیر فعالیت سایبرلوفینگ و رضایت شغلی.. 85

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

جدول4-31)نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین دو متغیر فعالیت‌های سایبرلوفینگ و عجین شدن با شغل.. 86

جدول4-32)نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین دو متغیر فعالیت‌های سایبرلوفینگ و تعهد سازمانی.. 86

جدول4-33)نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین دو متغیررفتارهای سایبرلوفینگ و رضایت شغلی.. 87

جدول4-34)نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین دو متغیر رفتار‌های سایبرلوفینگ و عجین شدن با شغل.. 88

جدول4-35)نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین دو متغیر رفتار سایبرلوفینگ و تعهد سازمانی.. 88

جدول4-36)نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین دو متغیر سایبرلوفینگ و رضایت شغلی.. 89

جدول4-37)نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین دو متغیر سایبرلوفینگ و عجین شدن با شغل.. 89

جدول 4-38)نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین دو متغیر سایبرلوفینگ و تعهد سازمانی.. 90

جدول4-39)اختصار‏ی نتایج حاصل از مطالعه سؤال های اصلی پژوهش.. 90

جدول4-40)نتایج برازش مدل.. 9

فهرست شکل‌ها

شکل1-1) فلوچارت فرآیند پژوهش.. 7

شکل 2-1)ارتباط بین فعالیت‌ها و رفتارهای سایبرلوفینگ… 15

شکل 2-2) 24

شکل3-1)مدل پژوهش.. 48

شکل4-1)نمودار دایره‌ای فراوانی جنسیت کارکنان.. 60

شکل4-2) نمودار فراوانی مربوط به جنسیت کارکنان به تفکیک فعالیت ها و رفتار‌های سایبرلوفینگ… 61

شکل4-3)توزیع فراوانی کارکنان بر حسب سن.. 62

شکل4-4)نمودار میله‌ای سن کارکنان به تفکیک فعالیت ها و رفتارهای سایبرلوفینگ… 63

شکل4-5)نمودار دایره ای تحصیلات کارکنان.. 64

شکل 4-6) نمودار میله‏ای توزیع فراوانی تحصیلات افراد در نمونه. 65

شکل 4- 7) توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب متغیر سنوات خدمت… 66

شکل4-8)نمودار میله ای توزیع فراوانی سابقه کار 67

شکل 4- 9) توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب سمت شغلی.. 68

شکل4-10)نمودار میله ای توزیع فراوانی سمت شغلی کارکنان.. 69

شکل4-11)مدل مفهومی روابط بین متغییر‌ها 92

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

شکل4-12) تخمین غیر استاندارد مدل.. 92

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید